Pobyt czasowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Pobyt czasowy
Polecane artykuły

pobyt czasowy– jest to migracja obywateli związana ze zmianą ich tymczasowego miejsca zamieszkania na okres czasowy.

Rodzaje migracji

Według definicji jaką podaje Główny Urząd Statystyczny migracja jest to: "przemieszczenia ludności związane ze zmiana miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej.” Tak więc migracja jest to nie tylko zmiana kraju zamieszkania ale także zmiana gminy, powiatu bądź województwa. Migracje można podzielić ze względu na długość trwania. Wyróżniamy migracje:

 • krótkookresowe
 1. codzienne
 2. do 3 miesięcy
 3. trwające od 3 do 12 miesięcy
 • długookresowe
 1. trwające co najmniej 12 miesięcy
 2. stałe - związane z zameldowaniem na pobyt stały w danym miejscu

Powody migracji

Z roku na rok liczba osób migrujący nie tylko wewnątrzkrajowo, ale także poza granice swojego kraju się zwiększa. Szczególnie na zmianę miejsca decydują się ludzie młodzi, dobrze wykształceni nie tylko Ci z wyższym wykształceniem ale także ludzie posiadający wykształcenie zawodowe, w celu znalezienia lepszych perspektyw na życie. Przyczyny migracji mogą być różnorakie. GUS podaje pięć głównych powodów[1], są to:

 1. praca
 2. nauka
 3. sprawy rodzinne
 4. stan zdrowia
 5. warunki mieszkaniowe

Każda z tych przyczyn jest także rozłożona na mniejsze, na przykład zmiana miejsca zamieszkania związana ze stanem zdrowia może być spowodowana rehabilitacją, specjalistycznym leczeniem, bądź też lepszą opieką zdrowotną.

Kierunki migracji polaków

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w roku 2016 na pobyt czasowy zdecydowało się aż 2 515 000 polaków. Dane prezentują się następująco.

Tabela nr 1 - "Kierunki i liczba Polaków emigrujących z Polski na pobyt czasowy w roku 2016"

Kraj przebywania 2015 2016
Ogółem 2 397 000 2 515 000
w tym Unia Europejska (28 krajów) 1 983 000 2 096 000
Wielka Brytania 720 000 788 000
Niemcy 655 000 687 000
Holandia 112 000 116 000
Irlandia 111 000 112 000
Włochy 94 000 93 000
Francja 64 000 64 000
Belgia 52 000 54 000
Szwecja 46 000 49 000
Austria 36 000 39 000
Dania 30 000 32 000
Hiszpania 30 000 29 000
Czechy 9 000 9 000
Grecja 8 000 8 000
Finlandia 3 000 3 000
Cypr 1 000 1 000
Portugalia 1 000 1 000
Pozostałe 11 000 11 000
Kraje spoza UE 115 000 118 000
Norwegia 84 000 85 000
Pozostałe 31 000 33 000

Tabela opracowana na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo, są to głównie ludzie młodzi w wieku od 18 do 50 roku życia. Są to w głównej mierze mieszkańcy Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Powodem ich przyjazdu do Polski jest edukacja lub też praca. Niestety jeżeli chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających do Polski ciężko jest określić dokładnie ich ilość, ponieważ w głównej mierze są to osoby pracujące na czarno.

Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt czasowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej winien złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenia takiego w drodze decyzji zezwala bądź też odmawia wojewoda właściwy dla miejsca pobytu cudzoziemca.[2]

Bibliografia

Przypisy

 1. M. Mijal, dostęp 2018, s. 65-66
 2. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, str 6

Autor: KingaPuzia