Potencjał społeczny firmy

Z Encyklopedia Zarządzania
Potencjał społeczny firmy
Polecane artykuły


Potencjał społeczny firmy to sumaryczny kapitał osobowy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością firmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje. Powodzenie firmy zależy od sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia ta jest poruszana również w artykułach:

Terminy: "zasoby ludzkie", "zarządzanie personelem" czy też "potencjał społeczny" odnoszą się głównie do instytucji biznesowych i dotyczą przede wszystkim zarządzania dużymi przedsiębiorstwami. W nich bowiem najczęściej występuje planowa polityka personalna, tworzone są programy perspektywiczne oraz, będące ich następstwem, działania bieżące.

System zarządzania potencjałem społecznym

Wdrażając System Zarządzania Potencjałem Społecznym dąży się do tego aby:

 • pracownicy, a szczególnie kadra kierownicza, byli motywowani do inicjowania działań zmierzających do obniżki kosztów oraz do myślenia o przyszłości. Należy pamiętać, że system motywacyjny to nie tylko wynagrodzenia, podmiotowe traktowanie człowieka, ale także systemowe podejście do jego funkcjonowania i rozwoju.
 • pracownicy zostali odpowiednio przygotowani do roli, jaka zostanie im powierzona. Pierwsze dni w przedsiębiorstwie są dla rozpoczynających pracę niezmiernie ważne. To, jak pracownik zostanie przyjęty przez zespół, w którym ma pracować, jak wkomponuje się w całość funkcjonującej już organizacji, zadecyduje o tym, czy wykonywana praca przyniesie mu satysfakcję i czy będzie wykonywana dobrze. Sprawny proces adaptacji pozwoli w pełni wykorzystać oferowane możliwości rozwoju zawodowego i funkcjonowania w przestrzeni społecznej firmy. Nie bez znaczenia jest więc tworzenie atmosfery życzliwości w momencie wprowadzania pracownika i wdrażania go do przydzielonych zadań,
 • w pełni wykorzystać wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracowników. W celu tym wskazane jest podjęcie odpowiednich działań komunikacyjnych, które pozwolą osobom zatrudnionym na budowanie wzajemnych relacji oraz wymianę myśli i sprawny przepływ informacji. Ponadto komunikacja społeczna pomaga w kształtowaniu elementów kultury organizacyjnej, co z kolei sprzyja integracji społeczności firmy i budowaniu tożsamości organizacyjnej,
 • z jednej strony jak najlepiej zabezpieczyć potrzeby firmy, a z drugiej strony by zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb pracownika.

System Zarządzania Potencjałem Społecznym wspomaga strategię biznesową firmy poprzez:

 • rozwój systemu kształcenia i doskonalenia,
 • planowania karier i zarządzania kompetencjami oraz zarządzania wiedzą,
 • optymalizację procesu rekrutacji i adaptacji,
 • system ocen pracowniczych, system komunikacji wewnętrznej i kształtowanie kultury organizacyjnej,
 • zapewnienie odpowiedniej motywacji pracowników.

System Zarządzania Potencjałem Społecznym zakłada, że człowiek w przedsiębiorstwie jest:

 • najważniejszym zasobem, podmiotem, twórcą,
 • kreatorem zmian,
 • profesjonalistą o wysokich kompetencjach,
 • uczestnikiem rynku wewnętrznego ze swoimi potrzebami, aspiracjami,
 • współtwórcą norm, wartości i kultury organizacji, pracującym w atmosferze otwartości, partnerstwa, uprzejmości i uczciwości.

Zastosowania

Tak naprawdę żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć w oderwaniu od społeczności, w której działa i świadomie bądź nieświadomie wywiera na nią wpływ. Im bardziej świadomy i przemyślany jest ten wpływ, tym większe może przynieść korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i samej społeczności. Z tego też powodu firmy od dawna angażowały się społecznie, pełniąc rolę mecenasów, sponsorów i filantropów:

 • realizowane programy stają się wynikiem analizy potrzeb przedsiębiorstwa i społeczności lokalnej,
 • działania społeczne zwiększają potencjał i kapitał społeczny firmy, powodując zwiększenie przychodów firmy bądź liczby klientów,
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów z lokalnymi społecznościami nie tylko przynosi korzyści dla tych społeczności, ale jest ważnym wsparciem dla całego przekroju działań biznesu ;dla marketingu to przede wszystkim budowanie znajomości marki i reputacji firmy oraz promocja sprzedaży,
 • dział HR zauważa, że inwestycje społeczne mogą być innowacyjnym sposobem na rozwijanie i motywowanie pracowników pokazując, że firma słucha i dba o swoje otoczenie a pracownikom pozwala tworzyć ciekawe i ważne dla nich rzeczy.
 • firmy w ramach inwestycji angażują swój know-how, produkty i usługi, w jakich się specjalizują, swoje środki trwałe bądź swoich specjalistów; w ten sposób z jednej strony najlepiej wykorzystują swój potencjał, a z drugiej podnoszą efektywność działań.

Różne formy inwestycji społecznych:

 • fundacje przedsiębiorstw,
 • strategiczne programy społeczne,
 • marketing zaangażowany,
 • program wolontariatu pracowniczego,
 • inwestycje w ruchy społeczne, koalicje.

Bibliografia

Autor: Iwona Korcyl