Cena nominalna

Z Encyklopedia Zarządzania
Cena nominalna
Polecane artykuły


Cena nominalna (wartość nominalna akcji) to cena określająca wartość papieru wartościowego lub udziału w spółce. Wartość nominalna akcji lub udziałów określa wartość majątku pieniężnego lub niepieniężnego (aport) wniesionego do spółki przez założycieli. Jest ona jednakowa dla wszystkich akcji spółki i określona w przeliczeniu na jedną akcję. Cena nominalna akcji w polskich złotych z wyjątkiem spółek zagranicznych, w których to cena może być wyrażona w rodzimej walucie (np. spółka Amrest, której cena nominalna akcji wyrażona jest w Euro). Określona zostaje w statucie spółki podczas założenia spółki i zostaje zaakceptowana przez akcjonariuszy bądź wspólników. Zasadniczą różnicą między wartością nominalną, a wartością emisyjną akcji jest to, że cena nominalna akcji zasila kapitał zakładowy spółki, podczas gdy cena emisyjna akcji wpływa na wielkość jej kapitału zapasowego. Wartość nominalna akcji może zostać zmniejszona lub zwiększona w trakcie dalszego prosperowania podmiotu.

Minimalna wartość nominalna akcji

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych minimalna wartość nominalna za akcję wynosi 1 grosz w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz minimum 50 złotych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy te obowiązują od roku 2003, a ich nowelizacja związana jest z bessą na polskim rynku finansowym w latach 2000-2003 (wywołaną pęknięciem bańki internetowej). Sytuacja ta spowodowała spadek kursów spółek na giełdzie papierów wartościowych do poziomów uniemożliwiających emisję akcji. Przed nowelizacją przepisów minimalne ceny nominalne akcji wnosiły odpowiednio 1 złotówkę dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych oraz 500 złotych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalając cenę nominalną akcji należy pamiętać, że nie może być ona niższa niż cena emisyjna akcji. Przedsiębiorstwo, którego cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej akcji traci zdolność emisyjną co nie świadczy dobrze o kondycji finansowej spółki.

Zmniejszenie wartości nominalnej akcji

Zmniejszenia wartości nominalnej akcji lub udziału w spółce dokonuje się za pomocą splitu. Zmniejsza on wartość nominalną akcji przy czym dotychczasowy kapitał akcyjny nie ulega zmianie. Łączna liczba akcji zwiększa się jednak ich łączna wartość oraz proporcja udziałów akcjonariuszy pozostaje taka sama. Split akcji przeprowadzają głównie spółki, których ceny akcji są stosunkowo drogie dla przeciętnego inwestora. Działania te mają za zadanie poprawę płynności papieru wartościowego i zwiększenie dostępności akcji, wcześniej wspomnianym, drobnym inwestorom.

Zwiększenie wartości nominalnej akcji

W celu zwiększenia wartości nominalnej akcji lub udziału w spółce stosuje się metodę resplitu akcji. Jest to operacja odwrotna do splitu i polega na scaleniu akcji w spółce przy nie zmienionym kapitale akcyjnym. Podobnie jak w operacji Splitu, proporcja udziałów akcjonariuszy oraz ogólna wartość akcji nie ulega zmianie. Zwiększenia wartości nominalnej akcji dokonują zazwyczaj spółki groszowe, których cena nominalna jest niższa niż 1 złoty. Zabieg ten ma na celu uniknięcie znalezienia się lub wyjścia z niechlubnej listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kosztem tymczasowego zmniejszenia teoretycznej płynności kursu.

Bibliografia

Autor: Kamil Tomziński

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.