Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Z Encyklopedia Zarządzania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Polecane artykuły


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Jet to program ukierunkowany na Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstwa, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie jego przyjęcia. W ramach tego Programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach programu nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej [1].

Cele

Głównym założeniem programu jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności przy pomocy tworzenia odpowiednich warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, która jest oparta na wiedzy oraz przedsiębiorczości. Owa gospodarka będzie w stanie zapewnić wzrost poziomu zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności gospodarczej, przestrzennej oraz społecznej Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej, a także wewnątrz kraju. Tworzenie oraz rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw powinno doprowadzić do szybkiego rozwoju krajowej gospodarki. Dlatego też wspiera się przede wszystkim działania z dziedziny innowacyjności: produktowej, organizacyjnej bądź procesowej. Udzielane dotację będą wspierać projekty niosące wartości innowacyjne zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.[2] Do szczegółowych celów programu można zaliczyć:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce [3].

Priorytety

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka składa się z następujących elementów:

 • diagnoza sytuacji sektora przedsiębiorstw, instytucji ze świata nauki oraz społeczeństwa informacyjnego,
 • kooperacji powyższych jednostek,
 • pozyskiwania informacji odnośnie dotychczasowego wsparcia zarówno krajowego jak i zagranicznego,
 • strategii, która określa cele programu,
 • opisu poszczególnych priorytetów oraz szczegółowego systemu ich wdrażania [4]

Wszystkie priorytety PO IG mają służyć wspieraniu szeroko pojętej innowacyjności, która obejmuje zarówno działalność naukową, o charakterze technicznym, finansowym czy handlowym i organizacyjnym. W ramach projektu realizowanych będzie 9 następujących priorytetów:

 • Badania oraz rozwój nowoczesnych technologii i wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
 • Kapitał dla innowacji.
 • Rozbudowa infrastruktury strefy badawczo-rozwojowej.
 • Inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne.
 • Dyfuzja innowacji.
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
 • Pomoc techniczna.
 • Społeczeństwo informacyjne- budowa elektronicznej administracji.
 • Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki [5].

Beneficjenci

Głównymi beneficjentami programu są przedsiębiorstwa, jednakże pomoc nie jest skierowana jedynie do firm. Wśród jednostek uzyskujących pomoc są także:

 • jednostki naukowo badawcze,
 • organy administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucje tworzące otoczenie biznesu oraz sieci powiązań między nimi[6].

Budżet

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka będzie finansowane przy udziale środków publicznych, czyli z budżetu państwa oraz wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z pozyskanych środków prywatnych. Kwota środków publicznych przeznaczona na projekt w latach 2003-2013 wynosiła 9 711 629 742 euro. W tym środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plasują się na poziomie 8 254 885 280 euro, natomiast środki krajowe to poziom 1 456 744 462 euro. Finansowanie publiczne stanowi 15% całkowitej kwoty środków publicznych, natomiast 85% stanowią środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Występują dwie formy udzielania wsparcia krajom będącym beneficjentami projektu, są to refundacje bądź zaliczki. Sposób finansowania jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego [7].

Zakres realizacji projektów

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mogą być realizowane w następujących zakresach i dziedzinach:

 • działalność badawczo rozwojowa,
 • inwestycje prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy,
 • nowoczesne technologie, wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • tworzenie powiązań korporacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami,
 • wspieranie usług elektronicznych świadczonych przez przedsiębiorstwa [8].

Organy zarządzające projektem

Instytucją, która zarządza programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którą wspierają instytucje pośredniczące, do których można zaliczyć: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo za realizację programu odpowiedzialne są także instytucje wdrażające, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków praz pobieranie opłat. Funkcję takich instytucji pełnią:

 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji [9]

Przypisy

 1. Skrzypek J (red.) (2007). "Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności", Wydawnictwo Twigger, Warszawa, s. 69
 2. Cieślak R. (2008). "Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław, s. 39
 3. Cieślak R. (2008). "Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław, s. 39
 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 5. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 6. Cieślak R. (2008). "Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław, s. 39-40
 7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 8. Bąk H. (2007). "Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia", Warszawa 2007, s. 128
 9. Cieślak R. (2008). "Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław, s. 41

Bibliografia

 • Bąk H.(2007). "Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia", Szkoła Głowna Handlowa Oficyna Wydawnicza Warszawa.
 • Cieślak R. (2008). "Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 • Gwizda M. (2014). "Funduszde UE 2014-2020), Wydawnictwo Beck InfoBiznes, Warszawa.
 • Kasprzak R. (2016). "Fundusze Unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw", Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Lech M. (2010). "Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Problemy polskiej innowacyjności.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Skrzypek J. (red.) (2007). "Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności", Wydawnictwo Twigger, Warszawa.


Autor: Agnieszka Kobak