Rękojmia

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rękojmia jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności majątkowej z mocy prawa za dostarczenie towarów lub usług z wadami i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny, absolutny i niezależny od winy czy też wiedzy sprzedawcy (W. Jaślan 1994, s. 24).


Odpowiedzialność

Z tytułu rękojmi sprzedawca odpowiada:

 1. Za wady fizyczne:
  • jeżeli sprzedany towar ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność,
  • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których zapewnił sprzedawca,
  • rzecz została wydana w stanie niezupełnym (B.Gnela 1997, s13).
 2. Za wady prawne:
  • jeśli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej np. hipoteką albo zastawem (Z. Radwański 1996, s. 58).
 3. Pozostałe przypadki:
  • jeżeli wady powstały po dokonaniu sprzedaży na wskutek przyczyn tkwiących już poprzednio w sprzedanej rzeczy,
  • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy występuje, mimo iż kupujący nie zachował terminów, o których mowa w art. 563 k.c., jeżeli sprzedawca zataił wadę albo zapewniał o jej nieistnieniu kupującego (art. 564 k.c.).

Z tytułu rękojmi sprzedawca nie odpowiada:

 • jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili nabycia rzeczy (Z. Radwański 1996, s. 59-60),
 • jeżeli wady powstały z winy kupującego po dokonaniu sprzedaży,
 • jeżeli kupujący nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie w przeciągu miesiąca od dnia jej wykrycia (W. Jaślan 1994, s. 25),
 • jeżeli upłynął termin składania roszczeń z tytułu rękojmi, który dla wad fizycznych wynosi 1 rok, a dla budynków 3 lata licząc od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana, w przypadku wad fizycznych z upływem roku, od dnia kiedy kupujący dowiedział się o wadzie (art. 568 par.1, art. 576 par.1),
 • jeżeli towar został nabyty na drodze sprzedaży licytacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym (Z. Radwański 1996, s. 60).


Uprawnienia kupującego

Z tytułu rękojmi kupujący posiada następujące uprawnienia:

 • żądanie zamiany towaru na wolny od wad,
 • żądanie usunięcia wady towaru,
 • może żądać obniżenia ceny,
 • może też ostatecznie odstąpić od umowy (B.Gnela 1997, s18).

W momencie kiedy kupujący chce odstąpić od umowy, sprzedającemu przysługuje prawo zgłoszenia oferty niezwłocznego usunięcia wady lub wymiany reklamowanego towaru na nowy wolny od wad. Prawo to nie przysługuje sprzedającemu w momencie kiedy wadliwy towar był już wymieniany bądź naprawiany (B.Gnela 1997, s20).

Odstąpienie od umowy następuje poprzez zwrot wadliwego towaru sprzedającemu i zwrot zainwestowanych środków pieniężnych kupującemu.

Bibliografia

Autor: Piotr Woźniak

fr. Garantie, niem. Garantie