Ubezpieczenie wypadkowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczenie wypadkowe
Polecane artykuły


Ubezpieczenie wypadkowe - ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Określone jest to w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2015.1242)

Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Charakterystyka nieszczęśliwego wypadku

Nieszczęśliwymi wypadkami są nagłe zdarzenia, które pochodzą z zewnątrz, niezależnie od woli człowieka. Ich konsekwencje uderzają w istotne dobra człowieka, jakimi są zdrowie i życie.

Stopy procentowe ubezpieczeń wypadkowych

Stopa procentowa składek na ubezpieczenia wypadkowe dla poszczególnych płatników uzależnione są od poziomu ryzyka zagrożeń zawodowych oraz ewentualnych skutków nieprzewidzianych zdarzeń np. konieczność wypłacania odszkodowań, rent itp. Ustala się je na rok składkowy (Dębski D., 2006).

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

W przypadku utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu daje prawo do szczególnych świadczeń typu:

Zasady zawierania umowy

Zawierając umowę ubezpieczenia trzeba określić wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do następstw wypadku w postaci uszkodzenia ciała i związanego z tym stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Określić zakres ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową umowę. Również ubezpieczenie może byś różnicowane pod względem zasięgu terytorialnego. Umowa może być zawarta praktycznie przez każdego, jak i przez osoby trzecie.

Podział

 1. Ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 2. Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku),
 3. Ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek całkowitej niezdolności do pracy.

Celem ubezpieczenia na wypadek zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku jest pokrycie potrzeb związanych z niespodziewaną śmiercią ubezpieczonego, z reguły w okresie pełnej aktywności zawodowej. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego, natomiast wypadkiem ubezpieczeniowym jest śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Śmierć musi nastąpić w ciągu określonego czasu, np. 90 dni od daty zdarzenia, ale również przed rocznicą polisy poprzedzającą ukończenie przez ubezpieczonego 60 lat. Cechy charakteryzujące śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku to między innymi nagłość zdarzenia, zewnętrzność jego przyczyny oraz szkoda na osobie w postaci zgonu.

W przypadku ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa głównym celem jest pokrycie potrzeb związanych z wystąpieniem u ubezpieczonego inwalidztwa w okresie pełnej aktywności zawodowej, które uniemożliwia mu zdobywanie środków utrzymania. Środki z ubezpieczenia są na utrzymanie bądź na poprawę zdrowia. Przedmiotem ubezpieczenia w tej sytuacji jest zdrowie ubezpieczonego a wypadkiem ubezpieczeniowym jest inwalidztwo całkowite bądź częściowe. Przyczyną inwalidztwa musi być nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy opiera się na takich samych zasadach co ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa. Celem umowy jest pokrycie potrzeb związanych z wystąpieniem niezdolności do pracy w okresie pełnej aktywności zawodowej, która uniemożliwia ubezpieczonemu na utrzymanie się. Suma ubezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia. Przedmiotem umowy ubezpieczeniowej jest zdrowie ubezpieczonego, a wypadkiem ubezpieczeniowym jest całkowita niezdolność do pracy.

Płatnicy ubezpieczeń wypadkowych

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają (Jackowiak U, Uziak W, Wypych-Żywicka A. 2012):

 • pracownicy
 • osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy
 • członkowie spółdzielni
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność
 • osoby współpracujące
 • posłowie i senatorowie
 • stypendyści sportowi
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • bezrobotni
 • duchowni
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą
 • osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • członkowie rad nadzorczych

Bibliografia

 • Capik M. M.(1996) Ubezpieczenia bez tajemnic, Twigger, Warszawa, s. 106-108.
 • Dziubińska-Lechnio E. et. al.;Stojek-Siwińska M., red.,(2008) Ubezpieczenia społeczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 596.
 • Dębski D. (2006) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2, WSiP Warszawa, s. 81
 • Garbiec R. (2004) Ubezpieczenia w teorii i praktyce, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 102.
 • Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A (2012), Prawo pracy: Podręcznik dla studentów prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 473
 • Szczepańska M. (2008)Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 316-320.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673

Autor: Joanna Dziwik, Anna Szopa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.