Urząd pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

W Polsce istnieje 354 urzędy pracy, które pomagają bezrobotnym znaleźć zatrudnienie. Oferują poradnictwo zawodowe, szkolenia, kluby pracy oraz różne programy wsparcia. Urzędy pracy są również częścią sieci EURES, która pomaga w znalezieniu pracy za granicą.

Struktura urzędów pracy

Obecnie w Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.

Zadania urzędów

W Polsce publiczne służby zatrudnienia istnieją od 1918 roku. Są organami pośredniczącymi między potencjalnymi pracownikami, a pracodawcami. Tworzą je głównie organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Ministerstwo ma za zadanie ustalać ogólne zasady i założenia rynku pracy, jednak aby lokalne urzędy zaspokajały potrzeby bezrobotnych, ubiegających się o zatrudnienie mają możliwość aktualizowania i ich uzupełniania na potrzeby miejscowego rynku pracy. Placówki te pełnią główną rolę w zmniejszeniu liczby bezrobotnych. Są organami pomocniczymi w podniesieniu poziomu materialnego i społecznego osób pozostających bez pracy (ponieważ dochody w okresie zatrudnienia są zazwyczaj wyższe niż w okresie bezrobocia). Dostępne są one dla każdego bezrobotnego i zlokalizowane są w większych miastach i powiatach. W urzędach pracy istnieją dwa główne doradztwa zawodowe dla młodzieży, która stoi przed wyborem zawodu. Jak i również dla osób, które pragną się doszkalać lub zmieniać kwalifikacje zawodowe. Są to Sale Informacji Zawodowej oraz Poradnictwa Grupowego.

Dla absolwentów rejestrujących się w takich urzędach organizowane są warsztaty prowadzone przez psychologów, które przygotowywują do wejścia na rynek pracy. Uczą jak pisać CV, list motywacyjny, jak się przygotować i zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzone są testy psychologiczne. Również absolwenci mają szansę ubiegać się o kursy doszkalające organizowane i finansowane przez urzędy pracy.

W urzędach prowadzone są również kluby pracy dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Zajęcia w klubach pracy mają na celu pomoc w znalezieniu się na rynku pracy i są prowadzone przez doradców zawodowych, których głównym zadaniem jest określenie predyspozycji zawodowych danej osoby, oraz wskazanie kwalifikacji, które umożliwią jej utrzymanie się na rynku pracy. Jest to bardzo ważne dla osób pozostających bardzo długi okres w charakterze bezrobotnych. Osoby takie często mają problemy ze znalezieniem pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom, przez co rezygnują z dalszych poszukiwań. Aby przeciwdziałać długotrwałemu bezrobociu organizowany jest kurs noszący nazwę "Kurs Inspiracji", który ma za zadanie zmotywować oraz zachęcić do działania długotrwale bezrobotnych. Kluby pracy przygotowują do rozmów z pracodawcą poprzez naukę autoprezentacji, pisania dokumentów, składania ofert, sposobów szukania pracy. (Bezrobocie Kwiatkowski Eugeniusz, s. 229-235)

Urzędy pracy wspierane są przez Centrum Informacji i Poradnictwa Zawodowego. Dzięki tej współpracy nieustannie odbywa się aktualizowanie i zwiększanie zbiorów informacji zawodowych. Doradcy zawodowi doszkalani są pod względem technicznym i metodycznym. Techniki sprawdzania predyspozycji zawodowych stają się coraz bardziej nowoczesne, pozwalając lepiej, wnikliwiej określić predyspozycje zawodowe potencjalnych pracowników. (Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych Sarzyńska Ewa, s. 84-88)

Zadania urzędu pracy:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • klub pracy,
 • szkolenia,
 • wypłacanie pożyczek z Funduszu Pracy jako pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • prace interwencyjne:
  • roboty publiczne pożyteczne - skierowani zostają na nie bezrobotni, którzy nie posiadają możliwości otrzymania zasiłku. Prace te wykonywane są charytatywnie w różnych organizacjach działających na rzecz lokalnej społeczności,
  • staże - skierowani na staż to osoby do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych nie mający 27 lat, pozostający bez pracy. Ta forma pomocy ma na celu nabycie kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych, które pozwolą osobom po ukończeniu stażu na szybsze znalezienie pracy,
  • przygotowanie zawodowe - ta forma pracy interwencyjnej kierowana jest m.in. do osób pozostających bez pracy przez długi czas lub osób niepełnosprawnych. Celem tego przedsięwzięcia jest możliwość zdobycia przez bezrobotnych nowych, cennych kwalifikacji, dzięki, którym zaistnieją na rynku pracy,
 • programy specjalne,
 • stypendium dla osób uczących się - przyznawane jest dla osób pozostających bez pracy w wieku do 25 roku życia, nieposiadających kwalifikacji, które mogłyby pomóc w znalezieniu miejsca zatrudnienia. Jednak aby móc ubiegać się o stypendium: - dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy od kwoty, która uprawnia do pobierania tego typu pomocy społecznej; - należy w okresie do pół roku od zarejestrowania się w urzędzie pracy rozpocząć naukę,
 • informowanie o wolnych miejscach pracy,
 • wypłacanie zasiłków
 • realizacja programów subsydiowania zatrudnienia
 • organizowanie szkoleń zawodowych,
 • zapewnienie praktyk podnoszących kwalifikacje,
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobocia i działania na lokalnym rynku pracy. (Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych Sarzyńska Ewa, s. 67-69)

EURES

Wraz z wejściem Polski do UE publiczne służby zatrudnienia naszego kraju stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES. Zadania EURES polegają na międzynarodowym pośrednictwie pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz informowania o warunkach życia i pracy w tych państwach w celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy.


Urząd pracyartykuły polecane
Kurs zawodowyWykluczenie cyfroweBiuro karierKształcenie ustawiczneOchotnicze hufce pracyDoradztwo zawodoweLekarz medycyny pracyDotacje na rozpoczęcie działalnościAktywizacja zawodowa

Bibliografia

 • Klimkiewicz A. (2009), Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy, Polityka Społeczna, (2), 4-10
 • Kukulak-Dolata I. (2008), Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy, Polityka społeczna, nr 1
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
 • Perek-Białas J., Ruzik A. (2004), Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy, Polityka Społeczna, (1)
 • Sarzyńska E. (2011), Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie, Warszawa


Autor: Tomasz Pacułt