Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Z Encyklopedia Zarządzania
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Polecane artykuły


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - został przyjęty do realizacji 2 października 2007 decyzją Komisji Europejskiej, podpisaną przez komisarza do spraw polityki regionalnej, Danutę Hebner. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Celem głównym Programu jest: "przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są [1]:

 • Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.
 • Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.
 • Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.
 • Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
 • Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru [2].

W ramach programu realizowane będzie sześć osi priorytetowych:

Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka

Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

 • II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

 • V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
 • V.2. Trasy rowerowe

Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

 • VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej projekty realizować będą:

Bibliografia

 1. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Skrzypka, Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności, Warszawa 2007
 2. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia, Warszawa 2007

Autor: Piotr Jarosz