Transakcje pakietowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Transakcje pakietowe
Polecane artykuły


Poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego na giełdzie można jeszcze zawierać transakcje pakietowe, poza przebiegającą rutynowo sesją giełdową. Mogą one być zawierane wyłącznie w dniach sesji giełdowych, pod warunkiem, że obrót danym walorem nie jest zawieszony. Przedmiotem transakcji pakietowych mogą być niemal wszystkie papiery wartościowe i instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Najczęściej są zawierane przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły (cenę, ilość, termin rozliczenia) (J. Socha 2003, s. 316-317).

Warunki

Możliwe jest dokonanie transakcji pakietowej w trakcie sesji jednak, aby doszła ona do skutku musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków dotyczący wielkości transakcji:

  • 250 tys. zł w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20
  • 100 tys. zł w przypadku pozostałych instrumentów notowanych w notowaniach ciągłych
  • 20 tys. zł w przypadku pozostałych instrumentów finansowych notowanych w systemie jednolitym.

Dodatkowo maksymalna różnica pomiędzy kursem transakcji a ostatnim kursem danego instrumentu na sesji giełdowej wacha się w przedziale +/- 10 %. Dopuszczalne jest również zawieranie transakcji pakietowych poza godzinami sesji giełdowej. Transakcje takie mogą zostać zrealizowane, gdy różnica między ceną określoną w zleceniu, a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej, ważonej wolumenem obrotu (VWAP) nie powinna być wyższa niż 40%. Gdy pakiet liczy, co najmniej 5% papierów wartościowych wprowadzonych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od warunków minimalnej wartości i odchylenia od kursu (W. Dębski 2003, s. 172-173).

Transakcje pakietowych na instrumenty pochodne charakteryzują się między innymi tym, że dokonuje się je godzinach 9:00 - 16:30, określany jest minimalny oraz maksymalny wolumen transakcji pakietowych, a data rozliczenia transakcji jest dniem, w którym zawarto transakcje. Dodatkowo po zawarciu transakcji pakietowej na instrumenty pochodne opublikowana jest zmiana liczby otwartych pozycji.

Bibliografia

  • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2003
  • Socha J., Rynek Papierów Wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003

Autor: Tomasz Cygan

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.