Świadczenie pielęgnacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Świadczenie pielęgnacyjne jest to jedna z trzech form świadczenia opiekuńczego, do którego również zaliczamy zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Definiujemy to, jako rodzaj pomocy dla osób, które w rodzinie mają i zajmują się niepełnosprawną osobą, która zanim ukończyła 18 lat zaznała uszczerbku na swoim zdrowiu. W takim samym położeniu są osoby, które nie ukończył 25 roku życia, a ich zdrowie nie pozwala na normalne funkcjonowanie, lecz musiało nastąpić to, gdy uczęszczała do szkoły lub też szkoły wyższej. Pomoc finansowa wypłacana jest przez organ do tego właściwy (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 17)

TL;DR

Świadczenie pielęgnacyjne jest jedną z form świadczenia opiekuńczego, które przysługuje osobom opiekującym się niepełnosprawnymi. Może ubiegać się o nie rodzice, opiekunowie, rodzina zastępcza oraz osoby zobowiązane do alimentacji. Wysokość świadczenia jest waloryzowana i zależy od podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Aby otrzymać świadczenie, trzeba zrezygnować z pracy zarobkowej i spełnić warunki dotyczące osoby niepełnosprawnej. Nie przysługuje ono osobom, które mają inne świadczenia, są w małżeństwie lub umieszczone w rodzinie zastępczej. Świadczenie pielęgnacyjne nie zależy od dochodu i nie wymaga corocznego składania wniosku. Ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenie potrzeb życiowych.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Ta forma świadczenia opiekuńczego, jaką jest świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z pracy albo każdej innej formy pracy zarobkowej należy się:

  • ojcu bądź też matce tegoż dziecka
  • opiekunowi, który faktycznie wychowuje dziecko
  • rodzinie zastępczej spokrewnionej, którą definiuje "Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", czyli może to być zarówno rodzeństwo, jaki i dziadkowie
  • a także innym osobom, na których nałożony jest obowiązek alimentacyjny, nie są tu wliczane osoby, u których występuje znaczny stopień niepełnosprawności (Sierpowska I. 2014 s. 329)

Wysokość świadczenia oraz warunki przyznania

Waloryzacji podlega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia każdego roku. Kwota ta ma wzrastać o konkretny procent, który zależy od tego o ile nastąpi podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do roku bazowego. Poziom tego świadczenia zaokrągla się na korzyść, czyli do pełnych złotych w górę. (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 17)

Aby spełnić warunki dostania świadczenia pielęgnacyjnego nie ma możliwości pozostania na urlopie wychowawczym, gdyż wciąż dana osoba utrzymuje stosunek pracy. Tak samo obowiązkiem jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego, a nawet praca w nim.(Topolewska M. 2016 s. 37)

Dodatkowo, aby należało się świadczenie pielęgnacyjne istotne jest spełnienie określonych warunków, które dotyczą samej osoby, nad którą ta opieka jest sprawowana. Wśród wymogów, które należy wziąć pod uwagę są, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź też orzeczenie o znaczącym stopniu niepełnosprawności. Uzupełniająco, obowiązkiem jest, aby orzeczenie o niepełnosprawności w treści zawierało obligatoryjność stałej lub znacząco długiej opieki nad osobą niepełnosprawną. "Jest to w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dotyczy to m.in. osób, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, innych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko". (Z. Duniewska 2014, s. 328)

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z art. 17 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2013 roku świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy: 1".Osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

2. Osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3.Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

4.Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

5.Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej". (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 17)

Dzięki temu, że świadczenie pielęgnacyjne nie zależy od poziomu osiąganego dochodu, nie jest wymagane coroczne składanie wniosku o przyznanie tej pomocy materialnej. Czas pobierania tego świadczenia uzależniony jest od okresu trwania, ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności (Topolewska M. 2016 s. 40)

Zgodnie z art. 107 Ustawy o pomocy społecznej w związku ze staraniem się o świadczenie pielęgnacyjne, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego ma pozwolić na odpowiednie warunki bytowe, a także, chociaż częściowo zaspokoić liczne potrzeby życiowe (Sierpowska I. 2006 s. 239,240)


Świadczenie pielęgnacyjneartykuły polecane
Zasiłek rodzinnyUbezpieczenie rentoweZasiłek pielęgnacyjnyRenta inwalidzkaUbezpieczenie zdrowotneZasiłek opiekuńczyŚwiadczenie socjalneDodatki do wynagrodzeńZasiłek

Bibliografia


Autor: Dominika Adamczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.