Nadawca informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Nadawca)

Nadawca informacji jest pierwszym elementem procesu komunikacji. To on rozpoczyna cały proces i jest źródłem informacji. Możemy nim nazwać osobę, która posiada informację oraz potrzebę, chęć, obowiązek służbowy bądź cel jej przekazania innej osobie lub osobom. Jego cechy mają duży wpływ na przebieg formułowania komunikatu. Przykładem takich cech może być np: wykształcenie, poziom wiedzy na określony temat, przekonania, jego miejsce w hierarchii organizacji czy prestiż. Najważniejszym zadaniem nadawcy informacji jest takie formułowanie komunikatu aby był zrozumiały przez odbiorcę.

Nadawca przekształca informacje w symbole np: pismo, obraz, gest. Do niego należy odpowiedni dobór znaków aby znaczenie informacji było takie same dla nadawcy i odbiorcy.

Przesłanki którymi powinien kierować się nadawca to: ważność komunikatu, stopień jego ustrukturyzowania, możliwość wyboru nośnika, warunki komunikacji i charakter kontaktu. Funkcja czasu nadania sygnału ma nierzadko bardzo istotne znaczenie. Często funkcję tą określają normy, w tym akty prawne wysokiego rzędu np. potwierdzenie nadania listu poleconego czy dokonania wpłaty datą stempla pocztowego, tworzy odpowiednia sytuację prawna niezależnie od tego czy pismo to lub pieniądze dotrą czy nie dotrą do adresata.

Powyższe przykłady wskazują, że sygnały materialne, kanały informacyjne, fizyczne, miejsca i daty nadania sygnałów, a nie same tylko informacje mają często znaczenie podstawowe dla przebiegu realnych procesów. Tak więc widzimy, że rola i sposób w jaki nadawca prześle dalej informacje ma najistotniejsze znaczenie w procesie komunikowania się.

Wpływ cech nadawcy na proces komunikacji

Osobowość nadawcy ma istotny wpływ na sposób komunikacji i odbiór informacji przez odbiorcę. Różne typy osobowości mogą wpływać na to, jak nadawca formułuje przekaz oraz jak jest on interpretowany przez odbiorcę. Na przykład, osoby ekstrawertyczne mogą być bardziej skłonne do wyrażania swoich myśli i emocji w sposób bezpośredni i otwarty, podczas gdy osoby introwertyczne mogą preferować bardziej powściągliwy przekaz. Zrozumienie różnic w typach osobowości nadawcy pozwala odbiorcy na lepsze zrozumienie komunikatu.

Wiedza i doświadczenie nadawcy mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności komunikacji i zrozumienia informacji przez odbiorcę. Osoba posiadająca szeroką wiedzę w danej dziedzinie może przekazać informacje w sposób bardziej precyzyjny i zrozumiały dla odbiorcy. Ponadto, doświadczenie w komunikacji pozwala nadawcy na wykorzystanie odpowiednich strategii komunikacyjnych, takich jak dostosowanie przekazu do poziomu wiedzy odbiorcy.

Uprzedzenia i stereotypy nadawcy mogą negatywnie wpływać na sposób formułowania przekazu i jego interpretację przez odbiorcę. Nadawca, który jest uprzedzony lub stosuje stereotypy, może przekazywać informacje w sposób jednostronny lub nieobiektywny, co może prowadzić do błędnej interpretacji przez odbiorcę. Ważne jest, aby nadawca był świadomy swoich uprzedzeń i starał się unikać ich wpływu na komunikację.

Umiejętności komunikacyjne nadawcy mają kluczowe znaczenie dla efektywnego przekazu i zrozumienia informacji przez odbiorcę. Nadawca powinien być w stanie jasno i precyzyjnie przekazywać informacje, a także umieć słuchać i rozumieć odbiorcę. Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do potrzeb odbiorcy jest ważna dla skuteczności przekazu.

Emocje nadawcy mogą wpływać na sposób komunikacji i interpretację informacji przez odbiorcę. Na przykład, nadawca, który jest wściekły lub zestresowany, może przekazać informacje w sposób agresywny lub niejasny, co może prowadzić do nieporozumień. Ważne jest, aby nadawca był świadomy swoich emocji i starał się zarządzać nimi w trakcie komunikacji.

Wybór odpowiedniego nośnika informacji przez nadawcę

Różne nośniki informacji, takie jak e-mail, telefon, spotkanie osobiste, mają swoje zalety i wady. Na przykład, korzystanie z e-maila może być wygodne i umożliwiać przekazanie informacji w formie pisemnej, jednak może brakować wrażeń emocjonalnych i niuansów, które można by przekazać podczas spotkania osobistego. Zrozumienie korzyści i ograniczeń różnych nośników pozwala nadawcy na wybór najodpowiedniejszego nośnika dla danej sytuacji komunikacyjnej.

Kontekst komunikacji ma znaczenie dla wyboru odpowiedniego nośnika informacji przez nadawcę. Na przykład, w sytuacji nagłej, gdzie ważne jest szybkie przekazanie informacji, telefon lub spotkanie osobiste mogą być bardziej odpowiednie niż e-mail. Zrozumienie kontekstu komunikacji pomaga nadawcy w dokonaniu właściwego wyboru nośnika.

Preferencje i potrzeby odbiorcy mają wpływ na wybór nośnika informacji przez nadawcę. Niektórzy odbiorcy mogą preferować komunikację w formie pisemnej, inni wolą rozmowę telefoniczną lub spotkanie osobiste. Zrozumienie preferencji i potrzeb odbiorcy pozwala nadawcy na dostosowanie się do nich i wybór najbardziej odpowiedniego nośnika.

Różne nośniki informacji mogą mieć wpływ na szybkość przekazu informacji oraz jego efektywność. Na przykład, przekazanie informacji za pomocą e-maila może być szybkie i wygodne, jednak może wymagać czasu na zrozumienie i odpowiedź. Zrozumienie różnic w szybkości i efektywności przekazu pozwala nadawcy na dokonanie odpowiedniego wyboru nośnika.

Koszty i dostępność różnych nośników mogą wpływać na wybór odpowiedniego nośnika przez nadawcę. Na przykład, korzystanie z telefonu może być kosztowne, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych rozmów, podczas gdy e-mail jest zazwyczaj tańszy i bardziej dostępny. Zrozumienie kosztów i dostępności nośników pozwala nadawcy na dokonanie optymalnego wyboru.

Rola czasu w procesie komunikacji

Czas nadania sygnału ma istotne znaczenie dla pilności przekazu informacji i jego skuteczności. W niektórych sytuacjach, jak na przykład w przypadku nagłych sytuacji awaryjnych, szybkie przekazanie informacji jest niezwykle istotne. Nadawca powinien być świadomy pilności informacji i dostosować odpowiednio jej przekazanie.

Nadawca powinien uwzględnić terminy ważności informacji przy przekazywaniu ich odbiorcy. Niektóre informacje mogą być ważne tylko przez określony czas, więc nadawca powinien przekazać je w odpowiednim momencie, aby odbiorca miał wystarczająco czasu na ich przetworzenie i wykorzystanie.

Wybór odpowiedniego momentu na przekazanie informacji ma znaczenie dla skuteczności komunikacji. Nadawca powinien wziąć pod uwagę kontekst i okoliczności, aby wybrać moment, w którym odbiorca będzie najbardziej otwarty na przekazaną informację. Na przykład, przekazanie informacji krytycznej w trakcie spotkania, gdy odbiorca jest skoncentrowany i dostępny, może być bardziej efektywne niż przekazanie jej na odległość.

Błędy lub opóźnienia w przekazaniu informacji mogą znacząco wpływać na proces komunikacji i jego rezultaty. Jeśli informacja nie zostanie przekazana w terminie lub zostanie przekazana w nieprawidłowy sposób, może prowadzić do nieporozumień, utraty zaufania lub nieefektywnej współpracy. Nadawca powinien dążyć do minimalizowania ryzyka błędów i opóźnień poprzez odpowiednie planowanie i nadzorowanie procesu komunikacji.

Nadawca powinien planować czas komunikacji, aby zapewnić skuteczność i efektywność przekazu informacji. Właściwe planowanie obejmuje uwzględnienie terminów, pilności, preferencji odbiorcy oraz dostępności nośników. Nadawca powinien również uwzględnić ewentualne opóźnienia i nieprzewidziane okoliczności, aby minimalizować ryzyko zakłóceń w komunikacji.


Nadawca informacjiartykuły polecane
Komunikowanie interpersonalneZasady komunikowania werbalnegoKomunikatywnośćKomunikacja interpersonalnaKanał komunikacyjnyOdbiorca informacjiMowa ciałaKomunikacjaStyl komunikacji w zespole

Bibliografia

  • Ober J. (2007), Informacja i komunikacja w zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
  • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Aneta Bocheńska