Proces adaptacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces adaptacji
Polecane artykuły


Jest ostatnim etapem procesu rekrutacji pracownika. Terminem tym określa się przyjęcie i akceptację systemu wartości obowiązującego w nowym miejscu pracy. Szczególne znaczenie przypisuje się tu zwyczajom, poglądom, zainteresowaniom, postawom, zachowaniom i sposobom działania tworzącym kulturę organizacji. Głównym punktem procesu adaptacji jest przydzielenie stanowiska pracy - jest dla nowo przyjętego pracownika bazą, z której zaczyna poznawać najbliższe otoczenie, będąc jednocześnie poznawanym.

Proces adaptacyjny - zakres działań

 1. Osoby wspierające (mentorów.)
 2. Spotkania organizowane wyłącznie dla nowo zatrudnionych osób, w ramach których przedstawia się kulturę przedsiębiorstwa i rodzaj wykonywanej pracy.
 3. Wyjazdy szkoleniowe, podczas których nowi Pracownicy otrzymują dużą dawkę wiedzy o firmie.
 4. Pracę rotacyjną, tzn. nowy pracownik przez kilka pierwszych tygodni poznaje pracę w różnych działach, aby lepiej zrozumieć zakres działalności firmy i wszystkich pracowników.

Przeprowadzenie procesu adaptacji - zalecenia

W celu sprawnego przeprowadzenia tego procesu zalecane jest, aby nowo zatrudniony uzyskał szczególne informacje w zakresie:

 1. Kultury organizacyjnej istniejącej w przedsiębiorstwie - zwłaszcza kwestii ubioru, zachowań wobec przełożonych i współpracowników, wypracowanych norm i procedur, zasadach komunikowania się, sposobach wykonywania poleceń służbowych.
 2. Ogólnej charakterystyki firmy: jej historii, tradycji, misji i celów działania, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów i usług, pozycji na rynku.
 3. Charakterystyki stanowiska pracy, a zwłaszcza zakres zadań i obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, istniejących warunków pracy oraz sposobów realizowania zadań, poleceń i informowania przełożonych o ich zakończeniu.
 4. Funkcjonujących w przedsiębiorstwie wewnętrznych przepisach odnośnie regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania oraz procedur postępowania w poszczególnych przypadkach.

Informacje te można przekazać pracownikowi ustnie poprzez odpowiednie szkolenie przez bezpośredniego przełożonego lub wyznaczone do tego osoby w firmie, a także przez materiały takie jak broszury, foldery, instrukcje. Do nowo zatrudnionego pracownika powinna zostać przydzielona osoba, która będzie dbała o jego rozwój i postępy oraz kontrolowała na stanowisku pracy.

Zakończenie procesu adaptacji

Wprowadzenie pracownika do pracy tym samym zakończenie procesu adaptacji uznaje się za poprawnie przeprowadzone w momencie:

 1. Osiągnięcia co najmniej przeciętnej sprawności w wykonywaniu zleconych czynności.
 2. Dostosowania do panującego systemu pracy, co przejawia się w wyraźnym spadku zmęczenia.
 3. Wykazywania się własną pomysłowością w trakcie omawiania przez przełożonego zleconych czynności.
 4. Pełnej subordynacji w stosunku do przełożonych.
 5. Akceptacji przez pracowników z najbliższego otoczenia.
 6. Przystosowaniu się do kultury pracy i organizacji.
 7. Określenia własnego stanu emocjonalnego w stosunku do wykonywanej pracy i firmy w kategoriach zadowolenia.

Bibliografia

 • Bjorn Lunden, Rekrutacja pracowników, Wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o., Gdańsk 2003
 • Adam Szałkowski, Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006
 • Leszek Kozioł, Anna Piechnik-Kurdziel, Jacek Kopeć, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka pracownicza, Warszawa 2006

Autor: Magdalena Sroczyńska