Więź

Z Encyklopedia Zarządzania

Więź jest to relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania.

Celem zawierania więzi są:

 • podtrzymywanie przyjacielskich związków z ludźmi
 • podnoszenie własnej samooceny
 • otrzymanie wsparcia społecznego
 • ułatwienie realizacji naszych celów

TL;DR

Więź to relacja międzyosobowa i międzygrupowa, mająca na celu podtrzymywanie przyjacielskich związków, zwiększanie samooceny, otrzymywanie wsparcia społecznego i ułatwienie realizacji celów. Wyróżniamy więź obiektywną, subiektywną i moralną. Ważna jest także więź między pracownikami w firmie, która wpływa na efektywność pracy i lojalność. W firmach rodzinnych kluczowe są dobre relacje między członkami rodziny, aby uniknąć konfliktów i rozpadu firmy.

Aspekty więzi

Więź obiektywna - relacja łącząca wspólnotę znajdującą się w podobnej sytuacji życiowej. Sytuacja ta ma istotne konsekwencje dla członków zbiorowości. W tej więzi da się łatwo określić wspólności i związki międzyludzkie łączące zbiorowość.

Czynniki generujące więź obiektywną to:

 • płeć
 • wiek
 • rasa
 • miejsce zamieszkania
 • rodzaj wykonywanej pracy

Konsekwencje podobieństwa pod względem wyżej wymienionych czynników występują niezależnie od tego czy ludzie zdają sobie sprawę z istnienia tych podobieństw i czy je dostrzegają.

Więź subiektywna - przedstawia stany świadomości, postawy wobec innych i całej zbiorowości. Może być odzwierciedleniem obiektywnych warunków życia zbiorowości, jak również cech jej członków, np. warunki zamieszkania, sytuacja ekonomiczna, poglądy czy wyznawane wartości.

Więź moralna - odmiana więzi subiektywnej, więź społeczna o charakterze normatywnym, powinnościowym. Składniki więzi moralnej (wyznaczają przestrzeń moralna):

 • zaufania - (nienaruszanie zaufania)wywiązywanie się z danych zobowiązań
 • solidarność - zdolność do podjęcia działań na rzecz cudzych interesów

Zasięg i intensywność więzi moralnej są zmienne i zależne od sytuacji otoczenia. Najczęściej poserzają się one w sytuacjach zagrożenia, np. podczas wojny, powodzi, kataklizmów. Więź moralna może jednak ulec osłabieniu. Dzieje się tak gdy zagrożenie jest odczuwane indywidualnie, jednostkowo lub realizacja własnych celów może dokonać się bez udziału zbiorowości. Sytuacje zawężenia więzi nazywamy sytuacją anomii, czyli tzw. brutalnej konkurencji. Mówimy wtedy, że jednostka przeprowadza walkę we własnym interesie przeciwko abstrakcyjnym przeciwnikom. Wskaźnikami całkowitego zaniku więzi moralnej są działania antyspołeczne czy wzrost wskaźnika przestępczości.

Więzi między pracownikami przedsiębiorstwa

Aby każde przedsiębiorstwo poprawnie funkcjonowało, relacje między pracownikami powinny być dobre. Współpracownicy powinni dobrze się ze sobą komunikować i rozumieć siebie nawzajem. Dzieki zbudowaniu pomiędzy sobą silnych więzi mogą pracować efektywniej, szybciej i lepiej. Bardzo ważnym aspektem jest więź pomiędzy pracownikiem a przełożonym. Umiejętność zarządzania relacjami z pracownikami jest bardzo ważnym elementem poprawnego zarządzania zasobami ludzkimi. Aby więź między pracownikiem a przełożonym była poprawna i przekładała się się na efektywną pracę oraz lojalność powinna polegać na emocjonalnym przywiązaniu i zaangażowaniu. Dzięki pozytywnemu nastawieniu do pracy, współpracowników, przedsiębiorstwa oraz wzajemnym szacunku można stworzyć silne i trwałe więzi. Duży wpływ na formowanie więzi pracowników mają działania motywacyjne. Poprzez odpowiedni dobór i indywidualizację sposobów motywacji pracowników można wiele osiągnać. Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że motywować powinno się nie tylko poprzez aspekt finansowy. Im lepszy będzie jego kontakt z pracownikiem tym bardziej indywidualne sposoby motywacji do pracy będzie mógł zastosować. Na każdego pracownika (ze względu na wiek, płeć czy sytuacje życiową) mogą wpływać inne bodźce, takie jak: elastyczny czas pracy, czy możliwość doszkalania się. (J. Moczydłowska 2013, s. 347)

Istota więzi w firmie rodzinnej

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach firmy rodzinnej może nieść za sobą wiele zalet, natomiast jednym z kluczowych aspektów są w tym przypadku relacje pomiędzy członkami rodziny. Każda osoba powinna doskonale znać swoje zadania aby uniknąć kłótni i nieporozumien, które mogą skutkować rozpadem firmy, często w takich przypadkach powstają trudności z podziałem zgromadzonego majątku. Prowadzenie firmy rodzinnej wiąże się z dużym poczuciem społecznej odpowiedzialności oraz z uzależnieniem ekonomicznym rodziny od firmy,(M. Stradomski 2013, s. 12,13) dlatego wszyscy zaangażowani członkowie dla dobra ich relacji powinni mieć do siebie duże zaufanie i potrafić odseparować życie rodzinne od biznesowego (W. Popczyk 2011, s. 11)


Więźartykuły polecane
Atmosfera w pracyRywalizacjaMoraleWarunki pracy - społecznePewność siebiePozytywne nastawienieZdolność do pracy w zespoleKomunikacja w zespole międzykulturowymMotywacja pracowników w zespole projektowym

Bibliografia

 • Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R. (2006), Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Moczydłowska J. (2013), Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, Strategie działań w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • Popczyk W. (2011), Zarzadzanie zaufaniem jako warunek uzyskania przewagi konkurencyjnej przez firmy rodzinne nad ich odpowiednikami nierodzinnymi, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 7
 • Stradomski M. (2013), Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne Część II, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 6
 • Sztompka P. Kuć M. (2002), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków

Autor: Małgorzata Nowak, Angelika Korta