Członek giełdy

Członek giełdy
Polecane artykuły


Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW. Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot, który spełnia wymogi określone w regulacjach GPW.

Wymienione są następujące podmioty, spełniające kryteria giełdy:

 • firma inwestycyjna zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta
 • inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), zawierający transakcje giełdowe tylko na własny rachunek
 • inny podmiot nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zawiera transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

Do uczestnictwa w giełdzie może być dopuszczony podmiot prowadzący działalność maklerską, który m.in.:

 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy
 • posiada odpowiednie środki zapewniające prawidłowa i bezpieczną obsługę obrotu papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie,
 • ma możliwość prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji giełdowych
 • jest osobą prawną (W. Dębski 2005, s. 167-168).

Należy dodatkowo zaznaczyć iż osoba fizyczna nie może uzyskać statusu członka giełdy.

Zgoda na uczestnictwo

Zgodę na uczestnictwo w giełdzie wyraża Rada Giełdy. Członek giełdy nie może zawierać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach uprzywilejowanych w stosunku do innych dokonanych tam transakcji. Nie może również składać zleceń, które stwarzałyby warunki powodujące, że kurs giełdowy notowanych walorów, układ zleceń lub obroty nie wyrażałyby rzeczywistej sytuacji rynkowej. Sposób prowadzenia działalności na GPW przez członka giełdy określają: Regulamin giełdy, "Szczegółowe zasady obrotu giełdowego" oraz uchwały Zarządy i Rady Giełdy.

Po wprowadzeniu nowego systemu informatycznego Warset 17 listopada 2000 r., zadania członków specjalistów w sposób zmieniony i rozszerzony wypełniają animatorzy, którzy dzielą się na dwie grupy:

 • animatorzy rynku - podmioty, które na podstawie umowy z giełdą zobowiązują się do stałego zgłaszanie ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek na zasadach określonych w umowie o animacje obrotu,
 • animatorzy emitenta - podmioty, które na podstawie umowy z emitentem zobowiązują się do podtrzymywania płynności obrotu danymi papierami wartościowymi.

Role animatora obrotu może pełnić członek giełdy lub instytucja finansowa niebędąca członkiem giełdy, ale działająca za pośrednictwem członka giełdy (A. Szelągowska 2007, s. 339).

Na dzień 25 czerwca 2008 r. na liście członków GPW znajduje się 46 instytucji, w tym: 27 polskich i 19 zagranicznych (WWW.gpw.pl).

Bibliografia

 • Praca zbiorowa pod redakcja Anny Szelągowskiej "Instytucje rynku finansowego w Polsce" Warszawa CeDeWu 2007 r.
 • Wiesław Dębski "Rynek finansowy i jego mechanizmy" PWN Warszawa 2005 r.
 • Dok. Elektr. "Regulamin Giełdy" oraz "Szczegółowe zasady obrotu giełdowego" na WWW.gpw.pl

Autor: Marek Hosaja