Doradztwo personalne

Z Encyklopedia Zarządzania

Doradztwo personalne - można zdefiniować na różne sposoby. Możemy rozumieć to jako usługi świadczone przez wykwalifikowanego pod tym kątem pracownika lub firmę. Pośród tych świadczeń możemy wymienić:

 • rekrutacje i selekcja pracowników, oraz badanie ich kompetencji.
 • budowanie efektywnych zespołów w ramach których wyszkolone do tego osoby pomagają przedsiębiorcy w zoptymalizowaniu wykorzystania zasobów ludzkich.

Tak też zdefiniował to A. Pocztowski określając doradztwo personalne jako "działalność wykonywaną odpłatnie, z zachowanie poufności i polegająca na świadczeniu przez kompetentne osoby fizyczne lub prawne usług w zakresie badania, diagnozowania, projektowania i wdrażania rozwiązań różnych kwestii personalnych oraz prowadzenie niezbędnych działań towarzyszących o charakterze szkoleniowym, wykonawczym a nawet regulacyjnym". [1]

TL;DR

Artykuł omawia definicję doradztwa personalnego oraz jego zadania i podział. Omawia również regulacje prawne dotyczące tej działalności. Daje również przykłady świadczonych usług w ramach doradztwa personalnego, takich jak rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia czy badania wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Regulacja w aktach prawnych

"W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) doradztwo personalne zostało umiejscowione w ramach działalności gospodarczej związanej z zatrudnianiem (poszukiwaniem) pracowników, obok pośrednictwa pracy, w tym do pracy za granicą. Ustawodawca postanowił w art. 18, ust. 9, że na zlecenie pracodawców mogą być świadczone usługi w zakresie doradztwa personalnego przez podmioty określane mianem agencji doradztwa personalnego, po uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. "[2]

Zadania doradztwa personalnego

 • "Głównym zadaniem jest optymalizacja potencjału pracowników w organizacji zgodnie z misją i celami strategicznymi. Chodzi o odpowiednie dopasowanie kompetencji zatrudnionych do wymogów zadaniowych firmy. Tak wyznaczony cel jest realizowany za pomocą zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi". [3]
 • "Usługi doradztwa personalnego są zazwyczaj zróżnicowane ze względu na ich rodzaj, zakres czy stopień zaangażowania konsultanta. W wąskim ujęciu doradzanie może oznaczać tylko wyrażenie opinii w określonej sprawie. Natomiast bardziej rozwiniętą jego formą jest opracowanie rozwiązania problemu, który został określony i zlecony przez daną firmę. Najbardziej zaawansowana forma konsultingu polega na identyfikowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów aż po aktywne uczestnictwo doradców w całym procesie rozwiązywania problemów w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Współpracę doradcy z firmą - zleceniodawcą można rozpatrywać na kontinuum: od świadczenia sporadycznych usług, przez współpracę o charakterze czasowym, aż po stały udział w pełnieniu funkcji personalnych". [4].

Podział doradztwa personalnego

"Ze względu na specyfikę pracy zadania realizowane są odpowiednio na poziomie doradztwa:

 • indywidualnego - Doradztwo indywidualne - stosowane w momencie indywidualnego doradztwa pracownikowi firmy, który chce realizować swoje zadania w innym miejscu firmy. Drugim kierunkiem zastosowania doradztwa indywidualnego są porady udzielane w agencjach doradztwa personalnego i to jest przede wszystkim badanie kompetencji oraz po¬moc w poszukiwaniu pracy.
 • grupowego - Doradztwo grupowe - dotyczy głównie budowy procesów kadrowych dla wszystkich zatrudnionych, bądź niektórych grup zawodowych w organizacji (np. proces motywowania dla handlowców). Zadania wykonywane w tym kontekście to właśnie doradztwo głównym zarządzającym jak opracować taki proces - a dla kierowników liniowych - w jaki sposób go wdrożyć i monitorować wyniki.
Stanowiska doradców personalnych można spotkać bądź to w firmach jako etatowi pracownicy, bądź w agencjach doradztwa personalnego lub jako wolny zawód freelancera". [5]

Rodzaj działalności doradztwa personalnego

A.Winnicka-Wejs, A. Dembińska, P. Drożdż spróbowały zebrać wszystkie świadczone usługi w ramach rodzaju działalności doradztwa personalnego przedstawiając to w uporządkowany sposób:
 1. Pośrednictwo pracy
 2. Prace projektowe i ekspertyzy
 3. Outsourcing
 4. Szkolenia
 5. Badania wewnątrz przedsiębiorstw (audyt systemów zarządzania kapitałem ludzkim)
 6. Badania na zewnątrz przedsiębiorstw
 7. Działalność wydawnicza [6]

Przykładowe świadczone usługi w ramach działalność doradztwa personalnego

Posrednictwo pracy

 • Rekrutacja i selekcja pracowników na stałe i tymczasowych,
 • Weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center),
 • Ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju (Development Center),
 • Poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze (Direct & Executive Search),
 • Rekrutacja do pracy za granicą,
 • Publikacja ogłoszeń ofert pracy,
 • Wideokonferencja podczas selekcji.

Prace projektowe i ekspertyzy

 • Doradztwo w zakresie prawa pracy (układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, formy zatrudnienia i czasu pracy, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, spory indywidualne i zbiorowe, opinie prawne)
 • Doradztwo organizacyjne (struktury organizacyjne, opisy stanowisk pracy, system zarządzania kompetencjami, organizowanie procesów personalnych, system okresowych ocen pracowników, system wynagradzania (w tym wartościowanie stanowisk pracy), system rozwoju pracowników (w tym szkolenia, budowa ścieżek kariery),
 • Outplacement indywidualny, outplacement grupowy,
 • Ocena efektywności funkcji HR, budowanie wizerunku pracodawcy (marketing personalny)
 • Doradztwo psychologiczne
 • Doradztwo w zakresie informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim

Outsourcing

Szkolenia

 • Oferta szkoleniowa z zakresu HCM (Human Capital Managment)
 • Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania szkoleń ze środków unijnych

Badania wewnątrz (Audyt systemów zaradzania zasobami ludzkimi)

 • Audyt procesów kadrowych (ocena funkcjonujących rozwiązań)
 • Badanie klimatu organizacyjnego
 • Badanie satysfakcji pracowników
 • Diagnozowanie kultury organizacyjnej

Badania na zewnątrz przedsiębiorstw

 • Badanie rynku wynagrodzeń
 • Badanie popytu na rynku pracy

Działalność wydawnicza

 • Poradniki dla osób zajmujących się sprawami personalnymi
 • Publikacje zawierające autorskie metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi
 • Publikacje dotyczące trendów HCM [7]


Doradztwo personalneartykuły polecane
Zarządzanie kompetencjamiSystem ocenianiaTreningAdaptacjaProces adaptacjiCentrum usług wspólnychKadra kierowniczaPraktyka zawodowaWolontariat pracowniczyKoszt kwalifikowalny

Przypisy

 1. A.Pocztowski 2003, s. 105
 2. A.Piechnik-Kurdziel 2011, s. 3
 3. I.Stańczyk 2013, s. 7
 4. M.Karwiński 2007, s. 69; A.Pocztowski 2007, s. 408
 5. I.Stańczyk 2013, s. 7
 6. ŚLĄSKI RYNEK KONSULTINGU PERSONALNEGO (WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ), s. 2,3
 7. ŚLĄSKI RYNEK KONSULTINGU PERSONALNEGO (WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ), s. 2,3

Bibliografia

 • Karwiński M. (2007), Organizacja funkcji personalnej. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków
 • Piechnik-Kurdziel A. (2011), Specyfika i zakres doradztwa personalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 853
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Pocztowski A. (2007), Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 748
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, wyd. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Stańczyk I. (2013), Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa
 • Winnicka-Wejs A. (2018), Śląski rynek konsultingu personalnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Autor: A.Prokurat