Zasiłek pielęgnacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasiłek pielęgnacyjny wchodzi w skład świadczeń opiekuńczych, w których wyróżniamy również świadczenie pielęgnacyjne a także specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek pielęgnacyjny ten przyznaje się, aby pomóc w pokryciu częściowo wydatków, które wynikają z obligatoryjności pomocy od innej osoby jak również zapewnienia opieki dla osoby, która posiada niezdolność do egzystencji samodzielnej (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 16) W Polsce zasiłek pielęgnacyjny został wprowadzony już w 1975 roku (Muszalski W. 2008 s. 235)

TL;DR

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z świadczeń opiekuńczych w Polsce. Może go otrzymać osoba niepełnosprawna, dziecko niepełnosprawne, osoba starsza powyżej 75 roku życia. Wysokość zasiłku wynosi 144 zł miesięcznie i nie zależy od kryterium dochodowego. Wniosek o zasiłek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Zasiłek nie przysługuje osobom z umieszczeniem w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, osobom otrzymującym świadczenia za granicą oraz osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.

Czy jest kryterium dochodowe w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny nie zależy od kryterium dochodowego dokładnie tak samo jak świadczenie pielęgnacyjne. Jego wysokość jest na poziomie 144,00 zł miesięcznie. W związku z tym zasiłek ten przyznawany jest na okres, kiedy ważne jest posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź też orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności, a nie na czas trwania okresu zasiłkowego (Kubów A., Szczepaniak-Sienniak J. red. 2014 s. 39)

Kto ma prawo ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny?

Z zasiłku pielęgnacyjnego może skorzystać:

  • dziecko niepełnosprawne
  • osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o znacznym poziomie niepełnosprawności oraz dodatkowo jest w wieku powyżej 16 lat
  • osoba starsza, która ukończyła już 75 rok życia
  • co więcej osoba niepełnosprawna, która ukończyła 16 rok życia oraz legitymuje się orzeczeniem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale warunkiem jest powstanie tej niepełnosprawności, gdy osoba nie ukończyła 21 roku życia (Z. Duniewska 2014, s. 329)

Wypłata świadczeń rodzinnych w skład, w które wchodzą świadczenia opiekuńcze, czyli nasz zasiłek pielęgnacyjny następuje na wniosek jednego z małżonków, obu małżonków, rodzica, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, także opiekuna faktycznego dziecka, dodatkowo rodziny zastępczej niezawodowej, pełnoletniej osoby, która jest niepełnosprawna jak również innej osoby, która jest upoważniona do reprezentacji niepełnosprawnej pełnoletniej osoby albo chorego dziecka, osoby uczącej się i osób, które obarczone są obowiązkiem alimentacyjnym zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 23)

Zawartość wniosku przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny

"Musi zawierać dane:

1. Osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu,

2. Dzieci pozostające na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie, gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość". (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 23.)

Złożenie wniosku odbywa się w urzędzie miasta albo gminy właściwym, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania danej osoby (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 23) Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć wniosek i można tego dokonać przez portal Emp@tia oraz nie ma potrzeby przedstawiania tam orzeczenia o niepełnosprawności (Topolewska M. 2016 s. 41)

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  • Niestety zasiłek pielęgnacyjny nie należy się i nie zostanie przyznany dla dziecka, które zostało umieszczone w danej instytucji, która zapewnia całodobową opiekę i utrzymanie (Muszalski W. 2010 s. 196)
  • "Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
  • osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę
  • odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. "(Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 16)


Zasiłek pielęgnacyjnyartykuły polecane
Świadczenie pielęgnacyjneDodatki do wynagrodzeńZasiłek rodzinnyRentaŚwiadczenie wychowawczeZasiłekZasiłek opiekuńczyAlimentyUbezpieczenie rentowe

Bibliografia


Autor: Dominika Adamczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.