System informacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

System informacyjny można określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Informacje są zbierane, przetwarzane, przechowywane, analizowane i przesyłane dla uzyskania określonych celów.

System informacyjny składa się z:

 • wejścia - instrukcji, danych itp.,
 • wyjścia - obliczeń, raportów itp.,
 • sygnałów wejściowych przetwarzanych i sygnałów wyjściowych wytwarzanych,
 • sprzężenia zwrotnego (kontrola operacji).

TL;DR

System informacyjny jest strukturą umożliwiającą przetwarzanie informacji. System informatyczny jest jego skomputeryzowaną częścią. Istnieją różne generacje systemów informatycznych, takie jak systemy transakcyjne, systemy informacji kierowniczej, systemy wspomagania decyzji i systemy ekspertowe. Przedsiębiorstwa wykorzystują systemy informatyczne do poprawienia efektywności działania. Technologia informatyczna opiera się na technicznych metodach informatycznych i ma wiele zastosowań w przedsiębiorstwach. Inwestycje w technologie informatyczne mają na celu zwiększenie produktywności, zdobycie przewagi konkurencyjnej, rozwój nowych przedsięwzięć i wprowadzanie nowych sposobów zarządzania.

Wartość systemu informacyjnego

Informacja jest dziś tak samo ważna jak materialne czy niematerialne zasoby przedsiębiorstw. Podmioty, które nie tylko posiadają informację, ale również umiejętnie z niej korzystają - osiągają przewagę na konkurencyjnym rynku.

Wartość systemu informacyjnego określa wartość informacji. Im więcej korzyści wynikających z wykorzystywania informacji, tym wyższa jest wartość tego systemu.

Wartością systemu informacyjnego mogą być dochody netto uzyskane w związku z optymalnych wykorzystaniem systemu.

System informatyczny

Rys. 1. System informatyczny

System informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego (J. Kisielnicki, H. Sroka 2005, s. 18). Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądane informacje, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów (N. Jabnoun, S. Sahraoui 2004, s. 73).

Stosując kryterium poziomu zaawansowania technicznego można wyróżnić cztery generacje systemów informatycznych (J. Kisielnicki, H. Sroka 2005, s. 27):

Systemy transakcyjne bazują na pełnych, porównywalnych i wiarygodnych danych, które przetwarzają za pomocą prostych modeli bazujących na czterech podstawowych działaniach. Dla ich zastosowania niezbędne są komputery o pojemnych pamięciach masowych dla przechowywania danych, oprogramowanie zorientowane problemowo, system zarządzania bazą danych oraz języki programowania umożliwiające przetwarzanie danych ekonomicznych. Mogą być stosowane do rejestracji danych i prostej ich analizy.

System informacji kierowniczej wykorzystuje nie zawsze pełne i porównywalne dane, które przetwarza wykorzystując modele oparte na równaniach i przepływach międzygałęziowych. Niezbędne jest zastosowanie komputerów umożliwiających konwersacyjny tryb pracy oraz języków pozwalających na wyszukiwanie danych. Służą do zaawansowanego wyszukiwania i łączenia przechowywanych danych.

Systemy wspomagania decyzji opierają się na danych niepełnych i obarczonych błędem o znanym prawdopodobieństwie, które przetwarzają w modelach optymalizacyjnych lub symulacyjnych. Wykorzystują do tego komputery pracujące z dużą szybkością, bazy modeli oraz wiedzy, a także języki specjalistyczne i symulacyjne. Informacje przygotowywane są przez system na podstawie porównania grup danych z przechowywanymi wzorcami. W. Flakiewicz różnicuje systemy wspomagania decyzji ze względu na specyficzne zastosowania (W. Flakiewicz 2002, s. 185):

 • grupowe - wspomagające współpracę pomiędzy uczestnikami, wymianę informacji i zarządzanie danymi, ustalające reguły i kolejność wykonywania zadań decyzyjnych,
 • naczelnego kierownictwa - dla decyzji o bardzo słabej strukturze informacyjnej,
 • automatyzacji biura - zarządzające dokumentami, określające obiegi dokumentów, umożliwiające dostarczanie danych z zewnątrz,
 • zarządzania przebiegiem pracy - odmiana systemu automatyzacji biura, która umożliwia kompletną realizację procesów za pomocą narzędzi elektronicznych (workflow),
 • inżynierskie - służące projektowaniu obiektów fizycznych.

Systemy ekspertowe przetwarzają niepełne i często sprzeczne informacje pochodzące z różnych źródeł, które przetwarzają metodami heurystycznymi i logicznymi. Dla tak zaawansowanych systemów niezbędne są komputery o bardzo dużej mocy obliczeniowej oraz zastosowanie języków zbliżonych do naturalnych (J. Kisielnicki, H. Sroka 2005, s. 27).

Przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują do wspomagania działalności systemy informatyczne. Są to zwykle niewielkie dziedzinowe aplikacje, jednak coraz więcej, szczególnie dużych organizacji, wdraża zintegrowane i kosztowne systemy obejmujące wszystkie dziedziny aktywności firmy klasy MRP lub ERP.

Dokonując oceny systemu informatycznego należy wziąć pod uwagę korzyści takie jak:

 • reengineering procesów,
 • elastyczność załogi,
 • ułatwienie dostępu do informacji oraz wzrost jej jakości,
 • poprawa wydajności poprzez usprawnienie procesów,
 • wzrost szybkości sprawozdawczości,
 • informacje mogą być gromadzone w nieporównywalnie większych ilościach w hurtowniach danych.

Technologia informatyczna

Technologia informatyczna to technologia informacyjna, która opiera się na technicznych metodach informatycznych. Definiujemy ją jako nabycie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dystrybuowanie informacji tekstowych, głosowych, numerycznych i obrazkowych.

Istnieją cztery główne powody inwestycji w technologie informatyczną przez przedsiębiorstwa:

 • wzrost produktywności,
 • zdobycie przewagi wśród konkurencji,
 • rozwój nowych przedsięwzięć,
 • wprowadzanie nowych sposobów zarządzania.

Mierząc wartość technologii informatycznej trzeba brać pod uwagę usprawnienia w działaniach, ale również ocenę nowo nabytych możliwości, jak i ryzyka wynikającego z inwestycji.


System informacyjnyartykuły polecane
IntranetSystemy ekspertoweHurtownia danychPorównanie informatycznych systemów zarządzaniaWirtualizacja zarządzania kadramiSystemy OLAPSystemy wspomagania decyzjiSystem ERPKomputerowo zintegrowane wytwarzanie

Bibliografia

 • Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa
 • Hołda A. (2012), Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne. WSEI, Kraków
 • Jabnoun N., Sahraoui S. (2004), Enabling a TQM structure through information technology, Competitiveness Review, American Society for Competitiveness, Pittsburg
 • Kisielnicki J. (2013), Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa
 • Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (2012), Zintegrowane systemy informatyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Kuraś M. (2004), System informacyjny - System informatyczny. Co poza nazwą różni te dwa obiekty?, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Unold J. (2007), System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław


Autor: Sławomir Wawak, Joanna Krupa