Fundusz inwestycyjny otwarty

Z Encyklopedia Zarządzania

Fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwartyto fundusze które sprzedają i zakupują uczestnictwo na polecenie członka, jednakże dalsza odsprzedaż jednostek przez inne podmioty nie jest możliwa. Fundusze mają nieregularną liczbę członków jak i nieregularną ilość jednostek uczestnictwa posiadających takie same prawa majątkowe (B. Jawdosiuk 2010 s.15).

Fundusze otwarte zwiększają znaczenie i położenie małych inwestorów na rynku kapitałowym, dzięki temu ze te fundusze są istotą łączenia się funduszy tych inwestorów w większy zbiór. Członkowie funduszy otwartych biorą udział w dzieleniu się zdobytymi, zapracowanymi dochodami, lecz także z ponoszonych przez nich inwestycji w różnego rodzaju operacje może się wiązać wysokie ryzyko (S. Owsiak 2015 s.243).

Zasady funkcjonowania

Jak podaje S. Owsiak reguła z jaką działają fundusze otwarte jest względnie nie skomplikowana. Pieniądze są otrzymywane od udziałowców przez administrację czyli zarząd funduszu inwestycyjnego, oraz są inwestowane w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Dla niedużych inwestorów instytucja funduszy otwartych posiada wiele plusów. Główną przyczyną z jakiej one wynikają jest to, że eksperci zaangażowani przez zarząd funduszu mają bogatą znajomość odnośnie rynku kapitałowego, przez co zapewniają oni pokaźny stopień zapewnienia, ze w sposób przynoszący korzyści zostaną ulokowane środki udziałowców. Inwestorzy którzy maja do dyspozycji te fundusze na własną rękę, nie mogli by nimi rozporządzać w zgodzie z wymaganiami aktualnych zasad rozsądnego inwestowania. Nie koniecznie musi tak być, potwierdzeniem tego może być sytuacja następująca w czasie złej koniunktury finansowej w czasie której dochodzi do zagięcia się liczby podmiotów partycypujących (S. Owsiak 2015 s.243).

Występują reguły na podstawie których działają fundusze otwarte (S. Owsiak 2015 s.243-244):

 • Przywilej zmianyktóry pozwala na przekształcenie przez członka funduszu otwartego swoich udziałów lub ich fragment na inne fundusze przynależące do identycznej grupy, z wyłączeniem opłaty prowizji. Takie działanie posiada zwykle ograniczoną liczbę zmian. Taka forma daje możliwość udziałowcowi na dowolne rozporządzanie środkami które posiada w związku z grupą funduszy (family funds)
 • Płynność oznacza zakup własnych akcji przez fundusz otwarty w jakimkolwiek momencie po cenie rynkowej, takie zachowanie pozwala współudziałowcom na zamianę posiadanych akcji na wartości pieniężne.
 • Duża kompetentność podmiotów zarządzających co zapewnia zabezpieczenie w prowadzeniu profesjonalnej polityki w obszarze tworzenia konstrukcji zestawu lokat które są w posiadaniu funduszu.
 • Dywersyfikację portfela zasobów majątkowych, która daje możliwość w istotnym zakresie zmniejszenie ryzyka które towarzyszy lokowaniu wartości pieniężnych członków funduszu w papiery wartościowe

Organy kierujące

Towarzystwo kierujące funduszem inwestycyjnym otwartym jest wyłącznym podmiotem działającym w tym funduszu. W przypadku specjalistycznego funduszu otwartego jeżeli statutu funduszu zakłada taką opcję, wraz z działaniem towarzystwa może funkcjonować rada inwestorów w której skład wchodzą uczestnicy, która będzie pełniła funkcję organu kontrolnego (B. Jawdosiuk 2010 s.15).

Zadania funduszu inwestycyjnego

Fundusz inwestycyjny otwarty, tak często jak jest to uzgodnione w statucie, nie mniej niż w każdym dniu sprzedaży lub zakupu jednostek uczestnictwa realizuje (K. Perez 2012 S. 181):

 • Kalkulacji zasobów majątkowych funduszu
 • Uzgodnienie wartości sprzedaży i zakupu jednostek uczestnictwa
 • Uzgodnienie stawki zasobów majątkowych netto funduszu na jednostkę uczestnictwa
 • Uzgodnienie stawki zasobów majątkowych netto funduszu

Rola funduszy otwartych w rynku kapitałowym

Fundusze inwestycyjne otwarte odgrywają istotną rolę na rynku kapitałowym. Przede wszystkim umożliwiają inwestorom indywidualnym uczestnictwo w rynku, nawet jeśli dysponują mniejszym kapitałem. Dają również możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, co pomaga zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Inwestując w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje, fundusze otwarte mogą osiągać lepsze wyniki niż pojedynczy inwestorzy.

Fundusze inwestycyjne otwarte są również ważnym źródłem finansowania dla spółek. Poprzez inwestowanie w akcje emitowane przez spółki, fundusze mogą dostarczać kapitał, który jest niezbędny do rozwoju i ekspansji biznesu. Ponadto, fundusze otwarte mogą być jednym z czynników wpływających na ceny akcji na giełdzie, ponieważ ich decyzje inwestycyjne mają duży wpływ na podaż i popyt na konkretne papiery wartościowe.

Wreszcie, fundusze inwestycyjne otwarte odgrywają istotną rolę w rozwoju rynku kapitałowego jako całości. Przez gromadzenie i inwestowanie dużych ilości kapitału, fundusze otwarte przyczyniają się do wzrostu płynności na rynku, co ułatwia transakcje inwestycyjne. Ponadto, fundusze otwarte mogą pełnić funkcję edukacyjną dla inwestorów, dostarczając im informacji na temat rynku finansowego i strategii inwestycyjnych.

Struktura i działanie funduszy inwestycyjnych otwartych

Fundusze inwestycyjne otwarte to jedna z popularnych form inwestowania na rynku finansowym. Charakteryzują się tym, że ich jednostki uczestnictwa są sprzedawane i odsprzedawane przez zarządzającego funduszem w dowolnym momencie, co oznacza, że inwestorzy mogą w każdej chwili dołączyć do funduszu lub go opuścić.

Sprzedaż i odsprzedaż jednostek uczestnictwa są realizowane na podstawie bieżącej wartości aktywów netto funduszu. Oznacza to, że inwestorzy kupują jednostki uczestnictwa po aktualnej wartości, a przy wyjściu z funduszu otrzymują równowartość ich wartości rynkowej w momencie zakończenia inwestycji.

Dzielenie się dochodami i ryzykiem inwestycyjnym jest kolejnym ważnym elementem funduszy otwartych. Wszystkie zyski, które fundusz osiąga z inwestycji, są rozdzielane między posiadaczy jednostek uczestnictwa w proporcji do ich udziału w funduszu. Podobnie, wszelkie straty ponoszone przez fundusz są równomiernie rozkładane między inwestorów.

Pozyskiwanie i inwestowanie środków to kluczowa funkcja zarządzającego funduszem. Zarządzający zbiera środki od inwestorów, które są następnie inwestowane w różne aktywa finansowe. Dywersefikacja portfela inwestycyjnego, czyli rozproszenie inwestycji na różne instrumenty, ma na celu minimalizację ryzyka inwestycyjnego.

Zalety funduszy inwestycyjnych otwartych

Fundusze inwestycyjne otwarte oferują wiele korzyści dla inwestorów, dlatego są one tak popularne na rynku finansowym.

 • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów to jedna z najważniejszych zalet funduszy otwartych. Zarządzający funduszem to doświadczeni specjaliści, którzy mają dostęp do szerokiej wiedzy na temat rynków finansowych i inwestycji. Dzięki temu inwestorzy mogą skorzystać z ich ekspertyzy i osiągnąć lepsze wyniki inwestycyjne, niż gdyby inwestowali samodzielnie.
 • Reguły funkcjonowania funduszy otwartych są jasno określone i przejrzyste. Inwestorzy mają dostęp do pełnej informacji na temat sposobu działania funduszu, polityki inwestycyjnej, wydatków związanych z zarządzaniem, a także zaangażowanych aktywów finansowych. To zapewnia większą przejrzystość i pewność inwestorom.
 • Bezpieczeństwo inwestycji jest kolejną ważną zaletą funduszy inwestycyjnych otwartych. Dzięki różnorodności aktywów finansowych w portfelu funduszu, ryzyko inwestycyjne jest zdywersyfikowane. Ponadto, fundusze otwarte są objęte nadzorem i regulacjami finansowymi, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.
 • Rola zarządzającego funduszem jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego. Zarządzający mają za zadanie dokładnie analizować rynek i podejmować decyzje inwestycyjne. Ich wiedza i umiejętności wpływają na efektywność inwestycji i osiąganie lepszych wyników.

Fundusze inwestycyjne otwarte są popularnym i atrakcyjnym narzędziem inwestycyjnym. Dzięki swojej strukturze i zaletom, przyciągają zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem.


Fundusz inwestycyjny otwartyartykuły polecane
InwestorJednostka uczestnictwaRynek pierwotnyFundusz powierniczyFundusz hedgingowyUstawa o funduszach inwestycyjnychEmitentFree float (finanse)Certyfikat inwestycyjny

Bibliografia

 • Chróścicki A. (2010), Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych: Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Jawdosiuk B., Rożko K. (2010), ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, KNF, Warszawa
 • Mroczkowski R. (2011), Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Owsiak S. (2015), Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Perez K. (2012), Fundusze inwestycyjne: Rodzaje,zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Dominika Kochańska