Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Z Encyklopedia Zarządzania

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Jet to program ukierunkowany na Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstwa, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie jego przyjęcia. W ramach tego Programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach programu nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej [1].

TL;DR

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie innowacyjności w Polsce poprzez wsparcie przedsiębiorstw, instytucji naukowych i otoczenia biznesu. Cele programu to zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Program składa się z 9 priorytetów, a beneficjentami są przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i organy administracji. Program jest finansowany ze środków publicznych i prywatnych, a zarządzają nim Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i inne instytucje.

Cele

Głównym założeniem programu jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności przy pomocy tworzenia odpowiednich warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, która jest oparta na wiedzy oraz przedsiębiorczości. Owa gospodarka będzie w stanie zapewnić wzrost poziomu zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności gospodarczej, przestrzennej oraz społecznej Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej, a także wewnątrz kraju. Tworzenie oraz rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw powinno doprowadzić do szybkiego rozwoju krajowej gospodarki. Dlatego też wspiera się przede wszystkim działania z dziedziny innowacyjności: produktowej, organizacyjnej bądź procesowej. Udzielane dotację będą wspierać projekty niosące wartości innowacyjne zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym[2] Do szczegółowych celów programu można zaliczyć:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce [3].

Priorytety

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka składa się z następujących elementów:

 • diagnoza sytuacji sektora przedsiębiorstw, instytucji ze świata nauki oraz społeczeństwa informacyjnego,
 • kooperacji powyższych jednostek,
 • pozyskiwania informacji odnośnie dotychczasowego wsparcia zarówno krajowego jak i zagranicznego,
 • strategii, która określa cele programu,
 • opisu poszczególnych priorytetów oraz szczegółowego systemu ich wdrażania [4]

Wszystkie priorytety PO IG mają służyć wspieraniu szeroko pojętej innowacyjności, która obejmuje zarówno działalność naukową, o charakterze technicznym, finansowym czy handlowym i organizacyjnym. W ramach projektu realizowanych będzie 9 następujących priorytetów:

 • Badania oraz rozwój nowoczesnych technologii i wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
 • Kapitał dla innowacji.
 • Rozbudowa infrastruktury strefy badawczo-rozwojowej.
 • Inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne.
 • Dyfuzja innowacji.
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
 • Pomoc techniczna.
 • Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
 • Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki [5].

Beneficjenci

Głównymi beneficjentami programu są przedsiębiorstwa, jednakże pomoc nie jest skierowana jedynie do firm. Wśród jednostek uzyskujących pomoc są także:

 • jednostki naukowo badawcze,
 • organy administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucje tworzące otoczenie biznesu oraz sieci powiązań między nimi[6].

Budżet

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka będzie finansowane przy udziale środków publicznych, czyli z budżetu państwa oraz wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z pozyskanych środków prywatnych. Kwota środków publicznych przeznaczona na projekt w latach 2003-2013 wynosiła 9 711 629 742 euro. W tym środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plasują się na poziomie 8 254 885 280 euro, natomiast środki krajowe to poziom 1 456 744 462 euro. Finansowanie publiczne stanowi 15% całkowitej kwoty środków publicznych, natomiast 85% stanowią środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Występują dwie formy udzielania wsparcia krajom będącym beneficjentami projektu, są to refundacje bądź zaliczki. Sposób finansowania jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego [7].

Zakres realizacji projektów

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mogą być realizowane w następujących zakresach i dziedzinach:

 • działalność badawczo rozwojowa,
 • inwestycje prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy,
 • nowoczesne technologie, wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • tworzenie powiązań korporacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami,
 • wspieranie usług elektronicznych świadczonych przez przedsiębiorstwa [8].

Organy zarządzające projektem

Instytucją, która zarządza programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którą wspierają instytucje pośredniczące, do których można zaliczyć: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo za realizację programu odpowiedzialne są także instytucje wdrażające, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków praz pobieranie opłat. Funkcję takich instytucji pełnią:

 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji [9]


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarkaartykuły polecane
Program Operacyjny Inteligentny RozwójProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram operacyjnyInstytucje otoczenia biznesuPolityka innowacyjnaProgram Operacyjny Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyRegionalny System InnowacjiInterreg

Przypisy

 1. Skrzypek J (red.) (2007), s. 69
 2. Cieślak R. (2008), s. 39
 3. Cieślak R. (2008), s. 39
 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 5. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 6. Cieślak R. (2008), s. 39-40
 7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 8. Bąk H. (2007), s. 128
 9. Cieślak R. (2008), s. 41

Bibliografia

 • Bąk H. (2007), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach, wybrane zagadnienia, Szkoła Głowna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 • Cieślak R. (2008), Fundusze Unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław
 • Gwizda M. (2014), Fundusze UE, Wydawnictwo Beck InfoBiznes, Warszawa
 • Kasprzak R. (2016), Fundusze Unijne, Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 • Lech M. (2010), Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
 • Skrzypek J. (red.) (2007), Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności, Twigger, Warszawa
 • Strona internetowa: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Wikipedia.org, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Autor: Agnieszka Kobak