Dotacje na rozwój firmy

Z Encyklopedia Zarządzania

Dotacje na rozwój firmy jest to pozyskanie dodatkowych funduszy wspomagających rozwój działalności. Rozwój firmy jest to zaplanowane, dobrze przeanalizowane znalezienie możliwości na poprawę kondycji firmy w wielu aspektach. Rozwój firmy to nic innego jak zwiększenie swojej konkurencyjność dzięki między innymi szkoleniom pracowników, dofinansowaniu projektów, skorzystanie z pomocy w ekspansji na rynek polski i zagranicę.

Wszystkie te działania prowadzą do tego, że dana firma się rozwija, zwiększa swoje obroty, zatrudnia nowych pracowników czy rozszerza obszar działania. Dzięki temu analizując status firmy rok do roku możemy zaobserwować wzrosty w danych obszarach.

TL;DR

Artykuł omawia dotacje na rozwój firm, które są dostępne dzięki programom Unii Europejskiej i Krajowym. Polska otrzymała duże środki finansowe z UE na rozwój biznesu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono różne możliwości dofinansowania, takie jak szkolenia pracowników, projektowanie innowacyjnych produktów, badania i rozwój, współpraca transgraniczna, czy inwestycje w usługi społeczne. W artykule również przedstawiono podział środków unijnych na województwa oraz programy wspierające rozwój biznesu w Polsce.

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm - to dofinansowanie wszelkiego rodzaju działań powodujących rozwój firmy lub jej pracowników. Dofinansowania te najczęściej są przydzielane firmą na podstawie przystąpienia do różnorakich rodzajów programów Unijnych lub Krajowych. Polska jest jednym z największych beneficjentów dofinansowań i pomocy z Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat 2014-2020 otrzymała 82,5 mld euro. Środki te są rozdzielane ze względu na różne kierunki rozwoju Polski. Dokładny podział wykorzystania środków unijnych w podziale na województwa i programy można znaleźć na stronie zasady działania funduzy europejskich Na przestrzeni ostatnich lat, małe i średnie przedsiębiorstwa mają coraz więcej możliwości ubiegania się o dofinansowania innowacyjnych projektów, szkoleń pracowników. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, dzięki czemu pojawiło się wiele możliwości rozwoju biznesu na małych i średnich przedsiębiorstw. Wówczas UE przekazała środki dla MŚP (małe średnie przedsiębiorstwa) na dostosowanie swoich produktów do standardów unijnych. Na początku 2003 roku w Polsce aktywnie działało 1,6 mln przedsiębiorstw działających na rynkach lokalnych. W ciągu ostatnich lat fundusze Unii Europejskiej jak również możliwości rozwoju firma uległy znaczącemu podwyższeniu.

Rys. 1 Rozdysponowanie funduszy europejskich w latach 2014-2020

Obecnie poza możliwościami dofinansowania z Unii Europejskiej urzędy pracy wspierające osoby bezrobotne, które poszukują stałego zatrudnienia proponują wiele dodatkowych benefitów dla pracodawców pod warunkiem, że zatrudniona osoba z urzędu pracy będzie pracować w danej firmie minimum 6 miesięcy. Dzięki takim działaniom firmy mogą oszczędzić, i wydać dodatkowe fundusze na rozwój firmy i personelu.

Z każdym rokiem przybywa nam możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój MŚP z różnych sektorów i części Polski. Każdy przedsiębiorca chcący rozwinąć swoją firmę powinien korzystać z możliwości przedstawianych przez państwo.

Podział na województwa

Wszystkie dotacje unijne przyznane Polsce na rozwój przedsiębiorstw są rozdzielane pomiędzy wszystkie województwa kraju. Nie oznacza to jednak iż wszystkim szesnastu województwom przyznawane są takie same fundusze. Dzięki nim można zauważyć w ostatnich latach wzrost gospodarczy i ilość małych i średnich przedsiębiorstw w wielu województwach. Województwa z Polski wschodniej mają dodatkowe dofinansowanie w ramach program Polska Wschodnia. Jest to program ponadregionalny którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej dzięki wsparciu "innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowe".

Rozkład funduszy przedstawiono na mapie poniżej, dotyczy to okresu przyznania środków unijnych 2014-2020

Możliwości dla firm

Przykładowe możliwości rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa w 2020 roku:

 1. Bony rozwojowe - jest to program przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie do 80% na szkolenia dla pracowników - dzięki czemu rozwijać swoją firmę.
 2. Program "Innowacje i design" - jest to program skierowany do przedsiębiorstw które stworzą innowacyjne rozwiązanie dla już istniejącego produktu lub nowy produkt
 3. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Projekty celowe MSP wraz z wdrożeniem. Jest to dofinansowanie na opracowanie nowych innowacyjnych produktów i usług (część badawcza), oraz dofinansowanie inwestycji, związanej z wdrożeniem wyniku prac na rynek (część inwestycyjna).
 4. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. "Szybka ścieżka" Jest to dofinansowanie na opracowanie nowych innowacyjnych produktów i usług (koszt badań i prac rozwojowych).
 5. Bony na innowacje dla MŚP - finansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych etapu projektowania
 6. Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw (Dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania)
 7. Współpraca transgraniczna opracowanie działań mających na celu zwalczanie Koronawirusa
 8. Dofinansowanie na system oświaty szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej szkół i ośrodków oświaty. Kształtowanie umiejętności przywódczych, które są potrzebne do rozwoju uczniów w zakresie komptencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.
 9. Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji (- finansowanie mieszkań socjalnych, placówek społecznych, dofinansowanie budowy.
 10. Wydarzenia kulturalne - rozbudowa i rozwój miejsc kultury
 11. Tereny inwestycyjne (6) - tworzenie lub rozbudowa infrastruktury biznesowe
 12. Prace badawczo-rozwojowe - rozstrzygnięte na zasadach konkursowych zamieszczonych tutaj
 13. Programy profilaktyczne (1) - programy profilaktyki badań przeciwnowotworowych - badania finasowanie w małych firmach mających kilka gabinetów.
 14. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 15. Aktywna integracja gwarancją sukcesu - projekt przeznaczony na rozwój kobiet i mężczyzn z uboższych części Polski. Przeznaczony głównie dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - wsparcie przedwiebiorców w zakresie zatrudnienia osób objętych programem


Dotacje na rozwój firmyartykuły polecane
Europejski Fundusz SpołecznyProgram Operacyjny Kapitał LudzkiCentrum transferu technologiiDolina lotniczaInstytucje otoczenia biznesuInkubator przedsiębiorczościPark technologicznyKrakowski Park TechnologicznyWykluczenie cyfrowe

Bibliografia


Autor: Karolina Boryczko