Instytucje otoczenia biznesu

Z Encyklopedia Zarządzania

Instytucje Otoczenia Biznesu to podmioty wypełniające lukę między mechanizmami rynkowymi a działami administracji publicznej. Organizację działające non-profit, oznacza to, że zamiarem ich nie jest zysk, a ewentualnie uzyskany przychód przeznaczany jest na dane statusowe danego przedsiębiorstwa, jednocześnie nie wypłacają dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom. Ich kardynalnym celem jest przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcie urzeczywistniania zamierzonych strategii. Instytucje otoczenia biznesu świadczą usługi pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, usługi te oparte są głównie na doradztwie. Instytucje te, najczęściej działają w formie stowarzyszenia lub fundacji bądź spółek. Wewnątrz organizacji utworzone zostają oddziały lub pod struktury w taki sposób instytucję te dostosowują swoje struktury organizacyjne aby móc w odpowiedni sposób realizować zadania (W.Burdecka 2004, s. 7,8)

TL;DR

Instytucje Otoczenia Biznesu to organizacje non-profit, które mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych. W Polsce istnieje rozbudowany system instytucji otoczenia biznesu, które można podzielić na ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji i instytucje finansowe. Mają one różne kompetencje, takie jak szkolenia, doradztwo czy wspieranie współpracy z innymi podmiotami. Regulacje prawne określają zasady udzielania pomocy finansowej instytucjom otoczenia biznesu w celu wzmacniania ich działalności.

Instytucje otoczenia biznesu w Polsce

Prowadząc własną działalność gospodarczą mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym systemem instytucjonalno-prawny. Dlatego też coraz większa liczna przedsiębiorców potrzebuje wsparcia przy rozwijaniu swojej działalności gospodarczej. Stopniowo coraz większą rolę odgrywają instytucje otoczenia biznesu, są one niezbędne zwłaszcza w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (A. Kamińska 2011, s. 64) System instytucji otoczenia biznesu w Polsce jest niezwykle rozwinięty, w skład jego wchodzi ogromna ilość instytucji o wielorakim charakterze. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji:

 • Ośrodki przedsiębiorczości - istotą owych ośrodków jest szeroka promocja i dostarczanie usług wsparcia zwłaszcza dla firm małych. ponadto celem owych organizacji jest aktywizacja rozwoju terytoriów dotkniętych kryzysem strukturalnym bądź peryferyjnych
 • Ośrodki innowacji - ich celem jest transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem,
 • Instytucje finansowe - mają za zadnie pomoc w zdobyciu finansowania. Małe firmy z znikomą historią kredytową oraz te przedsiębiorstwa, które niedawno powstały mają niską zdolność kredytową. Instytucje finansowe dostarczają usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Instytucje otoczenia biznesu możemy również podzielić ze względu na zasięg badania:

 • prowadzące aktywność na skale lokalną, tj. w gminie bądź w powiecie,
 • wykonujące swe zadnia w skali regionalnej, obejmując co najmniej kilka powiatów lub obszar całego województwa,
 • realizujące swe cele w skali ponadregionalnej, tzn. obejmują co najmniej kilka województw bądź obręb całego kraju, mogą również działać na arenie międzynarodowej (T.Dorożyński 2013, s. 144)

Kompetencje działań instytucji otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu są najczęściej identyfikowane z wyspecjalizowanymi organizacjami świadczącymi usługi z zakresu szkolenia, doradztwa oraz szeroko pojętego wsparcia przedsiębiorczości. W ich aktywności kluczową rolę odgrywa edukacja i przepływ informacji, które są niezwykle istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu lokalnym. Dodatkową korzyścią jest możliwość wykorzystania zasobów ludzkich oraz potencjału ekonomicznego w lepszy sposób. Bardzo często przeprowadzają szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, zajmują się także doradztwem podatkowym, jak i również w zakresie wdrażań nowych technologii lub podejmowania współpracy z innymi podmiotami (J.Bański 2015, s. 141)

Instytucje otoczenia biznesu, a regulacje prawne

Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009 r. porusza kwestie instytucji otoczenia biznesu. Rozporządzenie mówi o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa dokładnie jakie powinny być warunku i tryb udzielania pomocy na realizację inicjatyw wzmacniania instytucji otoczenia biznesu pomijając pomoc polegającą na dofinansowanie funduszy pożyczkowych. Dodatkowo w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego wskazany jest warunek udzielania pomocy zobowiązanie przedsiębiorstwa, że udzielone wsparcie zostanie przeznaczone na poprawę jakości świadczonych usług bądź na świadczenie nowych usług, działania te mają na celu wspieranie przedsiębiorczości (Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 2009, s. 6673-6677)


Instytucje otoczenia biznesuartykuły polecane
Centrum transferu technologiiInkubator przedsiębiorczościPrzedsiębiorstwo społeczneProgram Operacyjny Innowacyjna GospodarkaPark technologicznyRegionalny System InnowacjiProgram Operacyjny Inteligentny RozwójOffshoringPolityka innowacyjna

Bibliografia

 • Bański J. (2015), Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2
 • Burdecka W. (2004), Instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa
 • Dorożyński T. (2013), Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, Zarządzanie i Finanse, nr 1
 • Kamińska A. (2011), Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim, Barometr Regionalny, nr 1
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych Dz.U. 2009 nr 85 poz. 719


Autor: Izabela Lach