Metoda kosztowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda kosztowa jest jednym z trzech podstawowych podejść do ustalania cen, obok metody popytowej i odniesienia do cen konkurencji. Polega ona na zsumowaniu wszystkich kosztów niezbędnych do wytworzenia produktu oraz dodaniu określonego poziomu marży dla przedsiębiorstwa. W ten sposób otrzymuje się oferowaną cenę produktu. Metoda kosztowa jest jedną z najpopularniejszych metod, stosowanych zarówno w biznesie stacjonarnym, jak i w e-commerce.

Opis metody kosztowej

Metoda kosztowa opiera się na sumowaniu wszystkich kosztów potrzebnych do wytworzenia produktu lub świadczenia usługi. Najpierw należy zidentyfikować i uwzględnić wszystkie koszty związane z produkcją, takie jak wydatki na materiały, prace robocze, koszty maszyn i narzędzi, energia, a także wynagrodzenia pracowników. Następnie dodaje się koszty związane z procesem dystrybucji i sprzedaży, takie jak koszty marketingu, opakowania, dystrybucji i obsługi klienta. Po zsumowaniu wszystkich tych kosztów, dodaje się określoną marżę zysku, która jest odpowiedzialna za generowanie dochodu dla przedsiębiorstwa. W ten sposób uzyskuje się cenę końcową, która obejmuje wszystkie wydatki oraz uwzględnia zysk, jaki firma chce osiągnąć.

Wzór

Wzór używany przy zastosowaniu metody kosztowej do obliczenia ceny końcowej może mieć różne formy w zależności od specyfiki branży i produktu. Jednak ogólny wzór można przedstawić w następujący sposób:

Cena końcowa = Koszty produkcji + Koszty dystrybucji + Marża zysku

Koszty produkcji obejmują wszystkie związane z produkcją koszty, takie jak materiały, prace robocze, koszty maszyn i narzędzi, energia i wynagrodzenia pracowników. Koszty dystrybucji obejmują opakowania, koszty transportu, marketingu, dystrybucji i obsługi klienta. Marża zysku to dodatkowa kwota, którą firma dodaje do kosztów, aby osiągnąć pożądany poziom zysku.

Zastosowanie

Metoda kosztowa znalazła zastosowanie w różnych branżach i sektorach gospodarki. W wielu przypadkach jest ona preferowana przez producentów i dystrybutorów, którzy mają kontrolę nad kosztami produkcji i dystrybucji oraz chcą mieć pewność, że wszystkie wydatki są uwzględnione przy ustalaniu ceny.

Metoda kosztowa jest szczególnie przydatna w branżach, gdzie koszty mają kluczowe znaczenie dla rentowności działalności, na przykład w produkcji towarów konsumpcyjnych, budownictwie, transport i logistyce. Umożliwia dokładne uwzględnienie wszystkich kosztów w procesie ustalania ceny, co jest istotne dla osiągnięcia rentowności.

Jednak metoda kosztowa może być również stosowana w innych branżach, takich jak usługi, turystyka czy e-commerce. W tych przypadkach, koszty produkcji i świadczenia usług są uwzględniane przy ustalaniu ceny, aby zrekompensować wszystkie wydatki oraz osiągnąć pożądany poziom zysku.

Zalety i wady metody kosztowej

Metoda kosztowa ma wiele zalet, które przyczyniają się do jej popularności i szerokiego zastosowania. Niemniej jednak, istnieją również pewne wady, które należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu tej metody.

Zalety

 • Prostota: Metoda kosztowa jest stosunkowo prosta w zastosowaniu i rozumieniu. Polega na sumowaniu wszystkich kosztów niezbędnych do wytworzenia produktu oraz dodaniu ustalonej marży dla przedsiębiorstwa. Dzięki tej prostocie, metoda ta jest łatwo dostępna dla wielu przedsiębiorstw i może być stosowana nawet przez małe firmy.
 • Dokładne pokrycie kosztów: Metoda kosztowa zapewnia pełne uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z produkcją i dostarczeniem produktu. Oznacza to, że przedsiębiorstwo ma możliwość zapewnienia pokrycia wszystkich kosztów operacyjnych związanych z danym produktem.
 • Zarządzanie zyskiem: Metoda kosztowa umożliwia wyliczenie odpowiedniej marży zysku dla przedsiębiorstwa. Pozwala to na wypracowanie zysku zgodnie z założonymi celami biznesowymi i finansowymi.
 • Kontrola nad cenami: Stosowanie metody kosztowej daje przedsiębiorstwu pełną kontrolę nad ustalaniem cen produktów. Na podstawie dokładnych obliczeń kosztów, firma może zadecydować o optymalnej cenie, która uwzględnia zarówno koszty, jak i zysk.
 • Transparentność: Metoda kosztowa jest transparentna i łatwa do śledzenia. Koszty związane z produkcją są jasno określone, co umożliwia przejrzyste ustalanie ceny końcowej. Dzięki temu zarówno przedsiębiorstwo, jak i klienci, mają pełną świadomość, jakie koszty są uwzględnione w cenie.

Wady

 • Brak uwzględnienia rynkowych czynników: Jedną z głównych wad metody kosztowej jest jej brak uwzględnienia rynkowych czynników, takich jak ceny konkurencji czy popyt. Stosowanie wyłącznie tej metody może prowadzić do ustalania zbyt wysokich cen w porównaniu do cen konkurencyjnych, co może utrudnić zdobycie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku.
 • Generowanie nadmiernych kosztów: Metoda kosztowa może prowadzić do generowania nadmiernych kosztów, jeśli nie jest dokładnie kontrolowana. Bez odpowiedniej analizy i optymalizacji kosztów, firma może zwiększać swoje wydatki, co z kolei skutkuje koniecznością podniesienia ceny produktu. Może to prowadzić do straty konkurencyjności na rynku.
 • Niezbyt precyzyjne ustalanie ceny: Metoda kosztowa może być mniej precyzyjna w ustalaniu optymalnej ceny. Mimo uwzględnienia kosztów produkcji, marży i innych czynników, brak bezpośredniego odniesienia do rynkowej percepcji wartości produktu i cena końcowa może nie zawsze odzwierciedlać oczekiwania i preferencje klientów.

Kiedy metoda kosztowa się sprawdza, a kiedy nie

Metoda kosztowa może być skuteczna w różnych scenariuszach biznesowych. Sprawdza się szczególnie w przypadku firm, które są producentami lub dystrybutorami, ponieważ mają większą kontrolę nad kosztami i mogą decydować o poziomie marży na swoich produktach. Metoda ta może również działać dobrze w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo ma monopol na rynku lub sprzedaje unikalne produkty, gdzie konkurencja i popyt mają mniejsze znaczenie.

Niemniej jednak, w niektórych przypadkach metoda kosztowa może się nie sprawdzić. Na przykład, w branżach, gdzie konkurencja jest wysoka i ceny są silnie naciskane w dół, stosowanie wyłącznie metody kosztowej może prowadzić do utraty konkurencyjności. Ponadto, jeśli firma nie ma pełnej kontroli nad kosztami, na przykład w przypadku detalicznej sprzedaży produktów nabywanych od producentów lub dystrybutorów, metoda kosztowa może być mniej precyzyjna i może wymagać uwzględnienia innych czynników, takich jak ceny konkurencji i popyt, w procesie ustalania ceny.

Alternatywne metody ustalania cen

W celu bardziej precyzyjnego ustalania cen produktów, można skorzystać z alternatywnych metod, takich jak metoda konkurencyjna i metoda popytowa. Zarówno metoda konkurencyjna, jak i metoda popytowa uwzględniają zewnętrzne czynniki rynkowe, które mogą wpływać na akceptowalność i atrakcyjność cen produktów.

Metoda konkurencyjna

Metoda konkurencyjna polega na analizie cen oferowanych przez konkurencję, a następnie dostosowaniu własnych cen tak, aby były konkurencyjne. Istotą tej metody jest porównanie ceny własnego produktu do cen podobnych lub równoważnych produktów oferowanych przez innych producentów lub sprzedawców.

Przy zastosowaniu metody konkurencyjnej istotne jest dokładne zbadanie rynku i zidentyfikowanie ceny, która jest postrzegana jako atrakcyjna i konkurencyjna. Ta metoda opiera się na koncepcji wartości rynkowej, czyli tego, ile kupujący są gotowi zapłacić za produkt w porównaniu do innych dostępnych opcji. Jeśli produkt ma takie same cechy i korzyści jak produkty konkurencji, a cena jest niższa lub porównywalna, prawdopodobieństwo zakupu tego produktu wzrasta.

W przypadku korzystania z metody konkurencyjnej należy również wziąć pod uwagę pozycjonowanie marki i wartość, jaką ta marka przynosi na rynek. Marka może być czynnikiem różnicującym, który pozwoli ustalić wyższe ceny w porównaniu do konkurencji, jeśli klienci percepcyjnie odbierają wartość tej marki jako wyższą.

Metoda popytowa

Metoda popytowa polega na ustaleniu ceny na podstawie obserwacji i analizy zapotrzebowania rynkowego oraz postrzeganej wartości cenowej przez kupującego. Podejście to wymaga dogłębnej analizy preferencji klientów, ich gotowości do zapłaty oraz innych czynników, które mogą wpływać na popyt na dany produkt.

Metoda popytowa ma na celu ustalenie ceny, która zaspokoi potrzeby klientów i zapewni satysfakcję z zakupu. Jeśli produkt jest wysoce pożądany i trudno dostępny na rynku, można zastosować strategię ustalania wyższych cen. Z drugiej strony, jeśli konkurencja oferuje podobne produkty po niższych cenach, metoda popytowa może sugerować obniżenie ceny w celu przyciągnięcia większej liczby nabywców.

Dobrze przeprowadzona analiza popytu na rynku pozwala dostosować cenę do oczekiwań klientów i utrzymać konkurencyjność. W przypadku zastosowania metody popytowej, można również rozważyć techniki cenowe, takie jak różnicowanie cenowe (np. różne ceny dla różnych grup klientów), elastyczność cenowa (np. różne ceny w zależności od określonych warunków sprzedaży) lub dynamiczne ceny (np. dostosowanie cen w czasie rzeczywistym w oparciu o zmienną podaż i popyt).


Metoda kosztowaartykuły polecane
KosztyKoszt a wydatekRodzajowy układ kosztówKoszty działalności gospodarczejKoszty uzyskania przychodówRachunek zysków i stratNakładyAktywaŚrodki trwałe

Bibliografia

 • Davis D., Wiankowska-Ładyka Z. (red.) (1993), Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kornak A., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • Kosińska E. (red.) (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wojciechowski T. (2003), Marketing na rynku środków produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Zasępa P. (2013), Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity, CeDeWu