Pośrednictwo pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Pośrednictwo pracy definiowane jest jako czynność ukierunkowana na skojarzenie osoby, która poszukuje pracy z pracodawcą, co w konsekwencji ma doprowadzić do nawiązania stosunku pracy[1]. Polega ono na "inicjowaniu i organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających kontakty ludzi chcących pracować z zakładami pracy"[1].

Wśród zadań realizowanych w ramach pośrednictwa pracy wymienia się[2]:

 • pomaganie osobom bezrobotnym i osobom, które poszukują pracy uzyskać zatrudnienie,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu osób spełniających ich wymagania co do kwalifikacji i kompetencji,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • udzielanie informacji dotyczących aktualnej sytuacji rynku pracy oraz prognoz zmian jakie mogą się na nim dokonywać.

Formy pośrednictwa pracy

Podstawowy podział uwzględnia rozróżnienie pośrednictwa pracy na pasywne, które opiera się na rejestrowaniu z jednej strony zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy, z drugiej z kolei rejestrowaniu osób, które pracy potrzebują. Drugą formą pośrednictwa pracy jest pośrednictwo aktywne ukierunkowane na kreowanie nowych stanowisk, promowanie tworzenia nowych miejsc pracy, aktywnym ich poszukiwaniu; w stosunku do potencjalnych pracowników polega ono na doradztwie zawodowym, mobilizowaniu do podjęcia działań, które pozwolą im na znalezienie pracy[1].

Kolejny podział form pośrednictwa pracy identyfikuje[1]:

 • pośrednictwo anonimowe, które odnosi się do konkretnego zawodu a nie osoby,
 • indywidualne, które odnosi się do osób wykonujących konkretnie określony zawód,
 • imienne, adresowane do konkretnego pracownika,
 • grupowe, dotyczące zawodowych społeczności,
 • otwarte o ogólnodostępnym charakterze,
 • zamknięte o ograniczonym do wąsko sprecyzowanego grona odbiorców,
 • rejonowe,
 • krajowe,
 • międzynarodowe.

Instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy

Urzędy pracy

Urzędy pracy pełnią kluczową rolę w procesie pośrednictwa pracy. Ich głównym zadaniem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób poszukujących pracy oraz wspieranie pracodawców w rekrutacji pracowników. Urzędy pracy są instytucjami publicznymi, działającymi na podstawie przepisów prawa i finansowanymi z budżetu państwa.

Rola urzędów pracy w pośrednictwie pracy polega na gromadzeniu informacji o wolnych miejscach pracy i przekazywaniu ich osobom poszukującym zatrudnienia. Urzędy pracy tworzą bazy danych zawierające oferty pracy, które są udostępniane zarówno bezpośrednio w urzędzie, jak i poprzez internet. Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z usług doradców zawodowych, którzy pomagają w doborze ofert pracy i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Prócz tego, urzędy pracy organizują różnego rodzaju szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. Są również zaangażowane w programy aktywizacji zawodowej, które mają na celu reintegrację osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. Urzędy pracy prowadzą także programy dotyczące refundacji kosztów zatrudnienia, które zachęcają pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych.

Agencje doradztwa personalnego

Agencje doradztwa personalnego są kolejną istotną instytucją zajmującą się pośrednictwem pracy. Ich głównym zadaniem jest łączenie pracodawców z odpowiednimi kandydatami na stanowiska pracy. Agencje doradztwa personalnego działają na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o pracę tymczasową.

Rola agencji doradztwa personalnego polega na identyfikacji potrzeb pracodawców i poszukiwaniu odpowiednich kandydatów, którzy spełniają wymagania danego stanowiska. Agencje te prowadzą proces rekrutacji, w tym przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzają referencje i weryfikują umiejętności kandydatów. Następnie, prezentują pracodawcom najlepszych kandydatów do podjęcia decyzji.

Agencje doradztwa personalnego oferują różne usługi, takie jak rekrutacja stałych pracowników, rekrutacja czasowych pracowników na okresy zastępstwa, a także doradztwo w zakresie zarządzania personelem. Agencje te są szczególnie popularne w przypadku branż, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności, takich jak IT czy finanse.

Komercyjne biura pośrednictwa pracy

Komercyjne biura pośrednictwa pracy to kolejna forma instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy. Różnią się one od urzędów pracy i agencji doradztwa personalnego tym, że są prowadzone w celach zarobkowych. Działają na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Funkcje komercyjnych biur pośrednictwa pracy są podobne do tych realizowanych przez urzędy pracy i agencje doradztwa personalnego. Ich głównym celem jest znalezienie odpowiedniego zatrudnienia dla osób poszukujących pracy. Biura te oferują usługi takie jak sporządzanie profesjonalnych CV, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy, organizowanie rozmów kwalifikacyjnych oraz doradztwo dotyczące rynku pracy.

Korzyści wynikające z korzystania z usług komercyjnych biur pośrednictwa pracy to przede wszystkim profesjonalne podejście do procesu rekrutacji oraz dostęp do szerokiej bazy danych ofert pracy. Biura te często posiadają również kontakty z wieloma pracodawcami, co zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.

Inne instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy

Oprócz urzędów pracy, agencji doradztwa personalnego i komercyjnych biur pośrednictwa pracy, istnieją również inne instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy. Należą do nich agencje reklamowe, opieka społeczna oraz fundacje charytatywne.

Agencje reklamowe często prowadzą działania mające na celu promowanie pracodawców i ich ofert pracy. Wykorzystują różne kanały reklamowe, takie jak media społecznościowe czy strony internetowe, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów.

Opieka społeczna i fundacje charytatywne również angażują się w pośrednictwo pracy, szczególnie w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Oferują one wsparcie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia, często w ramach programów rehabilitacyjnych. Ich celem jest nie tylko znalezienie pracy, ale także umożliwienie osobom marginalizowanym społecznie reintegracji społecznej i ekonomicznej.

Podstawowe zasady i regulacje dotyczące pośrednictwa pracy

W Polsce pośrednictwo pracy jest regulowane przede wszystkim przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jednak istnieje również szereg innych przepisów prawnych, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania branży pośrednictwa pracy.

Ważnymi zasadami i regulacjami dotyczącymi pośrednictwa pracy są między innymi:

 • Zakaz pobierania opłat od osób poszukujących pracy przez pośredników pracy,
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością pośrednictwa pracy,
 • Konieczność posiadania licencji na prowadzenie działalności pośrednictwa pracy,
 • Przestrzeganie zasad równego traktowania i niedyskryminacji w procesie rekrutacji,
 • Ochrona danych osobowych osób poszukujących pracy,
 • Przestrzeganie standardów etycznych i zawodowych przez pośredników pracy.


Pośrednictwo pracyartykuły polecane
Biuro karierUrząd pracyAktywizacja zawodowaKurs zawodowyPraktyka zawodowaLekarz medycyny pracyOferta pracyKształcenie ustawicznePraktykant

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Bańka A. (2016) Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy - Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA, s.16-20
 2. Gębski M. (2008) Współczesne aspekty zarządzania pośrednictwem pracy, Zeszyty Naukowe "Logistyka i Transport",Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, s.93-102

Bibliografia

 • Bańka A. (2016), Zawodoznawstwo Doradztwo zawodowe Pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA, Poznań
 • Gębski M. (2008), Współczesne aspekty zarządzania pośrednictwem pracy, Zeszyty Naukowe Logistyka i Transport, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dz.U. 2014 poz. 667
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 667
 • Strona internetowa: Wortal publicznych służb zatrudnienia
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001


Autor: Sylwia Zych