Zlecenie bez limitu ceny

Z Encyklopedia Zarządzania
Zlecenie bez limitu ceny
Polecane artykuły


Cena emisyjna Do grupy zleceń bez limitu ceny zaliczamy następujące zlecenia:

  • "po każdej cenie" (PKC) - gracz dokonując takie zlecenia jest gotów kupić lub sprzedać akcję po dowolnym kursie, jaki ustalił się w danej chwili podczas sesji giełdowej. Mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenia te maja najwyższy priorytet realizacji wśród wszystkich innych zleceń. Jeżeli zlecenie PKC złożone zostało w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie lub podczas równoważenia rynku albo złożono je w systemie notowania jednolitego, to takie zlecenie jest realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, równoważącym rynek lub jednolitym. W przypadku braku w arkuszu zleceń przeciwstawnych ofert z limitem ceny, zapewniających pełną realizację zlecenia PKC, rozpoczyna się proces równoważenia rynku, a zlecenie PKC traci ważność. Należy pamiętać, że zlecenia PKC jak i PCRO nie są przyjmowane w przypadku warrantów, prawa poboru i na pierwszą sesję, na której notowany jest dany papier wartościowy (W. Dębski 2003, s. 160).
  • " po cenie rynkowej" (PCR) -mogą być wprowadzane na giełdę wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem faz równoważenia rynku i są realizowane po cenie pierwszego najlepszego zlecenia przeciwstawnego. W tym zleceniu gracz nie określa limitu ceny, po której chce kupić lub sprzedać papier wartościowy, gdyż jest ono realizowane zaraz po przyjęciu przez system po cenie zgłoszonego wcześniej i niezrealizowanego najlepszego zlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana wielkość zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi, po jakim dokonana została ostatnie transakcja. Zlecenia po cenie rynkowej mogą zawierać dodatkowe warunki wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej. W sytuacji, gdy nie ma zleceń przeciwstawnych z limitem ceny zlecenia PCR nie mogą być przyjęte przez giełdę (J. Socha 2003, s. 275).
  • "po cenie rynkowej na otwarcie" (PCRO) - dopuszcza się przekazywanie tych zleceń wyłącznie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie oraz na zamknięcie jak również podczas w okresach równoważeń rynku w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy dogrywki. Zlecenia PCRO mogą być realizowane po kursie otwarcia, zamknięcia, po wyznaczonym kursie jednolitym lub po kursie ustalonym w wyniku równoważenia. Wynika z tego, iż gracz jest skłonny dokonać transakcji w określonym momencie sesji bez dokładnego ustalania ceny. Tego typu zlecenia składają inwestorzy, którzy obawiają się skutków nietrafnego określenie limitu ceny oraz są skłonni zaakceptować częściową realizację zlecenia, ponieważ niezrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym odpowiednio: kursowi otwarcia, zamknięcia, kursowi jednolitemu lub kursowi określonemu w wyniku równoważenia rynku. Zlecenia te nie mogą zawierać dodatkowych warunków limitu aktywacji, wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej (J. Socha 2003, s. 274-275).

Bibliografia

  • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2003
  • Socha J., Rynek Papierów Wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003

Autor: Tomasz Cygan