Transakcje pakietowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Transakcje pakietowe mogą być zawierane na giełdzie poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, poza przebiegającą rutynowo sesją giełdową. Mogą one być zawierane wyłącznie w dniach sesji giełdowych, pod warunkiem, że obrót danym walorem nie jest zawieszony. Przedmiotem transakcji pakietowych mogą być niemal wszystkie papiery wartościowe i instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Najczęściej są zawierane przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły (cenę, ilość, termin rozliczenia) (J. Socha 2003, s. 316-317).

Warunki dokonania transakcji pakietowej

Możliwe jest dokonanie transakcji pakietowej w trakcie sesji jednak, aby doszła ona do skutku musi zostać spełniony jeden z warunków dotyczący wielkości transakcji. Wysokość kwoty, za którą można dokonać transakcji zależy od tego czy akcje wchodzą do WIG20, są notowane w notowaniach ciągłych lub należą tylko do pozostałych instrumentów finansowych notowanych w systemie jednolitym.

Dodatkowo maksymalna różnica pomiędzy kursem transakcji a ostatnim kursem danego instrumentu na sesji giełdowej waha się w przedziale +/- 10 %. Dopuszczalne jest również zawieranie transakcji pakietowych poza godzinami sesji giełdowej. Transakcje takie mogą zostać zrealizowane, gdy różnica między ceną określoną w zleceniu, a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej, ważonej wolumenem obrotu (VWAP) nie powinna być wyższa niż 40%. Gdy pakiet liczy, co najmniej 5% papierów wartościowych wprowadzonych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od warunków minimalnej wartości i odchylenia od kursu (W. Dębski 2003, s. 172-173).

Transakcje pakietowych na instrumenty pochodne charakteryzują się między innymi tym, że dokonuje się je godzinach 9:00-16:30, określany jest minimalny oraz maksymalny wolumen transakcji pakietowych, a data rozliczenia transakcji jest dniem, w którym zawarto transakcje. Dodatkowo po zawarciu transakcji pakietowej na instrumenty pochodne opublikowana jest zmiana liczby otwartych pozycji.

Uwaga: warunki te mogą się zmieniać. Sprawdź aktualnie obowiązujące warunki.

Korzyści i ryzyka transakcji pakietowych

Zawieranie transakcji pakietowych pozwala na większą elastyczność w handlu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi. Dzięki temu inwestorzy mają możliwość dostosowania swojego portfolio do aktualnych warunków rynkowych. Przykładem korzyści wynikających z transakcji pakietowych może być możliwość negocjacji szczegółów transakcji, co daje inwestorom większą kontrolę nad zawieranymi umowami. Ponadto, proces zawarcia umowy w przypadku transakcji pakietowych jest zazwyczaj szybszy niż w przypadku pojedynczych transakcji.

Jednak transakcje pakietowe niosą ze sobą także pewne ryzyka. Jednym z takich ryzyk jest zmienność cen. Ponieważ transakcje pakietowe obejmują różne instrumenty finansowe, ich wartość może się zmieniać w różnym tempie, co może prowadzić do strat inwestycyjnych. Innym ryzykiem jest ograniczenie dotyczące wielkości transakcji. Niektóre rynki finansowe mają określone limity, które trzeba uwzględnić przy zawieraniu transakcji pakietowych. Ponadto, istnieje ryzyko manipulacji rynkiem, które może być większe w przypadku transakcji pakietowych. Dlatego ważne jest dokładne zaplanowanie i monitorowanie takich transakcji.

Regulacje prawne dotyczące transakcji pakietowych

Transakcje pakietowe podlegają różnym przepisom prawnych i regulacjom. W Polsce istnieją istotne przepisy prawne dotyczące transakcji pakietowych, które mają na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) pełni rolę monitorowania i kontrolowania transakcji pakietowych, sprawdzając, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

KNF podejmuje decyzje dotyczące transakcji pakietowych, które mogą mieć istotne konsekwencje dla rynku. Naruszenie przepisów dotyczących transakcji pakietowych może prowadzić do sankcji, takich jak kary finansowe lub utrata licencji.


Transakcje pakietoweartykuły polecane
Transakcja pakietowaNotowania giełdoweWarrantFixingDepozyt zabezpieczającyOpcjaForexKurs akcjiOpcja CALL

Bibliografia

  • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Socha J. (2003), Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa


Autor: Tomasz Cygan

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.