Intranet

Intranet
Polecane artykuły


Intranet to jedna z odmian sieci wewnętrznej w organizacji, która opiera się na technologii internetowej i upraszcza komunikację pomiędzy pracownikami przy wykorzystaniu sieci Internet. Daje możliwość łatwego dostępu do informacji w przedsiębiorstwie, łączy systemy informatyczne i infrastrukturę komputerową (sprzęt, sieć, istniejące systemy baz danych), które już istnieją w przedsiębiorstwie oraz wzbogaca je o dodatkowe narzędzia jak np. platformę e-learningową. (K. Bednarz 2009, s. 30)

Największą zaletą wykorzystywania intranetu jest to, że daje on możliwość zdalnego dostępu do właściwych zbiorów informacyjnych przez uprawnionego pracownika. W czasach kiedy wiele organizacji nie posiada stacjonarnych biur, a pracownicy świadczą pracę w sposób zdalny, takie rozwiązanie daje nieprawdopodobnie dużą swobodę działania oraz stanowi kluczową przesłankę uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie intranetu umożliwia łatwy, szybki i prosty sposób dotarcia do istotnych i wiarygodnych informacji wewnątrz organizacji, co zaś zapewnia wzrost wydajności pracy. (I. Chomiak-Orsa 2016, s. 48) Wdrożenie intranetu wpływa nie tylko na usprawnienie realizowanych procesów, ale umożliwia też znaczną poprawę elastyczności organizacji w realizacji procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych. (R. Serafin 2009, s. 385-390)

Nazwa intranet stosowana jest od około 1995 roku jako "wewnątrzorganizacyjny odbiorca Internetu". W Polsce pojęcia tego zaczęto powszechnie używać od 1996 roku. Czasem używane jest równanie dzielące Internet na in- i ekstranet (Internet=intranet+ekstranet), co jednak wydaje się być daleko idącym uproszczeniem. Intranet zawsze wyposażony jest w przeglądarkę, która ma za zadanie komunikować się z wybranym serwerem i ściągnąć z niego określone informacje. Dzieje się to dzięki hipertekstowym odnośnikom, które pozwalają na przejście do innych pokrewnych stron. (J. Bogdanienko 2010, s. 284)

Istota intranetu

Głównym założeniem rozwiązania technicznego jakim jest intranet jest umożliwienie wszystkim jednostkom sieci organizacyjnej równoczesnego, niezakłóconego i równorzędnego dostępu do arsenału informacyjnego organizacji.

Pierwotnie istotą rozwiązania intranetowego miało być wspomaganie obszaru zarządzania dokumentami, przepływy informacyjne między działami (takimi jak księgowość i sprzedaż, handel czy magazyny). Obecnie jednak dąży się co całkowitego i kompleksowego zintegrowania przepływów informacyjnych pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, ponieważ jedynie takie rozwiązania dają szansę uzyskania całkowitej integralności zbiorów informacyjnych pozyskiwanych, przetwarzanych i przechowywanych w organizacji. (I. Chomiak-Orsa 2016, s. 48)

Intranet jako innowacja

Przedsiębiorstwa często traktują wdrożenie intranetu jako zabieg innowacyjny w obszarze doskonalenia rozwiązań procesowych i organizacyjnych, ponieważ daje on możliwość współdziałania z dotychczasowymi systemami informatycznymi i aplikacjami, a wręcz pomaga w ich integracji. (I. Chomiak-Orsa 2016, s. 48)

Korzyści ze stosowania intranetu

 • integracja i przyspieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie,
 • wyświetlenie zawartości informacyjnej dokumentów na różnych platformach,
 • dostęp do istniejących danych,
 • bezproblemowy dostęp do Internetu
 • możliwość dostępu z zewnątrz przez serwis internetowy, do baz danych firmy,
 • niskie wstępne koszty inwestycji, którą jest wprowadzenie intranetu

(J. Bogdanienko 2010, s. 284)

Cechy intranetu

 • heterogeniczność- czyli po pierwsze łączenie komputerów różnych producentów, pracujących pod różnymi systemami operacyjnymi, a po drugie łączenie ich na różne sposoby, np. kablami, światłowodami
 • rozproszenie- w intranecie zwykle nie wyróżnia się centralnego komputera, który kierowałby działaniem pozostałych komputerów sieci
 • łatwość umieszczania informacji- praktycznie każdy użytkownik intranetu może udostępniać w nim określone informacje. Dodatkowo czynność ta jest nieskomplikowana i nie wymaga przygotowania informatycznego

(W. Wiczerzycki 2013, s. 23)

Funkcje intranetu

Według modelu nadawca-odbiorca informacji:

 • zarządzanie zasobami informacyjnymi organizacji,
 • zarządzanie informacjami o profilu pracownika,
 • zarządzanie zadaniami i projektami,
 • zarządzanie wewnętrznymi procesami rozliczania dokumentów transakcji handlowych,
 • organizacja tablic ogłoszeń,
 • Udostępnianie określonych zasobów informacyjnych przez nadanie uprawnień do intranetu klientom, partnerom biznesowym oraz przedstawicielom handlowym,

Według modelu nadawca-odbiorca-nadawca:

 • inicjowanie relacji z nowymi pracownikami przez wciąganie ich na listy dyskusyjne,
 • kreowanie wizerunku firmy,
 • tworzenie kultury organizacyjnej przez sieć wzajemnych relacji.

(I. Chomiak-Orsa 2016, s. 50)

Zastosowanie intranetu w firmie

 • rozpowszechnienie zarządzeń wśród wszystkich pracowników,
 • użycie danych personalnych z bazy danych systemu do ograniczenia ilości dokumentów kadrowych,
 • umożliwienie swobodnego dostępu do ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów finansowych wszystkim osobom uprawnionym,
 • tworzenie sieci informacyjnej dla działów kontaktu z kontrahentem,
 • tworzenie automatycznych zamówień towarów bądź usług w sieci,
 • budowa produktywnych narzędzi, które wspomagają zapewnienie jakości.

(J. Bogdanienko 2010, s. 285)

Bibliografia

Autor: Izabela Nosek