System informacji logistycznej

Z Encyklopedia Zarządzania

System informacji logistycznej składa się ze strumieni informacyjnych, które łączą elementy wykonawcze wraz z systemem zarządzania, a także zbiór procedur przetwarzania informacji.Głównym powodem wdrażania systemu informacji logistycznej to zaspokojenie potrzeb informacyjnych związanych z funkcjami zarządzania. Dzięki temu istnieje ciągły dostęp do aktualnych, rzetelnych oraz dokładnych informacji.

TL;DR

System informacji logistycznej to zbiór procedur i strumieni informacyjnych, które łączą elementy wykonawcze z systemem zarządzania w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych związanych z zarządzaniem. Wprowadzenie systemu informacji logistycznej przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa obsługi klienta, wzrost zaufania, redukcja kosztów i minimalizacja przestojów. Systemy te mogą być tradycyjne lub oparte na technologii informatycznej. Schemat systemu informacji logistycznej przedstawia jego strukturę i zakres informacji. System ten ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Istotna jest także precyzyjna koordynacja przepływów informacji w łańcuchu dostaw. Przepływy informacyjne mogą być wewnętrzne (w ramach firmy) lub zewnętrzne (pomiędzy dostawcami, odbiorcami i przewoźnikami). Komputery i łącza internetowe umożliwiają skomputeryzowane systemy informacyjne i elektroniczną wymianę danych.

Korzyści z wprowadzenia systemu informacji logistycznej

Podstawowe zalety używania systemów informacyjnych:

 • poprawa jakości obsługi klienta
 • wzrost zaufania spowodowany łatwością komunikacji
 • możliwość korzystania z podpisu elektronicznego oraz udogodnień w zakresie certyfikacji oraz standaryzacji w biznesie elektronicznym
 • synchronizacja na każdym szczeblu procesu logistycznego
 • minimalizacja przestojów
 • poprawa terminowości realizowanych dostaw
 • redukcja kosztów przede wszystkim związanych z magazynowaniem towarów oraz ich transportem
 • zmniejszenie ilości dokumentacji

Systemy informacji logistycznej mogą pojawiać się również w formie tradycyjnej, jednak ze względu na duże ilości informacji preferowane jest użycie technologii informatycznych. (A.Szymonik 2013, s. 23)

System informacji logistycznej składa się przede wszystkim z organizacji i sposobu posługiwania się informacją, wytwarzanie, zapisywanie, odczytywanie, przechowywanie również przetwarzanie jak i przesyłanie wiadomości, ale także cały zakres technologii używanych w celu prawidłowego funkcjonowania. Skuteczność systemu informacji logistycznej zależy od wielu czynników natomiast główną cechą powinna być ergonomiczność, jest to związane z łatwością użytkowania danego systemu informatycznego

Przykładem systemy informacji logistycznej jest system informacji dla kierownictwa (MIS) oraz system informacji dla najwyższego kierownictwa (EIS). Celem używania tych systemów jest pozyskiwanie potrzebnych danych przez menedżera logistyki. (P.Murphy 2011, s. 60)

Schemat systemu informacji logistycznej

Schemat systemu informacji logistycznej przedstawiający jego strukturę, zakresy pozyskiwanych wiadomości wraz z wykorzystywanymi kanałami informacyjnymi zaprezentowany został na rysunku. Przedstawiony schemat uwzględnia możliwość współpracy z wyspecjalizowaną jednostką logistyczną, która może zasilać w informacje przedsiębiorstwo - zleceniodawcę.

Dane pozyskiwane w przedstawionym systemie, jak również opracowane w nim informacje powinny być dostępne nie tylko dla kierownictwa logistyki podejmującego kluczowe decyzje w tym obszarze, ale także dla kierowników niższych szczebli zaangażowanych w realizację codziennych zadań, w obrębie wyróżnionej dziedziny funkcjonalnej. Wśród adresatów informacji pochodzących z systemu informacji logistycznej przedsiębiorstwa nie można także pominąć dostawcy (lub dostawców) usług logistycznych kooperującego z rozpatrywanym przedsiębiorstwem, ponieważ inicjatywa i zaangażowanie takich jednostek będzie istotnie wpływać na realizację strategii przedsiębiorstwa.

Schemat

RyssysteminformacjilogTM.jpg

Rys. 1. Funkcjonowanie systemu informacji logistycznej jednostki kooperującej w łańcuchu dostaw

Źródło: opracowanie własne.

Zgromadzone zasoby przetworzonych danych powinny być także dostępne dla wspomagania działalności przedsiębiorstwa w innych obszarach. System informacji logistycznej ułatwia zarządzanie całym przedsiębiorstwem, zarówno na poziomie strategicznym, jak również taktycznym oraz operacyjnym, ponieważ:

 • na poziomie strategicznym wpływa na bardziej precyzyjne wyznaczanie celów działalności oraz na monitorowanie ich realizacji - dokonuje się bowiem min. zestawień porównawczych wyników działalności, opłacalności poszczególnych składowych oferty, czy także efektywności wykorzystywanych kanałów dystrybucji, opracowywane są także prognozy dotyczące przyszłych wyników działalności przy określonych założeniach,
 • na poziomie taktycznym dostarcza wiedzę konieczną do podejmowania decyzji w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, zarządzania personelem, techniki i technologii, a także umożliwia optymalizację przyszłych działań w tych zakresach aby skuteczniej realizować cele strategiczne,
 • na poziomie operacyjnym dostarcza wiadomości o bieżących działaniach jednostek logistycznych wskazując na aktualny poziom sprzedaży, wynikającą z tego sytuację finansową, stan współpracy z dostawcami i odbiorcami.

W warunkach zacieśniania współpracy w łańcuchu dostaw wśród użytkowników systemu informacji logistycznej należy również wymienić partnerów kooperujących z rozpatrywaną jednostką. Współpraca taka zorientowana jest bowiem na procesy realizowane pomiędzy pierwszymi dostawcami a ostatecznymi odbiorcami, na integrację zarządzania zakupami, produkcją oraz dostawami produktów do klientów. Zapewnienie efektywności w takich warunkach wymaga także precyzyjnej koordynacji przepływów informacji, produktów i środków finansowych.

Przepływ informacji

Przepływy informacyjne realizowane w zakresie działalności logistycznej powinny więc być rozpatrywane w dwóch przekrojach:

 • wewnętrznym - dotyczącym scalania poszczególnych dziedzin działalności firmy w celu zapewnienia integracji przepływów rzeczowych począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, aż do dystrybucji,
 • zewnętrznym - obejmującym relacje pomiędzy dostawcami, odbiorcami, oraz przewoźnikami, spedytorami lub dostawcami kompleksowych usług logistycznych.

Z punktu widzenia narzędzi stosowanych do przekazu informacji pomiędzy kooperantami w początkowym okresie rozwoju tendencji do integrowania działalności między firmami wykorzystywano wyłącznie tradycyjne urządzenia, takie jak telefon czy fax. Rewolucję spowodowało pojawienie się komputerów, które szybko zostały zastosowane do porządkowania, a później również do analizy danych w przedsiębiorstwie. Obecnie skomputeryzowane systemy informacyjne wykorzystywane są także do integrowania działalności poszczególnych obszarów funkcjonalnych, a dzięki wykorzystaniu łączy internetowych możliwe jest przekazywanie na bieżąco stosownych wiadomości pomiędzy kooperującymi podmiotami. Dane, które są przedmiotem wymiany elektronicznej to zarówno odpowiedniki tradycyjnych dokumentów handlowych, takich jak np. oferty, faktury czy zlecenia zakupu, jak również harmonogramy produkcji, dystrybucji, raporty o stanach zapasów, itp.


System informacji logistycznejartykuły polecane
System ERPSystemy DRPSystem informatycznyE-logistykaSystem SCMPortal korporacyjnySystem APSZarządzanie sieciami dostawFunkcja integracyjna logistyki

Bibliografia

 • Ciszewski T. (2012), Logistyczne zastosowanie systemów informacyjnych, Logistyka - nauka, Nr 3
 • Jakimowicz M. (2015), Systemy informatyczne wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie, Logistyka-nauka, Nr 2
 • Małkus T. (2002), Kryteria oceny outsourcingu usług logistycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1
 • Marphy R. (red.) (2011), Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice
 • Szymonik A. (2013), Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa
 • Szymonik A. (red.) (2018), Współczesna logistyka, Difin, Warszawa
 • Witkowski K. (2013), Logistyczny system informacyjny w przedsiębiorstwie, Logistyka-nauka, Nr 5


Autor: Tomasz Małkus, Dominika Krótkopad