Komornik

Z Encyklopedia Zarządzania

Komornik- (zwany również komornikiem sądowym), jest funkcjonariuszem publicznym, pełniącym swoją funkcję przy sądzie rejonowym. Komornik realizuje swoje zadania zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Prezes danego sądu rejonowego kontroluje pracę komornika sądowego. Komornika mianuje Minister Sprawiedliwości na jego osobisty wniosek, po konsultacjach z radą właściwą izby komorniczej a także go odwołuje (Marciniak A., 2015, s. 41)

TL;DR

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który pełni swoje obowiązki na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Aby zostać komornikiem, trzeba spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolności prawnej, niekaralność, wykształcenie prawnicze, zdolność fizyczną i psychiczną oraz odbycie aplikacji i zdanie egzaminu komorniczego. Komornika mianuje Minister Sprawiedliwości na wniosek samego komornika i po konsultacjach z radą izby komorniczej. Komornika można odwołać w przypadku naruszenia przepisów prawa, niezdolności do wykonywania obowiązków, braku zgody na badania medyczne, osiągnięcia 70. roku życia, ubezwłasnowolnienia lub braku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Skargę na czynności lub zaniechania komornika można złożyć w terminie tygodniowym, a skargę należy złożyć na piśmie do odpowiedzialnego komornika.

Kto może zostać Komornikiem Sądowym

Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zawód komornika może wykonywać osoba, która: (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada nieposzlakowaną opinię
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;"
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy
 • odbyła aplikację komorniczą
 • złożyła egzamin komorniczy
 • pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata
 • ukończyła 26 lat

Postanowienie dotyczące aplikacji komorniczej oraz egzaminu komorniczego, nie obejmuje osób, które odbyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, lub notarialną i zdały potrzebny egzamin, oraz osób, które w czasie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem ubiegania się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego, pełniły obowiązki przez okres co najmniej 3 lat referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub pracowały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym albo w międzynarodowym organie sądowym, przede wszystkim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz wykonywały obowiązki zgodne z profesją asystenta sędziego (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

Wymóg aplikacji komorniczej, egzaminu komorniczego, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zawodzie asesora komorniczego a także wiek minimum 26 lat, nie obejmuje sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców Prokuratorii Generalnej oraz osób, które są doktorami nauk prawnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

Powołanie i odwołanie Komornika

Minister Sprawiedliwości mianuje komornika: (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

 • na wniosek samego komornika
 • po konsultacjach z radą właściwej izby komorniczej,

Powołanie komornika na stanowisko pracy wygasa z dniem, w którym komornik: (Tomalak W., 2014)

 • złożył rezygnację ze stanowiska komornika,
 • został wydalony ze służby komorniczej, na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego,
 • został uznany za winnego popełnienia umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 • stracił możliwość posługiwania się obywatelstwem polskim,

Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z piastowanego urzędu, jeżeli komornik: (Tomalak W., 2014)

 • orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został uznany za niezdolnego do wykonywania swoich obowiązków,
 • nie zgodził się na badania, będąc na nie skierowanym,
 • ma 70 lat
 • jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub też częściowo,
 • złamał przepisy prawa,
 • nie posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Skarga na czynności komornika

Skarga dotyczy: (Janus M.,Przewodnik po egzekucji sądowej, s. 39-41)

 • działania komornikach-kiedy zostaje naruszone prawo,
 • zaniechania komornika - kiedy nie zostaje spełnione zadanie, które komornik jest zobowiązany wykonać,

Skarga może zostać złożona na wszystkie czynności komornika, z wyłączeniem:

Skargę może wnieść:

 • pożyczający,
 • spłacający,
 • małżonek spłacającego,
 • osoba biorąca udział w postępowaniu,
 • każdy człowiek, której prawa zostały naruszone przez komornika,
 • prokurator,
 • rzecznik praw obywatelskich,
 • instytucje pozarządowe uczestniczące w postępowaniu sądowym,

Termin skargi:

 • skargę wnosi się w terminie tygodniowym,

Tryb skargi:

 • skargę należy złożyć bezpośrednio do komornika, odpowiedzialnego za dokonanie lub zaniechanie czynności, której skarga dotyczy,

Forma skargi:

 • skarga musi zostać wniesiona na piśmie,


Komornikartykuły polecane
NotariuszRadca prawnyDoradztwo podatkoweStarosta powiatuKurator sądowyFunkcjonariusz publicznyRzecznik patentowySądowy tytuł egzekucyjnyZajęcie komornicze

Bibliografia

 • Marciniak A., Michalska-Marciniak M. (red.) (2015), Metodyka Pracy Komornika Sądowego, Currenda, Sopot
 • Opracowanie zbiorowe (2015), Przewodnik po egzekucji sądowej, Currenda, Sopot
 • PFRON (2017), Komornik Sądowy, CIOP PIB
 • Strona internetowa: Krajowa Rada Komornicza
 • Tomalak W. (2014), Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Dz.U. 2018 poz. 771


Autor: Mateusz Podgórski