Zdolność do pracy w zespole

Z Encyklopedia Zarządzania

Wybór najlepszej osoby na stanowisko pracownicze jest bardzo ciężkim zadaniem dla pracodawcy, także wymaga aktywności ze strony pracownika. Ważne jest nie tylko posiadanie konkretnej wiedzy i umiejętności, a także pracownik musi okazać, że posiada także umiejętności i kompetencje osobiste. Na pierwszym miejscu wśród tych kompetencji jest zdolność do pracy w zespole.

Skomplikowane projekty i zadania wymagają większej ilości nakładów, czyli wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. Najważniejszym powodem tworzenia grup zespołowych jest efekt synergii, czyli sytuacja w której efekty generowane zespołem są większe niż całość efektów, które są generowane przez jednostkę. Pojawia się wtedy "wartość dodaną", która jest rezultatem połączenia wiedzy, wysiłków, doświadczenia oraz umiejętności każdego z członków zespołu.

Inna przyczyną tworzenia zespołów jest potrzeba społeczna. Każdy z nas dąży do tego, żeby być lubianym, chcę należeć do określonej grupy społecznej, która będzie tworzyć punkt odniesienia pod czas kreowania systemu wartości. Dodatkowo, praca w zespole pomaga uchronić się przed negatywnymi efektami, które są związane z subiektywną istotą procesów atrybucji oraz percepcji zjawisk. Efektywność zespołu może być zależna od wielu czynników, m.in. od samego zespołu, ról pełnionych w zespole, łatwości komunikacji, atmosfery. Zdolność do pracy w grupie jest jedną z najbardziej pożądanych cech pracowniczych.

TL;DR

W artykule omawia się znaczenie pracy w zespole i kompetencji związanych z tą umiejętnością. Efektywność zespołu zależy od wspólnego celu, wykorzystania zasobów, rozwiązywania konfliktów, kontroli i procedur oraz komunikacji interpersonalnej. Zdolność do pracy w zespole obejmuje budowanie więzi, komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, dążenie do celu, zorientowanie na działanie, motywację i umiejętność pracy w grupie. Osoba zdolna do pracy w zespole musi być elastyczna, umieć słuchać, rozumieć innych, rezygnować z własnych celów dla dobra grupy, doceniać wkład innych i dbać o pozytywną atmosferę.

Kluczowe elementy pracy zespołowej

Dla wprowadzenia mechanizmu pracy zespołowej należy pamiętać o następujących kluczowych elementach:

 • Nie ma jedynego modelu pracy w zespole wykorzystywanego w każdej sytuacji, to jest zależne od rozwiązywanego problemu.
 • Dobra praca w zespole jest skuteczna jak w obszarze ekonomicznym, tak i w interpersonalnym.
 • Zespoły wymagają wsparcia ze strony zarządu i działają w szerszym zakresie.
 • Dobry zespół nie walczy ze sobą, tylko z problemem.
 • Kreowanie zespołu, który będzie pracował w sposób efektywny jest inwestycją.

Efektywność zespołu

Czynniki, które decydują o efektywności zespołu:

 • Wspólny cel

Żeby móc pracować w sposób skuteczny zespół powinien mieć konkretny cel. Dodatkowo, uczestnicy zespołu powinni angażować się w realizację postawionych celów. Czas, który zespół spędza, żeby sformułować cele i omówić ewentualne problemy, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania, pomoże zaoszczędzić czas oraz wysiłek poświęcony na rozwiązywanie problemów. Cel - to wartość pozytywna dla całej grupy. Żeby cel osiągnąć zespół planuje działania, które są potrzebne do jego osiągnięcia, po czym zaprzestaje te czynności. Zespół może mieć kilka wyznaczonych celów, najważniejsze jest to, żeby każdy z tych celów był bardzo dobrze sformułowany. Jeżeli cel oraz sposób jego osiągnięcia będzie jasno określony, to tym chętniej pracownik będzie wykonywać zadania.

 • Wykorzystywanie zasobów

Definitywnym celem grupy jest efektywność. Z tego powodu, grupa powinna w taki sposób rozdysponować zasobami oraz stworzyć takie środowisko, aby każdy uczestnik mógł wykorzystać w pełni swój potencjał.

Pracownicy nie pracują ze sobą płynnie. Często pod czas pracy zespołowej pojawia się wiele kontrowersji. W związku z tym, bardzo ważne jest to żeby móc rozpoznać konflikt i umieć go rozwiązać.

Każdy zespół powinien posiadać zasady, które każdy z członków powinien przestrzegać. Mogą to być zasady dotyczące sposobu prowadzenia spotkań, ale również mogą to być procedury bardziej skomplikowane. To grupa powinna decydować o tym, w jaki sposób chce być kontrolowana.

Rozwój zespołu jest zależny od poziomu umiejętności porozumienia się jego członków. Najlepsze czynniki to bazowanie na pomysłach innych członków oraz słuchanie siebie nawzajem. Ważne jest również, aby każdy mógł się wypowiedzieć.

Zdolność do pracy w zespole

Zdolność do pracy w zespole jest dość rozległą umiejętnością, która może obejmować ciąg innych umiejętności:

 • Budowanie więzi z innymi pracownikami.

To jest łatwość nawiązywania kontaktów z innymi pracownikami, radzenie sobie podczas wystąpienia trudnych sytuacji interpersonalnych, umiejętność stosowania technik kreowania kontaktu w stosunkach zawodowych, a także zasad skutecznej komunikacji.

Czyli to, w jakim stopniu pracownik potrafi nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi pracownikami zespołu, na jakim poziomie jest jej asertywność. Także, ważnym jest to w jaki sposób komunikuje się z innymi.

 • Sposób radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

Nastawienie do podejmowania wyzwań oraz sposób w jaki sposób pracownik je podejmuje też jest ważnym czynnikiem. W jaki sposób osoba pracuje pod presją i dużym emocjonalnym napięciem, jak przeciwdziała stresowi i w jaki sposób się odpręża po przebywaniu w sytuacji stresowej.

 • Dążenie do celu.

To jest podejście do swoich sukcesów, samoocena i przedsiębiorczość oraz wiara w swoje siły. Także ważnym jest to, w jaki sposób pracownik jest nastawiony do trudnych zadań i pokonywania różnych trudności.

Stanowczość w osiągnięciu celu i umiejętność pracować nawet jak są zadania źle rozplanowane, motywacja do pracy, a także pewność siebie w trakcie wykonywania przydzielonych zadań.

 • Motywacja.

Sposób w jaki pracownik się motywuje do zadań, a także zorganizowanie i niezłomność w działaniach prowadzących do celu. Również ważne jest to w jaki sposób członek zespołu motywuje innych do działania, a także znajomość i umiejętność stosowania technik motywacyjnych.

 • Praca w grupie.

To jest umiejętność współpracy w zespole, nastawienie na partnerstwo oraz świadomość postawionego celu. Pracownik, który jest zdolny do pracy w zespole powinien pomagać innym, dawać wskazówki i również akceptować uwagi kierowane w swoją stronę.

Osoba, która jest zdolna do pracy w zespole posiada następujące umiejętności:

 • umie słuchać i rozumieć postawę innych ludzi,
 • jest świadoma, że inni mogą mieć inne zdanie,
 • potrafi się dopasować tak, żeby móc zrezygnować z własnych celów, jeżeli nie są zgodne z celami grupy,
 • umie opisać własne stanowisko w sposób precyzyjny i rozumieć stanowisko innych,
 • rozumie jaki jest jej własny wkład w pracę i jaki on ma wpływ na sukces całego zespołu,
 • potrafi subiektywnie ocenić pracę innych, dać informację zwrotną oraz docenić wkład własny innych członków zespołu,
 • dba o pozytywną atmosferę w pracy, próbuje redukować napięcia jeżeli powstają, wchodzi w kompromis, stara się gasić konflikty.


Zdolność do pracy w zespoleartykuły polecane
Motywacja pracowników w zespole projektowymModel BelbinaPrzywództwoKształtowanie zespołuPrzywództwo sytuacyjneZadania lideraMotywacja wewnętrznaOtwartość w projekcieZespół projektowy

Bibliografia

 • Kromer B., Jackiewicz M. (2015), Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 19
 • Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M. (2011), Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej, Helion, Gliwice
 • Szymańska K. (2012), Przegląd współczesnych poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, nr 6

.

Autor: Anna Sharma