Proces adaptacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Proces adaptacji odgrywa kluczową rolę w rekrutacji pracowników. Jest to dynamiczny i wieloetapowy proces, który ma na celu wprowadzenie nowego członka zespołu do organizacji oraz zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia i narzędzi niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia pracy. Adaptacja jest nieodzowna dla osiągnięcia sukcesu zarówno ze strony pracownika, jak i organizacji, ponieważ umożliwia dostosowanie się do nowego środowiska, zrozumienie celów i wartości firmy oraz integrację z zespołem.

Jest ostatnim etapem procesu rekrutacji pracownika. Terminem tym określa się przyjęcie i akceptację systemu wartości obowiązującego w nowym miejscu pracy. Szczególne znaczenie przypisuje się tu zwyczajom, poglądom, zainteresowaniom, postawom, zachowaniom i sposobom działania tworzącym kulturę organizacji. Głównym punktem procesu adaptacji jest przydzielenie stanowiska pracy - jest dla nowo przyjętego pracownika bazą, z której zaczyna poznawać najbliższe otoczenie, będąc jednocześnie poznawanym.

Proces adaptacyjny - zakres działań

 1. Osoby wspierające (mentorów.)
 2. Spotkania organizowane wyłącznie dla nowo zatrudnionych osób, w ramach których przedstawia się kulturę przedsiębiorstwa i rodzaj wykonywanej pracy.
 3. Wyjazdy szkoleniowe, podczas których nowi Pracownicy otrzymują dużą dawkę wiedzy o firmie.
 4. Pracę rotacyjną, tzn. nowy pracownik przez kilka pierwszych tygodni poznaje pracę w różnych działach, aby lepiej zrozumieć zakres działalności firmy i wszystkich pracowników.

Przeprowadzenie procesu adaptacji - zalecenia

W celu sprawnego przeprowadzenia tego procesu zalecane jest, aby nowo zatrudniony uzyskał szczególne informacje w zakresie:

 1. Kultury organizacyjnej istniejącej w przedsiębiorstwie - zwłaszcza kwestii ubioru, zachowań wobec przełożonych i współpracowników, wypracowanych norm i procedur, zasadach komunikowania się, sposobach wykonywania poleceń służbowych.
 2. Ogólnej charakterystyki firmy: jej historii, tradycji, misji i celów działania, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów i usług, pozycji na rynku.
 3. Charakterystyki stanowiska pracy, a zwłaszcza zakres zadań i obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, istniejących warunków pracy oraz sposobów realizowania zadań, poleceń i informowania przełożonych o ich zakończeniu.
 4. Funkcjonujących w przedsiębiorstwie wewnętrznych przepisach odnośnie regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania oraz procedur postępowania w poszczególnych przypadkach.

Informacje te można przekazać pracownikowi ustnie poprzez odpowiednie szkolenie przez bezpośredniego przełożonego lub wyznaczone do tego osoby w firmie, a także przez materiały takie jak broszury, foldery, instrukcje. Do nowo zatrudnionego pracownika powinna zostać przydzielona osoba, która będzie dbała o jego rozwój i postępy oraz kontrolowała na stanowisku pracy.

Zakończenie procesu adaptacji

Wprowadzenie pracownika do pracy tym samym zakończenie procesu adaptacji uznaje się za poprawnie przeprowadzone w momencie:

 1. Osiągnięcia co najmniej przeciętnej sprawności w wykonywaniu zleconych czynności.
 2. Dostosowania do panującego systemu pracy, co przejawia się w wyraźnym spadku zmęczenia.
 3. Wykazywania się własną pomysłowością w trakcie omawiania przez przełożonego zleconych czynności.
 4. Pełnej subordynacji w stosunku do przełożonych.
 5. Akceptacji przez pracowników z najbliższego otoczenia.
 6. Przystosowaniu się do kultury pracy i organizacji.
 7. Określenia własnego stanu emocjonalnego w stosunku do wykonywanej pracy i firmy w kategoriach zadowolenia.

Kluczowe elementy procesu adaptacji

Informacje dotyczące kultury organizacyjnej

Przekazanie informacji dotyczących kultury organizacyjnej nowym pracownikom jest kluczowym elementem procesu adaptacji. Zapoznanie pracowników z wartościami, normami i zasadami panującymi w organizacji umożliwia im dostosowanie się do nowego środowiska pracy.

Istnieje wiele różnych metod przekazywania informacji dotyczących kultury organizacyjnej. Można organizować spotkania wprowadzające, podczas których przedstawia się historię i misję firmy, omawia wartości, które są priorytetowe, oraz wyjaśnia, jakie zachowania są oczekiwane od pracowników. Innym sposobem jest udostępnienie pisemnych materiałów, takich jak broszury lub prezentacje multimedialne, które zawierają informacje o kulturze organizacyjnej.

Przekazanie tych informacji jest istotne, ponieważ pomaga nowym pracownikom zrozumieć, jakie są oczekiwania wobec nich oraz jakie są standardy postępowania w organizacji. Poznanie kultury organizacyjnej ułatwia też integrację z zespołem i zwiększa szanse na długotrwałą współpracę.

Charakterystyka firmy

Przekazanie informacji dotyczących charakterystyki firmy nowym pracownikom jest równie istotne jak przekazanie informacji o kulturze organizacyjnej. Poznanie historii firmy, jej struktury organizacyjnej, produktów lub usług, a także celów i strategii pomaga nowym pracownikom lepiej zrozumieć kontekst, w którym będą pracować.

Istnieje wiele różnych metod przekazywania tych informacji. Można organizować prezentacje, w których przedstawia się podstawowe informacje o firmie, jej misji i wizji, a także o najważniejszych produktach lub usługach. Inne metody obejmują udostępnienie nowym pracownikom materiałów pisemnych, takich jak broszury informacyjne, lub zapewnienie dostępu do wewnętrznej platformy, na której można znaleźć informacje o firmie.

Przekazanie informacji dotyczących charakterystyki firmy jest ważne, ponieważ umożliwia nowym pracownikom lepsze zrozumienie kontekstu, w którym będą działać. Wiedza o firmie pomaga również w identyfikowaniu się z jej wartościami i celami, co jest istotne dla efektywnej pracy.

Informacje dotyczące stanowiska pracy

Przekazanie informacji dotyczących stanowiska pracy nowym pracownikom jest kluczowe dla ich skutecznego wdrożenia. Poznanie zakresu obowiązków, oczekiwanych wyników oraz zadań, które należy wykonywać, umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na konkretnych zadaniach i osiąganie efektywnych wyników.

Istnieje wiele różnych metod przekazywania tych informacji. Można przekazać je podczas spotkań wprowadzających, w trakcie których omawia się szczegóły stanowiska pracy, zadania do wykonania oraz oczekiwane wyniki. Innym sposobem jest udostępnienie pisemnych materiałów, takich jak opisy stanowisk, które zawierają szczegółowe informacje na temat obowiązków i zadań.

Przekazanie informacji dotyczących stanowiska pracy jest ważne, ponieważ umożliwia nowym pracownikom szybkie dostosowanie się do wymagań stanowiska i skupienie się na wykonywaniu swoich zadań. Poznanie oczekiwań wobec stanowiska pracy pomaga również w efektywnym planowaniu i organizowaniu pracy.

Odpowiednie wsparcie i szkolenie

Rola osoby odpowiedzialnej za rozwój nowo zatrudnionego pracownika jest kluczowa w procesie adaptacji. Jest to osoba, która wspiera pracownika w jego rozwoju zawodowym, pomaga mu nabyć niezbędne umiejętności i wiedzę oraz służy radą i wsparciem w trudnych sytuacjach.

Zadania i obowiązki osoby odpowiedzialnej za rozwój obejmują indywidualne planowanie rozwoju pracownika, identyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych, organizowanie odpowiednich szkoleń i wsparcie w procesie zdobywania nowych umiejętności.

Rola osoby odpowiedzialnej za rozwój jest ważna, ponieważ umożliwia nowym pracownikom rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy niezbędnej do efektywnej pracy. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej radzić sobie w nowym środowisku pracy i osiągać lepsze wyniki.

Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne odgrywają istotną rolę w procesie adaptacji nowych pracowników. Są to specjalnie zaprojektowane programy szkoleniowe, które mają na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy pracowników w konkretnych obszarach.

Szkolenia wewnętrzne mogą obejmować różne tematy, takie jak umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem, techniki prezentacji, czy obsługa specjalistycznego oprogramowania. Mogą być prowadzone przez doświadczonych pracowników z danej dziedziny lub przez zewnętrznych trenerów.

Szkolenia wewnętrzne są istotne, ponieważ umożliwiają nowym pracownikom rozwój w konkretnych umiejętnościach, które są istotne dla ich pracy. Dzięki nim pracownicy mogą lepiej radzić sobie w nowym środowisku i osiągać lepsze wyniki.

Programy coachingowe

Programy coachingowe są kolejnym elementem, który wspiera proces adaptacji nowych pracowników. Coaching polega na indywidualnym wsparciu pracownika przez coacha, który pomaga mu w rozwijaniu umiejętności, osiąganiu celów oraz radzeniu sobie z trudnościami.

Programy coachingowe mogą mieć różne formy, takie jak regularne spotkania z coachem, podczas których omawia się cele i strategie rozwoju, analizuje się postępy oraz identyfikuje i rozwiązuje problemy. Może to również obejmować udzielanie wsparcia i porad w sytuacjach zawodowych, które są trudne lub wymagają specjalistycznej wiedzy.

Programy coachingowe są ważne, ponieważ umożliwiają nowym pracownikom indywidualne wsparcie i pomagają w rozwijaniu umiejętności oraz osiąganiu celów. Dzięki temu pracownicy mogą szybciej dostosować się do nowego środowiska i osiągać lepsze wyniki.

Integracja z zespołem i relacje między pracownikami

Integracja z zespołem jest kluczowa dla udanego procesu adaptacji nowych pracowników. Włączenie ich do zespołu i zapewnienie poczucia przynależności pozwala na szybsze nawiązanie relacji, zrozumienie dynamiki grupy oraz efektywną współpracę.

Istnieje wiele różnych metod integracji z zespołem. Może to obejmować organizację spotkań integracyjnych, wspólnych lunchów lub wyjść, które pozwalają na bliższe poznanie się i nawiązanie relacji z innymi członkami zespołu. Inne metody to przydzielanie zadań grupowych, które wymagają współpracy i komunikacji, oraz organizowanie szkoleń lub warsztatów zespołowych.

Integracja z zespołem jest ważna, ponieważ umożliwia nowym pracownikom szybsze nawiązanie relacji, zrozumienie dynamiki grupy oraz efektywną współpracę. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej radzić sobie w nowym środowisku i osiągać lepsze wyniki.

Budowanie relacji między pracownikami jest równie istotne jak integracja z zespołem. Silne relacje między pracownikami sprzyjają efektywnej komunikacji, współpracy i rozwiązywaniu problemów, co przekłada się na lepsze wyniki i atmosferę w miejscu pracy.

Istnieje wiele różnych sposobów budowania relacji między pracownikami. Może to obejmować organizację spotkań integracyjnych poza miejscem pracy, udział w wydarzeniach firmowych lub wspólne projekty, które umożliwiają bliższe poznanie się i nawiązanie relacji. Inne metody to organizowanie szkoleń lub warsztatów, które promują wzajemne zrozumienie, współpracę i komunikację.

Budowanie relacji między pracownikami jest ważne, ponieważ sprzyja efektywnej komunikacji, współpracy i rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, osiągać lepsze wyniki i tworzyć pozytywną atmosferę w miejscu pracy.


Proces adaptacjiartykuły polecane
Adaptacja pracownikówAdaptacjaZakres czynnościSystem ocenianiaZarządzanie kompetencjamiPrzesunięcia wewnętrzneSzkolenie personeluStrategia personalna - rodzajeDoradztwo personalne

Bibliografia

 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa
 • Lunden B. (2003), Rekrutacja pracowników, BL Info, Gdańsk
 • Szałkowski A. (2006), Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków


Autor: Magdalena Sroczyńska