Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Z Encyklopedia Zarządzania

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - (Polska Izba Biegłych Rewidentów) jest samorządem tworzonym przez biegłych rewidentów.

TL;DR

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów to samorząd tworzony przez biegłych rewidentów. Biegły rewident to osoba, która dokonuje rewizji finansowej badanej jednostki. Izba ma za zadanie przeprowadzanie szkoleń, zapewnienie obsługi egzaminów i reprezentację członków samorządu zawodowego. Składa się z organów takich jak Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i Krajowa Komisja Nadzoru.

Biegły rewident

By zrozumieć specyfikę tego samorządu, kluczem w sprawie jest dokładne zrozumienie pojęcia jakim jest biegły rewident. Jest to osoba, która dokonuje rewizję finansową badanej jednostki.(Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 10)

Opierając się o przedłożone sprawozdanie finansowe tworzy własną opinie mając na uwadze prawidłowość oraz rzetelność wykonywania obowiązków przez badaną jednostkę. Dodatkowo konieczne jest stworzenie przez biegłego rewidenta raportu. Wymogiem jest oznaczenie daty jak i miejsca sporządzenia. (Ustawa o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie 1991, s. 1478) Biegły rewident stwierdza czy dane znajdujące się w księgach rachunkowych są spójne i czy są zgodne ze sprawozdaniem finansowym (M.Adamczyk 2012, s. 400)

Zawód biegłego rewidenta nie wiąże się tylko i wyłącznie z czynnościami związanymi z rewizją finansową, ale również można wykonywać usługi o innym charakterze. Przykładem a zarazem ciekawostką może być fakt iż, biegły rewident bada plan przekształcenia danej spółki. Oczywistością jest chociażby prowadzenie doradztwa podatkowego.(J.Wiśniewska 2013, s. 206-208)

Historia

Bazując na uchylonej już ustawie o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, organ ten posiada osobowość prawną. Już wtedy, w roku 1991, przyporządkowano temu organowi pewne zadania, do których między innymi należało:

 • Ustanawianie norm odnośnie zawodu jakim jest biegły rewident
 • Sprawowanie nadzoru nad członkami takowej izby,
 • Poszerzanie wiedzy zawodowej członków izby (Ustawa o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie 1991, s. 1480)

Zgodnie z najnowszą, obowiązującą nas ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym to właśnie biegli rewidenci tworzą Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Aktualna ustawa ściśle określa iż dotychczasowa Krajowa Izba Biegłych Rewidentów staje się Polską Izbą Biegłych Rewidentów. (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 29, s. 184)

Zadania i prawa

Powołując się na Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym można śmiało sprecyzować zadania a także prawa przysługujące Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy:

 • Przeprowadzenie szkolenia zawodowego biegłych rewidentów
 • Zapewnienie obsługi komisji dla kandydatów ubiegających się o zawód biegłego rewidenta
 • Zapewnienie obsługi egzaminów na biegłego rewidenta
 • Pokrywanie kosztów organizacji takich egzaminów
 • Pokrywanie kosztów przeprowadzania egzaminów
 • Pokrywanie kosztów wynagrodzeń członków Komisji, egzaminatorów
 • Reprezentacja członków samorządu zawodowego
 • Chronienie interesów zawodowych

Z kolei prawami przysługującymi Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów są:

 • Tworzenie oddziałów regionalnych
 • Likwidacja oddziałów regionalnych
 • Wykorzystywanie pieczęci urzędowej
 • Działanie zgodnie z przepisami ustawy
 • Działanie zgodnie z postanowieniami uchwalonymi w statucie
 • Tworzenie krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta
 • Współtworzenie zasad rachunkowości
 • Współtworzenie zasad rewizji finansowej

(Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 14, s. 18, s. 29)

Skład

Polska Izba Biegłych Rewidentów jako samorząd zawodowy posiada swoje organy, którymi są:

 • "Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
 • Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • Krajowa Komisja Rewizyjna
 • Krajowy Sąd Dyscyplinarny
 • Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny
 • Krajowa Komisja Nadzoru"

Siedziba tych organów znajduje się w Warszawie. (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 30)

Charakterystyka poszczególnych organów

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów - jest zwoływany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Tworzą ją osoby wybrane przez walne zgromadzenie w oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jako organowi przysługuje prawo uchwalenia statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Oprócz tego uchwala również program działania i podstawowe zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 31, s. 32)

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów - uchwala w porozumieniu z Komisją regulamin działania komisji, decyduje o kwocie za wpis do rejestru biegłych rewidentów, wydaje legitymacje biegłemu rewidentowi. To właśnie ona kieruje działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 19, s. 32)

Krajowa Komisja Rewizyjna - tworzona maksymalnie przez pięciorga członków. Kontroluje działalność finansową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, sporządza również roczne sprawozdanie z działalności (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 35)

Krajowy Sąd Dyscyplinarny - tworzy go maksymalnie dziesięcioro członków. Orzeka w sprawach odnośnie odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłego rewidenta. Oprócz tego sporządza roczne sprawozdanie z działalności (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 35)

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny - prowadzi dochodzenie dyscyplinarne, postępowanie wyjaśniające. Jest niezależny. Podlega przepisom prawa, krajowym standardom wykonywania zawodu a przede wszystkim obowiązującym zasadom etyki zawodowej. (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 36, s. 125)

Krajowa Komisja Nadzoru - opracowuje roczne plany kontroli (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 2017, s. 37)


Krajowa Izba Biegłych Rewidentówartykuły polecane
Najwyższa Izba KontroliDoradztwo podatkoweRzecznik konsumentówAudytorGłówny księgowyUstawa o ochronie danych osobowychUstawa o dostępie do informacji publicznejUstawa o ochronie informacji niejawnychInformacja publiczna

Bibliografia


Autor: Aleksandra Podlińska