Sponsor

Z Encyklopedia Zarządzania

Sponsor to podmiot, który udziela wsparcia finansowego, materialnego lub promocyjnego w celu osiągnięcia określonych korzyści. Sponsoring jest jedną z form komunikacji marketingowej, w której sponsorzy angażują się w celu promocji swojej marki, produktów lub usług poprzez wspieranie wydarzeń, organizacji, projektów lub osób.

Sponsoring jest powszechnie stosowaną strategią marketingową, która umożliwia firmom dotarcie do swojej grupy docelowej poprzez zaangażowanie się w aktywności, które mają istotne znaczenie dla ich klientów. Sponsorzy mogą wspierać różne dziedziny, takie jak sport, kultura, sztuka, edukacja, nauka, zdrowie czy ochrona środowiska.

Współczesny sponsoring ma wiele form, takich jak sponsoring sportowy, sponsoring kulturalny, sponsoring edukacyjny czy sponsoring charytatywny. Przykładowo, sponsorzy sportowi mogą wspierać drużyny sportowe, zawodników, imprezy sportowe lub obiekty sportowe, a w zamian otrzymują możliwość promocji swojej marki wśród fanów i widzów.

Uwaga: Pojęcie to w zarządzaniu projektami ma odmienne znaczenie. Przez sponsora rozumiemy osobę, zwykle z najwyższego kierownictwa, która jest zainteresowana tym, aby projekt został podjęty, uruchomiony oraz zrealizowany. To rozumienie jest bliższe polskiej definicji słowa promotor.

Założenia sponsoringu

Sponsorzy angażują się w sponsoring z różnych powodów. Przede wszystkim, sponsoring może przyczynić się do budowania i wzmacniania wizerunku marki. Poprzez wspieranie działań lub organizacji, które są postrzegane pozytywnie przez społeczeństwo, sponsorzy mogą zyskać pozytywne skojarzenia związane z ich marką. Ponadto, sponsoring może pomóc w zwiększeniu świadomości o marce, dotarciu do nowych klientów oraz budowaniu lojalności wśród istniejących klientów.

Ważnym aspektem sponsoringu jest umiejętne dopasowanie sponsorowanej działalności do wartości i celów marki sponsora. Odpowiednio dobrana aktywność czy organizacja może przyczynić się do budowania spójności komunikacji marketingowej i wzmacniania tożsamości marki. Na przykład, firma produkująca sprzęt sportowy może sponsorować zawodników lub drużyny sportowe, aby pokazać swoje zaangażowanie w rozwijanie sportu i promować swoje produkty jako najlepsze na rynku.

Warto również zauważyć, że sponsoring nie jest jednostronnym procesem. Sponsorzy oczekują korzyści związanych z promocją swojej marki, ale jednocześnie mają obowiązek spełnić oczekiwania i cele sponsorowanej strony. Dlatego kluczowe znaczenie ma transparentność i jasna komunikacja pomiędzy obiema stronami umowy sponsorskiej.

Sposoby sponsorowania

Sponsorzy i beneficjenci

W dzisiejszym świecie sponsorowanie stało się popularnym i skutecznym narzędziem marketingowym. Istnieje wiele różnych sposobów, w jaki sponsorzy mogą wspierać beneficjentów, czyli osoby, organizacje lub instytucje, które korzystają z tych środków. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą pełnić rolę sponsorów. Osoby prywatne mogą sponsorować różne inicjatywy, takie jak wydarzenia sportowe, imprezy kulturalne czy organizacje charytatywne. W zamian za swoje wsparcie mogą otrzymać korzyści, takie jak widoczność ich nazwy czy logo w ramach promocji wydarzenia.

Przedsiębiorstwa są także częstymi sponsorami. Mogą wspierać różne projekty, takie jak konferencje branżowe, festiwale muzyczne czy lokalne inicjatywy społeczne. Działania te pozwalają im nie tylko zwiększyć świadomość marki, ale także nawiązać pozytywne relacje z potencjalnymi klientami. Przedsiębiorstwa, banki i instytucje ubezpieczeniowe często pełnią rolę sponsorów, szczególnie w dziedzinie sportu. Wspierają drużyny sportowe, zawodników i wydarzenia sportowe. Dzięki temu mogą zyskać większą rozpoznawalność i budować pozytywny wizerunek marki. Banki i instytucje ubezpieczeniowe często angażują się również w sponsoring działań charytatywnych. W ten sposób pokazują swój zaangażowanie w społeczność i pomagają w promocji inicjatyw mających na celu poprawę losu innych ludzi.

Fundacje są kolejnymi ważnymi sponsorami. Tworzą swoje fundusze i przekazują środki finansowe lub inne formy wsparcia organizacjom non-profit, instytucjom kulturalnym, szkołom czy placówkom medycznym. Działania te mają na celu wspieranie działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy medycznych. Fundacje często działają na rzecz konkretnych celów, takich jak ochrona środowiska, walka z ubóstwem czy rozwój nauki.

Media są często beneficjentami sponsorowania. Są one ważnymi partnerami dla sponsorów, ponieważ stanowią kanał komunikacji, który pozwala na dotarcie do szerokiej publiczności. Sponsorzy mogą wspierać różne rodzaje mediów, takie jak telewizja, radio, prasa, strony internetowe czy media społecznościowe. Mogą to robić poprzez umieszczanie reklam w tych mediach, sponsoring programów, wydarzeń czy artykułów, a także poprzez finansowe wsparcie różnych projektów medialnych.

Sponsorzy, którzy inwestują w reklamę w mediach, mają pewne oczekiwania w zamian za swoje wsparcie. Oczekują, że ich reklamy zostaną odpowiednio wyeksponowane i docierają do grupy docelowej. Oczekują także pozytywnego wizerunku marki i skuteczności ich działań marketingowych.

Rodzaje sponsorów

W zależności od stopnia zaangażowania i udziału w projekcie, wyróżniamy różne rodzaje sponsorów.

 • Sponsorzy wyłączni są jedynymi sponsorami danego projektu lub wydarzenia. Ich wkład finansowy lub wsparcie jest kluczowe dla realizacji przedsięwzięcia. Sponsorzy wyłączeni często korzystają z takiej sytuacji, aby w pełni wyeksponować swoją markę i budować silne skojarzenia z danym projektem.
 • Sponsorzy główni wnoszą największy wkład finansowy lub wsparcie w danym projekcie, ale nie są jedynymi sponsorami. W zamian otrzymują korzyści, takie jak promocję swojej marki jako partnera głównego projektu. Sponsorzy główni często mają większe możliwości wpływu na organizację projektu i korzystają z większej widoczności.
 • Sponsorzy uboczni wspierają projekt, ale ich wkład finansowy lub wsparcie jest mniejsze niż u sponsorów głównych. Pomimo tego, ich rola jest nadal ważna, ponieważ ich wsparcie może przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia. Sponsorzy uboczni często korzystają z mniejszej widoczności, ale mogą liczyć na korzyści, takie jak widoczność ich nazwy lub logo na materiałach promocyjnych.
 • Co-sponsorzy to dwie lub więcej firm lub organizacji, które wspólnie wspierają dany projekt. Mogą to być firmy z tej samej branży lub różnych sektorów. Działając razem, co-sponsorzy mogą zwiększyć swój wpływ i widoczność, a także podzielić się kosztami związanych z projektem.

Kryteria oceny potencjalnych sponsorów

 • Atmosfera zaufania, poparcie i tolerancja. Jednym z kluczowych kryteriów oceny potencjalnych sponsorów jest atmosfera zaufania, poparcia i tolerancji. Współpraca z partnerem, który wykazuje otwartość i szacunek w relacjach biznesowych, jest niezwykle istotna. Firmy, które cenią sobie atmosferę zaufania i dbają o dobre relacje z kontrahentami, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych sponsorów. Ważne jest również poparcie ze strony sponsorowanego przedsiębiorstwa, które może przejawiać się w postaci rekomendacji, reprezentacji marki na wydarzeniach czy udziału w promocji sponsorowanych produktów.
 • Zgodność działań z profilem przedsiębiorstwa. Kolejnym istotnym kryterium oceny potencjalnych sponsorów jest zgodność działań sponsorowanego przedsiębiorstwa z profilem sponsorującej firmy. Współpraca z partnerem, który realizuje podobne cele, wartości i strategie biznesowe, jest kluczowa dla budowania synergii i efektywnej współpracy. Sponsoring powinien być zgodny z misją, wizją i wartościami sponsorującej firmy, co przyczynia się do budowania spójnego wizerunku i większej skuteczności działań marketingowych.
 • Aprobata pracowników i programy świadczeń. Aprobata pracowników oraz programy świadczeń są ważnymi czynnikami oceny potencjalnych sponsorów. Przedsiębiorstwa, które cieszą się poparciem swoich pracowników i oferują im atrakcyjne programy świadczeń, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych sponsorów. Pracownicy, którzy są dumni z firmy, w której pracują, stanowią ważne źródło ambasadorów marki i mogą przyczynić się do pozytywnego wizerunku sponsorującej firmy.
 • Znaczenie przedsiębiorstwa w regionie. Kolejnym kryterium oceny potencjalnych sponsorów jest znaczenie, jakie przedsiębiorstwo ma w regionie. Firmy, które są rozpoznawalne i mają silną pozycję na lokalnym rynku, są bardziej atrakcyjne dla sponsorujących firm. Związane jest to z większą widocznością i wpływem na lokalne społeczności, co przekłada się na większe możliwości promocji sponsorującej firmy.
 • Pomoc materialna i nakłady finansowe. Pomoc materialna i nakłady finansowe są kluczowymi czynnikami oceny potencjalnych sponsorów. Firmy, które są gotowe inwestować w rozwój sponsorowanych projektów, są bardziej atrakcyjne dla sponsorujących firm. Wsparcie finansowe może przejawiać się w różnych formach, takich jak dotacje, granty, zakupy produktów czy usług, a także organizacja wydarzeń czy udostępnianie swojej infrastruktury.
 • Wizerunek przedsiębiorstwa i długofalowość współpracy. Wizerunek przedsiębiorstwa i długofalowość współpracy są kolejnymi kryteriami oceny potencjalnych sponsorów. Firmy, które cieszą się pozytywnym wizerunkiem w branży i społeczności lokalnej, są bardziej atrakcyjne dla sponsorujących firm. Ponadto, długofalowa współpraca jest preferowana, ponieważ pozwala na budowanie trwałych relacji, zwiększenie efektywności działań marketingowych i osiągnięcie większych korzyści dla obu stron.
 • Reklamowane elementy poprzez sponsoring. Ostatnim kryterium oceny potencjalnych sponsorów jest zakres reklamowanych elementów poprzez sponsoring. Firmy, które oferują atrakcyjne możliwości promocji i widoczności marki, są bardziej atrakcyjne dla sponsorujących firm. Reklamowane elementy mogą obejmować m.in. umieszczenie logo na materiałach promocyjnych, współtworzenie treści marketingowych, udział w wydarzeniach, czy reklamę w mediach społecznościowych. Im większy zakres reklamowanych elementów, tym większa wartość dla sponsorującej firmy.

Korzyści z sponsorowania

Korzyści dla sponsorów

 • Forma promocji i reklamy. Sponsorowanie to skuteczna forma promocji i reklamy dla firm, które pragną dotrzeć do swojej grupy docelowej. Poprzez sponsoring, sponsorzy mają możliwość umieszczania swojego logo lub nazwy na różnych mediach i nośnikach, takich jak plakaty, banery, ulotki, strony internetowe, materiały promocyjne, a także na strojach sportowców czy innych osób zaangażowanych w sponsorowany projekt. Tym samym, sponsorzy mają możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców i zwiększenia swojej widoczności.
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki. Sponsorowanie umożliwia sponsorom zwiększenie rozpoznawalności swojej marki. Poprzez wspieranie różnych wydarzeń, projektów czy inicjatyw, marka pojawia się w kontekście pozytywnych wartości, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku marki. Widoczność i obecność marki na różnych nośnikach i mediach, w połączeniu z wartością sponsorowanego projektu, pozwala na budowanie świadomości i rozpoznawalności marki wśród potencjalnych klientów.
 • Budowanie wizerunku korporacyjnego. Sponsorowanie daje firmom możliwość budowania pozytywnego wizerunku korporacyjnego. Poprzez wspieranie projektów i inicjatyw związanych z wartościami i celami firmy, sponsorzy mogą pokazać swoje zaangażowanie społeczne, zainteresowanie kulturą, sportem czy innymi dziedzinami. To z kolei przyczynia się do budowania atrakcyjnego wizerunku firmy, który może przyciągnąć klientów i partnerów biznesowych.
 • Nawiązywanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Sponsorowanie daje także możliwość nawiązywania i umacniania relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Poprzez zaangażowanie w sponsorowane projekty, firmy mogą nawiązać bliższy kontakt z klientami, co wpływa na budowanie więzi i zaufania. Ponadto, sponsorowanie może być okazją do spotkań i wymiany doświadczeń z partnerami biznesowymi, co może prowadzić do nawiązania nowych strategicznych relacji.

Korzyści dla sponsorowanych

 • Finansowe wsparcie. Sponsorowanie dla sponsorowanych oznacza przede wszystkim finansowe wsparcie, które może być niezbędne do realizacji projektów czy inicjatyw. Dzięki sponsorom, organizacje, zespoły sportowe, instytucje kulturalne czy inne podmioty mogą otrzymać potrzebne środki na rozwój, organizację wydarzeń czy promocję. To umożliwia im dalszy rozwój i działanie na rzecz społeczności.
 • Możliwość realizacji projektów i inicjatyw. Dzięki sponsorom, sponsorowani mają możliwość realizacji swoich projektów i inicjatyw. Często to właśnie brak środków finansowych jest głównym ograniczeniem dla organizacji czy zespołów, które chcą działać na rzecz społeczności. Sponsorowanie daje im szansę na zrealizowanie swoich celów i spełnienie marzeń.
 • Promocja i dotarcie do nowych odbiorców. Sponsorowanie umożliwia sponsorowanym organizacjom czy zespołom promocję swoich działań i dotarcie do nowych odbiorców. Dzięki obecności logo lub nazwy sponsora na różnych nośnikach i mediach, sponsorowani mogą zyskać większą rozpoznawalność i widoczność. Ponadto, współpraca z renomowanymi sponsorami może przyciągnąć uwagę nowych odbiorców, którzy wcześniej nie mieli świadomości o działalności sponsorowanych.
 • Budowanie zaufania i pozytywnego wizerunku. Sponsorowanie pozwala sponsorowanym organizacjom czy zespołom na budowanie zaufania i pozytywnego wizerunku. Współpraca z renomowanymi sponsorami może wpływać na postrzeganie sponsorowanych jako wiarygodnych i godnych zaufania. Ponadto, wspieranie wartościowych projektów czy inicjatyw przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji czy zespołu, co może przyciągać nowych sympatyków i darczyńców.

Formy sponsorowania

 • Sponsoring finansowy. Sponsoring finansowy to jedna z najbardziej popularnych form współpracy między przedsiębiorstwami a różnego rodzaju instytucjami czy organizacjami. Polega on na udzieleniu wsparcia finansowego przez firmę w zamian za promocję swojej marki, produktów lub usług. Sponsoring finansowy może przybierać różne formy, takie jak udzielanie dotacji, grantów, stypendiów czy też inwestowanie w projekty badawcze lub edukacyjne. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją widoczność oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku.
 • Sponsoring produktowy. Sponsoring produktowy polega na udostępnieniu przez firmę swoich produktów lub usług w celu promocji. Jest to forma sponsorowania, w której przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty lub usługi na rzecz innego podmiotu, który w zamian promuje je w swoich działaniach marketingowych. Przykładem może być udostępnienie produktu do testów przez blogera lub influencera, który następnie opisuje go na swoim kanale lub stronie internetowej. Dzięki takiemu sponsorowaniu, firma może dotrzeć do nowych grup odbiorców i zyskać większą popularność.
 • Sponsoring wydarzeń. Sponsoring wydarzeń jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych form współpracy między firmami a organizatorami imprez. Polega on na udzieleniu wsparcia finansowego lub merytorycznego dla konkretnego wydarzenia, takiego jak festiwal, konferencja, koncert czy targi. Sponsoring wydarzeń może obejmować różne działania, takie jak udostępnienie środków finansowych, materiałów promocyjnych, sprzętu, a także wsparcie logistyczne czy organizacyjne. W zamian firma otrzymuje możliwość promocji swojej marki, produktów lub usług w trakcie imprezy oraz zwiększenie swojej widoczności wśród uczestników.
 • Sponsoring sportowy. Sponsoring sportowy jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów sponsorowania. Polega on na udzieleniu wsparcia finansowego lub merytorycznego dla konkretnej dyscypliny sportowej, drużyny, zawodnika czy imprezy sportowej. Sponsoring sportowy może obejmować różne formy, takie jak udostępnienie środków finansowych, sprzętu, strojów czy też wsparcie organizacyjne. W zamian firma otrzymuje możliwość promocji swojej marki, produktów lub usług w trakcie wydarzeń sportowych oraz zwiększenie swojej widoczności wśród fanów sportu. Sponsoring sportowy jest nie tylko korzystny dla firmy, ale także dla samej dyscypliny sportowej, która może dzięki temu rozwijać się i przyciągać większą uwagę publiczności.
 • Sponsoring społeczny. Sponsoring społeczny to forma sponsorowania, w której przedsiębiorstwo angażuje się w działania społeczne lub charytatywne. Polega on na udzieleniu wsparcia finansowego lub merytorycznego na rzecz organizacji non-profit, fundacji czy inicjatyw społecznych. Sponsoring społeczny może obejmować różne działania, takie jak udzielanie dotacji, udostępnienie produktów lub usług, udział w akcjach charytatywnych czy organizacja wolontariatu pracowniczego. Przedsiębiorstwo, angażując się w takie działania, pokazuje swoją społeczną odpowiedzialność oraz buduje pozytywny wizerunek marki. Dodatkowo, sponsoring społeczny może przynieść korzyści nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale także dla społeczności lokalnej oraz organizacji, które otrzymują wsparcie.

Umowy i współpraca między sponsorem a sponsorowanym

Umowa jako podstawa współpracy

Umowa między sponsorem a sponsorowanym jest niezwykle istotnym elementem współpracy. Stanowi ona podstawę do jasnego określenia praw i obowiązków obu stron oraz warunków współpracy.

 • Określenie praw i obowiązków obu stron. W umowie powinny zostać zawarte precyzyjne informacje dotyczące praw i obowiązków zarówno sponsora, jak i sponsorowanego. Sprecyzowanie tych kwestii pozwala uniknąć nieporozumień i konfliktów w trakcie trwania współpracy. Sponsor ma prawo do określenia, w jaki sposób i w jakim celu jego środki finansowe lub inne zasoby będą wykorzystywane przez sponsorowanego. Jednocześnie, sponsorowany zobowiązany jest do prowadzenia działań zgodnych z wartościami i celami sponsora oraz do skrupulatnego rozliczenia wykorzystanych środków.
 • Warunki współpracy. W umowie powinny zostać ustalone szczegółowe warunki współpracy. Dotyczy to między innymi zakresu działań, które będą objęte sponsorowaniem, oraz sposobu świadczenia wsparcia przez sponsora. Ważne jest również określenie oczekiwanych rezultatów oraz sposób monitorowania postępów i osiągnięć sponsorowanego. W przypadku, gdy współpraca obejmuje również promocję marki sponsora, umowa powinna precyzyjnie określać zasady i zakres tej promocji, aby zapewnić obu stronom korzyści i efektywną realizację celów.

Informacje zawarte w umowie

W umowie powinny znaleźć się istotne informacje dotyczące współpracy między sponsorem a sponsorowanym. Przejrzystość i dokładność tych informacji są kluczowe dla efektywnej współpracy.

 • Zakres sponsorowania. Umowa powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakresu sponsorowania. Oznacza to określenie działań, projektów, wydarzeń lub innych inicjatyw, które będą objęte wsparciem ze strony sponsora. Wskazanie konkretnych działań pozwala na skoncentrowanie się na konkretnych obszarach współpracy i efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Wysokość środków finansowych. W umowie powinna zostać określona wysokość środków finansowych, które sponsor zobowiązuje się przekazać sponsorowanemu. Dokładne ustalenie tej kwoty jest istotne zarówno dla sponsora, który musi mieć pewność, że jego środki zostaną odpowiednio wykorzystane, jak i dla sponsorowanego, który musi mieć jasność co do dostępnych zasobów.
 • Okres trwania współpracy. Ważnym elementem umowy jest określenie okresu trwania współpracy między sponsorem a sponsorowanym. Może to być określony przedział czasu lub konkretna data. Określenie tego parametru pozwala obu stronom na planowanie działań i realizację celów w określonym czasowym ramach.
 • Zobowiązania sponsorowanych. Umowa powinna zawierać zobowiązania, które sponsorowany podejmuje wobec sponsora. Mogą to być na przykład obietnice dotyczące realizacji określonych celów, raportowanie postępów lub przestrzeganie określonych standardów etycznych. Zobowiązania te pomagają w monitorowaniu i ocenie efektywności współpracy.
 • Korzyści dla sponsora. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące korzyści, jakie sponsor otrzymuje w zamian za swoje wsparcie. Mogą to być na przykład możliwość promocji marki w ramach inicjatyw sponsorowanych, dostęp do sieci kontaktów sponsorowanego lub ekskluzywne korzyści biznesowe. Jasne określenie tych korzyści pozwala obu stronom na zrozumienie wymiany wartości i umożliwia skuteczną współpracę.

Strategie i techniki marketingowe w sponsorowaniu

 • Reklama w mediach. Reklama w mediach jest jednym z najpopularniejszych sposobów promowania sponsora. Dzięki reklamie telewizyjnej, radiowej, prasowej czy internetowej, marka może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. W przypadku sponsorowania wydarzeń sportowych czy kulturalnych, reklama w mediach jest szczególnie skuteczna, ponieważ umożliwia promowanie marki przed, w trakcie i po danym wydarzeniu. Reklama w mediach pozwala również tworzyć i utrwalać wizerunek sponsora, zwiększając świadomość marki wśród konsumentów.
 • Promocje. Promocje stanowią istotny element strategii marketingowych w sponsorowaniu. Sponsoring często wiąże się z różnymi promocjami, które mają na celu zachęcić konsumentów do zakupu produktów lub usług sponsora. Promocje mogą obejmować m.in. konkursy, rabaty, programy lojalnościowe czy specjalne oferty dla klientów. Poprzez promocje, sponsor ma możliwość zwiększenia sprzedaży, budowania więzi z klientami oraz pozyskiwania nowych odbiorców.
 • Event marketing. Event marketing to strategia polegająca na organizacji lub współorganizacji wydarzeń, które mają na celu promowanie marki sponsora. Sponsoring wydarzeń sportowych, kulturalnych, muzycznych czy charytatywnych umożliwia firmie dotarcie do szerokiego grona odbiorców, generowanie pozytywnego wizerunku i budowanie relacji z klientami. Poprzez event marketing, sponsor ma również możliwość aktywnego zaangażowania się w wydarzenie, co dodatkowo zwiększa wartość jego działań marketingowych.
 • Public relations. Public relations, czyli działania związane z kreowaniem wizerunku i budowaniem relacji z otoczeniem, są nieodłącznym elementem sponsorowania. Dobre relacje z mediami, organizatorami wydarzeń czy społecznością lokalną są kluczowe dla sukcesu sponsorowanego przedsięwzięcia. Poprzez public relations, sponsor ma możliwość efektywnego komunikowania swoich wartości, celów i działań, co przekłada się na pozytywne postrzeganie marki przez społeczność.
 • Marketing szeptany. Marketing szeptany to technika polegająca na promowaniu marki przez zadowolonych klientów, którzy dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z innymi. W przypadku sponsorowania, zadowoleni klienci mogą stać się ambasadorami marki i przyczynić się do zwiększenia świadomości i rozpoznawalności sponsora. Działania marketingu szeptanego opierają się na rekomendacjach, opinii i reakcjach użytkowników, co ma duże znaczenie dla budowania zaufania i lojalności wobec marki.
 • Marketing treści. Marketing treści to strategia, w której sponsor tworzy i udostępnia wartościowe, angażujące i przydatne treści dla swoich odbiorców. Poprzez publikowanie artykułów, poradników, infografik czy filmów, sponsor ma możliwość pozyskiwania uwagi, budowania ekspertyzy i przekazywania informacji związanych z marką. Marketing treści pozwala także na budowanie lojalności odbiorców i zwiększenie zaangażowania wobec sponsora.
 • Wykorzystanie influencerów i ambasadorów marki. Wykorzystanie influencerów i ambasadorów marki to popularna strategia w dziedzinie sponsorowania. Influencerzy to osoby posiadające duże grono obserwujących na platformach społecznościowych, które są w stanie wpływać na decyzje zakupowe swoich followersów. Poprzez współpracę z influencerami, sponsor może dotrzeć do specyficznej grupy docelowej, zbudować pozytywny wizerunek marki i zwiększyć sprzedaż. Ambasadorzy marki to z kolei osoby, które są wiarygodnymi i autentycznymi reprezentantami sponsora, mającymi za zadanie promowanie marki w swoim otoczeniu.
 • Partnerstwa strategiczne. Partnerstwa strategiczne to forma sponsorowania, w której dwie lub więcej firm współpracuje w celu osiągnięcia określonych celów marketingowych. Poprzez partnerstwa strategiczne, sponsor może korzystać z wiedzy, doświadczenia i zasobów innych firm, co przekłada się na wzajemne korzyści. Partnerstwa strategiczne mogą dotyczyć zarówno działań marketingowych, jak i biznesowych, takie jak wspólne projekty, wspólna sprzedaż czy współdzielenie zasobów.

W strategiach i technikach marketingowych w sponsorowaniu istotne jest odpowiednie dopasowanie do celów, grupy docelowej oraz charakteru marki sponsora. Kombinacja różnych strategii i technik daje możliwość skutecznego dotarcia do odbiorców, budowania relacji i zwiększenia pozytywnego wizerunku marki.

Sponsorowanie a działania korporacyjne, społeczne i kulturalne

Sponsorowanie jako działanie korporacyjne

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Sponsorowanie jest jednym z istotnych narzędzi, które firmy wykorzystują do budowania pozytywnego wizerunku. Poprzez wspieranie różnych inicjatyw i wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych, firmy mogą pokazać, że są zaangażowane w rozwój społeczności lokalnej oraz troszczą się o dobrobyt społeczeństwa. Działania sponsorowane często są skierowane na wsparcie lokalnych organizacji non-profit, szkół, szpitali, fundacji charytatywnych itp. Poprzez takie działania, firmy budują swoją markę jako odpowiedzialnego i zaangażowanego partnera społecznego.
 • Działania społeczne i charytatywne. Sponsorowanie może również obejmować bezpośrednie działania społeczne i charytatywne. Firmy często angażują się w takie inicjatywy poprzez organizację wolontariatu pracowniczego, udzielanie wsparcia finansowego dla organizacji charytatywnych, organizowanie akcji dobroczynnych, czy też udział w projektach społecznych. Działania te nie tylko przynoszą korzyści społecznościom, ale również wzmacniają więzi między firmą a jej pracownikami oraz klientami.

Sponsorowanie a rozwój start-upów i nowych przedsięwzięć

 • Wsparcie finansowe. Sponsorowanie może odgrywać kluczową rolę w rozwoju start-upów oraz nowych przedsięwzięć. Firmy mogą udzielać wsparcia finansowego w postaci inwestycji kapitałowych lub dotacji, co umożliwia młodym przedsiębiorcom rozwinięcie swoich pomysłów i projektów. Takie wsparcie finansowe jest często niezbędne, aby umożliwić start-upom przetrwanie na rynku oraz rozwój swojej działalności.
 • Mentorstwo i edukacja. Sponsorujące firmy często oferują również mentorstwo i wsparcie w zakresie edukacji dla start-upów i nowych przedsięwzięć. Doświadczeni przedsiębiorcy mogą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomagając młodym przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesu. Takie wsparcie jest nieocenione, ponieważ umożliwia start-upom uniknięcie wielu błędów oraz szybszy rozwój.
 • Korzyści dla gospodarki. Sponsorowanie start-upów i nowych przedsięwzięć przynosi korzyści nie tylko dla samych firm, ale również dla gospodarki jako całości. Rozwój innowacyjnych i dynamicznych przedsiębiorstw przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności kraju. Dlatego sponsorowanie start-upów jest ważnym elementem polityki rozwoju gospodarczego i innowacyjności.

Sponsorowanie a rozwój kultury i sztuki

 • Sponsorowanie festiwali, koncertów, wystaw, muzeów. Sponsorowanie jest często wykorzystywane jako forma wsparcia dla różnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Firmy mogą wspierać festiwale muzyczne, koncerty, wystawy sztuki, teatry, muzea i wiele innych. Dzięki temu, mogą przyczynić się do rozwoju kultury oraz umożliwić dostęp do sztuki dla szerszej publiczności. Sponsorując takie wydarzenia, firmy nie tylko promują swoją markę, ale również przyczyniają się do rozwoju kulturalnego społeczeństwa.
 • Promocja kultury i sztuki. Sponsorowanie może również mieć na celu promocję kultury i sztuki. Firmy mogą angażować się w projekty artystyczne, wspierać twórców oraz promować różne formy sztuki. Działania takie mogą obejmować organizację konkursów artystycznych, udzielanie stypendiów dla młodych artystów, czy też udział w produkcji filmów i przedstawień teatralnych. Poprzez takie działania, firmy przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki, a jednocześnie promują swoją markę jako partnera kulturalnego.

Sponsorowanie jest zatem wszechstronnym narzędziem, które firmy wykorzystują nie tylko w celach biznesowych, ale również społecznych i kulturalnych. Poprzez sponsorowanie, firmy budują swoją reputację, wspierają społeczności lokalne, rozwijają innowacyjne przedsięwzięcia oraz promują kulturę i sztukę. Dlatego sponsorowanie jest niezwykle istotne dla działań korporacyjnych, społecznych i kulturalnych.


Sponsorartykuły polecane
Doradztwo finansoweAgencja reklamowaWizerunek markiPublic relationsMarketing usług bankowychMarketing personalnyKonferencjaZasady funkcjonowania rynku usługKomercjalizacja wyników badań

Bibliografia

 • Castenow D. (1996), Nowy marketing w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kot S. (2013), Ekwiwalent reklamowy sponsoringu sportowego na przykładzie polskiej ligi siatkówki kobiet, Marketing i Rynek, nr 10
 • Matczyński K. (2016), Identyfikacja czynników wpływających na intencję zakupu produktów sponsora, Marketing i Rynek, nr 5
 • Petrozolin-Skowrońska B. (red.) (1998), Nowy Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Piątkowska M. (2014), Rozpoznawalność marek oficjalnych sponsorów i Ambush marketerów podczas XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, Modern Management Review, nr 4
 • Stecki L. (1995), Sponsoring, Towarzystwo naukowe Dom organizatora, Toruń
 • Zalech M., Godlewski G., Rafalska B. (2013), Oczekiwania promocyjne sponsorów wobec wspieranych klubów sportowych, Marketing i Rynek, nr 7

Autor: Paulina Bajdas, Karolina Rolka