Członek giełdy

Z Encyklopedia Zarządzania

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW. Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot, który spełnia wymogi określone w regulacjach GPW.

Wymienione są następujące podmioty, spełniające kryteria giełdy:

 • firma inwestycyjna zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta
 • inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), zawierający transakcje giełdowe tylko na własny rachunek
 • inny podmiot nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zawiera transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

Do uczestnictwa w giełdzie może być dopuszczony podmiot prowadzący działalność maklerską, który m.in.:

 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy
 • posiada odpowiednie środki zapewniające prawidłowa i bezpieczną obsługę obrotu papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie,
 • ma możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji giełdowych
 • jest osobą prawną (W. Dębski 2005, s. 167-168).

Należy dodatkowo zaznaczyć iż osoba fizyczna nie może uzyskać statusu członka giełdy.

Zgoda na uczestnictwo

Zgodę na uczestnictwo w giełdzie wyraża Rada Giełdy. Członek giełdy nie może zawierać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach uprzywilejowanych w stosunku do innych dokonanych tam transakcji. Nie może również składać zleceń, które stwarzałyby warunki powodujące, że kurs giełdowy notowanych walorów, układ zleceń lub obroty nie wyrażałyby rzeczywistej sytuacji rynkowej. Sposób prowadzenia działalności na GPW przez członka giełdy określają: Regulamin giełdy, "Szczegółowe zasady obrotu giełdowego" oraz uchwały Zarządy i Rady Giełdy. Po wprowadzeniu nowego systemu informatycznego Warset 17 listopada 2000 r., zadania członków specjalistów w sposób zmieniony i rozszerzony wypełniają animatorzy, którzy dzielą się na dwie grupy:

 • animatorzy rynku - podmioty, które na podstawie umowy z giełdą zobowiązują się do stałego zgłaszanie ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek na zasadach określonych w umowie o animacje obrotu,
 • animatorzy emitenta - podmioty, które na podstawie umowy z emitentem zobowiązują się do podtrzymywania płynności obrotu danymi papierami wartościowymi.

Role animatora obrotu może pełnić członek giełdy lub instytucja finansowa niebędąca członkiem giełdy, ale działająca za pośrednictwem członka giełdy (A. Szelągowska 2007, s. 339).

Na dzień 25 czerwca 2008 r. na liście członków GPW znajduje się 46 instytucji, w tym: 27 polskich i 19 zagranicznych (WWW.gpw.pl).

Obowiązki członka giełdy

Standardy etyczne i profesjonalne dla członków giełdy

Członkowie giełdy muszą przestrzegać wysokich standardów etycznych i profesjonalnych. To oznacza, że powinni działać w najlepszym interesie swoich klientów, unikać konfliktów interesów i zachować poufność informacji. Ponadto, członkowie giełdy powinni postępować zgodnie z zasadami uczciwości, lojalności i uczestniczyć w szkoleniach, które pomogą im w doskonaleniu swoich umiejętności.

Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji giełdowych

Członkowie giełdy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i regulacji giełdowych. Muszą dokładnie znać i rozumieć te przepisy, aby uniknąć naruszenia prawa i ryzyka sankcji. Przestrzeganie tych przepisów jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również pomaga w budowaniu zaufania klientów i utrzymaniu reputacji na rynku.

Udział w szkoleniach i programach doskonalenia

Członkowie giełdy powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach i programach doskonalenia, które pomogą im w poszerzaniu wiedzy i umiejętności związanych z rynkiem finansowym. Te szkolenia mogą dotyczyć zarówno aspektów technicznych, jak i etycznych działalności giełdowej. Dzięki temu członkowie giełdy będą w stanie lepiej sprostać wymaganiom klientów i efektywnie zarządzać swoimi inwestycjami.

Raportowanie danych finansowych i sprawozdań

Członkowie giełdy są zobowiązani do regularnego raportowania danych finansowych i sporządzania sprawozdań. Te raporty są nie tylko wymagane przez przepisy prawne i regulacje giełdowe, ale również pomagają w monitorowaniu i analizie wyników finansowych, a także ocenie kondycji finansowej członków giełdy. Przez publikowanie tych informacji członkowie giełdy przyczyniają się do przejrzystości rynku finansowego.

Monitorowanie i udział w działaniach mających na celu zapewnienie przejrzystości rynku

Członkowie giełdy są odpowiedzialni za monitorowanie i udział w działaniach, które mają na celu zapewnienie przejrzystości rynku finansowego. To oznacza, że powinni być świadomi zmian i nowych regulacji, które wpływają na funkcjonowanie rynku, oraz aktywnie uczestniczyć w działaniach, które poprawiają jakość i dostępność informacji dla inwestorów. Przez te działania członkowie giełdy przyczyniają się do budowania zaufania i stabilności rynku.

Bycie członkiem giełdy wiąże się z wieloma obowiązkami, takimi jak przestrzeganie przepisów prawa i regulacji, uczestnictwo w szkoleniach i programach doskonalenia, raportowanie danych finansowych oraz monitorowanie i udział w działaniach mających na celu zapewnienie przejrzystości rynku. Proces stania się członkiem giełdy wymaga spełnienia określonych wymagań i dostarczenia odpowiednich dokumentów, a bycie członkiem giełdy niesie zarówno korzyści, jak i wyzwania. Dostęp do większej liczby klientów i większych możliwości biznesowych, korzystanie z zaawansowanych narzędzi i technologii finansowych, dostęp do informacji rynkowych i analizy to tylko niektóre z korzyści. Jednocześnie, członkowie giełdy muszą konkurować na rynku, radzić sobie z ryzykiem inwestycji i dbać o utrzymanie reputacji i zaufania klientów.


Członek giełdyartykuły polecane
CeTODoradca inwestycyjnyGiełda Papierów WartościowychObrót pozagiełdowyRynek pozagiełdowyDom maklerskiKrajowy Depozyt Papierów WartościowychMaklerAmerykański certyfikat depozytowy

Bibliografia

 • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • GPW (2016), Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa
 • Praca zbiorowa pod redakcja Anny Szelągowskiej "Instytucje rynku finansowego w Polsce" Warszawa CeDeWu 2007 r


Autor: Marek Hosaja