Wykluczenie cyfrowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wykluczenie cyfrowe
Polecane artykuły


Wykluczenie cyfrowe lub przepaść cyfrowa – termin stosowany do określenia różnicy między tymi osobami i społeczeństwami, które mają dostęp do technologii informacyjnych, a tymi, które takiego dostępu nie mają.

Osoby niepełnosprawne

W życiu codziennym każdej grupy społecznej jak i poszczególnych jednostek, informacje stanowią ważną rolę. Warto tutaj wspomnieć o osobach niepełnosprawnych. By zostały one w pełni przypisane do społeczeństwa informacyjnego muszą spełniać określone warunki:

 • posiadać dostęp do internetu
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu jego obsługi
 • posiadać trwały dostęp do komputera, który wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie rehabilitacyjne (dostosowane do stopnia niepełnosprawności).[1]

Tylko wtedy kiedy wszystkie te warunki są spełnione, określona jednostka nie jest wykluczona cyfrowo. [2]

Wykluczenie społeczne

Wykorzystywanie technologii z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechne. Codzienne czynności takie jak nauka, praca, dostęp do wiedzy i informacji czy też zwykła komunikacja powodują, że osoby z nich nie korzystające bądź nie mające do nich dostępu, stają się wykluczone społecznie. Nawet jeśli ktoś posiada dostęp do informacji, nie zawsze potrafi z nich odpowiednio skorzystać. [3]

Proces ten pociąga za sobą zmniejszające się zapotrzebowanie na niektóre zawody jak również tworzenie się nowych. Mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem bezrobocia technologicznego. Wynika ono z niewłaściwych kompetencji osób znajdujących się na rynku pracy oraz ciągłej zmiany zapotrzebowania na nie. Większość aktualnych ofert pracy wymaga od potencjalnego pracownika umiejętności obsługi komputera, ale też zdobywania informacji i ich odpowiedniego wykorzystywania. [4]

Osoby starsze, które nie potrafią korzystać z internetu i innych technologii cyfrowych, stają się upośledzone oraz wykluczane z życia społecznego. Z tego powodu w Polsce podjęte zostały działania na rzecz e-integracji. Dedykowane są one osobom w wieku 65 lat i więcej. Budowana jest u nich świadomość cyfrowa oraz tłumaczone podstawowe korzystanie z technologii cyfrowych. [5]

Przez długi czas za główny powód takiego zachowania osoby w podeszłym wieku wskazywały ograniczenia finansowe oraz techniczne. Komputery były drogie a techniczne informacje na ich temat ograniczone. Obecnie sytuacja się zmieniła i za przyczynę tą wskazuje się brak motywacji a także bariery kompetencyjne, głównie u seniorów. [6]

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Działań takich podejmują się instytucje państwowe, prywatne jak i jednostki samorządowe. Mogą być finansowane własnymi środkami lub uzyskanymi na ten cel dofinansowaniami ze źródeł zewnętrznych. [7]

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W skrócie PO IG, jest wdrażany w całej Polsce. Został stworzony w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia a jego finansowanie częściowo pokrywane jest środkami europejskimi. W ramach tego programu wyznaczono następujące osie priorytetowe: [8]

 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 2. Infrastruktura sfery B+R
 3. Kapitał dla innowacji
 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 5. Dyfuzja Innowacji
 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
 9. Pomoc techniczna [9]

Za główny cel PO IG objęto rozkwit polskiej gospodarki, który opiera się na innowacyjnych przedsiębiorstwach. Instytucje państwowe chcą aby m.in. zwiększyła się konkurencyjność polskiej nauki jak i jej rola w rozwoju gospodarczym. Dodatkowo dążą do zwiększenia zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, a przede wszystkim do stworzenia lepszych i trwałych miejsc pracy. [10]

Program E-Leader

Jest podrzędnym projektem Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Swoim działaniem obejmuje tylko gminy takie jak: Moszczenica, Ujazd, Będków oraz Czarnocin. Nadrzędnym celem jest tutaj zbudowanie sieci szerokopasmowej, która pozwoli osobom wykluczonym cyfrowo na dostęp do Internetu. Dedykowane jest to szczególnie:

 • ubogim osobom
 • dzieciom, które się uczą i korzystają ze stypendialnych świadczeń
 • osobom niepełnosprawnym
 • rodzinom zastępczym. [11]

Bibliografia

Autor: Justyna Grabowska

Przypisy

 1. U. Chęcińska (red) (2012). Wyzwania rozwojowe, Gospodarka Elektroniczna, Zeszyty Naukowe nr 703, Tom II Szczecin, s. 213-214
 2. U. Chęcińska (red) (2012). Wyzwania rozwojowe, Gospodarka Elektroniczna, Zeszyty Naukowe nr 703, Tom II Szczecin, s. 213-214
 3. J. Fazlagić (red.) (2016) Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 74
 4. J. Fazlagić (red.) (2016) Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 75
 5. J. Fazlagić (red.) (2016) Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 75
 6. J. Fazlagić (red.) (2016) Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 75
 7. M. Lipnicka (2015) Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 874, Łódź, s. 76
 8. M. Lipnicka (2015) Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 874, Łódź, s. 83
 9. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (2013), Warszawa, s. 14-160
 10. M. Lipnicka (2015) Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 874, Łódź, s. 83
 11. M. Lipnicka (2015) Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 874, Łódź, s. 84