Wyjazd integracyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Wyjazd integracyjny to opłacany przez przedsiębiorstwo lub inną organizację wyjazd mający na celu zespolenie i zharmonizowanie zbiorowości pracowniczej poprzez wspólne działania i zwiększony kontakt. Czynnikiem wiodącym takich zabiegów jest wychodzenie przez pracowników poza swe cele indywidualne by finalnie przekształciło się to w zachętę do realizacji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa celów i zysków. Mogą mieć one formę wyjazdowych lub stacjonarnych szkoleń integracyjnych lub wycieczek. Oprócz pracowników i menadżerów zespołów, w wyjazdach integracyjnych bardzo często biorą także udział psychologowie oraz specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Motywacja, która jest główną determinantą organizowania wyjazdów i szkoleń pracowniczych odgrywa ogromną rolę w późniejszej poprawie efektywności, współpracy, wydajności i jakości pracy (J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska 2010, s. 85). Z zewnątrz, wyjazd integracyjny może kojarzyć się z perspektywy pracowników głównie z jedną z form turystyki biznesowej, by w rzeczywistości stać się elementem efektywnego kierowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

TL;DR

Wyjazdy integracyjne mają na celu zespolenie pracowników i zwiększenie efektywności pracy. Mają wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Integracja jest ważnym elementem motywacji wewnętrznej pracowników. Wyjazdy integracyjne oferują różne formy integracji, takie jak gry i scenariusze, które mają na celu poprawę komunikacji i współpracy w zespole.

Korzyści wyjazdów integracyjnych

Wyjazdy integracyjne mają szereg pozytywnych aspektów zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Do zalet takich wyjazdów zaliczamy m.in.:

Dla pracodawcy:

 • Budowanie mocno współpracujących zespołów pracowniczych,
 • Ułatwianie komunikacji na linii kierownictwo-pracownicy,
 • Kształtowanie lojalności pracowników wobec firmy i przywiązanie do niej (co powoduje zmniejszenie kosztów fluktuacji pracowników),
 • Wzmacnianie więzi między pracownikami w zespole,
 • Wyszukiwanie wśród grupy nieformalnych liderów,
 • Utożsamianie się przez pracowników z zakładem pracy, co z kolei powoduje u nich większą zdolność do poświęceń na rzecz dobra firmy,
 • Wyszukiwanie słabych punktów grupy lub indywidualnych jednostek w celu ich późniejszego wyeliminowania,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym,
 • Zwiększenie produktywności i efektywności grupy,
 • Pobudzanie zespołu pracowniczego do rozwiązywania problemów.

Dla pracowników:

 • Zaspokojenie potrzeb z zakresu wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych lub zdrowotnych,
 • Kształtowanie własnego statusu społeczno-zawodowego w przedsiębiorstwie,
 • Rozwój umiejętności,
 • Poprawa atmosfery w pracy,
 • Ograniczenie stresu związanego stricte z wykonywaną pracą w grupie.

Integracja jako składnik motywacji wewnętrznej

Motywacja pracowników swoje odzwierciedlenie ma w wielu wymiarach. Jednym z nich jest zaangażowanie zatrudnionych w życie przedsiębiorstwa, które najsilniej koreluje właśnie z integracją. Jednym z narzędzi służących do polepszenia tej kwestii w przedsiębiorstwie są wyjazdy integracyjne, łączące aktywny wypoczynek z usprawnieniem komunikacji i współpracy zarówno pomiędzy współpracownikami danego działu, jak pomiędzy oddzielnymi działami. Realizacja strategii firmy oraz dążenie do wytyczonych przez nią celów powinny być głównym czynnikiem napędzającym zespoły do pracy. Jednakże, żeby były widoczne sukcesy zespołów pracowniczych najpierw należy je odpowiednio ze sobą zintegrować. Wyjazdy integracyjne poprzez odpowiednie szkolenia i zadania poza otoczeniem przedsiębiorstwa mają uefektywnić skuteczność funkcjonowania jednostek indywidualnych, podobnie jak całej zbiorowości. Odpowiednie działania menadżera, psychologa czy szkoleniowca mogą znacząco przyczynić się do poprawy i rozwoju pracowników. Pracownicy, którzy są systematycznie szkoleni poprzez zapewnienie im dalszej edukacji, rozwoju zdolności i zainteresowań wykazują większą motywację (B. Iwan 2014, s.114).

Formy integracji pracowników

Wyjazdy szkoleniowo-rekreacyjno-integracyjne w swojej ofercie posiadają szereg narzędzi, które pomogą w nawiązaniu silniejszej więzi między współpracownikami. Elżbieta Robak słusznie zauważa, że "wykorzystywane są one przez firmy nie tylko jako inwestycja w rozwój kompetencji pracowników, ale także jako przedsięwzięcie zmierzające do wdrożenia tych kompetencji poprzez efektywne współdziałanie z współpracownikami. Tego typu szkolenia mogą być również źródłem cennych informacji zwrotnych dla samych uczestników czy też dla firmy, które można potem wykorzystać, planując działania rozwojowe i naprawcze, pomocne w skuteczniejszym osiąganiu przez zespoły wytyczonych celów" (2014, s.52). Do głównych metod wykorzystywanych przez firmy szkoleniowe zaliczymy, np.:

 • Gry integracyjne i scenariusze indoor
 • Gry terenowe i scenariusze outdoor
 • Gry komunikacyjne
 • Wieczory tematyczne.


Wyjazd integracyjnyartykuły polecane
Potencjał społeczny firmyRole menedżerów personalnego i liniowegoMarketing wewnętrznyEmpowermentFunkcja personalnaMotywacja wewnętrznaZaangażowanie pracownikówZarządzanie kompetencjamiAtmosfera w pracy

Bibliografia


Autor: Marta Zachariasz