Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Ubezpieczenie

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Wstęp

Ubezpieczenia początek swój czerpią ze znanych już w starożytności form pomocy wzajemnej, organizowanych wśród członków zrzeszeń religijnych czy zawodowych. Idea ubezpieczeń wywodzi się z chęci ograniczenia lub nawet próby wyłączenia czynnika przypadkowości przez stworzenie odpowiedniego systemu ochrony opartego na współdziałaniu.

Definicja Ubezpieczenia

 • Według Słownika języka polskiego:

Ubezpieczenie - urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś.

 • Wedługg Jana Lazowskiego:

Ubezpieczenie - urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają[1].

 • Według Antoniego Banasińskiego

Ubezpieczenie - multiregulator procesów [[ekonomia rozwoju|rozwoju gospodarki] narodowej zakłócanym przez zdarzenia losowe – klęski żywiołowe I nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora[2].

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych

 • funkcja ochronna – ochrona przed niepomyślnymi skutkami zdarzeń losowych,
 • funkcja finansowa – tworzenie funduszów I rezerw, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia tempa rozwoju gospodarki narodowej,
 • funkcja redystrybucyjna – korzystne dla gospodarki narodowej przesuniecie bieżących konsumpcyjnych wydatków ludności na okres późniejszy oraz na zmianie charakteru tych wydatków,
 • funkcja prewencyjna – zapobieganie wystąpieniu szkody, bądź jej minimalizacja w momencie, gdy szkoda już wystąpiła[3],

Alternatywy ubezpieczeń

 • kredyt bankowy
 • samoubezpieczenie
 • pomoc państwa

Klasyfikacja ubezpieczeń

 • Ubezpieczenia Społeczne
  • Emerytalne
  • Rentowe
  • Zdrowotne
  • Wypadkowe
 • Ubezpieczenia Gospodarcze
  • Osobowe
  • Majątkowe

Różnice pomiędzy ubezpieczeniami społecznymi a gospodarczymi

Społeczne Gospodarcze[4]
Zapewniają minimum socjalne Uzupełniają i rozszerzają zasięg społeczny
Tylko osobowe Zarówno osobowe jak i majątkowe
W większości obowiązkowe W większości dobrowolne
Powstają na mocy ustawy Powstają z mocy umowy
Pracodawca ubezpiecza swojego pracownika Osobą ubezpieczającą jest najczęściej osobą ubezpieczaną
Część ciężaru składki ponosi pracodawca Płacona osobiście
Wypłata świadczeń gwarantowana jest przez państwo W większości nie ma gwarancji w niektórych przypadkach UFG
Świadczenia pieniężne i rzeczowe Świadczenia i odszkodowania tylko pieniężne

Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

 • Dział I – ubezpieczenia na życie
 • Dział II – pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Dział I

 • na życie,
 • posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • na życie, jeśli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • rentowe,
 • wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

Dział II

 • choroby
 • wypadku, w tym przypadku przy pracy i choroby zawodowej,
 • casco – pojazdów lądowych, szynowych i statków powietrznych,
 • żeglugi morskiej i śródlądowej caso statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej,
 • przedmiotów w transporcie,
 • szkód spowodowanych żywiołami,
 • pozostałych szkód rzeczowych,
 • odpowiedzialności cywilnej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym,
 • odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych,
 • odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową,
 • odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
 • kredytu,
 • gwarancja ubezpieczeniowa,
 • ryzyk finansowych,
 • ochrony prawnej,
 • świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenia osobowe

Definicja

Ubezpieczenia osobowe są ubezpieczeniami życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej.

Podział ubezpieczeń osobowych ze względu na rodzaj zdarzeń:

 • życiowe – wypadkiem jest śmierć lub dożycie określonego wieku,
 • wypadkowe – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Podział ubezpieczeń wypadkowych ze względu na rodzaj zdarzenia:

 • od następstw nieszczęśliwych wypadków – zdarzenie spowodowane siłą zewnętrzną, nagłe, występujące wbrew woli ubezpieczonego, powodujące uszczerbek na zdrowiu,
 • chorobowe – zdrowotne.

Ubezpieczenia majątkowe

Definicja

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenie majątku w formie rzeczy, bądź sytuacji majątkowej ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych ze względu na przedmiot:

 • rzeczowe – ubezpieczenie majątku w postaci rzeczy, dóbr materialnych,
 • majątkowe sensu stricte – ubezpieczenie sytuacji majątkowej ubezpieczonego[5],

Inne klasyfikacje

 • swoboda lub jej brak w nawiązaniu umowy,
 • indywidualne lub zbiorowe,
 • podmiotów gospodarczych lub gospodarstw domowych,
 • komercyjne lub wzajemne,
 • morskie lub lądowe,
 • bezpośrednie lub pośrednie,
 • prywatne lub publiczne,
 • w obrocie krajowym bądź zagranicznym[6].

Przypisy

 1. Jan Lazowski; “Wstęp do nauki o ubezpieczeniach”; PZUW, adaptacja I red. nauk. Władysław Wojciech Mogilski, Warszawa 1948
 2. Antoni Banasiński; “Ubezpieczania gospodarcze”; POLTEXT, Warszawa 1997
 3. Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom I – mechanizmy I funkcje”; POLTEXT, Warszawa 2000
 4. Red. Tadeusz Sagnowski; “Ubezpieczenia gospodarcze”; POLTEXT, Warszawa 1998
 5. Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom II – produkty”; POLTEXT, Warszawa 2003
 6. Bogusław Hadyniak, Lech Gąsiorowski, Jan Monkiewicz; “Zarządzanie finansami ubezpieczeń”; POLTEXT, Warszawa 1999

Bibliografia

 • Prof. Piotr Jedynak; “Ubezpieczenia Gospodarcze. Wybrane elementy teorii I praktyki” ; Księgarnia Akademicka, Kraków 2001,
 • Red. Tadeusz Sagnowski; “Ubezpieczenia gospodarcze”; POLTEXT, Warszawa 1998,
 • Antoni Banasiński; “Ubezpieczania gospodarcze”; POLTEXT, Warszawa 1997
 • Bogusław Hadyniak, Lech Gąsiorowski, Jan Monkiewicz; “Zarządzanie finansami ubezpieczeń”; POLTEXT, Warszawa 1999
 • Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom I – mechanizmy I funkcje”; POLTEXT, Warszawa 2000,
 • Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom II – produkty”; POLTEXT, Warszawa 2003,
 • Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom III – przedsiębiorstwo”; POLTEXT, Warszawa 2003,
 • Jan Lazowski; “Wstęp do nauki o ubezpieczeniach”; PZUW, adaptacja I red. nauk. Władysław Wojciech Mogilski, Warszawa 1948

Autor: Adam Jarosz

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.