Wdrożenie

Z Encyklopedia Zarządzania

Wdrożenie - inaczej implementacja, jest to etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego. Inaczej mówiąc jest to dopasowanie i parametryzacja systemu do charakteru danego przedsiębiorstwa. Firma konsultingowa razem z zespołem biznesowym zajmuje się przeprowadzeniem tego etapu. Na tym poziomie są przeprowadzane również szkolenia i testy użytkowników. W sytuacji, gdy system ten jest dedykowany, implementacją zajmuje się autor oprogramowania (M.Chomuszko 2016, s. 12). Pojęcie to jest ściśle związane z terminem: zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (ZISZ).

TL;DR

Wdrożenie systemu to etap cyklu życia systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do potrzeb użytkownika. Przedsięwzięcia wdrożeniowe składają się z trzech etapów: przygotowawczego, wykonania planu wdrożeniowego i użytkowania systemu. Wdrożenie systemu wymaga metodycznego podejścia i metodyki wdrożenia, która systematyzuje prace związane z wdrożeniem. Przedwdrożeniowe prace obejmują badanie koncepcji projektu i sposobu implementacji, a także opracowanie idei działania systemu. W trakcie wdrożenia systemu przeprowadza się szkolenia, parametryzację, testowanie i dokumentację.

Przedsięwzięcia wdrożeniowe - ich istota i etapy

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa wykorzystują technologie informatyczne. Aby osiągać z nich korzyści, przedsiębiorstwa te muszą przeprowadzać wnikliwie i stale analizy procesów, technik itp. zespolonych z zastosowaniem wdrożeniowych przedsięwzięć informatycznych, które polegają na implementacji systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie. Aktualnie powszechnie znanym sposobem wprowadzania w życie przedsięwzięć informatycznych tej klasy jest strategia outsorcingu. Badając proces życia informatycznego projektu wdrożeniowego, można wyodrębnić trzy główne etapy z zastosowaniem outsorcingu (B.Wachnik 2016, s. 34):

 • Etap pierwszy - jest to etap przygotowawczy. W tej części przedsiębiorstwo ma za zadanie ustalić dokładne potrzeby funkcjonalne i technologiczne oraz cele, co do wdrażanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. Oprócz tego trzeba zaprojektować i przygotować przetarg, który pomoże w wyborze systemu informatycznego wspierającego zarządzanie, a także pomoże w wyborze dostawcy świadczeń wdrożeniowych. Finalnymi efektami etapu pierwszego są wytypowany system informatyczny wspierający zarządzanie, który odpowiada postawionym wcześniej wymaganiom, a także wytypowany dostawca, który doręczy świadczenia związane z implementacją systemu informatycznego.
 • Etap drugi - wykonanie informatycznego planu wdrożeniowego według wytypowanej metodyki. Ten etap jest przeprowadzany w oparciu umowę, która została zawarta między dostawcą a nabywcą informatycznego planu wdrożeniowego. Finalnymi efektami drugiego etapu jest funkcjonujący system informatyczny wspierający zarządzanie.
 • Etap trzeci - użytkowanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. Nabywcy na tym poziomie często podejmują decyzję o kooperacji z dostawcami w oparciu o umowę "Service Level Agreement (umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług-umowa serwisowa obsługi eksploatacyjnej wdrożonego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, która zakłada utrzymanie i systematyczne poprawianie ustalonego między klientem a dostawcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl zadań obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników". (B. Wachnik 2016, s. 34). Finalnym efektem trzeciego etapu jest zdobycie pożytków ekonomicznych oraz pozaekonomicznych z funkcjonującego systemu informatycznego.

Metodyka wdrożenia

Implementacja ZISZ jest to globalne przedsięwzięcie, które dotyczy wszystkich procesów i funkcji, jakie są dokonywane w danym przedsiębiorstwie. Zatem niezbędną częścią wdrażania takich systemów jest analiza przedwdrożeniowa. Jej zakres to potencjalne przeprojektowanie czy też zaprojektowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem od początku. Na dokonanie takich działań jest to często jedyna okazja. ZISZ sprawiają wrażenie, że są to najogromniejsze aplikacje, jakie zostały napisane. Bardzo ciężko jest opanować pojedynczym pracownikom ilość parametrów, możliwości i funkcji. Zatem, aby działania wdrożeniowe były skuteczne, potrzebują podejścia metodycznego.

Metodyka wdrożenia to ścisły, dokładny opis czynności dokonywanych podczas procesu wdrożenia. Uwzględnia wszystkie czynności, zaczynając od przygotowania projektu, aż do momentu postimplementacyjnej optymalizacji systemu wdrożonego. Głównym zadaniem metodyki wdrożenia jest systematyzacja prac, które są związane z wdrożeniem systemu informatycznego. Trzeba pamiętać, że w przedsięwzięciu wdrożeniowym muszą działać wspólnie biegle i bezawaryjnie przynajmniej dwie obce grupy, zespoły. Może ich być także więcej. Metodyka wdrażania odnosi się do wdrażania systemów standardowych (gotowe moduły, które mają ograniczoną możliwość przekształcenia, zmiany (Z.Banaszak, S.Kłos, J. Mleczko 2016, s. 248)

Prace przedwdrożeniowe

Prace przedwdrożeniowe są także nazywane fazą planowania. Obejmują one badania strategicznych koncepcji projektu połączonego z implementacją ZISZ, a także badania sposobu zastosowania procesów, które dotychczas pojawiły się w organizacji. W oparciu o nie zostają opracowane idee działania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, zostaje również wyznaczony zakres kastomizacji, a także zakres zmian organizacyjnych, które powinny nastąpić w przedsiębiorstwie. Dokumentacja tego etapu jak i on sam są istotne w skutecznym realizowaniu prac wdrożeniowych, a także kontroli ich postępu. (Z.Banaszak, S.Kłos, J. Mleczko 2016, s. 249)

Wdrożenie systemu

Implementacja w życie stworzonej koncepcji systemu ma się odbywać według trybu postępowania i warunków mieszczących się w aktach przedwdrożeniowych. W fazie implemenacji podstawowe wykonywane czynności to:

 • "wstępne szkolenia uczestników projektu i użytkowników kluczowych
 • parametryzacja systemu i prace programistyczne związane z kastomizacją systemu
 • szkolenie użytkowników końcowych
 • testowanie funkcjonowania systemu
 • tworzenie instrukcji stanowiskowych związanych ze sposobem racy w systemie na poszczególnych stanowiskach
 • bieżąca dokumentacja przebiegu prac wdrożeniowych
 • zatwierdzenie systemu jako wiodącego w przedsiębiorstwie". (Z.Banaszak, S.Kłos, J. Mleczko 2016, s. 249-250)


Wdrożenieartykuły polecane
ITILModelowanie procesówDMAICCykl DemingaAnaliza procesówCykl życia systemu informatycznegoWdrażanie systemu zarządzania projektamiCykl życia projektuPlan zarządzania ryzykiem

Bibliografia

 • Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2016), Zintegrowane Systemy Zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Chomuszko M. (2016), System ERP dobre praktyki wdrożeń, PWN, Warszawa
 • Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A. (2012), Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok
 • Klimek M., Toruński J. (2013), Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, Nr 96
 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa
 • Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Małgorzata Filuś