Tożsamość

Z Encyklopedia Zarządzania

Tożsamość jest związana ze świadomością i utożsamianiem się z elementami rzeczywistości społecznej oraz stanowi określoną wizję jednostki samej siebie która w dłuższej perspektywie dąży do stworzenia spójnego obrazu samej siebie. Tożsamość może występować w relacji do samego siebie lub w stosunku do innych ludzi. Istotnym elementem każdej tożsamości jest poczucie świadomości że coś łączy jednostkę w danej zbiorowości (Węgrzyn 2017 s.8-10).

Rodzaje tożsamości

 • Tożsamość społeczna określa człowieka który utożsamia się z różnymi grupami społecznymi. W skład tożsamości społecznej wchodzą takie elementy jak tożsamość: narodowa, etniczna, kulturowa, historyczna, religijna czy też ekonomiczna.
 • Tożsamość terytorialna (indywidualna) to emocjonalna ocena i umysłowa reprezentacja danego obszaru z którym człowiek się identyfikuje i postrzega jako własną część.
 • Tożsamość terytorialna (zbiorowa) to poczucie więzi człowieka z innymi ludźmi którzy zamieszkują ten sam obszar.
 • Tożsamość miasta to stosunek jaki zachodzi pomiędzy miastem a każdym przedmiotem jako równość i identyczność. Podkreśla cechy które odróżniają miasto od innych oraz wskazuje cechy charakterystyczne dla miasta stanowiące o jego istocie. Wzmacnianie tej tożsamości przyczynia się w znacznym stopniu do integracji miasta co skutecznie wpływa na poprawę wizerunku miasta i podejmowanie działań miejskich.
 • Tożsamość firmy wyraża własny obraz jaki dane przedsiębiorstwo chce przedstawić na rynek a także do otoczenia społecznego oraz ekonomicznego w procesie komunikacji. Dlatego najprościej ujmując tożsamość określa daną firmę czy też organizację, kim chce być i w jakim kierunku chce podążać. Tożsamość przedsiębiorstwa składa się z trzech podstawowych elementów: postawa, zachowanie, identyfikacja wizualna

(Komunikacja Marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu, Jan W.Wiktor, Warszawa 2013 s.303)

 • Tożsamość to także pojęcie z dziedziny nauk matematycznych oznaczające taką zależność między zmiennymi, która jest zachowana dla wszystkich wartości zmiennych[1].

Tożsamość w erze cyfrowej

W erze cyfrowej technologia informacyjno-komunikacyjna odgrywa kluczową rolę w konstruowaniu tożsamości. Dzięki różnorodnym platformom internetowym, takim jak portale społecznościowe czy blogi, jednostki mają możliwość kreowania i prezentowania swojej tożsamości. Możemy wybierać, jakie informacje o sobie ujawniamy, jakie zdjęcia publikujemy i jakie treści udostępniamy. Jednak równocześnie technologia ta może mieć negatywny wpływ na tożsamość, np. poprzez narażenie na cyberprzemoc czy manipulację informacją.

Posiadanie różnych tożsamości w internecie może wiązać się zarówno z korzyściami, jak i zagrożeniami. Z jednej strony, umożliwia nam to eksplorację różnych aspektów naszej osobowości, wyrażanie siebie w różnych kontekstach społecznych oraz budowanie różnorodnych relacji. Z drugiej strony, posiadanie wielu tożsamości może prowadzić do dezinformacji, fałszywych reprezentacji czy nadużyć. Istnieje ryzyko, że różne tożsamości w internecie mogą się ze sobą zderzyć, prowadząc do konfliktów lub utraty zaufania.

Aby zachować prywatność i chronić się przed fałszywymi tożsamościami w sieci, warto stosować odpowiednie środki ostrożności. Przede wszystkim powinniśmy dbać o bezpieczeństwo naszych danych osobowych, stosując silne hasła i unikając udostępniania wrażliwych informacji. Warto również być świadomym zagrożeń związanych z phishingiem czy malwarem. Dodatkowo, warto być ostrożnym w ujawnianiu informacji o sobie oraz weryfikować wiarygodność osób, z którymi nawiązujemy kontakt w sieci.

Utrata prywatności w erze cyfrowej może mieć poważne konsekwencje dla naszej tożsamości. Może prowadzić do poczucia naruszenia intymności i utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Może również prowadzić do nadużyć, takich jak kradzież tożsamości czy szantaż. Dodatkowo, utrata prywatności może wpływać na nasze relacje społeczne, prowadząc do utraty zaufania i zwiększonego dystansu w kontaktach z innymi osobami.

W erze cyfrowej napotykamy wiele wyzwań związanych z rozpoznawaniem i potwierdzaniem tożsamości online. Wielu użytkowników internetu może być anonimowych lub posługiwać się fałszywymi danymi, co utrudnia identyfikację prawdziwej tożsamości. Istnieje również ryzyko fałszerstw czy podszywania się pod innych. Dlatego ważne jest, aby platformy internetowe stosowały skuteczne metody weryfikacji tożsamości, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy certyfikaty SSL.

Tożsamość organizacyjna

Tożsamość organizacyjna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Tożsamość organizacyjna definiuje, kim jest organizacja, jakie ma cele i wartości, jakie ma zasady działania. Wewnętrznie, tożsamość organizacyjna może wpływać na poczucie przynależności, zaangażowanie pracowników oraz atmosferę w miejscu pracy. Na zewnątrz, tożsamość organizacyjna ma wpływ na postrzeganie organizacji przez klientów, partnerów biznesowych i społeczność.

Kluczowymi elementami budowania tożsamości organizacyjnej są misja, wartości i kultura organizacyjna. Misja organizacji określa jej cel główny, dlaczego istnieje i co chce osiągnąć. Wartości organizacyjne to zasady, przekonania i normy, które organizacja uznaje za ważne i którymi się kieruje. Kultura organizacyjna odnosi się do sposobu, w jaki organizacja funkcjonuje, łącznie z jej normami, wartościami, stylami zarządzania i relacjami międzyludzkimi.

Misja, wartości i kultura organizacyjna mają duży wpływ na kształtowanie tożsamości organizacji. Misja określa cel organizacji i wyznacza jej kierunek działania. Wartości organizacyjne stanowią fundament, na którym opiera się tożsamość organizacji, definiując jej postawy, priorytety i sposób podejmowania decyzji. Kultura organizacyjna wpływa na zachowania pracowników, atmosferę w organizacji i sposób, w jaki jest postrzegana przez innych.

Brak spójności między deklarowaną a rzeczywistą tożsamością organizacji może prowadzić do wielu negatywnych skutków. Może prowadzić do utraty zaufania ze strony pracowników, klientów i społeczności. Może również prowadzić do konfliktów wewnętrznych, dezorientacji pracowników oraz utraty spójności i skuteczności działań organizacji. W konsekwencji, brak spójności tożsamościowej może wpływać na reputację organizacji i jej długoterminowy sukces.

Liderzy odgrywają kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu tożsamości organizacyjnej. To oni mają wpływ na wyznaczanie misji, wartości i kultury organizacyjnej. Liderzy powinni być wzorem dla innych pracowników i konsekwentnie działać zgodnie z deklarowanymi wartościami organizacji. Powinni również komunikować i promować tożsamość organizacyjną wewnątrz i na zewnątrz, aby wzmocnić przynależność pracowników i budować pozytywny wizerunek organizacji.

Tożsamość płciowa i orientacja seksualna

Różnica między płcią biologiczną a płcią społeczną polega na tym, że płcie biologiczne są określane na podstawie fizycznego wyglądu i cech płciowych, podczas gdy płcie społeczne są wynikiem społecznych i kulturowych norm dotyczących ról i zachowań płciowych. Płeć biologiczna jest związana z cechami anatomicznymi i fizjologicznymi, takimi jak chromosomy, genitalia i hormony, podczas gdy płeć społeczna odnosi się do tego, jak jednostka identyfikuje się i jest postrzegana w społeczeństwie.

Społeczne normy i stereotypy mają duży wpływ na kształtowanie tożsamości płciowej. Społeczeństwo narzuca pewne oczekiwania i normy dotyczące tego, jak powinny się zachowywać osoby o określonej płci. Te oczekiwania mogą wpływać na to, jak jednostki identyfikują się z daną płcią i jakie role społeczne przyjmują. Stereotypy płciowe mogą również ograniczać jednostki w wyrażaniu swojej tożsamości i prowadzić do dyskryminacji.

Akceptacja i rozwijanie różnorodnych tożsamości płciowych i orientacji seksualnych wiąże się z wieloma wyzwaniami. W społeczeństwach, gdzie dominują heteronormatywne normy, osoby o odmiennych tożsamościach płciowych i orientacji seksualnych mogą spotykać się z dyskryminacją, stygmatyzacją i marginalizacją. Wyzwaniem jest również walka o równość praw i możliwości dla tych osób oraz edukacja społeczeństwa w celu zwiększenia tolerancji i akceptacji.

Dyskryminacja i marginalizacja osób o odmiennych tożsamościach płciowych i orientacji seksualnych mają poważne skutki. Osoby te mogą doświadczać niższego poczucia własnej wartości, problemów zdrowotnych, depresji, lęków i samobójstw. Dyskryminacja może prowadzić do izolacji społecznej, utraty pracy, trudności w dostępie do usług medycznych czy edukacyjnych. Skutki te są nie tylko indywidualne, ale również społeczne, wpływając na równość i integrację społeczną.

Najważniejsze zagadnienia związane z prawami i równością dla osób o różnych tożsamościach płciowych i orientacji seksualnych dotyczą walki o równość wobec prawa, eliminacji dyskryminacji, zapewnienia dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej oraz promowania akceptacji i tolerancji w społeczeństwie. Ważne jest również tworzenie polityk i programów społecznych, które uwzględniają różnorodność tożsamości płciowych i orientacji seksualnych oraz zapewniają wsparcie i ochronę dla osób o odmiennych tożsamościach.


Tożsamośćartykuły polecane
KategoryzacjaSocjalizacjaRola społecznaHolistyczne podejścieTożsamość markiTożsamość narodowaWarunki powstania konfliktuTypy osobowościReputacja

Przypisy

 1. Hal R. Varian, Mikroekonomia..., s. 646

Bibliografia

 • Bronsztejn I., Siemiendiajew K. (2004), Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Małyszko J., Węckowski D. (2017), Profilowanie Użytkowników z Wykorzystaniem Tożsamości Źródeł Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, nr 12
 • Markowska-Manista U. (2016), Miejsce a  tożsamość w  edukacji polonijnej w  Gruzji, Akademia Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie, Pedagogika Społeczna nr.3
 • Morawiec N. (2015), Myszków - historia/pamięć - tożsamość. Samorząd lokalny a polityka historyczna, Zeszyty Myszkowskie nr 2
 • Rzeńca A., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2016), EkoMiasto#Społeczeństwo, zrównoważony,inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Varian H. (2013), Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Węgrzyn G. (2017), Tożsamość Ekonomiczna Górnoślązaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Wiktor J. (2013), Komunikacja marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawe


Autor: Mateusz Gałaś, Przemek Gruchacz