Komornik

Z Encyklopedia Zarządzania
Komornik
Polecane artykuły


Komornik- (zwany również komornikiem sądowym), jest funkcjonariuszem publicznym, pełniącym swoją funkcję przy sądzie rejonowym. Komornik realizuje swoje zadania zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Prezes danego sądu rejonowego kontroluje pracę komornika sądowego. Komornika mianuje Minister Sprawiedliwości na jego osobisty wniosek, po konsultacjach z radą właściwą izby komorniczej a także go odwołuje. (Marciniak A., 2015, s. 41)

Kto może zostać Komornikiem Sądowym

Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zawód komornika może wykonywać osoba, która: (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

 • "posiada obywatelstwo polskie;”
 • ”ma pełną zdolność do czynności prawnych;”
 • "posiada nieposzlakowaną opinię;”
 • ”nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;”
 • ”nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;”
 • ”ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;”
 • ”posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy;”
 • ”odbyła aplikację komorniczą;”
 • ”złożyła egzamin komorniczy;”
 • ”pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata;”
 • ”ukończyła 26 lat;”

Postanowienie dotyczące aplikacji komorniczej oraz egzaminu komorniczego, nie obejmuje osób, które odbyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, lub notarialną i zdały potrzebny egzamin, oraz osób, które w czasie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem ubiegania się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego, pełniły obowiązki przez okres co najmniej 3 lat referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub pracowały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym albo w międzynarodowym organie sądowym, przede wszystkim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz wykonywały obowiązki zgodne z profesją asystenta sędziego. (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

Wymóg aplikacji komorniczej, egzaminu komorniczego, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zawodzie asesora komorniczego a także wiek minimum 26 lat, nie obejmuje sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców Prokuratorii Generalnej oraz osób, które są doktorami nauk prawnych. (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

Powołanie i odwołanie Komornika

Minister Sprawiedliwości mianuje komornika: (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1277).

 • na wniosek samego komornika
 • po konsultacjach z radą właściwej izby komorniczej,

Powołanie komornika na stanowisko pracy wygasa z dniem, w którym komornik: (Tomalak W., 2014)

 • złożył rezygnację ze stanowiska komornika,
 • został wydalony ze służby komorniczej, na podstawie orzeczenia dyscyplinarnego,
 • został uznany za winnego popełnienia umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 • stracił możliwość posługiwania się obywatelstwem polskim,

Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z piastowanego urzędu, jeżeli komornik: (Tomalak W., 2014)

 • orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został uznany za niezdolnego do wykonywania swoich obowiązków,
 • nie zgodził się na badania, będąc na nie skierowanym,
 • ma 70 lat
 • jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub też częściowo,
 • złamał przepisy prawa,
 • nie posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Skarga na czynności komornika

Skarga dotyczy: (Janus M.,Przewodnik po egzekucji sądowej, s. 39-41)

 • działania komornikach-kiedy zostaje naruszone prawo,
 • zaniechania komornika- kiedy nie zostaje spełnione zadanie, które komornik jest zobowiązany wykonać,

Skarga może zostać złożona na wszystkie czynności komornika, z wyłączeniem:

Skargę może wnieść:

 • pożyczający,
 • spłacający,
 • małżonek spłacającego,
 • osoba biorąca udział w postępowaniu,
 • każdy człowiek, której prawa zostały naruszone przez komornika,
 • prokurator,
 • rzecznik praw obywatelskich,
 • instytucje pozarządowe uczestniczące w postępowaniu sądowym,

Termin skargi:

 • skargę wnosi się w terminie tygodniowym,

Tryb skargi:

 • skargę należy złożyć bezpośrednio do komornika, odpowiedzialnego za dokonanie lub zaniechanie czynności, której skarga dotyczy,

Forma skargi:

 • skarga musi zostać wniesiona na piśmie,

Bibliografia


Autor: Mateusz Podgórski