Jednostka uczestnictwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Jednostka uczestnictwa
Polecane artykuły


Jednostki uczestnictwa są potwierdzeniem posiadania praw majątkowych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych. Są one określone ustawą oraz statutem funduszu inwestycyjnego. ("Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych", s. 6).

Jednostki uczestnictwa są przydzielane inwestorom w zamian za wpłaty do funduszu inwestycyjnego. Osoba wpłacająca pieniądze do funduszu otrzymuje proporcjonalną ilość jednostek do jego wkładu. Jednostki uczestnictwa są podzielne, dzięki czemu, w odróżnieniu od np. akcji giełdowych, można kupować ich dziesiąte i setne części. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupowane przez fundusz inwestycyjny na żądanie klienta, za co może zostać naliczona opłata manipulacyjna. (B. Jawdosiuk, K. Rożko 2010, s. 6)

Jednostki uczestnictwa a zysk z funduszy inwestycyjnych

Zysk lub strata z inwestycji w fundusz inwestycyjny wynika bezpośrednio ze zmiany wartości jednostki uczestnictwa w czasie. Aktualna wartość jednostek uczestnictwa prezentowana jest na stronach internetowych funduszy, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz w portalach internetowych o tematyce inwestycyjnej lub biznesowej.

Jednostka uczestnictwa a certyfikat inwestycyjny

Odpowiednikiem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych są certyfikaty inwestycyjne. Certyfikatów inwestycyjnych nie można zbyć. W niektórych wypadkach, które określane są w statucie funduszu, fundusz zamknięty może je wykupić.

Zakup jednostek uczestnictwa wiąże się z poniesieniem opłaty i właśnie z tej przyczyny wyróżnić można jednostki uczestnictwa typu A, B lub C w zależności od tego, w jaki sposób opłaty manipulacyjne są pobierane ("na wejściu", "na wyjściu" czy też "na wejściu i wyjściu").

Plusy korzystania z funduszy inwestycyjnych i nabywania jednostek uczestnictwa

Korzyści płynące z inwestowania w fundusze inwestycyjne:

  • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego przez fundusz inwestycyjny. Fundusz może lokować środki w różne instrumenty rynku finansowego, zgodnie ze strategią rozpraszania, która pozwala mu minimalizować ryzyko inwestycyjne,
  • wybór strategii odpowiadającej skłonności inwestora do ponoszenia ryzyka. Jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma w swojej ofercie często kilka funduszy o różnej strategii inwestycyjnej i różnym ryzyku inwestyjnym (D. Witkowska, K. Kompa 2009, s. 273),
  • bezpieczeństwo lokowanych środków. O tej korzyści decydują regulacje ustawowe, które determinują zachowanie funduszy,
  • profesjonalne zarządzanie portfelem funduszy. Pracownicy funduszy to osoby o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie rynków finansowych. Doradztwo w zakresie inwestowania w fundusze kapitałowe może oferować tylko licencjonowany doradca inwestycyjny
  • niższe koszty transakcyjne ponoszone przez fundusz,
  • możliwość szybkiej zamiany inwestycji na gotówkę,

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma dodatkowo jedną szczególną cechę, która odróżnia je od innych form inwestycji. Ze względu na podzielność jednostki uczestnictwa klient może wejść do funduszu z niewielkim kapitałem, a następnie, poprzez fundusz, może inwestować w papiery wartościowe lub surowce, które byłyby dla niego potencjalnie niedostępne na rynku. W ten sposób klienci funduszy inwestycyjnych uzyskują do dostęp do inwestycji:

  • w fundusze zamknięte (FIZ) - próg wejścia do niektórych FIZ-ów to np. 40 000 EUR (J. Fryc, Forbes)
  • w surowce - koszt małej, inwestycyjnej sztabki złota jest znacznie wyższy niż wartość rynkowa złota
  • w akcje dużych spółek giełdowych - kurs jednej akcji producenta iPhone - Apple Computer INC - od połowy 2017 nieprzerwanie przekracza 150$ (stan na 25.04.2018)

Pozostałe informacje

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych jednostki uczestnictwa (oraz certyfikaty inwestycyjne) są instrumentami finansowymi, które są sprzedawane przez fundusze inwestycyjne. Uczestnikami funduszy inwestycyjnych mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami prawa, jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym a jedynie prawem majątkowym, które pozwala na reprezentowanie wierzytelności w stosunku do funduszu.

Bibliografia

Autor: Kamil Trembacz, Magdalena Mazurek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.