Szkolenie personelu

Z Encyklopedia Zarządzania

Szkolenie personelu, inaczej nauczanie, jest procesem występującym zarówno w postaci czynności przypadkowych, jak i w tych sytuacjach kiedy jest to systematyczny, planowany i bezpośrednio kierowany proces szkolenia - uczenia się. Zgodnie z powyższą definicją zamieszczoną w książce pod redakcją T.Waścińskiego oraz K.Kiedrowskiej szkolenie może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym jest przypadkowe zetknięcie się pracownika z danym problemem, sytuacją, która okazuje się dla niego nowym doświadczeniem, uzupełnieniem jego dotychczasowej wiedzy. Drugim sposobem jest poznanie przez pracownika rzeczywistości w sposób w pełni przewidziany i kontrolowany. Aby proces uczenia się przebiegał sprawnie, uczący się pracownik musi być poddany kontroli nauczającego. Kontrola jest, bowiem niezbędnym czynnikiem eliminującym błędy w procesie poznania, pozwala również zapobiegać ich ewentualnym skutkom w przyszłości.

Na proces szkolenia składają się:

 • Uświadomienie pracownikom postępów, jakie robią (np. poprzez zadawanie pytań).
 • Kontrolowanie oraz delegowanie odpowiedzialności (aby pracownik był w pełni świadom wagi sytuacji, jakiej przyjdzie mu sprostać oraz pozycji w przedsiębiorstwie, jaką zajmuje).
 • Promowanie kształcenia.
 • Udział przełożonego w szkoleniu poprzez zachęcanie i motywowanie pracowników do analizowania poważniejszych problemów.

Szkolenia należą do podstawowych narzędzi rozwoju zasobów ludzkich, które postrzegane są jako proces nabywania nowej wiedzy, umiejętności i zdolności. Uznaje się, że szkolenia i treningi powinny prowadzić do doskonalenia umiejętności i wzrostu kwalifikacji oraz kompetencji pracowniczych, które przyczyniają się do realizowania funkcji stanowiska pracy.Jest to proces uzupełniania wiedzy niezbędnej do zachowania kompetencji wymaganych na stanowisku pracy i poprawy zachowań, które wywierają wpływ na efekty pracy, a także sprzyjają rozwojowi osobowości pracowników, pobudzaniu ich inwencji i przedsiębiorczości.

Dzięki szkoleniom, poprawianiu umiejętności pracowników, manager zapewni swojej firmie fachową kadrę dobrze wyszkolonych pracowników, a przez to zwiększy efektywność i wydajność ich pracy oraz zyski swojej firmy. Przedsiębiorstwo, w którym personel pracuje w dobrych warunkach pracy, przyjaznej atmosferze, kierownictwu, które rozumie jego potrzeby, jest na najlepszej drodze do własnego rozwoju oraz ciągłego doskonalenia. Szkolenia sprawiają, iż personel zwiększa swoją pomysłowość, innowacyjność, zyskuje nowe spojrzenie na wykonywane dotychczas rutynowo zadania.

Inwestując w istniejącą już kadrę pracowniczą manager nie tylko oszczędza pieniądze, które musiałby poświecić na przeprowadzenie nowej rekrutacji, ale również inwestuje w rozwój pracowników, którzy zdążyli już zaznajomić się z firmą oraz zasadami jej działania. Są to zaufani ludzie, których przedsiębiorczość pozwoli przedsiębiorstwu na sprostanie wymogom ciągle rozwijającego i nieustannie zmieniającego się rynku.

Na proces szkolenia personelu składają się:

TL;DR

Szkolenie personelu jest procesem uczenia się, który może być przypadkowy lub systematyczny. Szkolenia mają na celu rozwój pracowników i zwiększenie ich kompetencji. Poprzez szkolenia można osiągnąć awanse w firmie, ale istnieje ryzyko, że wyszkoleni pracownicy będą szukać pracy w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. W Polsce tylko 29% pracowników podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Pracodawcy uważają, że nieinwestowanie w rozwój kadr wynika z odpowiednich kompetencji pracowników.

Wpływ szkoleń na awanse i odejścia z pracy

Szkolenia pracowników przyczyniają się do rozwoju pracowników oraz zwiększenia ich kompetencji, a to często prowadzi do awansów pracowników w organizacji. Awanse najczęściej kojarzone są z:

 • zmianą stanowiska w firmie,
 • zwiększeniem samodzielności w wykonywanej pracy,
 • zwiększeniem wynagrodzenia na zajmowanym stanowisku,
 • oraz zwiększeniem zakresu uprawnień.

Najczęściej spotykaną formą awansu jest zmiana wynagrodzenia bądź zmiana stanowiska pracy. Zmiana stanowiska nie zawsze wiąże się ze zmianą wynagrodzenia.

Poprzez inwestycje w rozwój pracowników organizacje przygotowują ich na przyszłość. Istnieje jednak ryzyko, że wyszkoleni pracownicy będą szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach konkurencyjnych. Inwestycja w szkolenia pracowników staje się opłacalna, gdy poparta jest awansami pracowników. Jeśli celem szkoleń w organizacji jest zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników, to ryzyko wypowiedzenia przez nich umowy jest większe. Jedynie awanse są w stanie przekonać pracowników do zmniejszenia liczby odejść z pracy.

Szkolenie personelu w Polsce

Coraz częściej pracownicy oczekują że szkolenie ich "zainspiruje", "porwie", doprowadzi do zmiany jakościowej ich życia osobistego i zawodowego, pozwoli im znaleźć własną drogę do osiągnięcia sukcesu.

Według danych z 2012 roku 70% przedsiębiorstw w Polsce podejmuje jakiekolwiek działania służące rozwojowi kadr, jedynie 29% Polaków w wieku od 19 do 59/64 lat podniosło swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w szkoleniach. Uczą się osoby i tak lepiej wykształcone oraz młodsze. Pracodawcy uważają, że jedynym powodem nieinwestowania w rozwój kadr jest to, iż kompetencje pracowników są odpowiednie do wykonywanych przez nich obowiązków zawodowych. Zdają się to potwierdzać również pracownicy, którzy uważają,że głównym powodem unikania szkoleń jest fakt, że nie jest im to potrzebne do pracy i nie wymaga d nich tego pracodawca.

Przykłady szkoleń: szkolenie wdrożeniowe, szkolenie wyrównawcze.


Szkolenie personeluartykuły polecane
Zadowolenie pracownikówZaangażowanie pracownikówŚcieżka karieryPrzesunięcia wewnętrzneZarządzanie kompetencjamiAwansDoświadczenie zawodowePrzemieszczenia pracownikówAdaptacja pracowników

Bibliografia

 • Gonera K. (2016), Szkolenia pracowników i ich wpływ na awanse i odejścia z organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 429
 • Jędrych E. (2013), Inwestowanie w pracowników - wyzwania dla menedżerów, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, z. 51, nr 1146
 • Stoner J., Wankel C. (1996), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Waściński T., Kiedrewska K. (2002), Ekonomiczność szkoleń pracowniczych, Elipsa, Warszawa
 • Worek B. (2013), Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy, Zarządzanie Publiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 2-3 (24-25)


Autor: Paweł Jachimczyk, Aneta Opiela