Porównanie informatycznych systemów zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
Porównanie informatycznych systemów zarządzania
Polecane artykuły


Przedmiotem porównań są najważniejsze kategorie systemów informatycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Są to systemy ekspertowe, systemy informowania kierownictwa i systemy sztucznej inteligencji. Kryteriami porównań są: główne zastosowania, cel stosowania, wykorzystywane bazy danych, zakres wspomagania decyzyjnego, możliwości automatycznego wnioskowania, kierunek konwersacji z użytkownikiem, charakter i typ danych i informacji, wspierany szczebel zarządzania.

Porównanie

Kryterium Systemy ekspertowe Systemy sztucznej inteligencji Systemy informowania kierownictwa
Zastosowanie planowanie strategiczne, analizy i diagnozy, weryfikacje i założenia koncepcji wariantowania decyzji strategicznych, systemy wąsko-specjalizowane decyzje strategiczne (inwestycje) i lokalizacyjne, identyfikacja odchyleń i zaburzeń, alokacja zasobów, systemy wąsko specjalizowane wybór strategicznych decyzji ze zbioru decyzji dopuszczalnych, systemy rachunkowości zarządczej i controllingu
Cel wnioskowanie, transfer wiedzy, wzrost wydajności i wygody podejmowania decyzji wnioskowanie, zdobywanie doświadczenia, pomoc dla decydenta, usprawnienie procesu zdobywania informacji śledzenie, kontrola, planowanie ścieżek dojścia do celu, oszczędność czasu, zwiększenie sprawności
Baza danych proceduralna i naturalna wiedza, baza wiedzy - procedur, algorytmów wiedza wzorowana na naturalnej, nabywana drogą zdobywania doświadczenia drogą uczenia, baza wiedzy dostęp do zewnętrznych baz danych i przekrojowych baz w trybie on-line
Podejmowanie decyzji system użyty bywa w rozwiązywaniu kompleksowych decyzji nieustrukturalizowanych używany w podejmowaniu decyzji w środowisku cząstkowej, niekompletnej lub nieścisłej informacji brak, decyzję podejmuje kierownik wspomagany przez system
Możliwości wnioskowania Tak, w ograniczonym stopniu. Możliwość uzyskania wyjaśnienia w zakresie podjętej decyzji. Tak. Uzyskiwanie wyjaśnienia decyzji jest trudne. Nie. Wnioski są wyciągane przez kierownika z informacji dostarczonych przez system.
Kierunek konwersacji System zadaje pytania człowiekowi Człowiek uzyskuje gotowe wnioski Człowiek zadaje pytania systemowi
Typ danych numeryczne, alfanumeryczne, symboliczne numeryczne numeryczne, alfanumeryczne, symboliczne
Rodzaj informacji plany, diagnozy, porady, wyjaśnienia skojarzenia, diagnozy, porady, wyjaśnienia dostęp do informacji w dowolnym przekroju, raporty wyjątków, kluczowe wskaźniki rozwojowe
Wspierany poziom organizacji poziom kierowniczy i specjaliści poziom kierowniczy i specjaliści tylko najwyższy poziom kadry kierowniczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (A. Sopińska 2001, s. 169, J.A. O'Brien 1990, s. 365)

Bibliografia

  • Sopińska A., Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego, w: System Informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy, a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. M. Romanowskiej, R. Borowieckiego, Difin, Warszawa 2001
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak