Tożsamość marki

Z Encyklopedia Zarządzania

Tożsamość marki (brand identity) - to sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce, by konsumenci postrzegali daną markę. Powinien on wskazywać korzyści, jakie marka może zapewnić jednostkom, a także argumenty przemawiające za zakupem produktów tej marki [A. Kochaniec 2005, s. 8].

Tożsamość marki to także niepowtarzalny, utworzony przez jej autorów zbiór skojarzeń jej dotyczących, kreowany w świadomości konsumentów na dłuższy okres czasu. Owe skojarzenia na temat marki powinny wyrażać jej istotę oraz zawierać w sobie pewne obietnice skierowane do jednostek nabywających jej produkty [P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński 2004, s. 210].

Tożsamość marki definiowana jest również jako zbiór wartości oraz atrybutów przedsiębiorstwa, za pośrednictwem których przekazywane są konsumentom informacje o tym co to za organizacja, co robi, jakie są jej cele, obietnice [M. Hajdas 2009, s. 56].

Tożsamość marki a jej wizerunek

Tożsamości marki nie należy mylić z jej wizerunkiem. To drugie rozumiane jest jako obraz marki wytworzony przez jednostki, natomiast sama tożsamość marki definiowana jest już jako wizerunek docelowy [M. Grębosz 2009, s. 63-64].

Istotna w zarządzaniu marką jest spójność między jej wizerunkiem a tożsamością. Owa tożsamość przedstawiana jest konsumentom za pośrednictwem pewnych identyfikatorów, do których zaliczane są symbole, komunikacja między organizacją a nabywcami produktów marki, a także zachowania pracowników przedsiębiorstwa [M. Hajdas 2009, s. 55-56].

Różnicę między tożsamością a wizerunkiem marki pokazuje proces kształtowania tego drugiego. Tożsamość marki jest głównym narzędziem wykorzystywanym w celu tworzenia wizerunku. Organizacja prezentuje swoją markę poprzez wysyłanie komunikatów potencjalnym konsumentom. Na te komunikaty składa się właśnie tożsamość marki. Są to wszelakiego rodzaju działania powiązane lub prowadzone przez markę, za pośrednictwem których określane są jej wartości, strategie i cele. Tożsamość marki wysyła swoim konsumentom identyczne informacje, jednak ich odbiór może się już różnić. W zależności od sposobu, w jaki zostaną one odebrane, kreowany jest wizerunek marki. Zdaniem Jacka Trout’a i Al. Ries’a, autorów książek na temat pozycjonowania marki, odpowiednia, unikatowa tożsamość marki może pozwolić organizacji na wyróżnienie się na tle konkurencji. Ciekawa, odmienna tożsamość zapewni lepszy, mocniejszy wizerunek marki, który z kolei wpływa na pozycję oraz sukces przedsiębiorstwa [A. Kochaniec 2005, s. 8; K. Janiszewska 2012, s. 27].

Tożsamość marki według J.N. Kapferera

Według J.N. Kapferera, na tożsamość marki składa się kilka elementów. Są to [G. Światowy 2012, s. 140-141]:

 • wygląd marki - czyli jej cechy fizyczne, jak na przykład znaki graficzne, a także znaki rozpoznawcze. Są one podstawą oceny konsumentów na temat marki zgodnie z myślą "jak cię widzą, tak cię piszą;
 • osobowość marki - dzięki niej marka zyskuje pewne cechy niematerialne, kreuje jej charakter. Marka poprzez swoją osobowość wyraża to kim byłaby jako osoba, jakie miałaby cechy. W dużym stopniu jej osobowość kształtowana jest przez pracowników organizacji;
 • kultura marki - odnosi się ona do wartości, rytuałów, bohaterów i symboli, jakie marka sobą prezentuje;
 • związki marki - w relacjach marki z konsumentami jej produktów kształtowana jest w pewnym stopniu osobowość tej marki;
 • odbicie marki - jest to stworzony przez konsumenta jego obraz oparty na cechach charakterystycznych marki. W ten sposób, poprzez identyfikację z marką i wartościami, którymi się kieruje, jednostki kształtują swoją własną tożsamość;
 • wizerunek własny marki - czyli sposób, w jaki konsumenci faktycznie ją postrzegają. Na ten element wpływ mają między innymi doświadczenia nabywców produktów marki, czy też ich wcześniejsze oczekiwania.

Elementy tożsamości marki

Wygląd marki jest jednym z kluczowych elementów tożsamości marki. Znaki graficzne i znaki rozpoznawcze pełnią istotną rolę w budowaniu rozpoznawalności marki i tworzeniu pozytywnego wizerunku. Znaki graficzne to wszelkie elementy wizualne, takie jak logo, kolorystyka, typografia i układ graficzny, które są charakterystyczne dla danej marki. Stanowią one swoiste "twarze" marki i pozwalają odróżnić ją od konkurencji.

Logo jest najważniejszym elementem znaków graficznych. Powinno być unikalne, łatwo rozpoznawalne i reprezentować wartości i przesłanie marki. Kolorystyka ma również duże znaczenie, ponieważ kolory mogą wpływać na emocje i skojarzenia związane z marką. Typografia i układ graficzny stanowią natomiast o spójności i profesjonalnym wyglądzie komunikacji wizualnej marki.

Osobowość marki to cechy, wartości i sposób komunikacji, które nadają marki ludzki charakter. Pracownicy organizacji mają kluczową rolę w kreowaniu osobowości marki poprzez swoje zachowanie, postawy i sposób komunikacji z klientami. To właśnie pracownicy są "żywym" odzwierciedleniem marki i mają bezpośredni wpływ na to, jak marka jest postrzegana przez konsumentów.

Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi wartości i misji marki oraz identyfikowali się z nimi. Poprzez odpowiednie szkolenia, motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników można skutecznie kształtować osobowość marki i wzmacniać pozytywne skojarzenia z nią.

Kultura marki to zestaw wartości, rytuałów, bohaterów i symboli, które są charakterystyczne dla danej marki. Wartości stanowią fundament tożsamości marki i odzwierciedlają jej przekonania i zobowiązania. Rytuały są często powtarzającymi się działaniami, które symbolizują wartości marki i wzmacniają jej identyfikację. Bohaterowie to osoby, które reprezentują markę i są jej ambasadorami. Symbole natomiast są obrazami, dźwiękami lub innymi elementami, które kojarzą się bezpośrednio z marką.

Kultura marki jest ważna zarówno wewnętrznie, dla pracowników organizacji, jak i zewnętrznie, dla klientów i społeczności. Wewnętrznie, wartości, rytuały, bohaterowie i symbole marki mogą motywować pracowników do działania zgodnego z filozofią marki. Zewnętrznie zaś, kultura marki może budować więź i lojalność klientów poprzez identyfikację z wartościami i osobowością marki.

Związki marki odnoszą się do relacji, jakie marka buduje z klientami, partnerami biznesowymi i społecznościami. Te relacje mają kluczowe znaczenie dla kształtowania osobowości marki. Wpływają na to, jak marka jest postrzegana i jakie skojarzenia wywołuje.

Współpraca z partnerami biznesowymi, troska o dobre relacje z klientami, angażowanie się w działania społeczne czy sponsoring wydarzeń - to wszystko buduje wizerunek marki jako odpowiedzialnej, zaangażowanej i wartościowej. Istotne jest również budowanie długotrwałych i autentycznych relacji, które przekładają się na lojalność klientów i pozytywne rekomendacje.

Odbicie marki to sposób, w jaki marka jest postrzegana i interpretowana przez konsumentów. Choć marka może starać się kreować swoją tożsamość i kontrolować wizerunek, ostateczne odbicie marki zależy od indywidualnych doświadczeń i interpretacji konsumentów. To oni nadają marki znaczenie i przypisują jej określone cechy.

Konsumentów można zaangażować w proces tworzenia odbicia marki poprzez badania rynkowe, ankietowanie czy monitorowanie mediów społecznościowych. Ważne jest słuchanie opinii i feedbacku konsumentów oraz dostosowywanie działań marki do ich oczekiwań i potrzeb.

Wizerunek własny marki odnosi się do sposobu, w jaki marka jest postrzegana przez klientów. To, jak klienci widzą markę, zależy od ich doświadczeń z nią oraz od ich oczekiwań.

Dobre doświadczenia klientów, wysoka jakość produktów lub usług, profesjonalna obsługa klienta - to wszystko wpływa na pozytywny wizerunek własny marki. Oczekiwania klientów natomiast wynikają z ich potrzeb, wartości i porównań z konkurencją.

Ważne jest, aby marka skutecznie zarządzała swoim wizerunkiem własnym poprzez dostarczanie wartościowych doświadczeń, spełnianie oczekiwań klientów i utrzymanie spójności z wartościami i osobowością marki.

Kreowanie tożsamości marki

Analiza rynku, konkurencji i grupy docelowej. Kreowanie tożsamości marki rozpoczyna się od gruntownej analizy rynku, konkurencji i grupy docelowej. Właściwe zrozumienie otoczenia biznesowego, w którym działa marka, jest kluczowe dla skutecznego kreowania jej tożsamości. Analiza rynku pozwala na identyfikację trendów, preferencji konsumentów oraz konkurencyjnych sił, które mogą wpływać na sukces marki.

Badanie konkurencji pozwala na zidentyfikowanie unikalnych cech marki, które wyróżniają ją na tle innych. Odkrycie niszy rynkowej, która nie jest jeszcze dobrze obsadzona przez konkurencję, może stanowić przewagę konkurencyjną marki.

Analiza grupy docelowej umożliwia zrozumienie potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów. To ważne, aby dostosować tożsamość marki do tych wymagań i skupić się na tworzeniu produktów i usług, które spełniają ich potrzeby.

Badania rynku i opinie konsumentów. Badania rynku są niezbędnym narzędziem do kreowania tożsamości marki. Pozwalają one na zgłębienie wiedzy na temat preferencji konsumentów, ich potrzeb, a także rozpoznanie trendów i zmian na rynku. Badania te mogą obejmować różne metody, takie jak ankiety, wywiady, obserwacje, analizę danych demograficznych i wiele innych.

Opinie konsumentów są również niezwykle ważne dla budowania tożsamości marki. Pozytywne opinie i rekomendacje mogą przyczynić się do wzrostu zaufania konsumentów do marki, a tym samym zwiększyć jej wartość. Dlatego ważne jest, aby aktywnie słuchać klientów i reagować na ich potrzeby.

Storytelling. Storytelling to technika, która pozwala na opowiadanie historii marki w sposób przyciągający uwagę i wpływający na emocje konsumentów. Poprzez opowiadanie inspirujących historii, marka może budować więzi z klientami i tworzyć silne skojarzenia. Dobrze opowiedziana historia może pomóc w budowaniu tożsamości marki, która jest autentyczna, spójna i angażująca.

Komunikacja marki. Skuteczna komunikacja marki jest kluczowa dla jej tożsamości. Musi być spójna i przemyślana, zarówno wizualnie, jak i treściowo. Komunikacja marki można podzielić na trzy główne obszary: identifikatory marki, komunikację między organizacją a nabywcami produktów marki oraz zachowania pracowników przedsiębiorstwa.

 • Identifikatory marki to elementy, które pozwalają na rozpoznanie marki i są nieodłączną częścią jej tożsamości. Mogą to być logo, hasło, kolory czy nawet dźwięki, które są charakterystyczne dla marki.
 • Komunikacja między organizacją a nabywcami produktów marki to sposób, w jaki marka nawiązuje i utrzymuje relacje z klientami. Może to obejmować reklamy, kampanie marketingowe, działania w mediach społecznościowych i wiele innych.
 • Zachowania pracowników przedsiębiorstwa mają również duże znaczenie dla tożsamości marki. Pracownicy są często pierwszym kontaktem klienta z marką, dlatego ich postawa, profesjonalizm i zaangażowanie mogą wpływać na odbiór marki przez klientów.

Współpraca z influencerami i ambasadorami marki. W ostatnich latach współpraca z influencerami i ambasadorami marki staje się coraz popularniejsza. Influencerzy są osobami, które mają duże grono obserwujących w mediach społecznościowych i mogą wpływać na ich decyzje zakupowe. Współpraca z odpowiednio dobranymi influencerami może przyczynić się do zwiększenia świadomości marki i budowania jej tożsamości wśród grupy docelowej.

Ambasadorzy marki to osoby, które mają silne powiązania z marką i są gotowe ją reprezentować. Mogą to być zarówno celebryci, jak i zwykli klienci, którzy są lojalni wobec marki. Współpraca z ambasadorami marki może przyczynić się do budowania zaufania i wiarygodności marki.

Marketing szeptany. Marketing szeptany, zwany również marketingiem wirusowym, polega na rozpowszechnianiu informacji o marce w sposób naturalny i organiczny. Odnosi się on do sytuacji, w której konsumenci sami dzielą się informacjami o marce z innymi, co prowadzi do rozprzestrzeniania się informacji o marce w sposób viralny. Marketing szeptany może być bardzo skutecznym narzędziem w kreowaniu tożsamości marki, ponieważ buduje zaufanie i angażuje konsumentów.

Rebranding. Rebranding to proces zmiany tożsamości marki, które ma na celu poprawę jej wizerunku i przyciągnięcie nowych klientów. Rebranding może obejmować zmianę logo, hasła, kolorów, wzorca komunikacji itp. Jest to skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania i analizy, aby zapewnić skuteczne wprowadzenie nowej tożsamości marki.

Sponsoring. Sponsoring to forma współpracy marki z różnymi wydarzeniami, organizacjami lub osobami w celu promocji marki. Poprzez sponsoring marka może budować swoją tożsamość, angażować się w społeczność i zyskać eksponowanie wśród grupy docelowej. Sponsoring może obejmować zarówno wydarzenia sportowe, kulturalne, jak i charytatywne.

Badania rynku i analiza wyników. Badania rynku i analiza wyników są nieodłącznym elementem procesu kreowania tożsamości marki. Pozwalają na monitorowanie skuteczności działań marketingowych, ocenę reakcji klientów na strategie marki oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Badania rynku mogą obejmować zarówno analizę danych demograficznych, preferencji konsumentów, jak i ocenę efektywności kampanii marketingowych.

Marketing internetowy. Marketing internetowy odgrywa coraz większą rolę w kreowaniu tożsamości marki. Obecność w mediach społecznościowych, tworzenie treści na blogach, prowadzenie kampanii reklamowych online - to tylko niektóre z działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości marki i budowania jej tożsamości w internecie. W dobie cyfrowej, marketing internetowy staje się niezbędnym narzędziem dla każdej marki.

Wartości dodane dla klientów. Kreowanie tożsamości marki wiąże się również z dostarczaniem wartości dodanej dla klientów. Marka powinna oferować produkty i usługi, które spełniają ich potrzeby, zapewniają rozwiązanie ich problemów i przynoszą korzyści. Wartości dodane mogą obejmować szybkość dostawy, wysoką jakość produktów, doskonałą obsługę klienta, innowacyjność czy zrównoważone podejście do biznesu.

Współpraca z innymi firmami. Współpraca z innymi firmami może przyczynić się do budowy tożsamości marki. Partnerstwa strategiczne, wspólne kampanie marketingowe czy udział w branżowych wydarzeniach mogą pomóc w zwiększeniu świadomości marki i budowaniu jej wizerunku. Dobre partnerstwo może również przynieść korzyści obu stronom, poprzez wzajemne wspieranie i promocję.

Zarządzanie reputacją. Zarządzanie reputacją jest kluczowym elementem kreowania tożsamości marki. Reputacja marki odzwierciedla jej wizerunek w oczach klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej. Dlatego ważne jest, aby dbać o reputację marki, zarówno poprzez monitorowanie opinii klientów, jak i reagowanie na ewentualne problemy czy skandale.

Branding osobisty. Branding osobisty odnosi się do budowania tożsamości marki w kontekście indywidualności i ekspertyzy osób związanych z marką. Osoby reprezentujące markę, takie jak założyciele, prezesi czy celebryci, mogą wpływać na tożsamość marki i budować jej autentyczność. Dlatego ważne jest, aby osoby związane z marką były spójne z jej wartościami i przekazem.

Kreowanie tożsamości marki to proces, który wymaga starannego planowania, analizy rynku i kreatywności. Poprzez odpowiednie działania marketingowe, współpracę z influencerami, badania rynku i zarządzanie reputacją, marka może budować swoją tożsamość, zyskać lojalnych klientów i osiągnąć sukces na rynku.

Wpływ tożsamości marki na sukces przedsiębiorstwa

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, tożsamość marki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo. Tożsamość marki odnosi się do sposobu, w jaki marka jest postrzegana przez konsumentów oraz jakie wartości i przekonania są z nią związane.

Decyzje zakupowe konsumentów. Tożsamość marki ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Kiedy marka buduje sobie silną tożsamość, staje się bardziej rozpoznawalna i wyjątkowa w oczach konsumentów. Klienci często identyfikują się z marką, która odzwierciedla ich własne wartości i styl życia. Przykładem może być marka Apple, która zbudowała sobie tożsamość jako innowacyjna i ekskluzywna marka, przyciągającą konsumentów, którzy cenią sobie nowoczesność i design. Konsumentom zależy nie tylko na samym produkcie, ale także na tym, jak dana marka jest postrzegana w społeczeństwie.

Decyzje zakupowe są często podejmowane na podstawie emocjonalnego związku z marką. Marka o silnej tożsamości jest w stanie stworzyć więź emocjonalną z konsumentami, co może prowadzić do lojalności i powtarzalnych zakupów. Kiedy konsument odczuwa, że marka odpowiada na jego potrzeby i wartości, jest bardziej skłonny do zakupu produktów tej marki, nawet jeśli są one droższe niż konkurencyjne produkty. Tożsamość marki może więc być decydującym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji zakupowych.

Lojalność klientów. Tożsamość marki ma również wpływ na lojalność klientów. Kiedy marka ma silną tożsamość i umiejętnie komunikuje swoje wartości, buduje zaufanie i lojalność klientów. Klienci, którzy identyfikują się z marką i podzielają jej wartości, są bardziej skłonni do powtarzalnych zakupów i rekomendowania marki innym.

Lojalność klientów przekłada się na długoterminowy sukces przedsiębiorstwa. Kiedy klienci są lojalni i regularnie dokonują zakupów, przedsiębiorstwo może osiągnąć stabilne przychody i zwiększyć swoją udział w rynku. Ponadto, lojalni klienci często są bardziej odporni na działania konkurencji, ponieważ mocniej są związani emocjonalnie z daną marką. Budowanie lojalności klientów poprzez silną tożsamość marki jest zatem kluczowym elementem strategii biznesowej.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Silna tożsamość marki ma również bezpośredni wpływ na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Kiedy marka posiada wyjątkową tożsamość, jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów i może osiągnąć wyższą wartość rynkową. Inwestorzy często szukają przedsiębiorstw, które mają silne marki i stabilne relacje z klientami. Kiedy marka cieszy się dobrą reputacją i ma lojalną bazę klientów, przedsiębiorstwo może osiągnąć wyższą wycenę na rynku.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest także związana z potencjałem rozwoju marki. Silna tożsamość marki ma zdolność do przekraczania granic rynkowych i ekspansji na nowe segmenty rynku. Przedsiębiorstwo może wykorzystać swoją tożsamość marki, aby wprowadzić nowe produkty i usługi, które będą cieszyć się zaufaniem klientów, zwiększając tym samym wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Wyzwania i ryzyko związane z tożsamością marki

Konkurencja i zmieniające się trendy rynkowe. Konkurencja jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć marki w kontekście ich tożsamości. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rynek jest nasycony produktami i usługami o podobnych cechach i funkcjonalnościach. To oznacza, że marki muszą walczyć o uwagę i lojalność konsumentów.

Zmieniające się trendy rynkowe również stanowią wyzwanie dla tożsamości marki. Konsumentom zależy na tym, aby być na bieżąco z najnowszymi modami i trendami, co oznacza, że marki muszą być elastyczne i gotowe dostosować się do nowych wymagań. Jeśli marka nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom konsumentów, może stracić na popularności i rywalizować z innymi markami.

Aby radzić sobie z tymi wyzwaniami, marki powinny na bieżąco monitorować rynek i trendów, aby być świadome zmian i dostosować swoje strategie i komunikację. Innowacyjność i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności marki.

Skandale i negatywne informacje. Skandale i negatywne informacje związane z marką mogą poważnie zagrażać jej tożsamości. Skandale, takie jak oszustwa finansowe lub działania niezgodne z etyką, mogą powodować utratę zaufania konsumentów i wpływać negatywnie na reputację marki. Negatywne informacje, takie jak wypadki z udziałem produktów marki lub kontrowersje związane z polityką firmy, mogą również prowadzić do negatywnego postrzegania marki przez konsumentów.

W przypadku wystąpienia skandalu lub negatywnych informacji, marki muszą szybko i skutecznie reagować. Ważne jest, aby przejąć odpowiedzialność za błędy i podjąć konkretne działania naprawcze. Komunikacja z konsumentami i społecznością jest kluczowa w procesie odbudowy reputacji marki. Marka powinna być transparentna i uczciwa w swoich działaniach, aby odzyskać zaufanie konsumentów.

Opinie i reakcje konsumentów. W dzisiejszych czasach konsumentowie mają większy wpływ na marki niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki mediom społecznościowym i platformom opiniodawczym, konsumentom łatwiej jest wyrażać swoje opinie i reakcje na marki i ich produkty. Pozytywne opinie mogą przyczynić się do wzrostu popularności marki, podczas gdy negatywne opinie mogą prowadzić do jej upadku.

Marki muszą być świadome i reagować na opinie i reakcje konsumentów. Monitorowanie mediów społecznościowych i platform opiniodawczych jest niezbędne, aby dowiedzieć się, jak marka jest postrzegana przez konsumentów i jakie są ich oczekiwania. Reagowanie na pozytywne opinie, na przykład dziękując za wsparcie, buduje więź z konsumentami. Natomiast reagowanie na negatywne opinie, na przykład oferując rozwiązania problemów, może pomóc w odzyskaniu zaufania i poprawie wizerunku marki.

Wnioskując, tożsamość marki niesie ze sobą wiele wyzwań i ryzyka. Konkurencja i zmieniające się trendy rynkowe, skandale i negatywne informacje, a także opinie i reakcje konsumentów, wszystko to ma wpływ na to, jak marka jest postrzegana przez konsumentów. Marki muszą być elastyczne, innowacyjne i gotowe do reagowania na zmiany, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Ponadto, ważne jest, aby być odpowiedzialnym za swoje działania i komunikować się z konsumentami w sposób transparentny i uczciwy. Tylko w ten sposób marka będzie w stanie utrzymać swoją tożsamość i zyskać lojalność konsumentów.

Zarządzanie tożsamością marki

Wewnętrzne i zewnętrzne zaangażowanie. Zarządzanie tożsamością marki jest kluczowym elementem skutecznego budowania marki. Jednak nie można tego osiągnąć bez zaangażowania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Wewnętrzne zaangażowanie oznacza, że pracownicy firmy muszą być świadomi tożsamości marki i być nią zainspirowani. Muszą rozumieć wartości, misję i wizję marki, aby mogli skutecznie reprezentować ją na zewnątrz. Wewnętrzne szkolenia, seminaria i programy motywacyjne mogą pomóc w budowaniu tego zaangażowania.

Zewnętrzne zaangażowanie dotyczy relacji firmy z jej klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi itp. Wszyscy ci podmioty powinni być zaangażowani w tworzenie i rozwijanie tożsamości marki. Współpraca z klientami i słuchanie ich opinii pozwala na dostosowywanie strategii marki do ich potrzeb i oczekiwań.

Komunikacja online i offline. W dzisiejszym świecie zarządzanie tożsamością marki wymaga uwzględnienia zarówno komunikacji online, jak i offline. Komunikacja online obejmuje wszelkie działania w internecie, takie jak strony internetowe, media społecznościowe, blogi, newslettery, reklamy cyfrowe itp. Komunikacja offline odnosi się do tradycyjnych form komunikacji, takich jak reklamy telewizyjne, drukowane ogłoszenia, materiały promocyjne, wydarzenia itp.

Ważne jest, aby zarówno komunikacja online, jak i offline były spójne i konsekwentne w przekazywaniu tożsamości marki. Logo, kolory, czcionki i ton komunikacji powinny być jednolite, niezależnie od kanału komunikacji. Zarządzanie treściami online, takie jak posty na mediach społecznościowych, wymaga szczególnej uwagi, aby odpowiadały wartościom i idei marki.

Monitorowanie i ocena skuteczności. Rozwój tożsamości marki nie kończy się po skonstruowaniu strategii. Ważne jest również monitorowanie i ocena jej skuteczności. Wskaźniki kluczowe wydajności (KPI) mogą pomóc w ocenie wyników działań związanych z tożsamością marki.

Monitorowanie działań w mediach społecznościowych, analizowanie ruchu na stronach internetowych czy badania opinii klientów mogą dostarczyć cennych informacji na temat efektywności działań związanych z budowaniem marki. Dzięki temu można dostosować strategię i taktyki w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Ewolucja tożsamości marki. Tożsamość marki nie jest stała i niezmienna przez całe życie firmy. Wraz z rozwojem rynku i zmieniającymi się preferencjami klientów, marka musi również ewoluować. Ewolucja tożsamości marki może być konieczna, aby dostosować się do nowych trendów, technologii i oczekiwań społecznych.

Ewolucja tożsamości marki może obejmować zmiany w logo, projekcie opakowania, treściach marketingowych itp. Ważne jest, aby zmiany były dokonywane stopniowo i uwzględniały wartości i misję marki. Ewolucja tożsamości marki powinna być również skonsultowana z klientami i innymi interesariuszami, aby mieć pewność, że zmiany są akceptowane i pozytywnie odbierane.

Inwestycje w budowanie tożsamości marki. Skuteczne zarządzanie tożsamością marki wymaga inwestycji. Inwestycje te mogą obejmować zarówno środki finansowe, jak i zasoby ludzkie. Ważne jest, aby firma przeznaczała odpowiednie środki na budowanie i utrzymanie tożsamości marki.

Inwestycje finansowe mogą obejmować kampanie reklamowe, badania rynku, szkolenia pracowników, rozwój stron internetowych itp. Inwestycje w zasoby ludzkie mogą obejmować zatrudnienie specjalistów ds. marketingu i public relations, którzy będą odpowiedzialni za strategię marki.


Tożsamość markiartykuły polecane
Brand managementWizerunek markiEfekt HaloLider opiniiWizerunek organizacjiStrategia markiPersonal brandingKomunikacja marketingowaCopywriter

Bibliografia

 • Grębosz M. (2009), Wizerunek marki i jej wartości a rozwój zrównoważony, [w:] Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Hajdas M. (2009), Tożsamość marki korporacyjnej a wybór w marketingu zaangażowanym społecznie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Janiszewska K. (2012), Strategiczne znaczenie badań konsumenckich w kreowaniu tożsamości marki, Konsumpcja i Rozwój, nr 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 • Kochaniec A. (2005), Instrumenty wprowadzania marki na rynek, [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki, pod red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
 • Kozak M., Mazurek M. (2011), Marka obszaru recepcji turystycznej: wartość marki, tożsamość marki, rozszerzanie marki i co-branding, Folia Turistica, nr 25 (2)
 • Sztabiński P., Sztabiński F., Sawiński Z. (2004), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
 • Światowy G. (2012), Rola pracowników dydaktycznych w budowaniu marki absolwenta szkoły wyższej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 44


Autor: Aleksandra Kucińska