Komunikatywność

Z Encyklopedia Zarządzania
Komunikatywność
Polecane artykuły

Komunikatywność to umiejętność sprawnego i jasnego przekazywania i odbierania komunikatów za pomocą werbalnych (np. mowa) bądź niewerbalnych (np. gesty) znaków [Rybowska A. (2014) str.297].

Osoba, którą uważa się za komunikatywną, nie tylko jasno i poprawnie przekazuje informacje, ale która przede wszystkim słucha, rozumie i potrafi wyciągnąć z rozmowy wnioski. Sama komunikacja to wymiana informacji pomiędzy ludźmi. Ale czy każda osoba komunikuje się w zrozumiały sposób? W komunikacji interpersonalnej można wyróżnić komunikację werbalną i niewerbalną. Badania udowodniły, że komunikacja niewerbalna przekazuje 55% informacji, 38% to sposób mówienia (tempo, ton głosu), a raptem 7% stanowią informacje przekazane za pomocą słów [Rybowska A. (2014), str. 297].

Warunki i bariery dobrej komunikacji

Czynniki takie jak statut społeczny, wrażliwość, kultura osobista, poziom wykształcenia czy też szacunek do drugiej osoby wpływają ogólnie na jakość komunikacji.

Aby komunikat mógł zostać przekazany i odebrany w dobry sposób, muszą być spełnione odpowiednie warunki [Rybowska A. (2014), str. 298]:

  • dobre i jasne intencje ze strony nadawcy i odbiorcy,
  • brak pośpiechu,
  • sprzyjające otoczenie (np. odpowiednie miejsce, cisza),
  • rozumienie języka, dobre słyszenie.

Istnieje wiele czynników, które mogą zakłócić komunikację. Można je podzielić na czynniki wewnętrzne - wychodzące od jednostki, oraz na zewnętrze - wynikające z otoczenia, niezależne od jednostki.

Bariery wynikające z czynników wewnętrznych to np. blokady językowe, osądzanie - czyli narzucanie własnych przekonań bez wzięcia pod uwagę opinii rozmówców, blokowanie samodzielnych decyzji u innych oraz próby wymuszania uległości, brak umiejętności słuchania, zmęczenie czy podirytowanie.

Do czynników zewnętrznych można zaliczyć np. szumy zewnętrzne - czyli np. hałas uliczny, temperatura, światło, wielkość pomieszczeń.

Inne rodzaje barier są związane z językiem werbalnym, gdzie dużą przeszkodą w odbiorze może być brak odpowiedniego doboru słów i sposobu ich przekazu, co może spowodować przekształcenie się zwykłej rozmowy w poważny spór. Kontekst przekazu jest niesamowicie istotny.

Język niewerbalny często wykorzystuje się, aby podkreślić i zaznaczyć naszą wypowiedź. Niestety, sztuczna gestykulacja czy nieodpowiednie akcentowanie wypowiedzi nie przyniesie pozytywnych rezultatów, a nawet może spowodować irytację u rozmówcy. Gesty, które są nienaturalne często skutkują niejednoznacznym odbiorem, przez co zakłócają odbiór prawidłowej treści [Chodkowski Z. (2017), str. 289-291].

Komunikatywność a zarządzanie

Osoba komunikatywna potrafi nie tylko jednorazowo nawiązać kontakt, ale przede wszystkim umie go podtrzymywać. Sam proces komunikacji spełnia funkcje takie jak przekazanie informacji, wyrażenia emocji, motywuje i kontroluje. Jedną z fundamentalnych cech dobrego menadżera jest właśnie komunikatywność.

Aby zespół wypełniał swoje zadania należycie, musi mieć lidera, z którym się rozumie i szanuje. Każdy pracownik musi doskonale wiedzieć, czego się od niego oczekuje. Na chwilę obecną menadżerem doskonałym jest ten, kto wykazuje się komunikatywnością i pomysłowością, a nie manipulacją i terrorem. Jasność komunikatów, jakość ich przekazywania, ale i umiejętność słuchania swoich pracowników wpływają na pracę i sukces całego przedsiębiorstwa. Dlatego w dzisiejszych czasach komunikatywność jest jedną z najbardziej oczekiwanych cech od przyszłego pracownika. Umiejętność pracy w grupie, a nie działanie pojedynczej jednostki, przynosi najlepsze rezultaty [Szczerba G. (2013) str. 9-11].

Bibliografia

Autor: Justyna Bielecka