Dodatki do wynagrodzeń

Z Encyklopedia Zarządzania
Dodatki do wynagrodzeń
Polecane artykuły


Dodatki do wynagrodzeń stanowią część wynagrodzenia za pracę. Istnieją dodatki obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa oraz fakultatywne, które pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy (art.77,Kodeks pracy, 1974).

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje dodatków do wynagrodzeń, takie jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatki do zasiłku rodzinnego, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Artykuł przedstawia warunki i wysokości tych dodatków.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

wynosi on 100 % wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wypadających w nocy, w niedzielę i święta, jeśli nie są one dniami pracy pracownika, i 50 % w przypadku godzin nadliczbowych nie wymienionych wyżej ( art. 151, Kodeks pracy, 1974).

Dodatek za pracę w porze nocnej

Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek. Wynosi on 20 % wysokości stawki godzinowej za każdą godzinę pracy w porze nocnej ( Art. 151, 8, Kodeks pracy, 1974).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

To forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Cechy tego świadczenia to (art.1, Rozporządzenie,2006):

 • Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane dla danego dodatku, czyli znalazły się w określonej sytuacji życiowej. Zatem ich dochody nie mogą przekraczać wysokości określonej dla otrzymania zasiłku rodzinnego.
 • Wysokości dodatków określa ustawa o świadczeniach rodzinnych i rozporządzenie Rady Ministrów. Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego a podwyższenie tych kwot finansowane jest ze środków własnych gminy .

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowy dodatek(art.9,Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny, 2006):

 • Wniosek o jego przyznanie mogą składać matka, ojciec dziecka, opiekun prawny oraz osoba, która złożyła wniosek o przysposobienie dziecka, jeśli wcześniej dodatku nie otrzymali jego rodzice.
 • Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Jego szczególny socjalny charakter jest związany z likwidacją zasiłku porodowego i jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, które do dnia wejścia ustawy o świadczeniach rodzinnych w życie były formą wsparcia związaną z porodem. Wysokość tego dodatku określona jest kwotowo i wynosi 1000 zł na każde urodzone lub przysposobione dziecko.

W przypadku zbiegu prawa do dodatku z prawem do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka finansowanego z budżetu państwa (becikowe) przysługuje jedno świadczenie wybrane przez osobę uprawnioną.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

W okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.( Rozporządzenie, art.9, 2006):

 • Aby go otrzymać osoba uprawniona musi przebywać na urlopie wychowawczym. Kierowany jest do pracowników a zatem wnioskodawca musi pozostawać w stosunku ubezpieczenia. W przypadku kiedy oboje rodziców przebywa na urlopie wychowawczym przysługuje jeden dodatek.

Okres korzystania z dodatku związany z długością urlopu wychowawczego wynosi (art.7,Rozporządzenie, 2006):

 • 24 miesiące kalendarzowe - okres podstawowy,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje się opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięczne.

Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona(art.47,Kodeks pracy,1974):

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
  • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7,
  • oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka w sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany. Jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją to również przysługuje jej ten dodatek.

Wysokość dodatku (art.9,Rozporządzenie Rady Ministrów, 2006):

 • 170,00 zł - miesięcznie (nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),
 • 250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci).

W sytuacji gdy podmiot uprawniony na skutek upływu ustawowego okresu utraci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, dodatek nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie .

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ( Sierpowska I, 2011, str.168).

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Rodziną wielodzietną jest rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci. Jest to forma wspierania wielodzietności ( Sadowski Z. Wach T. Leksykon pracy, str.151).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

ma za zadanie wesprzeć dzieci niepełnosprawne a w szczególności zapewnić im środki na zwiększone wydatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Może się o niego ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się. W celu otrzymania dodatku dziecko do 16 roku życia musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności a powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku (art.6, Rozporządzenie,2006) :

 • 60,00 zł - miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 80,00 zł - miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje on raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko ( Rozporządzenie, art. 4, 2006).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się w wysokości(art.8, Rozporządzenie Rady Ministrów, 2006):

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Bibliografia

Autor: Magdalena Madoń,Ewelina Kalicka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.