Doradztwo podatkowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN "doradca" jest to osoba, która udziela porad, bądź wskazuje sposób postępowania w jakiejś sprawie. Jednym z rodzajów doradztwa jest Doradztwo Podatkowe. Instytucja ta, z racji swojej istoty jest regulowana poprzez Ustawę o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. oraz jej późniejsze zmiany.

TL;DR

Artykuł omawia definicję doradcy podatkowego oraz zakres jego czynności i obowiązków. Wskazuje również, kto może wykonywać ten zawód i jakie są warunki wpisania na listę doradców podatkowych. Artykuł informuje także o obowiązkach doradcy podatkowego, w tym o tajemnicy zawodowej. Omówiona jest struktura organizacyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zakres czynności doradztwa podatkowego

Zgodnie z treścią art. 2. Ustawy o Doradztwie podatkowym czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Osoby uprawnione do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego

Art. 3. Ustawy o Doradztwie podatkowym określa podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności Doradcy Podatkowego, są to:

 • osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
 • adwokaci i radcowie prawni;
 • biegli rewidenci.

Przy czym reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1. pozostawiono tylko dl dwóch z powyższych grup

 • osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
 • adwokaci i radcowie prawni.

Warunki wpisania na listę doradców podatkowych

Art. 6. Ustawy o Doradztwie Podatkowym określa następujące warunki uzyskania uprawnień doradcy podatkowego. Wymagane jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego

wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

 • posiadać wyższe wykształcenie;
 • odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 • zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 • wystąpić z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od zaliczenia egzaminu na doradcę podatkowego

wpis na listę doradców podatkowych można również otrzymać spełniając jeden z poniższych warunków:

 • być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej zwanej dalej "Ustawą o Uznawaniu Kwalifikacji", jeżeli:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • złożą wniosek o wpis na listę, nie później niż w terminie (12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji).

Obowiązki Doradcy Podatkowego

Art. 36. Ustawy o Doradztwie Podatkowym określa szczególne obowiązki Doradcy podatkowego: Doradca Podatkowy winien:

 • postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej;
 • stale podnosić swoje kwalifikacje;
 • regularnie opłacać składkę członkowską Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ponadto:

 • Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ujawniać faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, tj nie ulega przedawnieniu.
 • Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, które obejmuje powyższy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym tymi przepisami.
 • Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu klientów, w sprawach obowiązków podatkowych, a także udzielonych im porad.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Organy samorządowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołane zostały uchwałami Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych dnia 27 stycznia 2002r.(I. Sobieska 2012)

Struktura organizacyjna KIDP

 • Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

jest najwyższym organem Izby. Odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Delegatami na Zjazd są doradcy podatkowi wybrani na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby.

 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych

jest wybierana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata. W okresach między Zjazdami Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu.

do jej zadań należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny

rozpatruje sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w drugiej instancji.

 • Sąd Dyscyplinarny

rozpatruje sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji.

 • Rzecznik Dyscyplinarny

sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. Rzecznik Dyscyplinarny jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi.

 • Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Organy te wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
 • Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na terenie każdego z szesnastu województw działają Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.Regionalne Oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi prowadzący działalność na terenie Regionalnego Oddziału, przy czym jako miejsce prowadzenia działalności przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Radę.


Doradztwo podatkoweartykuły polecane
Krajowa Izba Biegłych RewidentówKomornikRzecznik konsumentówRadca prawnyNajwyższa Izba KontroliNotariuszPrezes Narodowego Banku PolskiegoOświadczenia majątkoweTajemnica bankowa

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Michał Graca