Cena nominalna

Z Encyklopedia Zarządzania

Cena nominalna (wartość nominalna akcji) to cena określająca wartość papieru wartościowego lub udziału w spółce. Wartość nominalna akcji lub udziałów określa wartość majątku pieniężnego lub niepieniężnego (aport) wniesionego do spółki przez założycieli. Jest ona jednakowa dla wszystkich akcji spółki i określona w przeliczeniu na jedną akcję. Cena nominalna akcji w polskich złotych z wyjątkiem spółek zagranicznych, w których to cena może być wyrażona w rodzimej walucie (np. spółka Amrest, której cena nominalna akcji wyrażona jest w Euro). Określona zostaje w statucie spółki podczas założenia spółki i zostaje zaakceptowana przez akcjonariuszy bądź wspólników. Zasadniczą różnicą między wartością nominalną, a wartością emisyjną akcji jest to, że cena nominalna akcji zasila kapitał zakładowy spółki, podczas gdy cena emisyjna akcji wpływa na wielkość jej kapitału zapasowego. Wartość nominalna akcji może zostać zmniejszona lub zwiększona w trakcie dalszego prosperowania podmiotu.

Minimalna wartość nominalna akcji

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych minimalna wartość nominalna za akcję wynosi 1 grosz w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz minimum 50 złotych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy te obowiązują od roku 2003, a ich nowelizacja związana jest z bessą na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003 (wywołaną pęknięciem bańki internetowej). Sytuacja ta spowodowała spadek kursów spółek na giełdzie papierów wartościowych do poziomów uniemożliwiających emisję akcji. Przed nowelizacją przepisów minimalne ceny nominalne akcji wnosiły odpowiednio 1 złotówkę dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych oraz 500 złotych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalając cenę nominalną akcji należy pamiętać, że nie może być ona niższa niż cena emisyjna akcji. Przedsiębiorstwo, którego cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej akcji traci zdolność emisyjną co nie świadczy dobrze o kondycji finansowej spółki.

Ustalanie ceny nominalnej akcji

Cena nominalna akcji jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wartość spółki i interesy akcjonariuszy. Ustalanie ceny nominalnej akcji opiera się na różnych czynnikach, w tym na statucie spółki i roli akcjonariuszy. Statut spółki jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania spółki, w tym zasady dotyczące emisji i obrotu akcjami. W statucie spółki zazwyczaj znajdują się informacje dotyczące ceny nominalnej akcji oraz zasady jej ustalania. Cena nominalna akcji jest określana przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie akcjonariuszy na podstawie analizy różnych czynników, takich jak wartość przedsiębiorstwa, analiza popytu i podaży na rynku oraz oczekiwania akcjonariuszy. Rola akcjonariuszy w procesie ustalania ceny nominalnej polega na wyrażaniu swoich preferencji i oczekiwań. Akcjonariusze mają prawo do wypowiedzi na walnym zgromadzeniu, gdzie mogą wyrazić swoje zdanie na temat ceny nominalnej akcji. W ten sposób mają realny wpływ na proces ustalania ceny nominalnej i mogą bronić swoich interesów.

Cena emisyjna akcji jest ceną, po której akcje są oferowane publiczności podczas pierwszej emisji. Cena emisyjna może być różna od ceny nominalnej akcji. Cena emisyjna jest często ustalana na podstawie analizy wartości przedsiębiorstwa, perspektyw rozwoju spółki oraz oczekiwań inwestorów. Cena nominalna akcji jest ustalana na podstawie statutu spółki i odzwierciedla wartość nominalną akcji. Cena nominalna jest zazwyczaj niższa od ceny emisyjnej, aby zachęcić inwestorów do zakupu akcji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną określa premię emisyjną, która jest dodatkowym zyskiem dla inwestorów.

Zmniejszenie wartości nominalnej akcji

Zmniejszenia wartości nominalnej akcji lub udziału w spółce dokonuje się za pomocą splitu. Zmniejsza on wartość nominalną akcji przy czym dotychczasowy kapitał akcyjny nie ulega zmianie. Łączna liczba akcji zwiększa się jednak ich łączna wartość oraz proporcja udziałów akcjonariuszy pozostaje taka sama. Split akcji przeprowadzają głównie spółki, których ceny akcji są stosunkowo drogie dla przeciętnego inwestora. Działania te mają za zadanie poprawę płynności papieru wartościowego i zwiększenie dostępności akcji, wcześniej wspomnianym, drobnym inwestorom.

Zwiększenie wartości nominalnej akcji

W celu zwiększenia wartości nominalnej akcji lub udziału w spółce stosuje się metodę resplitu akcji. Jest to operacja odwrotna do splitu i polega na scaleniu akcji w spółce przy nie zmienionym kapitale akcyjnym. Podobnie jak w operacji Splitu, proporcja udziałów akcjonariuszy oraz ogólna wartość akcji nie ulega zmianie. Zwiększenia wartości nominalnej akcji dokonują zazwyczaj spółki groszowe, których cena nominalna jest niższa niż 1 złoty. Zabieg ten ma na celu uniknięcie znalezienia się lub wyjścia z niechlubnej listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kosztem tymczasowego zmniejszenia teoretycznej płynności kursu.

Rola ceny nominalnej w zarządzaniu spółką

Cena nominalna akcji spółki odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu spółką. Wpływa ona bezpośrednio na wartość kapitału własnego oraz dywidendę wypłacaną akcjonariuszom. Wartość kapitału własnego to suma środków, które akcjonariusze zainwestowali w spółkę. Cena nominalna akcji jest jednym z czynników, które wpływają na tę wartość. Wzrost ceny nominalnej akcji prowadzi do wzrostu wartości kapitału własnego, co z kolei może zwiększyć zaufanie inwestorów i przyciągnąć nowych akcjonariuszy. Cena nominalna akcji ma również wpływ na dywidendę wypłacaną akcjonariuszom. Dywidenda to część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom jako nagroda za posiadanie akcji. Wyższa cena nominalna akcji może prowadzić do wyższych dywidend, ponieważ zwiększa wartość kapitału własnego i zysków spółki.

Cena nominalna akcji ma również wpływ na atrakcyjność inwestycji na rynku kapitałowym. Inwestorzy często analizują cenę nominalną akcji jako jeden z czynników decydujących o zakupie lub sprzedaży akcji danej spółki. Wysoka cena nominalna akcji może być postrzegana jako sygnał, że spółka jest dobrze prosperująca i ma perspektywy wzrostu. Inwestorzy mogą być bardziej skłonni zainwestować w taką spółkę, oczekując zysków z długoterminowej aprecjacji akcji. Z drugiej strony, niska cena nominalna akcji może być postrzegana jako sygnał słabej sytuacji finansowej spółki lub braku perspektyw wzrostu. Inwestorzy mogą zatem unikać takiej spółki, lub być zdeterminowani do sprzedaży posiadanych akcji.

Cena nominalna akcji ma również związek z ryzykiem strat inwestycyjnych. W przypadku inwestycji na rynku kapitałowym istnieje zawsze ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Cena nominalna akcji może wpływać na skalę i podatność na ryzyko takich strat. Wysoka cena nominalna akcji może oznaczać większe ryzyko strat, ponieważ potencjalne spadki wartości akcji mogą prowadzić do większych strat finansowych dla inwestorów. Z drugiej strony, niska cena nominalna akcji może oznaczać mniejsze ryzyko strat, ponieważ potencjalne spadki wartości akcji mogą mieć mniejszy wpływ na wartość inwestycji. Zarządzanie ryzykiem strat inwestycyjnych jest ważnym aspektem zarządzania spółką. Analiza i kontrola ceny nominalnej akcji może być jednym z narzędzi, które pomagają w identyfikacji i ograniczaniu ryzyka strat inwestycyjnych.


Cena nominalnaartykuły polecane
Cena emisyjnaWarrantBuy-backKrótka sprzedażKapitał spekulacyjnyKurs akcjiRepoCertyfikat inwestycyjnyHedge Fund

Bibliografia

  • Dębski S. (2011), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
  • Duda-Piechaczek E. (2007), Analiza i planowanie finansowe, Onepress, Gliwice
  • Dudycz T. (2013), Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
  • Jagielnicki A. (2013), Catalyst. Odkryj rynek obligacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice
  • Jaworska B. (red.) (2008), Ekonomika handlu. Cz.2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
  • Machała R. (2014), Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037


Autor: Kamil Tomziński

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.