Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Aktywa finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Definicja

Aktywa finansowe - składnik majątku przedsiębiorstwa, który zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 25) przybiera postać:

 • aktywów pieniężnych
 • instrumentów kapitałowych
 • praw do otrzymania aktywów pieniężnych
 • praw do wymiany
 • praw do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Według Ustawy o rachunkowości w bilansie jednostkowym aktywa te lokowane są w zależności od okresu zapadalności - w aktywach trwałych wśród inwestycji długoterminowych, lub w aktywach obrotowych wśród inwestycji krótkoterminowych.

Inna klasyfikacja

Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości podaje inną klasyfikację aktywów finansowych do celów prezentacji w bilansie, jednak co do zasady podziały te pokrywają się (D. Wędzki 2009, s. 66). I tak, w bilansie widnieją:

Szczegółowy sposób prezentacji w bilansie aktywów finansowych uzależniony jest od tego:

 • czy przedsiębiorstwo jest jednostką powiązaną kapitałowo czy pozostałą,
 • jaka jest intencja przedsiębiorstwa co do posiadanych aktywów (długo- lub krótkoterminowe),
 • jaką metodę pierwszej oraz bieżącej wyceny aktywów wybrało przedsiębiorstwo.

Długoterminowe aktywa finansowe (DAF)

Jest to główny składnik pozycji bilansu o nazwie inwestycje długoterminowe. W jej skład wchodzą instrumenty kapitałowe jako swoiste kontrakty, z których wynika prawo do majątku innej jednostki (powiązanej lub niepowiązanej własnościowo), pozostałego po spłaceniu zobowiązań wobec wszystkich innych wierzycieli. Szczególnym rodzajem instrumentów kapitałowych są instrumenty finansowe, czyli kontrakty powodujące powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej. (M. Niewiadoma 2008, s. 41)

W ewidencji klasyfikacja i zakres DAF wyglądają następująco:

a) w jednostkach powiązanych
 • udziały lub akcje posiadane przez przedsiębiorstwo w jednostkach podporządkowanych, odzwierciedlające kontrolę, współkontrolę lub znaczący wpływ oraz dopłaty do kapitału związane z tymi udziałami lub akcjami,
 • inne papiery wartościowe wyemitowane przez jednostkę powiązaną bez względu na wartość aktywów i sposób powiązania jednostek; są to głównie obligacje, weksle, listy zastawne,
 • udzielone pożyczki, czyli aktywa pieniężne, ich ekwiwalenty lub inne składniki majątku przekazane jednostce powiązanej na czas określony w celu pobierania odsetek,
 • inne DAF, czyli zobowiązania jednostek powiązanych nabyte od innych podmiotów, należności z tytułu leasingu finansowego (jeśli przedsiębiorstwo jest leasingodawcą) (Krajowy Standard Rachunkowości nr 5, art. 9 pkt 2) oraz instrumenty pochodne wyemitowane przez jednostki powiązane, np. kontrakty forward, futures, warranty, swap, opcje, prawa do akcji i prawa poboru.
b) w jednostkach pozostałych
 • udziały lub akcje posiadane w obcych przedsiębiorstwach,
 • inne papiery wartościowe, czyli obce obligacje przedsiębiorstw, instytucji i Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery dłużne w formie weksla lub pożyczki, listy zastawne, umowy odkupu, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych itp.,
 • pożyczki udzielone przedsiębiorstwom obcym,
 • inne DAF, czyli wierzytelności nabyte od innych jednostek, należności z tytułu leasingu finansowego (jeśli przedsiębiorstwo jest leasingodawcą) oraz instrumenty pochodne.

Krótkoterminowe aktywa finansowe (KAF)

Są to aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, względnie od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowiące aktywa pieniężne (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 18).

W ewidencji klasyfikacja i zakres KAF wyglądają następująco:

 1. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz wraz z odsetkami (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 25); dzielą się na środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (gotówka w walucie polskiej i obcej), inne środki pieniężne (ekwiwalenty gotówki w formie czeków i weksli rozliczeniowych płatnych do 3 miesięcy, środki pieniężne w drodze i lokaty terminowe do 3 miesięcy) i inne aktywa pieniężne (czeki i weksle rozliczeniowe płatne od 3 do 12 miesięcy, sztabki złota); jeśli aktywa pieniężne są płatne bądź wymagalne w okresie do 3 miesięcy to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że są ujmowane w przepływach z działalności inwestycyjnej, (M. Niewiadoma 2008, s. 41)
 2. pozostałe pozycje KAF są analogiczne do pozycji z DAF (D. Wędzki 2009, s. 81-82), z uwzględnieniem krótszego okresu wymagalności lub przekwalifikowania aktywów długookresowych na wymagalne w okresie do 12 miesięcy. Krótkoterminowe udziały lub akcje w jednostkach powiązanych oznaczają, iż przedsiębiorstwo zamierza zrezygnować z części kontroli nad jednostką powiązaną. W skład innych KAF w jednostkach pozostałych wchodzą dodatkowo lokaty terminowe niezaliczone do środków pieniężnych (powyżej 3 miesięcy) oraz instrumenty pochodne zabezpieczające.

Bibliografia

 • Uchwała z 12 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing, najem i dzierżawa Dz. Urz. Nr 4 poz. 35.,
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 165, poz. 1316 z późn. zm.),
 • Niewiadoma M., Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami, Difin, Warszawa 2008,
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. I, Wolters Kluwer, Kraków 2009.

Autor: Bartosz Baran

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.