System informatyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

System Informatyczny - to część systemu przetwarzania danych, który zawiera się w systemie informacyjnym. System informatyczny realizowany jest dzięki technologii komputerowej, celem którego jest wspieranie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie. Dobrze działający system powinien prawidłowo wykonywać zadania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania informacji [A. Kapczyński, S. Smugowski 2010, s. 28]

TL;DR

System informatyczny to część systemu informacyjnego, która ma na celu wspieranie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie poprzez pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji. Istnieją różne typy systemów informatycznych, takie jak systemy ewidencyjno-sprawozdawcze, informowania kierownictwa, wspomagania decyzji i z bazą wiedzy. Producentami oprogramowania wspierającego zarządzanie są m.in. MRP, MRP II, DRP, LRP i ERP, które pomagają w kontroli zasobów, produkcji, dystrybucji i logistyce przedsiębiorstwa.

Typy systemów informatycznych

Typy systemów według zasięgu dziedzinowego dzielą system informatyczny na 3 podsystemy:

 • System cząstkowy (odcinkowe) - to system, który działa w obrębie jednej dziedziny, obejmując swoim zakresem jej wybrane funkcje lub subfunkcje użytkowe,
 • System dziedzinowy (jednodziedzinowy - to system, który działa w obrębie jednej dziedziny przedmiotowej zarządzania, obejmując swoim zakresem jej prawie wszystkie lub wszystkie funkcje użytkowe,
 • System wielodziedzinowy - to system, który w sposób zintegrowany obsługuje funkcje użytkowe, najmniej z dwóch różnych dziedzin przedmiotowych. Zgodnie z definicją wszystkie systemy są zintegrowane, różni je jednak liczba obiektów i złożoność związana z liczbą realizowanych sprzężeń. Współczesne systemy informatyczne na ogół są systemami wielodziedzinowymi. Wyróżnia się 4 systemy ze względu na zakres dziedzinowy, są to: system prosty (nie obsługuj działalności podstawowej organizacji), system bazowy (obsługuje funkcje bazowe przynależne do domen strategicznych przedsiębiorstwa i wybrane inne dziedziny), system rozwinięty (system, który obsługuje standardowe agendy organizacji gospodarczej i dziedziny dodatkowe), system kompleksowo zintegrowany (rozwój techniczny i naukowy tego systemu jak i w dziedzinach komputerowo wspomaganego projektowania wyrobów - CAD, procesów - CAP, zapewnienia jakości - CAQ i komputerowo wspomaganego wytwarzania - CAM przyczyniły się do powstania systemów CIM - komputerowo zintegrowanego wytworzenia). [Z. J. Klonowski 2004, s. 45]

Typy systemów ze względu na zakres wspomagania funkcji zarządzania dzieli się na 4 systemy:

 • Systemy ewidencyjno sprawozdawczy (SES) - Są to systemy stosowane najwcześniej ze wszystkich, okres ich świetności przypada na lata 1955-1975. SES to systemy typu zintegrowanego, co najmniej do poziomu kodów, są nazywane jako zintegrowane systemy przetwarzania danych, czyli ZSPD. Przez stan rozwoju sprzętu i oprogramowań systemy te były wyspecjalizowane w obsłudze ewidencji i elementarnej obróbce danych. Skutkami działania SES - ów były zbiory badań wynikowych, przede wszystkim w postaci tabulogramów o stałej strukturze i uzgodnionym zakresie.
 • System informowania kierownictwa (SIK) - systemy tego typu są konstruowane na bazie systemów ewidencyjno - sprawozdawczych, z zastosowaniem tworzonych - w tamtym systemie i utrzymywanych zbiorów danych. Systemy tego typu zawierają odpowiedni interfejs i język użytkownika, który umożliwia znalezienie i generowanie zbiorów danych wynikowych o dowolnie definiowanym zakresie oraz strukturze. Zakresy danych są uzależnione od kryteriów wyszukiwania wprowadzonych do systemu poprzez użycie procedur tworzonych w języku użytkownika. Systemy SKI posiadają również formę zintegrowaną ZISK. Od około 1975 roku te systemy stosowane są coraz częściej.
 • System wspomagania decyzji (SWD) - celem tych systemów było rozszerzenie funkcjonalności systemów typu MIS. Głównymi cechami systemu są między innymi: wydzielenie bazy procedur decyzyjnych z oprogramowania użytkowego, umiejętność symulowania różnych sytuacji decyzyjnych, umiejętność śledzenia przez użytkowników procesu wyboru modeli i oceniania projektów decyzji. Użytkownik posiada możliwość dialogowej pracy z systemem, może akceptować lub wprowadzać wielkości stałe lub zmienne modeli.
 • Systemy z bazą wiedzy (SBW) - systemy te realizują idee sztucznej inteligencji. SBW tak jak systemy SWD są zorientowane na wspomaganie użytkowników podczas realizacji procesów decyzyjnych, posiadają wszystkie właściwości funkcjonalne, zdolne są do rozwiązywana problemów ustrukturyzowanych lub nieustrukturyzowanych. Aby zaliczyć system do typu SBW musi posiadać cechy strukturalne, technologiczne i funkcjonalne [Z. J. Klonowski 2004, s. 49-54]

Zintegrowany systemy informatyczny

Głównymi kategoriami systemów informatycznych, które oferują producenci oprogramowań wspomagających zarządzanie są:

 • MRP - material requirements planning czyli planowanie wymagań materiałowych. System ten powstał już w latach 60 i polega na zaplanowaniu potrzeb materiałowych w oparciu o dane zawierające strukturę wyrobu, informacje o stanach magazynu, stanie zamówień w toku i planie produkcji. MRP umożliwia kontrolę nad rodzajami, ilością i terminami produkcji oraz sterowaniem zapasami i ich uzupełnieniem.
 • MRP closed loop (zamknięta pętla) - standard ten powstał między druga połową lat 70, a początkiem lat 80. System ten stosuje MRP, nalicza i koryguje procesy produkcyjne, które zależą od bieżącej sytuacji. MRP closed loop w swoim działaniu uwzględnia zdolność produkcyjną w poszczególnych okresach i konfiguruje stan wykonanej pracy w stosunku do planu. Umożliwia sterowanie sekwencjami operacji na stanowiskach i kontrolę realizacji dostaw, co pomaga w reagowaniu na zaburzenia w procesie produkcji.
 • MRP II - manufacturing resource planning czyli planowanie zasobów produkcyjnych. To system pozwalający na kontrole nad zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz sterowaniem działalnością firmy również pod względem finansowym, posiada również moduły takie jak: moduł planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami roboczymi, gotówka itp. MRP II umożliwia organizację działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego.
 • DRP - distribution resource planning czyli planowanie zasobów dystrybucji. System ten ułatwia kierowanie procesami dostaw wyrobów finalnych do sieci dystrybucyjnych, czyli na przykład: pośrednicy, regionalne centra dystrybucyjne, hurtownicy, detaliści itp. DRP objęte jest między innymi: selekcjonowaniem partii, dóbr oraz wykorzystanie środków transportu, kontrola nad zapasami w magazynie, dyspozycja wysyłek. System ten jest często usprawniany w moduł ułatwiający działalność marketingową, ułatwia on między innymi budowanie baz danych funkcjonujących w zakresie wymienionej funkcji, kierowanie przedsięwzięciami podejmowanymi w zakresie marketingu, przekaz odpowiednich informacji w celu dołączenia partnerów handlowych do odpowiednich akcji reklamujących. System DRP został stworzony z powodu zauważenia konieczności uwzględnienia relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem w obrocie towarowym oraz z potrzeby zagwarantowania elastyczności systemu w związku ze zwiększeniem tempa zmian na obsługiwanych terenach.
 • LRP - logistics resource planning czyli planowanie zasobów logistycznych. System ten powstał z połączenia MRP i DRP, łączy on rynek odbiorców przedsiębiorstwa produkcyjnego z rynkiem dostawców, gwarantując dynamiczne kierowanie firmą z możliwością szybkiego zaaklimatyzowania się oprogramowania, które ma na celu zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celem systemu LRP jest redukcja kosztów ponoszonych przez partnerów w łańcuchach dostaw poprzez dokonywanie na bieżąco korekt popytu, co również wpływa na lepszy poziom obsługi klienta.
 • ERP - enterprises resource plannning czyli planowanie zasobów dla przedsiębiorstwa. System ten pomaga w zarządzaniu wszystkimi zasobami firmy. Ułatwia kierowanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem finansów i pojawiających się na rynku ograniczeń i warunków. ERP wspiera wyspecjalizowane funkcje produkcyjne (zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi) jaki i zarządzanie jakością, serwisem, remontami, również tworzeniem raportów dal klienta. System ERP charakteryzuje się tworzeniem analiz finansowych dla naczelnego kierownictwa [A. Stabryła 2012, s. 350,351]
System informatycznyartykuły polecane
Baza wiedzyKomputerowe systemy zarządzania zapasamiSystem MRP IIE-logistykaSystem informacji logistycznejInformatyczne systemy zarządzania produkcjąSystem APSSystem ERPSystemy DRP

Bibliografia


Autor: Monika Tatka