Marketing wewnętrzny

Z Encyklopedia Zarządzania

Marketing wewnętrzny przypomina system komunikacji marketingowej z klientami przedsiębiorstwa: pracowników dzielimy na odpowiednie segmenty, które posiadają odrębne potrzeby informacyjne, następnie jest wybierana grupa docelowa, a przekaz zostaje dostosowany do jej specyfiki. Inne argumenty i formy przekazu są używane w przypadku wyjaśniania potrzeby restrukturyzacji zatrudnienia.

Marketing ten pozwala dotrzeć do pracowników z wiedza na temat organizacji - zmianach wewnętrznych, planowanych albo podjętych decyzjach strategicznych i wynikach działalności. Efektem przekazania tej wiedzy jest większe zadowolenie z pracy pracowników, wzrost ich zaangażowania oraz lepsza identyfikacja z organizacją, natomiast podejmowane decyzje są oparte o wiedzę z aktualnej sytuacji firmy.

Marketing wewnętrzny opiera się na założeniu, że w każdej organizacji istnieje wewnętrzny rynek, na którym tradycyjną rolę klientów odgrywają pracownicy. Rynek taki poddawany jest szeroko zakrojonym badaniom, a także oddziaływaniu marketingowemu, służącemu realizacji taktycznych i strategicznych celów, ukierunkowanych głównie na:

 • procesy motywacyjne,
 • stymulowanie pożądanych postaw menedżerskich,
 • rozwój systemów wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji.

Celowość zastosowania marketingu wewnętrznego w organizacji wynika z przekonania, że decydujący wpływ na inteligentne działanie organizacji ma wiedza, umiejętności i zachowanie jej pracowników.

Kultura organizacyjna zarządzana według tych zasad kładzie szczególny nacisk na:

 • ważność wkładu każdego pracownika w procesie tworzenia wartości dodanej,
 • efekt synergiczny pracy zespołowej,
 • rozwinięty system partycypacji pracowniczej w procesie podejmowania decyzji.

W związku z tym, iż implementacja marketingu wewnętrznego w organizacji o konserwatywnej strukturze i zasadach funkcjonowania, powinna być procesem radykalnym i dynamicznym, a także zważywszy na fakt, że marketing wewnętrzny powinien zawsze być rozumiany jako proces ciągły, techniką znajdującą tu szerokie zastosowanie jest reengineering.

TL;DR

Marketing wewnętrzny to strategia, która polega na traktowaniu pracowników jako klientów i dostosowywaniu przekazu do ich potrzeb. Ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników, identyfikację z firmą i podejmowanie decyzji opartych na wiedzy. Wprowadzenie marketingu wewnętrznego wymaga radykalnych zmian w organizacji i jest procesem ciągłym. Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi celów firmy i współpracowali wewnętrznie. Marketing wewnętrzny ma również wpływ na wizerunek firmy w oczach klientów, dostawców i innych interesariuszy. Pracownicy odgrywają kluczową rolę w promocji firmy i powinni być zaangażowani w działania marketingowe. Marketing wewnętrzny pozwala na zmniejszenie konfliktów, zwiększenie kreatywności i zaangażowania oraz budowanie poczucia wspólnoty w organizacji.

Zasady marketingu wewnętrznego

Główne zasady marketingu wewnętrznego to:

 1. wszyscy pracownicy są świadomi w swoich działaniach celów firmy, misji i strategii marketingowej
 2. współpraca każdej komórki i każdy z pracowników opiera się na zasadzie odbiorcy i nabywcy

Optymalna sytuacja to taka, jeżeli jest osiągany wysoki poziom usług, które są świadczone przez poszczególnych pracowników oraz komórki. Ważną rolę pełni tworzenie reputacji firmy, wiąże się ono z działaniem zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Do trudnych zadań należy osiągnięcie dobrej reputacji na zewnątrz jeżeli pracownicy nie posiadają o firmie dobrej opinii.

Marketing wewnętrzny to po prostu działania przedsiębiorstwa mające na celu stworzenie zespołu personelu, który w świadomy i umotywowany sposób realizuje ten marketing w praktyce. Środkami, które służą realizacji marketingu wewnętrznego są:

 • szkolenia pracowników
 • polityka kadrowa
 • systemy motywacyjne oraz ocena pracownika

Natomiast warunki, które służą do jej realizacji to:

 • akceptowanie przez pracowników firmy jej celów
 • występowanie wewnątrz firmy otwartych kanałów informacyjnych
 • formalna i nieformalna współpraca pomiędzy stanowiskami pracy
 • sprzyjająca atmosfera pracy

Rola pracowników w działach marketingowych

Pracownicy - wizytówka firmy

Niezależnie od tego, jaka działalność jest przez ciebie prowadzona, z punktu widzenia reklamy i marketingu bardzo ważne jest, aby przez cały czas mieć wsparcie od pracowników. Jest to ważne z co najmniej dwóch powodów:

 1. Wizytówką firmy są pracownicy. Kompetentni, życzliwi i optymistyczni pracownicy to najprawdopodobniej jeden z najważniejszych atutów firmy.
 2. Istotne jest aby pracownicy mieli świadomość, jakie kampanie promocyjne zostały zaplanowane przez firmę, w której pracują. Ważne aby mieli oni prawo współdecydować lub co najmniej wypowiedzieć się w kwestiach dotyczących na przykład wyglądu materiałów reklamowych.

W pojęciu marketing wewnętrzny mieszczą się wszystkie twoje działania, które zmierzają do zaangażowania personelu. Polityka personalna firmy pełni bardzo ważną rolę, łączy się ona nierozerwalnie z marketingiem niezależnie, czy pracownik pełni obowiązki w:

 • produkcji
 • administracji
 • sprzedaży
 • zakupie
 • marketingu

Jeżeli nie potrafisz przekonać swoich pracowników do twoich pomysłów, prawdopodobnie nie będziesz w stanie zrobić tego również w przypadku osób spoza firmy. Jeśli klient kontaktuje się z twoją organizacją, decydujące jest pierwsze wrażenie. Wiara w strategię firmy oraz dobre samopoczucie pracowników będą również widoczne w kontaktach z klientem.

Marketing firmy jest nakierowany nie tylko na klientów, ważne jest także w jaki sposób odbiorą cię dostawcy, pracownicy banków, władze. Dobrze, jeżeli stwierdza oni, że miło się z tobą współpracuje.

Inną grupą do której jest skierowany marketing firmy to obecni, jak i zarówno przyszli pracownicy. Ważne aby w środowisku rozprzestrzeniła się opinia, że dobrze pracuje się w twojej firmie. Dzięki temu będziesz mógł w przyszłości pozyskać ciekawych ludzi pasujących do danego wizerunku firmy.

Marketing wewnętrzny interesem całej firmy

Marketing ten odzwierciedla w pewien sposób duszę firmy. Ton nadany listowi reklamowemu, dobór gazet, ilustracji poprzez które firma się reklamuje, to w jaki sposób wykorzystuje reklamę bezpośrednią jest w rzeczywistości bardzo osobiste.

Dlatego ważne jest aby marketing stał się sprawą całej firmy. W przypadku pracownika, któremu nie podoba się nowy folder reklamowy przedsiębiorstwa, nie będzie jego dobrym ambasadorem.

Jeśli mamy do czynienia z większą firmą, może zostać wyznaczona grupa pracowników, której zadaniem będzie opiniowanie planów posunięć marketingowych jeszcze przed ich urzeczywistnieniem. Natomiast w mniejszej firmie wszyscy mogą wziąć udział w takiej dyskusji.

Korzyści marketingu wewnętrznego

Patrząc perspektywicznie, dzięki marketingowi wewnętrznemu mamy szansę na:

 • zmniejszenie konfliktów w firmie
 • wzmocnienie kreatywności pracowników
 • wzrost zaangażowania w inicjowanie zmian
 • zwiększenie poczucia wspólnoty
 • uaktywnienie współpracy zarządzających z pracownikami dzięki popieraniu otwartości w relacjach międzyludzkich
 • wyzwolenie pozytywnego zachowania


Marketing wewnętrznyartykuły polecane
Potencjał społeczny firmyEmployer brandingAtmosfera w pracyPhilip KotlerRole menedżerów personalnego i liniowegoGrywalizacjaMarketing personalnyMarketing partnerskiKoncepcje zarządzania

Bibliografia

 • Bowen D., Lawler E. (1992), Total quality-oriented human resource management, Organizational Dynamics
 • Gralak K. (2010), Marketing wewnętrzny w praktyce zarządzania jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, nr 3
 • Jemielniak D., Koźmiński A. (2012), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kamińska J. (2011), Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej, nr 1
 • Lunden B., Svensson U. (2014), Marketing: dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info, Gdańsk
 • Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
 • Synowiec M. (2015), Marketing w procesie zarządzania firmą Danmark, Wydawnictwo Magister, Warszawa


Autor: Michał Arament, Monika Kukulska