Kierownik

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Przełożony)

Kierownik - (ang. Manager) jest określany jako planista, organizator, przywódca, kontroler danej organizacji. Jest politykiem reprezentującym zespół, trenerem motywujacym i pomagającym zespołowi rozwinąć skrzydła, strategiem oraz administratorem umożliwiającym zespołowi pracę.

TL;DR

Kierownik to osoba odpowiedzialna za planowanie, organizację, motywację i kontrolę zespołu w organizacji. Kierownik powinien posiadać umiejętności analizowania sytuacji, ustalania celów, wyboru odpowiednich zachowań, panowania nad swoim zachowaniem, kształtowania zachowań innych ludzi oraz sprawdzania zachowań własnych i cudzych. Praca kierownika wiąże się z pracą z ludźmi, odpowiedzialnością, dysponowaniem zasobami, ustalaniem priorytetów, przydzielaniem zadań, myśleniem analitycznym i syntetycznym, rozjemczym i politycznym podejściem. Kierownik powinien także być dyplomatą i podejmować trudne decyzje.

Kim są i co robią Kierownicy

Przez kierowanie rozumiemy wpływ przez pobudzenie i koordynację działalności zespołowej, zmierzającej do realizacji stojących przed zespołem celów. Pojęcie koordynacji, kierowania jest tu rozumiane szeroko - jako spełnianie funkcji obejmowanych w teorii organizacji mianem planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Wpływ kierownika na swoich podwładnych rośnie wówczas, gdy jej jego próby odziaływania przynoszą obopólne korzyści. Praca kierownika w najszerszym rozumieniu polega na wywieraniu przez niego wpływu na innych pracowników, aby w jak największym stopniu udoskonalić ich pracę, i tym samym poprawić funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

==Aby dobrze zobrazować pracę oraz obowiązki kierownika w danym przedsiębiorstwie, można posłużyć się sześcioma podstawowymi umiejętnościami, które każdy kierownik powinien posiadać:

 • Analizowanie sytuacji - Osoba na tym stanowisku powinna w krótkim czasie ocenić, czy dane zadanie, problem lub przedmiot do omówienia mają charakter złożony czy rutynowy, kto z jego pracowników ma największą wiedzę na ten temat aby móć się nim zająć, ile czasu pozostało na jego rozwiązanie, oraz jakie jest ryzyko związane z podjęciem błędnej decyzji.
 • Ustalenie celu możliwego do osiągnięcia - W zależności od danego zagadnienia lub wyzwania, należy ustalić cele długo, średnio lub krótkookresowe, lub w przypadku celu bezpośredniego kontaktu, należy określić wynik końcowy oraz wskaźniki powodzenia do niego potrzebne.
 • Wybór odpowiednich zachowań - Chodzi tutaj o korzystanie z własnych praw w taki sposób, aby nie naruszać praw innych osób i wyrażać myśli, uczucia i przekonania w sposób bezpośredni, uczciwy i stosowny. Najlepsze w tym wypadku jest podejście oparte na świadomości własnej wartości (wg. którego unikamy podejścia ustępliwgo oraz agresywnego), dzięki któremu jesteśmy świadomi naszych potrzeb, oraz potrzeb naszych pracowników, co w połączeniu działaniem asertywnym jest prawdopodobnie najlepszym zachowaniem w przypadku rozwiązywania problemów przez osoby na kierowniczych stanowiskach.
 • Panowanie nad swoim zachowaniem - Unikanie tego co mogłoby przeszkodzić w osiągnięciu celu, oraz zorientowanie swojej uwagi na tym co może pomóc w jego osiągnięciu.
 • Kształtowanie zachowań innych ludzi - Zaszczepianie prawidłowych metod oraz podejścia do wykonywanych obowiązków, a także inne metody w przypadku bezpośredniego kontaktu, które mogą w znaczny sposób przyczynić się do realizacji celów, takie jak np.: szukanie pomyslów, wskazywanie możliwości i trudności, rozbudowanie cudzego pomysłu, popieranie cudzego zdania, udzielanie informacji oraz zachowania wizualne (niewerbalne - wyraz twarzy, ruchy rąk, postawa mowa ciała, ubiór)
 • Bieżące sprawdzanie zachowań własnych i cudzych.

Dodatkowa charakterystyka pracy kierownika.

 • Pracują z ludźmi i przez ludzi.

Oznacza to, że kierownicy oprócz współpracy z podwładnymi muszą dogadywać się z innymi kierownikami w organizacji a także z klientami, odbiorcami, dostawcami itd. Kierownicy zatem pracują z każdym, na każdym szczeblu, wewnątrz lub na zewnątrz swojej organizacji.

Pilnują zadań, które są im powierzone, dbają aby cele były należycie wykonane, Odpowiadają za działania podwładnych.

 • Mają do dyspozycji podwłanych i inne zasoby

Mogą uzyskiwać więcej niż inni członkowie organizacji gdyż mogą polegać na siebie oraz na podwładnych, dlatego też wymaga się od nich więcej niż od innych.

 • Doprowadzają do równowagi między konkurencyjnymi celami i ustalają priorytety

Kierownik stoi wobec wielu organizacyjnych celów, problemów i potrzeb współzawodniczących o czas i zasoby kierownika. Ograniczenie zasobów powoduje, że kierownik musi doprowadzić do równowagi między różnymi celami i potrzebami. Ustala się zadania na każdy dzień w kolejności ich ważności od spraw najwazniejszych roztrzyganych natychmiast do spraw mniej ważnych rozważanych później.

 • Ustalają kto ma wykonać określone zadanie

Przydzielają określone zadania podwładnym według kwalifikacji

 • Muszą myśleć analitycznie i syntetycznie

Aby myśleć analitycznie, kierownik powinien umieć rozłożyć problem na składniki, przeanalizować je i obmyślić praktyczne rozwiązanie. W mysleniu syntetycznym, rozważają całość zadania w sposob abstrakcyjny i odnosząc je do innych zadań.

 • Są rozjemcami

Organizacje składają się z ludzi, a Ci nie zawsze dobrze się porozumiewają ze sobą. Czasem mogą wystąpic konflikty między nimi. Kierownik jest od tego aby złagodzić poszczególne konflikty, które mogą spowodować zaburzenia w realizacji postanowionych przez organizacje celów.

 • Są politykami

Kierownicy muszą nawiązywać stosunki, stosować perswazję i kompromisy dla wspierania celów organizacji podobnie jak politycy, którzy realizują swoje programy

 • Są dyplomatami

Są przedstawicielami swoich jednostek na zebraniach organizacji, a także reprezentują całą organizację lub jej jednostkę wobec klientów, odbiorców, kontrahentów, urzęników i pracowników inncyh organizacji. podejmują trudne decyzje

Od kierowników oczekuje się, że znajdą rozwiązanie trudnych problemów i że doprowadzą do wdrożenia podjętych decyzji.

Patrz także:


Kierownikartykuły polecane
LiderRole menedżerów personalnego i liniowegoWymagane kwalifikacje kierownikaZdolność do pracy w zespoleKierowanieZadania lideraPrzywództwoZespół projektowyPraca zespołowaMenedżer średniego szczebla

Bibliografia

 • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Grzesik K. (2013), Kierownik projektu-menedżer czy przywódca?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4 (36)
 • Stoner J., Wankel C. (1996), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Tokarski S. (2006), Kierownik w Organizacji, Difin, Warszawa
 • Wydra P. (2006), Kierownik i cechy kierownika, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce

Autor: Piotr Tabak, Jarosław Łyżwa