Aport

Z Encyklopedia Zarządzania

Aport to wkład wniesiony przez wspólnika lub akcjonariusza do spółki w zamian za udziały lub akcje. Wkład taki może mieć różne formy, takie jak pieniądze, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, know-how czy też prawa majątkowe. Istotą aportu jest to, że wspólnik lub akcjonariusz przekazuje spółce swoje aktywa w zamian za udziały lub akcje, co stanowi podstawę do uczestnictwa w zyskach i zarządzaniu spółką.

Aport może mieć charakter pierwotny lub dodatkowy. Aport pierwotny odnosi się do sytuacji, gdy wspólnik lub akcjonariusz wnosi wkład na początku działalności spółki. Z kolei aport dodatkowy dotyczy sytuacji, gdy wspólnik lub akcjonariusz wnosi wkład w trakcie istnienia spółki, na przykład w celu zwiększenia kapitału lub rozwoju przedsiębiorstwa.

Rola aportu w zarządzaniu spółką

Aport odgrywa istotną rolę w zarządzaniu spółką, ponieważ wpływa na jej rozwój i funkcjonowanie. Przede wszystkim, aport jest jednym z kluczowych źródeł finansowania spółki. Wpłynięcie aportu w formie pieniężnej umożliwia spółce pozyskanie środków na inwestycje, rozwój działalności, zakup nowych aktywów czy też spłatę zobowiązań. Natomiast aport w formie nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych czy też know-how może przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności spółki oraz zwiększenia jej wartości rynkowej.

Ponadto, aport wpływa na strukturę własnościową spółki. Wprowadzenie nowych wspólników lub akcjonariuszy poprzez aport może prowadzić do rozszerzenia kapitału spółki i zwiększenia jej potencjału. W ten sposób, aport umożliwia pozyskanie nowych kompetencji, doświadczenia i wiedzy, co może przyczynić się do rozwoju i sukcesu spółki.

Aport ma również wpływ na zarządzanie spółką. Wspólnicy lub akcjonariusze, którzy dokonują aportu, uzyskują udziały lub akcje, co daje im prawo do uczestnictwa w procesie decyzyjnym. W ten sposób, aport przyczynia się do dywersyfikacji zarządu spółki, co może prowadzić do lepszej reprezentacji interesów wszystkich akcjonariuszy czy wspólników. Ponadto, aport może wpływać na strukturę władzy w spółce, na przykład poprzez zwiększenie udziału pewnych grup akcjonariuszy.

Rodzaje aportów

Aporty stanowią istotny element w procesie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Są to wkłady wniesione przez wspólników do spółki, które mogą mieć różną formę i wartość.

Aporty wartości materialnej

Aporty wartości materialnej to takie, które obejmują konkretne, fizyczne dobra. Wśród nich wyróżniamy nieruchomości oraz rzeczy ruchome.

Aport w postaci nieruchomości to przekazanie do spółki nieruchomości gruntowej lub budynku. Może to być na przykład działka, lokal użytkowy, magazyn czy fabryka. Wartość takiego aportu jest określana na podstawie niezależnej wyceny nieruchomości lub na podstawie umowy między wspólnikami. Aport nieruchomości może być szczególnie atrakcyjny dla spółek, które potrzebują nowych lokali lub gruntów pod rozwinięcie swojej działalności.

Aport w postaci rzeczy ruchomych obejmuje wszelkiego rodzaju przedmioty, które nie są trwale związane z danym miejscem. Mogą to być na przykład maszyny, pojazdy, wyposażenie biurowe czy towary. Wartość takiego aportu zwykle jest ustalana na podstawie rynkowej wartości rzeczy lub na podstawie umowy między wspólnikami. Aport rzeczy ruchomych może być szczególnie ważny dla spółek, które potrzebują konkretnych środków produkcji lub wyposażenia.

Aporty wartości niematerialnej to takie, które obejmują prawa lub inne niematerialne dobra. W tej kategorii wyróżniamy przede wszystkim prawa zbywalne na dobrach niematerialnych oraz wierzytelności. Aport w postaci praw zbywalnych na dobrach niematerialnych dotyczy przeniesienia praw do takich dóbr jak na przykład znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe czy oprogramowanie komputerowe. Wartość takiego aportu może być określana na podstawie umowy między wspólnikami lub na podstawie wyceny przez niezależnego biegłego. Aport praw zbywalnych na dobrach niematerialnych może być szczególnie atrakcyjny dla spółek, które chcą wykorzystać już istniejące prawa do tworzenia nowych produktów lub usług.

Aport w postaci wierzytelności polega na przekazaniu spółce praw do dochodów, które będą przysługiwały z tytułu wierzytelności. Może to być na przykład przekazanie praw do otrzymywania płatności od kontrahentów, należności z tytułu umów czy odsetek od udzielanych pożyczek. Wartość takiego aportu może być określana na podstawie umowy między wspólnikami lub na podstawie wyceny przez niezależnego biegłego. Aport wierzytelności może być szczególnie przydatny dla spółek, które chcą zwiększyć swoje źródła dochodów poprzez wykorzystanie już istniejących wierzytelności.

Aport jako forma podnoszenia kapitału własnego

Wkłady niepieniężne są jednym z najważniejszych źródeł kapitału własnego, które mogą zostać przekazane przez udziałowców spółki w zamian za akcje lub udziały. Są to wkłady w naturze, czyli dobra materialne lub niematerialne, które mają wartość pieniężną i mogą być wykorzystane w procesie produkcji lub świadczenia usług przez spółkę. Przykłady wkładów niepieniężnych to nieruchomości, maszyny, urządzenia, prawa autorskie, know-how, patenty, znaki towarowe itp. Wkłady te są oceniane na podstawie ich wartości rynkowej lub na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego rewidenta. Wkłady niepieniężne stanowią atrakcyjną formę podnoszenia kapitału własnego dla spółek, ponieważ pozwalają uniknąć konieczności pozyskiwania gotówki i zaciągania długów. Dzięki nim spółka może zwiększyć swoje możliwości produkcyjne, rozszerzyć ofertę produktową lub usługową i w efekcie zwiększyć swoje przychody. Warto jednak zaznaczyć, że przekazanie wkładu niepieniężnego nie oznacza automatycznego zwiększenia kapitału własnego spółki. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich procedur i formalności, takich jak zawarcie umowy aportu, dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ocena wartości aportowanego mienia.

Aporty odgrywają istotną rolę w finansowaniu spółek, zwłaszcza na etapie ich powstawania i rozwoju. Pozwalają one na pozyskanie niezbędnego kapitału na rozwój działalności, inwestycje w nowe projekty oraz wzmocnienie pozycji rynkowej. Dzięki aportom spółki mają możliwość skorzystania z zasobów i kompetencji swoich udziałowców, co może przyczynić się do poprawy efektywności działania oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wkłady niepieniężne, takie jak patenty czy know-how, mogą stanowić istotne atuty spółki i przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Aporty mają również wpływ na strukturę kapitałową spółki. Przekazanie wkładu niepieniężnego zamiast gotówki może prowadzić do zmniejszenia zadłużenia spółki i poprawy jej wskaźników finansowych, co z kolei może wpływać na zwiększenie zaufania inwestorów oraz zdolności spółki do pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Kwestie prawne dotyczące aportu

Kodeks spółek handlowych nakłada obowiązek określenia wartości aportu, która musi być adekwatna do wkładu w gotówce. Wartość aportu może być ustalana na podstawie ekspertyz, wycen lub innych obiektywnych kryteriów. W przypadku aportu nieruchomości, wartość ta może być również określana na podstawie ceny rynkowej. Aport podlega ocenie, która ma na celu sprawdzenie jego zgodności z przepisami prawa oraz rzeczywistą wartością. Ocena aportu może być dokonana przez biegłego rewidenta lub inną uprawnioną osobę. Jeśli ocena wykaże znaczącą rozbieżność między wartością aportu a jego rzeczywistą wartością, może to prowadzić do konsekwencji prawnych dla aportującego. Osoba, która wnosi aport do spółki, ponosi odpowiedzialność za jego prawdziwość oraz zgodność z przepisami prawa. Jeżeli aport okazuje się niezgodny z rzeczywistością lub stanowi naruszenie przepisów, aportujący może ponosić odpowiedzialność cywilną, a nawet karną. Dlatego ważne jest, aby aportujący dokładnie zbadał i udokumentował swoje prawa do aportu oraz jego wartość.

Kodeks spółek handlowych przewiduje konsekwencje prawne w przypadku niezłożenia aportu. Spółka może żądać złożenia aportu w określonym terminie, a w przypadku jego niezłożenia może dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Ponadto, jeśli aport jest kluczowy dla funkcjonowania spółki, może dojść nawet do jej likwidacji. Aport można przenieść na inną osobę na podstawie umowy lub decyzji wspólników. Przeniesienie aportu jest możliwe, jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa oraz nie narusza interesów spółki. W przypadku przeniesienia aportu, nowy aportujący ponosi odpowiedzialność za jego prawdziwość i zgodność z przepisami.

Aport bitcoinowy

Rozważając temat aportu, warto zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijającą się technologię kryptowalut, a zwłaszcza na bitcoin - najpopularniejszą i najbardziej znaną z nich. Aport bitcoinowy, czyli możliwość wniesienia bitcoinów jako wkładu do spółki, jest tematem, który w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w dyskusjach dotyczących zarządzania i finansów. Bitcoin, jako cyfrowa waluta, posiada szereg cech, które mogą sprawić, że stanie się on cennym zasobem dla firm. Przede wszystkim, bitcoin jest globalnym i zdecentralizowanym systemem płatności, co oznacza, że nie podlega on żadnemu rządowi czy instytucji finansowej. To daje przedsiębiorstwom możliwość przeprowadzania transakcji międzynarodowych bez konieczności korzystania z tradycyjnych systemów bankowych, co może przynieść znaczące oszczędności i ułatwić ekspansję na światowe rynki.

Aport bitcoinowy niesie ze sobą kilka kwestii, które warto uwzględnić. Przede wszystkim, należy zauważyć, że bitcoin jest nadal stosunkowo nową technologią, a jego wartość jest znacznie bardziej niestabilna niż tradycyjnych walut. Fluktuacje cen mogą wpływać na wartość aportu i wprowadzać niepewność co do jego rzeczywistej wartości. Dodatkowo, aport bitcoinowy wiąże się z pewnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem. Ze względu na charakter kryptowalut, istnieje ryzyko kradzieży i utraty bitcoinów, zwłaszcza w przypadku nieodpowiedniego przechowywania czy złego zarządzania kluczami prywatnymi. Firmy, które decydują się na przyjęcie aportu w postaci bitcoinów, powinny zatem zadbać o odpowiednie środki zabezpieczające, takie jak korzystanie z bezpiecznych portfeli cyfrowych i wielopoziomowych systemów uwierzytelniania.

Konsekwencje podatkowe aportu

Podczas dokonywania aportu istnieje wiele potencjalnych konsekwencji podatkowych, które muszą być uwzględnione przez wspólników oraz spółkę. Przede wszystkim, wartość aportowanych składników majątkowych musi zostać prawidłowo oszacowana, ponieważ ma to wpływ na rozliczenia podatkowe. Jeśli wartość aportowanych składników jest niewłaściwie oszacowana, może to prowadzić do różnic między wartością rynkową a wartością księgową, co może skutkować nadmiernym opodatkowaniem lub problemami z organami podatkowymi.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, są możliwe opodatkowane zbycia aportowanych składników majątkowych. Jeśli w przyszłości spółka zdecyduje się na sprzedaż aportowanych aktywów, może to spowodować powstanie obowiązków podatkowych. W zależności od rodzaju aportowanych składników oraz okresu, przez który były one w posiadaniu spółki, mogą obowiązywać różne stawki podatkowe. Aport może mieć również wpływ na wysokość obowiązków podatkowych spółki oraz wspólników. Przede wszystkim, aportowane składniki majątkowe zostaną zaksięgowane w księgach spółki jako wkłady niepieniężne. Oznacza to, że wartość aportu zostanie przypisana do kapitału zakładowego spółki i nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Jednakże, warto pamiętać, że spółka może mieć obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z aportem. PCC jest płacony przy zawieraniu umowy aportu i jego wysokość zależy od wartości aportowanych składników majątkowych. W przypadku aportu nieruchomości, stawki PCC mogą być znaczne i mogą wpływać na koszty operacyjne spółki. Ponadto, wspólnicy, którzy dokonują aportu, mogą być odpowiedzialni za zapłatę podatku dochodowego od zysków kapitałowych (PODZK) w przypadku osiągnięcia zysków związanych z aportowanymi składnikami majątkowymi. Podatek ten jest płacony przez wspólników, a jego wysokość zależy od stawki podatku dochodowego obowiązującej w danym roku podatkowym.

Aport jako forma inwestycji i motywacji

Jednym z głównych powodów, dla których aport jest atrakcyjną formą inwestycji, jest możliwość przekazania przedsiębiorstwu wartości niematerialnych, takich jak know-how, patenty czy prawa autorskie. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada unikalne zasoby intelektualne, aport w postaci tych zasobów może stanowić kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto, aport może być również wykorzystany do zwiększenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie nowych środków finansowych poprzez aport pozwala przedsiębiorstwu na finansowanie dalszego rozwoju, inwestowania w nowe technologie, ekspansję na nowe rynki czy rozwój nowych produktów. W rezultacie aport może przyczynić się do zwiększenia wartości firmy oraz poprawy jej pozycji na rynku.

Aport może być również wykorzystany jako forma motywacji dla pracowników. Wprowadzenie programu aportowego, który umożliwia pracownikom inwestowanie w przedsiębiorstwo, może stanowić silny bodziec do zaangażowania i większej motywacji w pracy. Pracownicy, którzy mają udziały w firmie, często czują większą odpowiedzialność za jej sukces i wzrost. Otrzymując możliwość aportu, pracownicy odczuwają większą satysfakcję z pracy, czują się bardziej związani z przedsiębiorstwem i są bardziej zaangażowani w osiąganie jego celów. Dodatkowo, aport może stanowić formę wynagrodzenia dla pracowników, w której wartość inwestycji pracownika wzrasta wraz z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Taka forma wynagrodzenia motywuje pracowników do osiągania lepszych wyników, ponieważ mają bezpośredni udział w sukcesie firmy.

Aport w kontekście zarządzania ryzykiem

Pierwszym krokiem w analizie ryzyka aportu jest identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń, które mogą wyniknąć z takiej transakcji. Przykładami takich zagrożeń mogą być: niewłaściwe oszacowanie wartości aportowanego majątku, brak zgodności z przepisami prawa, konflikty interesów, utrata wartości aportu w wyniku niekorzystnych zmian na rynku lub technologicznych. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować każde z tych zagrożeń i ocenić ich prawdopodobieństwo wystąpienia oraz potencjalne skutki dla spółki. Następnie, po dokonaniu analizy ryzyka, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie i kontrolę zagrożeń. W tym celu można zastosować różne strategie zarządzania ryzykiem, takie jak: dywersyfikacja portfela aportów, dokładne zbadanie i weryfikacja aportowanego majątku, przeprowadzenie due diligence, ustalenie odpowiednich zabezpieczeń prawnych czy też ubezpieczenie ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem aportu to kompleksowy proces, który obejmuje nie tylko analizę i identyfikację zagrożeń, ale także podejmowanie działań, mających na celu minimalizację ryzyka oraz monitorowanie sytuacji po dokonaniu transakcji. Kluczowym elementem skutecznego zarządzania ryzykiem aportu jest odpowiednie przygotowanie, w tym dogłębna analiza prawna, finansowa i strategiczna. Ważnym aspektem zarządzania ryzykiem aportu jest również komunikacja i współpraca z zaangażowanymi stronami, takimi jak wspólnicy, inwestorzy, audytorzy czy doradcy. Wspólna analiza i ocena ryzyka, wymiana informacji oraz współpraca w celu minimalizacji zagrożeń stanowią klucz do sukcesu transakcji aportu. Ponadto, zarządzanie ryzykiem aportu powinno być procesem ciągłym, który obejmuje monitorowanie sytuacji po dokonaniu transakcji oraz reagowanie na zmieniające się warunki i zagrożenia. Regularne oceny ryzyka, aktualizacja strategii zarządzania oraz wdrażanie odpowiednich działań korygujących to elementy kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem aportu.

Aport jako narzędzie rozwoju i ekspansji

Aporty są szczególnie przydatne w przypadku, gdy spółka nie posiada wystarczających środków finansowych, aby sprostać swoim celom rozwojowym. Dzięki nim możliwe jest pozyskanie wartościowych składników majątkowych, które w innych okolicznościach wymagałyby wydatków gotówkowych. Przykładowo, spółka może otrzymać od udziałowców grunt, na którym planuje zbudować nową fabrykę, co umożliwi jej ekspansję produkcji i zwiększenie swojej konkurencyjności. Aporty mogą również być wykorzystane do wzmocnienia pozycji spółki na rynku poprzez zdobycie nowych technologii, patentów lub licencji. Wnosząc te wartościowe składniki majątkowe, spółka może zyskać przewagę konkurencyjną, która przyczyni się do jej dalszego rozwoju. Ważne jest jednak, aby dokładnie ocenić wartość aportowanego majątku i upewnić się, że jest on zgodny z celami strategicznymi spółki.

Aporty mają szczególne znaczenie w sytuacji, gdy spółka planuje ekspansję na nowe rynki. Wprowadzenie aportu może umożliwić spółce wejście na rynek, który byłby trudno dostępny lub nieosiągalny bez takiego wsparcia. Może to być na przykład wykorzystanie aportu w postaci nieruchomości, na której zostanie otwarty nowy oddział lub fabryka na terenie innego kraju. Aporty mogą również pomóc w zdobyciu nowych klientów i zwiększeniu udziału w rynku. Wprowadzenie na przykład wartościowych patentów czy technologii może przyczynić się do rozwoju nowych produktów lub usług, które przyciągną uwagę klientów i umocnią pozycję spółki na rynku. Dzięki temu spółka może zwiększyć swoje przychody i osiągnąć większe zyski. Warto jednak pamiętać, że aporty nie są rozwiązaniem idealnym we wszystkich przypadkach. Wprowadzenie aportu do spółki może wiązać się z pewnymi ryzykami, takimi jak ocena wartości aportowanego majątku, negocjacje z udziałowcami czy też ewentualne konflikty interesów. Dlatego ważne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz i konsultacji przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu aportu.

Aport w kontekście sukcesji i współpracy

Sukcesja jest nieodłącznym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem. W przypadku firm rodzinnym, aport stanowi kluczowy element strategii sukcesji, umożliwiający przekazanie władzy i odpowiedzialności z pokolenia na pokolenie. Aport to przekazanie majątku lub udziałów w firmie przez jednego właściciela na rzecz kolejnego pokolenia. Właśnie dzięki aportowi możliwe jest zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa i utrzymanie kontroli nad nim w ramach rodziny. Aport może przyjąć różne formy. Może to być przekazanie akcji, udziałów lub innych instrumentów finansowych, ale również nieruchomości, patentów, marki czy kontraktów. Kluczowym aspektem aportu jest jednak nie tylko przekazanie majątku, ale również przekazanie wiedzy, doświadczenia i wartości, które są niezbędne w prowadzeniu biznesu. Aport to więc nie tylko transfer własności, ale również przekazanie kluczowych kompetencji i umiejętności, które pozwolą na kontynuację rozwoju firmy.

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami stanowi nieodzowny element funkcjonowania każdej firmy. Aport, jako forma inwestycji, może stanowić doskonałe narzędzie do nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych z innymi przedsiębiorstwami. Przekazanie udziałów lub akcji w zamian za wsparcie finansowe lub strategiczną współpracę może przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności. Aport w kontekście współpracy zewnętrznych podmiotów może przybrać różne formy. Może to być inwestycja kapitałowa, w której przedsiębiorstwo przekazuje część swojego majątku w zamian za kapitał inwestycyjny. Może to być również aport w postaci udziałów lub akcji, które są przekazywane partnerom biznesowym w celu nawiązania strategicznej współpracy. Warto zauważyć, że aport jako forma współpracy może przynieść wiele korzyści obu stronom. Przedsiębiorstwo, które otrzymuje aport, może skorzystać nie tylko z dodatkowego kapitału, ale również z wiedzy i doświadczenia partnera biznesowego. Z drugiej strony, partner biznesowy, który otrzymuje aport, może zyskać dostęp do innowacyjnych rozwiązań, technologii czy rynków, które są udziałem przedsiębiorstwa aportującego.

Metody i narzędzia zarządzania aportem

Ocena wartości aportu

Ocena wartości aportu jest kluczowym elementem w procesie zarządzania aportem. Istnieje kilka metod, które mogą być stosowane do oceny wartości aportu:

  • Analiza porównawcza. Ta metoda polega na porównaniu wartości aportu z innymi podobnymi aportami lub transakcjami na rynku. Analiza porównawcza może pomóc w określeniu, czy wartość aportu jest adekwatna i zgodna z rynkowymi standardami.
  • Wycena rynkowa. Ta metoda polega na określeniu wartości aportu na podstawie aktualnych cen rynkowych. Może być stosowana, gdy aport dotyczy aktywów, które są notowane na giełdzie lub mają ustaloną wartość rynkową.
  • Analiza kosztów: Ta metoda polega na określeniu wartości aportu na podstawie kosztów, jakie przedsiębiorstwo poniosłoby, gdyby samo nabyło te zasoby. Analiza kosztów może uwzględniać zarówno koszty zakupu, jak i koszty utrzymania i eksploatacji aportowanych zasobów.
  • Metoda dochodowa. Ta metoda polega na ocenie wartości aportu na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych generowanych przez aportowane zasoby. Metoda dochodowa jest szczególnie przydatna w przypadku aportu, który przynosi dochody w przyszłości, takie jak nieruchomości wynajmowane lub inwestycje generujące dochód.

Umowa aportowa

Umowa aportowa jest dokumentem, który reguluje warunki i zasady aportu. Jest to kluczowy element zarządzania aportem, ponieważ umowa aportowa określa prawa i obowiązki stron oraz sposób realizacji aportu. Umowa aportowa powinna zawierać m.in. informacje dotyczące wartości aportu, terminów płatności, zabezpieczeń oraz warunków ewentualnego wycofania się z aportu.

Księgowość aportów

Księgowość aportów jest istotną częścią zarządzania aportem. Przedsiębiorstwo powinno odpowiednio zaksięgować aporty, aby odzwierciedlić ich wartość w księgach rachunkowych. Istnieją pewne zasady i wytyczne dotyczące księgowania aportów, które należy przestrzegać, aby zapewnić poprawną prezentację informacji finansowych.

Analiza finansowa aportu

Analiza finansowa aportu jest narzędziem, które pozwala ocenić wpływ aportu na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Przez analizę finansową można ocenić, czy aport przyniesie korzyści finansowe i jak wpłynie na wyniki operacyjne i bilans przedsiębiorstwa. W ramach analizy finansowej można stosować różne wskaźniki, takie jak wskaźniki rentowności, zadłużenia czy płynności, aby ocenić efektywność aportu.


Aportartykuły polecane
Umowa zastawuRuchomośćZastaw umownySpółka komandytowo-akcyjnaZabezpieczenieMasa upadłościowaSpółka cywilnaSpółdzielcze prawo do lokalu użytkowegoWierzytelność

Bibliografia

  • Chorowski M. (2015), Wycena i amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem - aspekty bilansowe i podatkowe, Studia Ekonomiczne, nr 245
  • Gnela B. (red.) (2016), Prawo handlowe dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Jacyszyn J. (1992), Postacie pokrycia wkładu niepieniężnego w spółkach kapitałowych, Rejent, nr 12
  • Krzywda D. (2011), Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym, SKwP, Warszawa
  • Miras M. (2005), Aport w spółce kapitałowej, Arche, Gdańsk
  • Zacharzewski K. (2015), Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego, Monitor Prawniczy, nr 4