Zasiłek celowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasiłek celowy
Polecane artykuły


Zasiłek celowy - jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawanym na ściśle określony cel: na część lub całość pokrycia kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Świadczenie to może być przyznane w formie biletu kredytowanego czyli niepieniężnej formie zasiłku celowego.[1]

Kryterium dochodowe

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyjętym przez Radę Ministrów 11 lipca 2018 r. kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.[2]

Warunki i tryb przyznawania zasiłku celowego

 • Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu jeżeli wynika z kontraktu socjalnego. W takim wypadku świadczenie to jest wypłacane przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba (objęta kontraktem socjalnym i w trakcie jego realizacji), stała się osobą zatrudnioną.[3]
 • Rada gminy, w drodze uchwały może przyznać zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie pieniężnej lub rzeczowej, określić jego wysokość, szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz zwrotu świadczenia.
 • Podstawa do odmowy przyznania lub ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie to:
  • Uchylanie się od podjęcia odpowiedniej pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc,
  • Uchylanie się od poddania się przeszkoleniu zawodowemu przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc,
  • Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała już pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia z innego źródła.[4]

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Oba te zasiłki mogą być przyznane niezależnie od dochodu i mogą nie podlegać zwrotowi. Świadczenia te mogą zostać przyznane osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego albo zostały dotknięte klęską żywiołową lub ekologiczną.[5]

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Świadczenie to zostaje wówczas przyznane w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny oraz nie podlega zwrotowi.[6] Pojęcie "szczególnie uzasadnionego przypadku" nie zostało zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenia pomocy społecznej dzielą się na:

 • "Pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 • Niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • sprawienie pogrzebu, g) poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy."[7]

Bibliografia

Przypisy

Autor: Klaudia Wiech

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.