Gospodarka Oparta na Wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania

Gospodarka Oparta na Wiedzy - ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Rozwój opiera się na intensywnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, może rozwijać się szybciej od innych, bowiem generuje szybszy postęp techniczno-organizacyjny, dysponuje lepiej wyedukowanymi ludźmi i bardziej efektywnie wykorzystuje kapitał ludzki i kapitał produkcyjny.

Podstawy

GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: Pierwszym filarem jest edukacja i szkolenia. Wykształcenie i kwalifikacje są potrzebne do tego, aby tworzyć, przekazywać i wykorzystywać wiedzę. Nakłady na edukację i szkolenia znacznie przyczyniają się do zwiększania tempa wzrostu gospodarczego.

Drugim filarem jest infrastruktura informatyczna. Filar ten dotyczy szybkiej komunikacji i przekazywania informacji poprzez internet, telewizje i radio.

Trzecim filarem są bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne. Związane są ze swobodnym przepływem wiedzy, wspieranie przedsiębiorczości i inwestycji w technologie komunikacyjne.

Czwarty filar to systemy innowacji. Poprzez Ośrodki badawcze, uniwersytety, narodowe centra badawcze, zespoły eksperckie, partnerstwa publiczno-prywatne są niezbędne do wykorzystania zasobów wiedzy oraz tworzenia nowej wiedzy. Zajmuje ono szczególne miejsce wśród czynników warunkujących konkurencyjność. Jest czynnikiem determinującym międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw.

Wyznaczniki Gospodarki Opartej na Wiedzy

Można wyróżnić następujące wyznaczniki GOW (E. Skrzypek 2011, s. 279):

 • "zachodzi proces przesunięcia z ekonomii zorientowanej na produkcję dóbr na ekonomię zorientowaną na usługi,
 • następuje zwiększenie liczby i wpływu klasy pracowników profesjonalnych i technicznych,
 • społeczeństwo informacyjne jest zorganizowane wokół wiedzy i informacji,
 • badania naukowe oraz rozwój, a także połączenie nauki i technologii oraz ekonomii są kluczem do społeczeństwa informacyjnego,
 • następuje rozwój metod technologii intelektualnej".

Zagrożenia związane z Gospodarką Opartą na Wiedzy

Pomimo tego, że Gospodarka Oparta na Wiedzy ma wiele zalet, możemy wyróżnić następujące związane z nią zagrożenia (D. Makulska 2012, s. 174):

 • dynamiczny postęp technologiczny może sprawić, że pogłębi się luka pomiędzy krajami zacofanymi, a tymi najbardziej zaawansowanymi technologicznie
 • powstaje ryzyko, że jeśli światowe osiągnięcia technologiczne nie zostaną wchłonięte przez inne państwa, to kraje rozwijające się zostaną dodatkowo zmarginalizowane
 • nierówności w poziomie wydajności i tempie rozwoju gospodarczego różnych krajów mogą zostać pogłębione poprzez zróżnicowanie jakości organizacji
 • ujednolicenie produktów i usług może być przyczyną monopolizacji rynku
 • przypuszcza się, że może pogłębić się przepaść cyfrowa w stosunku do krajów, które nie posiadają zasobów i umiejętności niezbędnych do wykorzystania nowoczesnych technologii
 • mogą pojawić się wzrastające dysproporcje w poziomie wykorzystania technologii
 • z biegiem czasu może zwiększyć się podział w gospodarce na sektory, które mogą zastosować nowoczesne technologie oraz na te, które nie mogą ich wykorzystać
 • struktura przestrzenna kraju rozwarstwia się na regiony wyposażone i niewyposażone w nowoczesną infrastrukturę i odpowiednio wykwalifikowany kapitał ludzki
 • integracja pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi, które wspierają się we wdrażaniu nowoczesnych technologii może doprowadzić do pogłębienia się przepaści między tą grupą krajów, a pozostałymi krajami

Filary Gospodarki Opartej na Wiedzy

Edukacja i szkolenia

Edukacja odgrywa kluczową rolę w rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Przygotowanie społeczeństwa do wyzwań związanych z nowymi technologiami, innowacjami i rozwijającym się rynkiem pracy jest niezbędne. Wiedza i umiejętności zdobywane w procesie edukacji stanowią fundament dla tworzenia i wykorzystywania nowych idei oraz rozwijania konkurencyjnych przewag na rynku.

W ramach edukacji należy skupić się na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności, problem-solvingu oraz umiejętności komunikacyjnych. Ważne jest również uczenie się przez całe życie, aby pracownicy byli w stanie dostosować się do zmieniających się warunków i wymagań rynku.

Szkolenia stanowią istotne narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Pracownicy powinni być regularnie szkoleni w zakresie nowych technologii, umiejętności cyfrowych, zarządzania projektem i innych kompetencji niezbędnych w dynamicznym środowisku biznesowym. Szkolenia mogą być prowadzone zarówno przez wewnętrzne zespoły szkoleniowe, jak i zewnętrznych ekspertów.

Organizacje powinny inwestować w rozwój swoich pracowników, aby zwiększyć ich motywację, zaangażowanie i efektywność. Szkolenia mogą również służyć jako narzędzie do zwiększania lojalności pracowników wobec organizacji.

Infrastruktura informatyczna

Posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej jest niezbędne w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Szybka komunikacja i przekazywanie informacji są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania organizacji, wymiany wiedzy i innowacji.

Szerokopasmowy dostęp do internetu, szybkie sieci komputerowe oraz zaawansowane systemy komunikacji są niezbędne dla sprawnego przepływu informacji. Wpływa to na efektywność procesów biznesowych, umożliwia zdalną pracę i współpracę zespołów oraz ułatwia dostęp do globalnych rynków.

Internet, telewizja i radio odgrywają kluczową rolę w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Internet zapewnia dostęp do ogromnej ilości informacji, narzędzi i zasobów edukacyjnych. Telewizja i radio mogą pełnić funkcję mediów edukacyjnych, dostarczając treści edukacyjnych i promując innowacje.

Wraz z rozwojem technologii, media te stają się również platformami dla twórców treści, umożliwiając im dzielenie się wiedzą i innowacyjnymi pomysłami. Dzięki temu, informacje i inspiracje mogą być łatwo dostępne dla szerokiej publiczności, przyczyniając się do rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne

Bodźce ekonomiczne mają istotny wpływ na przepływ wiedzy w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Odpowiednie zachęty finansowe, takie jak dotacje, ulgi podatkowe czy premie za innowacje, mogą stymulować przedsiębiorczość, badania i rozwój.

Wprowadzenie systemów wynagradzania opartych na osiągnięciach, innowacyjności i przekazywaniu wiedzy może również zachęcać pracowników do dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami. Ważne jest również promowanie konkurencji i wolnego rynku, co sprzyja tworzeniu nowych rozwiązań i wzmacnia konkurencyjność gospodarki.

Stabilne warunki instytucjonalne są kluczowe dla rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Przejrzyste i skuteczne regulacje prawne, ochrona własności intelektualnej, stabilność polityczna i gwarancje prawne są niezbędne dla innowacji, inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.

Rząd powinien tworzyć odpowiednie ramy prawne i instytucje wspierające innowacje i transfer wiedzy. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym jest również istotna, aby stworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Systemy innowacji

Ośrodki badawcze i uniwersytety odgrywają kluczową rolę w tworzeniu innowacji w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Badania naukowe, rozwój technologii i transfer wiedzy są możliwe dzięki zaangażowaniu tych instytucji.

Ośrodki badawcze prowadzą badania podstawowe i stosowane, rozwijają nowe technologie i tworzą możliwości komercjalizacji wyników badań. Uniwersytety natomiast są miejscem, gdzie kształci się przyszłych ekspertów i innowatorów, a także prowadzi się interdyscyplinarne badania.

Partnerstwa publiczno-prywatne są ważnym narzędziem wspierającym innowacje w Gospodarce Opartej na Wiedzy. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym umożliwia dzielenie się zasobami, wiedzą i doświadczeniem w celu wspólnego tworzenia innowacji.

Partnerstwa te mogą obejmować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę naukową, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości czy programy wsparcia dla startupów. W ten sposób, partnerstwa publiczno-prywatne przyczyniają się do tworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Zagrożenia związane z Gospodarką Opartą na Wiedzy

Pogłębienie luki technologicznej między krajami

Gospodarka oparta na wiedzy stawia duże wymagania technologiczne, które mogą prowadzić do pogłębienia luki technologicznej między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Kraje rozwinięte, które mają większe zasoby finansowe i infrastrukturę, mogą łatwiej dostosowywać się do nowych technologii i wykorzystywać je w swoich gospodarkach. Natomiast kraje rozwijające się, które często mają mniejsze zasoby i niższy poziom rozwoju technologicznego, mogą mieć trudności w nadążaniu za postępem technologicznym.

Pogłębienie luki technologicznej między krajami może mieć poważne konsekwencje dla globalnej równowagi gospodarczej. Kraje rozwinięte, które dominują w sektorach opartych na wiedzy, mogą zyskać przewagę konkurencyjną i większe udziały w światowym handlu. Jednocześnie kraje rozwijające się, które zostaną zepchnięte na margines gospodarki opartej na wiedzy, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, stając w obliczu wyzwań związanych z modernizacją swoich gospodarek i konkurowaniem na globalnym rynku.

Marginalizacja krajów rozwijających się

Jednym z głównych zagrożeń związanych z gospodarką opartą na wiedzy dla krajów rozwijających się jest brak dostępu do nowoczesnych technologii. Z powodu ograniczonych zasobów finansowych i infrastruktury, te kraje mogą mieć trudności w inwestowaniu w nowe technologie i wykorzystywaniu ich w swoich sektorach gospodarki. Brak dostępu do nowoczesnych technologii może prowadzić do zwiększenia różnic w rozwoju między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

Marginalizacja krajów rozwijających się w gospodarce opartej na wiedzy może prowadzić również do pogłębienia nierówności społecznych i ekonomicznych. Koncentracja zasobów i inwestycji w sektorach opartych na wiedzy może powodować wzrost różnic dochodowych między grupami społecznymi. Ponadto, brak dostępu do nowoczesnych technologii i możliwości uczestniczenia w gospodarce opartej na wiedzy może prowadzić do wykluczenia społecznego i ekonomicznego dla niektórych grup ludności.

Pogłębienie nierówności w poziomie wydajności i tempie rozwoju gospodarczego

Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się również koncentracją zasobów w sektorach opartych na wiedzy, takich jak sektor IT, badawczo-rozwojowy czy usługi doradcze. Konsekwencją tego może być pogłębienie nierówności w poziomie wydajności między sektorami gospodarki. Sektory oparte na wiedzy, które wykorzystują nowoczesne technologie i innowacje, mogą rozwijać się szybciej i osiągać większe zyski niż sektory tradycyjne.

Pogłębienie nierówności w poziomie wydajności może prowadzić do wzrostu dysproporcji między sektorami gospodarki. Sektory oparte na wiedzy, które są bardziej innowacyjne i wydajne, mogą przyciągać większe inwestycje i generować większe dochody. Natomiast sektory tradycyjne, które mają mniejsze możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, mogą zostawać w tyle i tracić na konkurencyjności.

Monopolizacja rynku

Gospodarka oparta na wiedzy może prowadzić do monopolizacji rynku przez nieliczne podmioty. Duże firmy technologiczne, które dominują w sektorach opartych na wiedzy, mogą zdobywać coraz większą władzę i kontrolę nad rynkiem. Monopolizacja rynku może prowadzić do ograniczenia konkurencji i innowacyjności, co może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarki.

Monopolizacja rynku może prowadzić do ograniczenia konkurencji i innowacyjności. Duże firmy, które mają dominującą pozycję na rynku, mogą niechętnie współpracować z nowymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami, co może hamować rozwój nowych technologii i pomysłów. Ograniczenie konkurencji i innowacyjności może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Pogłębienie przepaści cyfrowej

Pogłębienie przepaści cyfrowej jest kolejnym zagrożeniem związanym z gospodarką opartą na wiedzy. Brak dostępu do infrastruktury informatycznej, takiej jak szybki internet czy nowoczesne urządzenia, może utrudniać korzystanie z nowych technologii i uczestnictwo w gospodarce opartej na wiedzy. Kraje rozwijające się, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury informatycznej, mogą być wykluczone z korzyści wynikających z gospodarki opartej na wiedzy.

Pogłębienie przepaści cyfrowej może prowadzić również do wykluczenia społecznego i ekonomicznego. Osoby i społeczności, które nie mają dostępu do infrastruktury informatycznej i umiejętności korzystania z nowych technologii, mogą być wykluczone z rynku pracy i możliwości rozwoju. Wykluczenie społeczne i ekonomiczne może prowadzić do wzrostu nierówności społecznych i ekonomicznych w społeczeństwie.

Wzrastające dysproporcje w wykorzystaniu technologii

Wzrastające dysproporcje w wykorzystaniu technologii mogą występować między różnymi przedsiębiorstwami. Duże, globalne korporacje mogą mieć większe możliwości inwestowania w nowe technologie i wykorzystywania ich do zwiększania swojej konkurencyjności. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć ograniczone zasoby finansowe i technologiczne, co może utrudniać im nadążanie za postępem technologicznym.

Wzrastające dysproporcje w wykorzystaniu technologii mogą mieć negatywne konsekwencje dla konkurencyjności i innowacyjności. Przedsiębiorstwa, które nie nadążają za postępem technologicznym, mogą tracić konkurencyjność na rynku. Ponadto, brak dostępu do nowych technologii może ograniczać możliwości innowacyjności i wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Podział gospodarki na sektory zdolne i niezdolne do wykorzystania nowoczesnych technologii

Gospodarka oparta na wiedzy może prowadzić do podziału gospodarki na sektory zdolne i niezdolne do wykorzystania nowoczesnych technologii. Sektory oparte na wiedzy, które są w stanie wykorzystać nowoczesne technologie, mogą rozwijać się szybciej i generować większe dochody. Natomiast sektory tradycyjne, które nie mają możliwości wykorzystania nowych technologii, mogą pozostawać w tyle i tracić na konkurencyjności.

Podział gospodarki na sektory zdolne i niezdolne do wykorzystania nowoczesnych technologii może mieć również konsekwencje dla rozwoju regionalnego. Regiony, które mają silne sektory oparte na wiedzy, mogą rozwijać się szybciej i przyciągać inwestycje. Natomiast regiony, które nie mają takich sektorów, mogą pozostawać w tyle i mieć trudności w rozwoju.

Rozwarstwienie struktury przestrzennej kraju

Gospodarka oparta na wiedzy może prowadzić do rozwarstwienia struktury przestrzennej kraju. Duże miasta, które są centrami innowacyjności i rozwoju technologicznego, mogą przyciągać większość inwestycji i generować większe dochody. W rezultacie, mniejsze miasta i obszary wiejskie mogą pozostawać w tyle i mieć trudności w rozwoju gospodarczym.

Rozwarstwienie struktury przestrzennej kraju może prowadzić do braku równowagi rozwoju regionalnego. Regiony, które nie mają silnych sektorów opartych na wiedzy, mogą być bardziej podatne na kryzysy gospodarcze i trudności w rozwoju. Brak równowagi rozwoju regionalnego może powodować nierówności społeczne i ekonomiczne w kraju.

Integracja pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi a pozostałymi krajami

Gospodarka oparta na wiedzy może prowadzić do wzrostu przepaści między krajami wysoko rozwiniętymi a pozostałymi krajami. Kraje, które są liderami w sektorach opartych na wiedzy, mogą zdobywać przewagę konkurencyjną i większe udziały w światowym handlu. W rezultacie, kraje rozwijające się mogą mieć trudności w nadążaniu za postępem technologicznym i konkurowaniu na globalnym rynku.

Wzrost przepaści między krajami wysoko rozwiniętymi a pozostałymi krajami może mieć również konsekwencje dla globalnej równowagi gospodarczej. Koncentracja zasobów i inwestycji w krajach wysoko rozwiniętych może prowadzić do zwiększenia nierówności w dochodach i bogactwie między krajami. Ponadto, kraje rozwijające się, które nie nadążają za postępem technologicznym, mogą mieć trudności w konkurowaniu na globalnym rynku i osiąganiu zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Metody wspierające Gospodarkę Opartą na Wiedzy

Zarządzanie wiedzą

W zarządzaniu wiedzą istnieje wiele metod, które umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji. Jednym z najważniejszych narzędzi jest system zarządzania wiedzą, który pozwala na centralne przechowywanie i organizację wiedzy w organizacji. Ponadto, metody takie jak bazy danych, systemy informatyczne czy platformy społecznościowe umożliwiają gromadzenie i udostępnianie informacji wewnątrz organizacji.

Przetwarzanie wiedzy odbywa się poprzez analizę danych, zastosowanie technik statystycznych oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych do generowania nowej wiedzy. Dodatkowo, metody takie jak data mining czy sztuczna inteligencja mogą być wykorzystane do przetwarzania danych i generowania nowych informacji.

Ważnym aspektem zarządzania wiedzą jest również udostępnianie wiedzy w organizacji. Może to odbywać się poprzez tworzenie baz wiedzy, organizowanie szkoleń i warsztatów, a także poprzez wykorzystanie narzędzi online, takich jak wiki czy intranet.

Systemy zarządzania wiedzą odgrywają kluczową rolę we wspieraniu Gospodarki Opartej na Wiedzy. Są one odpowiedzialne za gromadzenie, organizację i udostępnianie informacji w organizacji, co przyczynia się do lepszej efektywności działań oraz innowacyjności.

Systemy zarządzania wiedzą umożliwiają centralne przechowywanie informacji, co ułatwia dostęp do wiedzy dla pracowników. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji, a także lepsze wykorzystanie zasobów organizacji.

Dodatkowo, systemy zarządzania wiedzą umożliwiają gromadzenie i analizę danych, co pozwala na identyfikację trendów i wzorców, a także generowanie nowych pomysłów i rozwiązań. Dzięki temu organizacja może stać się bardziej innowacyjna i konkurencyjna na rynku.

Transfer technologii

Transfer technologii jest kluczowym elementem Gospodarki Opartej na Wiedzy. Polega on na przenoszeniu wiedzy i innowacji z sektora naukowo-badawczego do sektora produkcyjnego i usługowego.

Jednym z narzędzi transferu technologii jest współpraca międzysektorowa. Polega ona na nawiązywaniu partnerskich relacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami. Dzięki temu możliwe jest wymienianie wiedzy, doświadczeń i zasobów, co przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjału innowacyjnego.

Przenoszenie wiedzy z sektora naukowego do sektora produkcyjnego i usługowego może odbywać się poprzez różne formy transferu, takie jak licencje, patenty, know-how czy umowy o współpracy. Istotne jest również wsparcie ze strony państwa w postaci dotacji, ulg podatkowych czy programów finansowych, które zachęcają przedsiębiorstwa do korzystania z wiedzy naukowej i wprowadzania innowacji.

Współpraca międzysektorowa odgrywa kluczową rolę w transferze technologii. Polega ona na nawiązywaniu partnerskich relacji między przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, uczelniami i innymi podmiotami, w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i zasobów.

Współpraca międzysektorowa umożliwia wykorzystanie różnorodnych perspektyw i kompetencji, co przyczynia się do generowania innowacji. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z wiedzy naukowej i technologicznej, a naukowcy mogą testować swoje pomysły i rozwiązania w praktyce.

Współpraca międzysektorowa może odbywać się na różnych poziomach, takich jak tworzenie konsorcjów badawczo-rozwojowych, wspólne projekty badawcze czy udział przedsiębiorstw w pracach naukowych i technologicznych. Istotne jest również stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowania takiej współpracy, które zachęcają przedsiębiorstwa do angażowania się w projekty innowacyjne.

Innowacje otwarte

Innowacje otwarte polegają na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu generowania innowacji. Otwarte podejście do innowacji zakłada, że najlepsze pomysły i rozwiązania mogą pochodzić zarówno z wewnątrz organizacji, jak i spoza niej.

Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze czy społeczności lokalne, umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów. Dzięki temu możliwe jest generowanie nowych pomysłów, rozwiązań i produktów, które przyczyniają się do rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Współpraca w ramach innowacji otwartych może mieć różne formy, takie jak wspólne projekty badawczo-rozwojowe, programy inkubacyjne czy udostępnianie otwartych danych. Istotne jest stworzenie odpowiednich mechanizmów i platform, które umożliwią taką współpracę.

Innowacje otwarte przynoszą wiele korzyści, zarówno dla poszczególnych podmiotów, jak i dla całej gospodarki. Dzięki nim możliwe jest szybsze wprowadzanie innowacji na rynek, lepsze wykorzystanie zasobów oraz generowanie większej wartości dodanej.

Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami umożliwia wzajemne uczenie się i wymianę wiedzy, co przyczynia się do rozwoju kompetencji i umiejętności. Ponadto, innowacje otwarte umożliwiają dostęp do różnorodnych perspektyw i pomysłów, co przyczynia się do generowania lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Jednak innowacje otwarte wiążą się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z najważniejszych jest konieczność odpowiedniego zarządzania wiedzą i informacją, aby zapewnić ochronę własności intelektualnej i przeciwdziałać niepożądanemu transferowi technologii. Ponadto, istotne jest również stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowania takiej współpracy, które zachęcają podmioty do angażowania się w projekty innowacyjne.

Klastry i parki technologiczne

Klastry i parki technologiczne są miejscami, w których skupiają się różne podmioty związane z Gospodarką Opartą na Wiedzy. Mogą to być przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne.

Skupianie podmiotów w jednym obszarze geograficznym ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia ono wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów między różnymi podmiotami. Dzięki temu możliwe jest generowanie innowacji, rozwój kompetencji i umiejętności oraz tworzenie synergii pomiędzy różnymi podmiotami.

Po drugie, klastry i parki technologiczne tworzą odpowiednie warunki sprzyjające innowacjom i współpracy. Mogą to być specjalistyczne infrastruktury, takie jak laboratoria badawcze czy centra inkubacyjne, które umożliwiają rozwijanie nowych pomysłów i testowanie ich w praktyce.

Tworzenie warunków sprzyjających innowacjom i współpracy jest kluczowe dla rozwoju klastrów i parków technologicznych. Istotne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi skuteczną wymianę wiedzy i zasobów.

Dodatkowo, istotne jest również wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez odpowiednie programy szkoleniowe, finansowe i doradcze. Dzięki temu możliwe jest rozwijanie kompetencji i umiejętności przedsiębiorców oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych projektów.

Ważnym aspektem klastrów i parków technologicznych jest również współpraca między różnymi podmiotami. Może to odbywać się poprzez organizowanie konferencji, seminariów czy warsztatów, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń. Ponadto, istotne jest również stworzenie odpowiednich platform komunikacyjnych, które umożliwią kontakt i współpracę między podmiotami.

Badania i rozwój (R&D)

Badania naukowe i technologiczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Pozwalają one na generowanie nowej wiedzy, identyfikację trendów i wzorców, a także rozwijanie nowych technologii i innowacji.

Badania naukowe są prowadzone głównie przez uczelnie i instytuty badawcze. Mają one na celu poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie oraz opracowywanie nowych teorii i modeli. Badania technologiczne natomiast są prowadzone głównie przez przedsiębiorstwa i mają na celu rozwijanie nowych technologii i rozwiązań.

Badania naukowe i technologiczne są istotne zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. W sektorze publicznym stanowią one podstawę do podejmowania decyzji politycznych i tworzenia odpowiednich programów rozwojowych. W sektorze prywatnym natomiast umożliwiają rozwijanie innowacyjnych produktów i usług, co przyczynia się do konkurencyjności przedsiębiorstw.

Inwestycje w badania naukowe i rozwój technologiczny są kluczowe dla rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Pozwalają one na generowanie nowej wiedzy, rozwijanie technologii i innowacji, a także tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności.

Inwestycje w badania naukowe są często finansowane przez sektor publiczny, w formie dotacji, grantów czy programów rozwojowych. Mają one na celu rozwijanie badań podstawowych, które stanowią podstawę do dalszych badań i rozwoju technologicznego.

Inwestycje w rozwój technologiczny natomiast są prowadzone głównie przez sektor prywatny. Przedsiębiorstwa inwestują w rozwój nowych technologii, produktów i usług, które przyczyniają się do konkurencyjności i innowacyjności.

Inwestycje w badania naukowe i rozwój technologiczny wymagają odpowiednich mechanizmów finansowania i wsparcia. Istotne jest stworzenie odpowiednich programów dotacyjnych, ulg podatkowych czy innych instrumentów finansowych, które zachęcają przedsiębiorstwa do inwestowania w badania i rozwój.

Inwestycje w infrastrukturę technologiczną

Inwestycje w infrastrukturę technologiczną są kluczowe dla rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Pozwalają one na stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia badań naukowych i technologicznych, rozwijania innowacyjnych projektów oraz testowania nowych technologii i rozwiązań.

Budowa parków technologicznych umożliwia skupienie różnych podmiotów związanych z Gospodarką Opartą na Wiedzy w jednym miejscu. Parki technologiczne są często wyposażone w specjalistyczną infrastrukturę, taką jak laboratoria badawcze, centra rozwoju technologii czy centra inkubacyjne. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie badań naukowych i technologicznych, rozwijanie nowych technologii i innowacji oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Budowa laboratoriów badawczych jest istotna zwłaszcza dla uczelni i instytutów badawczych. Pozwalają one na prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, rozwijanie nowych teorii i modeli oraz przyciąganie wybitnych naukowców i badaczy.

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju technologii jest kluczowe dla rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy. Infrastruktura technologiczna obejmuje zarówno sieci telekomunikacyjne, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, jak i specjalistyczne laboratoria i centra badawcze.

Infrastruktura technologiczna umożliwia prowadzenie badań naukowych i technologicznych, rozwijanie innowacyjnych projektów oraz testowanie nowych technologii i rozwiązań. Dzięki niej możliwe jest również gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, co przyczynia się do lepszego zarządzania wiedzą.


Gospodarka Oparta na Wiedzyartykuły polecane
Przemysł 4.0Globalizacja gospodarkiRewolucja informacyjnaRozwój gospodarczySpołeczeństwo informacyjneKapitał ludzkiNarodowe systemy innowacjiPolityka innowacyjnaNowe technologie

Bibliografia

 • Atroszko P. (2011), Zachowania i postawy studentów związane z uczeniem się a determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Zmieniający się świat, Nr 39
 • Kukliński A. (2001), Gospodarka oparta na wiedzy: Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa
 • Kukliński A. (2016), Gospodarka oparta na wiedzy-społeczeństwo oparte na wiedzy-trajektoria regionalna, Nauka i szkolnictwo wyższe, Nr 2 (22)
 • Makulska D. (2012), Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Nr 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju
 • Rachwał T. (2016), Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa
 • Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 23
 • Woroniecki J. (2001), Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa
 • Zienkowski L. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa


Autor: Andrzej Kowal, Maria Płaczkiewicz