Zadania lidera

Zadania lidera
Polecane artykuły


Lider projektu -sprecyzowanie definicji pojęcia lidera jest dość skomplikowane i istnieje wiele czynników, które wpływają na jego pełny obraz. Można nauczyć się jak zostać liderem, dzięki nabyciu pewnych cech charakteru oraz umiejętności. W istocie aby być efektywnym liderem, przywódcą należy posiadać odpowiednie usposobienie i cechy charakteru takie jak – kreatywność, odpowiedzialność, charyzma, otwartość, zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także swego rodzaju upór w dążeniu do celów.

Różnice między liderem a managerem

Manager i przywódca pełnią różne funkcje w danej organizacji. Organizacja bez przywódcy, jego wizji i elementów twórczych, motywujących i inspirujących członków zespołu jest organizacją aspiracji do działania. Lider kreując efektywne wizje cechuje się umiejętnościami kreatywnego i wszechstronnego myślenia, a także nie boi się podejmować ryzyka. Lider potrafi sprawnie przywodzić ludźmi naprowadzając ich na właściwy kierunek, pomimo wszelakich trudności napotkanych w trakcie realizacji projektu. Lider jest odpowiedzialny za powołanie zespołu, opracowanie jego celów, strategii działania, oraz jego możliwości. Inspirujący przywódca ma dar przekonywania członków zespołu, skupia ich atencję i tworzy grupę swoich zwolenników, którzy akceptują i rozumieją jego wizję zabiegając o jej wcielenie.Podstawowe różnice w zadaniach Lidera i Managera przedstawiają się następująco

Zadania Lidera Zadania Managera
Posiada wizje Planuje
Działa od ogółu Działa od szczegółu
Podejmuje ryzyko Redukuje ryzyko
Skupia swoją uwagę na ludziach i ich pracy Koncentruje się na zadaniach, etapach, technikach, systemach, strukturach
Inspiruje zespół do działania Analizuje kontroluje wyniki, Motywuje zespół
Używa nieformalnych struktur Używa formalnych struktur
Ustala kierunki Organizuje

Rola lidera projektu jako przywódcy w głównych działach zarządzania projektem to m.in.

 • Ustalenie kierunku dzięki opracowaniu wizji przyszłości organizacji i strategii procesu zmiany potrzebnej do realizacji owej wizji.
 • Przekonanie członków zespołu projektowego do wspólnej realizacji wizji.
 • Pomaganie podwładnym w pokonywaniu trudności, barier politycznych, biurokratycznych, organizacyjnych i zasobowych w procesie realizacji projektu.

Lider musi być dobrym obserwatorem zachowań poszczególnych członków zespołu, musi aktywizować i angażować zespół. Powinien wyznaczyć wskaźniki mówiące o sukcesie grupy biorąc pod uwagę zarówno satysfakcję klientów wewnętrznych i zewnętrznych jak i wykonanie projektu czy morale panujące w zespole. Oczekiwania wobec pracowników powinny być jasno skonkretyzowane.


Zasady jakie lider powinien stosować w celu zwiększenia efektywności zespołu

 • wspólne formułowanie celów, a nie jedynie ich komunikowanie zespołowi,
 • szczegółowe ustalanie zadań czego efektem powinien być plan zadań z przypisanymi do nich osobami i datami zakończenia,
 • poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów. Rola lidera nie kończy się na określeniu celu i przydzieleniu zadań, powinien on partycypować w procesie rozwiązywania problemów,
 • mobilizowanie i stymulowanie członków zespołu w celu uzyskania lepszego sposobu pracy,
 • stosowanie jasnej komunikacji i przekazywanie całości niezbędnych informacji,
 • nawiązywanie kontaktów z innymi zespołami,
 • umiejętność zarządzania konfliktem, aby zespół mógł wyciągnąć z niego wnioski i wskazówki na przyszłość,
 • trzymanie się reguł zespołowych.

Zadania lidera w zespole projektowym

Zadaniem lidera jest dbałość o to, aby zespół projektowy określił pewne konwencjonalne metody działania, dobrze znane wszystkim członkom zespołu i powszednie przez niego stosowane. Do takich metod możemy zaliczyć: metoda rozwiązywania sytuacji problemowych, tworzenie innowacyjnych pomysłów, kalkulacja ryzyka w projekcie, czy analiza mocnych i słabych stron. Metody te sprawiają, że zespół staje się w większym stopniu kreatywny, bardziej efektywny i lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów. Z kolei innym zadaniem lidera jest pomoc w stworzeniu w zespole sposobów, które ułatwią porozumiewanie się i szybką wymianę informacji między sobą. Ponadto bardzo ważnym zadaniem lidera podczas pracy zespołowej to motywacja do aktywnego zaangażowanie wszystkich członków w przedsięwzięcia zespołu i realizacje zadań. Szczególnie ważna jest tu rola lidera w przypadku, kiedy motywacja do działania i zaangażowanie zespołu znacząco maleje na różnych etapach realizacji projektu. Lider ma za zadanie wtedy odbudować zapał zespołu i zmotywować do dalszego działania np. poprzez stworzenie w zespole klimatu pracy zespołowej. Odpowiedni klimat ma duży wpływ na wzajemną motywację członków zespołu do pracy, wzbudza zaangażowanie i pozytywne relacje interpersonalne.

Zobacz także:

Bibliografia

 • Azouzi M. A., Jarboui A., CEO emotional intelligence and board of directors' efficiency, Corporate Governance: The international journal of business in society, 13(4), 2013
 • Balcerek A., Od zarządzania do przywództwa, Instytut pracy i spraw socjalnych,2008* Klimiuk J., Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektami, Organizacja i zarządzanie strategiczne, Nr 3, 2009
 • Kopczyński T., Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 9 (270), 2014
 • Kopczyński T., Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 9 (270)
 • Newton R., Skuteczny kierownik projektu. Sztuka osiągania celów, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2015
 • Stachura M., Jaros R., Cymerman J., Skupień M., Podręcznik lidera, Instytut Regionalny w Katowicach, Katowice 2015
 • Van der Merwe L., Verwey A., Leadership meta-competences for the future world of work, SA Journal of Human Resource Management, 5(2), 2007
 • [1]
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie,Społeczne problemy zarządzania projektami , Tom XIV, Zeszyt 11, Część I Łódź 2013
 • Project Leadership- Step by step., Svein Arne Jessen & bookboon.com, 2012

Autor: Dominika Kiełbowicz