Marketing personalny

Z Encyklopedia Zarządzania

Marketing personalny - obejmuje działania prowadzone przez firmę w zakresie systemu społecznego, które mają na celu stworzenie i utrzymanie odpowiedzialnego i atrakcyjnego wizerunku, a także uczciwego pracodawcy na zewnętrznym oraz wewnętrznym rynku pracy. Warto związać się z tym oto rynkiem, ponieważ dzięki indywidualnemu rozwojowi każdego z pracowników, przedsiębiorstwo może obrać dany kierunek, co z kolei prowadzi do dalszego samodoskonalenia wszystkich jego członków. Ideą marketingu personalnego jest to, że wewnętrznymi klientami przedsiębiorstwa są pracownicy. Są nimi także osoby, które należą do zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa, czyli klienci spoza firmy. Jednak idea ta zakłada głównie to aby również pracownicy byli dobrze obsługiwani oraz traktowani przez organizację.

Marketing personalny zakłada, iż:

 • wszyscy pracownicy firmy są jej klientami,
 • firma jest otwarta na potrzeby oraz oczekiwania klientów,
 • klienci wewnętrzni kształtują pozytywny wizerunek firmy,
 • firma dba o swoich potencjalnych klientów, czyli potencjalnych pracowników poprzez utrzymywanie kontaktów z uczelniami, sponsorowanie warsztatów, praktyk i stypendiów studenckich, organizowanie dni otwartych czy też uczestnictwo w targach pracy.

TL;DR

Marketing personalny polega na tworzeniu odpowiedzialnego i atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Składa się z wewnętrznego i zewnętrznego marketingu personalnego. Cele marketingu personalnego to m.in. identyfikowanie potrzeb pracowników, kreowanie atrakcyjnego wizerunku firmy i utrzymanie relacji z byłymi pracownikami. W praktyce warto testować różne aplikacje, przekonywać pracodawcę, że jesteś rozwiązaniem jego problemu, ustalać uczciwą cenę, szacować długoterminowe zyski, tworzyć unikatową wartość dla klienta i ciągle szukać pracy.

System marketingu personalnego

System marketingu personalnego składa się z dwóch podstawowych podsystemów:

 • wewnętrzny marketingu personalnego - wprowadzenie go wymaga nie tylko świadomości celów oraz zamierzeń przedsiębiorstwa, ale również świadomości osób, które realizują funkcję kadrową, że takie rozwiązania są konieczne. Mają one bezpośredni wpływ na bardziej efektywne zarządzanie i rozwój firmy. Marketing wewnętrzny tworzą relacje między pracownikami, jest on uznawany za bardzo ważną formę działalności w firmach o rozwiniętej kulturze dbania o klientów, a także w tych, które realizują kulturę jakości. Działania takie sprzyjają utworzeniu organizacji zorientowanej na klienta zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego oraz na zaspokojenie jego potrzeb. Aby wprowadzić marketing wewnętrzny w dziale personalnym wymagana jest współpraca pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa w taki sam sposób, lub co najmniej zbliżony, jak między uczestnikami na rynku zewnętrznym.
 • zewnętrznego marketingu personalnego - jest zrozumiałym i powszechnym trendem w wielu różnych organizacjach. W czasach gdy zmienia się charakter zatrudnienia, wzrasta liczba współpracowników lub podmiotów gospodarczych, którzy wykonują prace zadaniowe i projektowe, coraz częściej działania komórki personalnej są powiązane z klientami zewnętrznymi. Wszystko to ma wpływ na bezwzględną potrzebę realizacji dodatkowych zadań, które są zbliżone do obszaru PR oraz promocji.

Cele marketingu personalnego

 • cele pierwotne, których realizacja stanowi punkt wyjścia dla realizacji celów wtórnych,
 • cele wtórne.

Wśród celów pierwotnych można wymienić:

 • identyfikowanie potrzeb pracowników zatrudnionych w danej firmie,
 • identyfikowanie potrzeb potencjalnych pracowników,
 • identyfikowanie zmian, ich tempa, kierunków oraz przyczyn w rozpoznanych potrzebach,
 • segmentację pracowników aktualnych oraz potencjalnych,
 • stworzenie produktów mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb,
 • pozycjonowanie oferowanych produktów personalnych,
 • zaspokajanie potrzeb w najlepszy z dostępnych sposobów,
 • dalsze badania dotyczące stopnia zaspokojenia potrzeb.

Do celów wtórnych zaliczamy:

 • kreowanie, kształtowanie i utrwalanie atrakcyjnego wizerunku firmy,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie kluczowych pracowników odznaczających się wysokim potencjałem emocjonalnym i intelektualnym,
 • stymulowanie aktywności pracowników poprzez tworzenie warunków samodzielności czy też odpowiedzialności,
 • budowanie zgody, zaufania i więzi z uczestnikami otoczenia firmy zanim staną się jej rzeczywistymi pracownikami,
 • podtrzymywanie relacji z byłymi pracownikami.

Marketing personalny w praktyce

 • testowanie swoich ofert - należy sprawić, aby testowanie w końcu stało się częścią twojego życia. Zastanawiające jest jak bardzo często kandydaci poszukują idealnego oraz jedynie słusznego wzoru CV bądź listu motywacyjnego. Zamiast tych wielu poszukiwań, warto przetestować różnego rodzaju aplikacje zależnie od oferty i firmy, na którą odpowiadasz.
 • przekonanie klienta, że właśnie twój produkt jest rozwiązaniem jego problemu - przekaż dokładnie pracodawcy, dlaczego skorzysta, jeśli zatrudni właśnie ciebie. Musisz jednak zapomnieć o oklepanych formułkach, które każdy wpisuje do swoich listów motywacyjnych oraz używa podczas rozmów rekrutacyjnych. Należy mówić językiem korzyści pracodawcy.
 • ustalenie uczciwej ceny - nie taką, którą uważasz, że powinna być, lecz taką, jaka aktualnie funkcjonuje na rynku. Dlatego ważna jest wiedza na temat realiów rynkowych. Jeśli twoja cena jest ewidentnie zawyżona, to pracodawca mimo że wcześniej przekonałeś go do siebie, nie zaproponuje Ci zatrudnienia.
 • szacowanie długoterminowych zysków - kandydaci często przywiązują zbyt dużą wagę do swojej przyszłej pensji, pomijając przy tym długoterminowe zyski. Należy pamiętać aby wziąć również pod uwagę to, co dostaniesz oprócz niej. Nazywa się to wartość dodana i trzeba o niej pamiętać. Jest nią przejście do bardziej prestiżowej i lepiej płatnej branży, nazwa stanowiska pracy, marka pracodawcy.
 • tworzenie unikatowej wartości dla klienta - liczy się nie tylko stworzenie innowacyjnej wartości dla pracodawcy, ale również umiejętność jej sprzedaży.
 • ciągłe szukanie pracy - zdarza się, że pracownicy po pierwszym sukcesie często spoczywają na laurach lub zadomawiają się w danej firmie na lata. Jest to duży błąd, ponieważ do odniesienia sukcesu potrzeba ciągłego trzymania ręki na pulsie. Nawet w przypadku, gdy nie szukasz aktywnie pracy, należy monitorować branże i wiedzieć o bieżących zmianach, a także znać pojawiające się w niej ogłoszenia.


Marketing personalnyartykuły polecane
Employer brandingGrywalizacjaMarketing wewnętrznyAccount managerPhilip KotlerWymagania dla stanowiska kierownika marketinguMarketing wielopoziomowyAgencje public relationsPotencjał społeczny firmy

Bibliografia

 • Baruk A. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa
 • Gralak K. (2010), Marketing wewnętrzny w praktyce zarządzania jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, nr 3
 • Marciniak J. (red.) (2013), Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Padzik K. (2002), Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa
 • Szczepański K. (2013), Kształtowanie wizerunku (Employer branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 61
 • Śniegocka A. (2012), Coaching kariery, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice


Autor: Małgorzata Bartosik, Monika Kukulska