Aport

Aport
Polecane artykuły


Aport niefinansowy wkład wspólnika w majątek spółki. Może mieć on postać wartości materialnych (budynki, maszyny) lub niematerialnych (know-how, znak handlowy, patent). Aport mogą stanowić takie prawa majątkowe, co do których nie ma problemu z określeniem ich wartości, wyceną, zbywalnością, określeniem przydatności i dostępności dla spółki oraz zdolności do wejścia w skład masy upadłościowej. (D. Krzywda, 2011, s. 16)

Jednym ze sposobów na podniesienie kapitału zakładowego spółek jest wnoszenie wkładów niepieniężnych, czyli aportów (udziały bądź akcje pokrywane są przez wspólnika w innej niż gotówkowej formie. "Aport, czyli wkład niepieniężny wnoszony do spółki handlowej, polega na przeniesieniu na rzecz spółki praw do przedmiotu wkładu, które przysługują wspólnikowi wnoszącemu wkład." (M. Chorowski 2015, s. 65)

W spółkach handlowych kapitał powinien być wniesiony przez wspólników spółki przed rozpoczęciem działalności i zarejestrowaniem jej. Kapitał może być pokryty na dwa sposoby: poprzez wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne, czyli aport. Aport może przybierać formę, na przykład własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, praw zbywalnych na dobrach niematerialnych czy wierzytelności. W wypadku kiedy wartość aportu zostałaby przewartościowana (wartość wynosiłaby mniej niż zostało to wycenione), a wspólnicy byliby tego w dniu zawarcia umowy świadomi, będą solidarnie zobligowani do wyrównania spółce brakującej wartości.

Podział aportów według prawa majątkowego

  • prawa rzeczowe- własność przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych części, własność rzeczy nieruchomych i ruchomych, użytkowanie wieczyste (Miras, 2005, s. 44)
  • prawa obligacyjne- prawa udziałowe (tzn. udziały w spółce z o.o. i akcyjnej), obligacje, wierzytelności wspólnika, w szczególności z tytułu pożyczki udzielonej spółce w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki (D. Krzywda, 2011, s. 22)
  • prawa na dobrach niematerialnych- patenty na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe oraz wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, know-how, majątkowe prawa autorskie.(M. Chorowski 2015, s. 67)
  • prawo do przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Kodeks spółek handlowych a bitcoin

W polskim ustawodawstwie znaleźć można zapis na temat wkładu niepieniężnego w art. 158 Kodeksu spółek handlowych:

"§ 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

§ 2. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika.

§ 3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki."

Wynika z tego, iż nie ma ustanowionych jasnych zasad dotyczących przedmiotu wkładu niepieniężnego. Istotne jest aby aport (rzeczy, prawa) charakteryzował się określoną wartością majątkową, był zbywalny i by można go było przenieść na rzecz spółki.

"Z racji braku podstaw do traktowania bitcoina jako legalnego pieniądza, może on zostać wykorzystany tylko jako aport (wkład niepieniężny) wnoszony do każdej spółki unormowanej w przepisach KSH oraz do spółki cywilnej. Wniesienie aportu tego rodzaju nie powinno napotykać kontrargumentów ze strony sądu na etapie rejestracji spółki rejestrowej albo zmian statutu oraz wątpliwości potencjalnych wspólników przy zawarciu umowy spółki cywilnej. Wniesienie aportu bitcoinowego nie podlega więc zakwestionowaniu ze względu na brak zdolności aportowej albo sprzeczność z ustawą i innymi kryteriami selekcji skutków czynności prawnych (art. 58 KC), a pomiędzy wspólnikami może ewentualnie wywiązać się spór o oszacowanie wartości wyobrażonego w bitcoinie wkładu niepieniężnego." (K. Zacharzewski 2015, s. 192)

Bibliografia

Autor: Karolina Urbańska